Ethiopia: Disaster Risk Profile – Ethiopia

Source: World Bank, GFDRR
Country: Ethiopia