Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Abe Abraham
Member+
Posts: 8174
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Abe Abraham » 29 Nov 2019, 14:37

BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!Abe Abraham
Member+
Posts: 8174
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Abe Abraham » 29 Nov 2019, 14:50

ሰይኮታ ...ኣሰና ....ኣሰና !!! ኣቤት ሳንጣ ! ኣቤት ሓቦ ! ኣቤት ጉያ ንቕያ ! ሃታ ሃታ ናብ ትሕቲ መሬት !!

Abe Abraham
Member+
Posts: 8174
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Abe Abraham » 29 Nov 2019, 17:09

ሳንጣ ተሰኪምካ ቀልባዕባዕ እንዳ በልካ ስለምንታይ ናብ ስታስዮነ ናይ ትሕቲ-ምድሪ ክትሃድም መሪጽካ ? ፖሊስ ሎንድራ ሓደ ሽበራዊ መጺኡና ኢሎም ከይትኩሱልካ ስግኣት ኣይነበረካን ማለት ድዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መሬት ጸቢባትንን ሸርኢ ድማ ክስዕረኒ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ክመጽኣኒ ዝኽእል ዝገደደ ነገር ኣቃልቦ ክገብር ዕድል ኣይነበረንን ።

ብዛዕባ ሸርኢ ትዛረብ ደኣ እቲ ስብእነትካ ኣበይ ምስ ከደ እዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነተይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እዛ ኩላ ስብ ተፈቲኑ ስለ ዝወደቐ እቲ ናይ ቀደም ኣማኑኤል ጎይታ ማይክ ዝብል ኩርዓትን ንያትን ሓበንን ክትርስዖ ኣሎካ ።

ዘይድህለል ሰብኣይ እንከለኻ ከምዚ ጌሮም ከዳህልሉኻን ከጀርሱኻን እንከለዉ ኣይገርመካን ዶ ?


ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መዓስ ንሳቶም ኮይኖም ኣዳህሊሎምኒ

መን ደኣ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ፈጣሪ ......ልዑል ኣምላኽ :: ከምኡ እንተዘይከውን ናብ ኣናብስ ባዕልኻ ብእክርኻ ትኸዶም ዲኻ ? ማለት ዋላ ኣብ ሎንድራ ይኹን ፍራንካፎርቶ ። ሎንድራ ፡ ጽቕጽቕ ዝበለ ዓቢ ጫካ እዮ ። ካብ ሎሚ ንንየው ቁሊሕ ምሊሕ እንዳ በልካን ዝባንካ እንዳ ረአኻን እዩ ምንቅስቓስ ዘሎ ።

ንምዝንጋዕ ኣብ ቲቪ ኣሰና ኣሰና እንቋዕ ተሓጎስና ኣዳለውቲ መደብ ንሕጂ ትኸውን ደርፊ ሕረየልና እንተ ዝብሉኻ ኣየነይቲ ምመረጽካ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነት ከደትየ ከምዚኣ እንዳ በለትየ ከምዚኣየ ።

የቀንየልና ! ኣብ ካልእ ተማሳሳሊ ዘሐጉስ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር


Temt
Member
Posts: 3070
Joined: 04 Jun 2013, 22:23

Re: BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Temt » 29 Nov 2019, 17:12

Abe Abraham wrote:
29 Nov 2019, 17:09
ሳንጣ ተሰኪምካ ቀልባዕባዕ እንዳ በልካ ስለምንታይ ናብ ስታስዮነ ናይ ትሕቲ-ምድሪ ክትሃድም መሪጽካ ? ፖሊስ ሎንድራ ሓደ ሽበራዊ መጺኡና ኢሎም ከይትኩሱልካ ስግኣት ኣይነበረካን ማለት ድዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መሬት ጸቢባትንን ሸርኢ ድማ ክስዕረኒ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ክመጽኣኒ ዝኽእል ዝገደደ ነገር ኣቃልቦ ክገብር ዕድል ኣይነበረንን ።

ብዛዕባ ሸርኢ ትዛረብ ደኣ እቲ ስብእነትካ ኣበይ ምስ ከደ እዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነተይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እዛ ኩላ ስብ ተፈቲኑ ስለ ዝወደቐ እቲ ናይ ቀደም ኣማኑኤል ጎይታ ማይክ ዝብል ኩርዓትን ንያትን ሓበንን ክትርስዖ ኣሎካ ።

ዘይድህለል ሰብኣይ እንከለኻ ከምዚ ጌሮም ከዳህልሉኻን ከጀርሱኻን እንከለዉ ኣይገርመካን ዶ ?


ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መዓስ ንሳቶም ኮይኖም ኣዳህሊሎምኒ

መን ደኣ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ፈጣሪ ......ልዑል ኣምላኽ :: ከምኡ እንተዘይከውን ናብ ኣናብስ ባዕልኻ ብእክርኻ ትኸዶም ዲኻ ? ማለት ዋላ ኣብ ሎንድራ ይኹን ፍራንካፎርቶ ። ሎንድራ ፡ ጽቕጽቕ ዝበለ ዓቢ ጫካ እዮ ። ካብ ሎሚ ንንየው ቁሊሕ ምሊሕ እንዳ በልካን ዝባንካ እንዳ ረአኻን እዩ ምንቅስቓስ ዘሎ ።

ንምዝንጋዕ ኣብ ቲቪ ኣሰና ኣሰና እንቋዕ ተሓጎስና ኣዳለውቲ መደብ ንሕጂ ትኸውን ደርፊ ሕረየልና እንተ ዝብሉኻ ኣየነይቲ ምመረጽካ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነት ከደትየ ከምዚኣ እንዳ በለትየ ከምዚኣየ ።

የቀንየልና ! ኣብ ካልእ ተማሳሳሊ ዘሐጉስ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር

:lol: :lol: :lol:


Fed_Up
Senior Member
Posts: 16669
Joined: 15 Apr 2009, 10:50

Re: BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Fed_Up » 02 Dec 2019, 17:05

ሞይተ ሞይተ በለ ጋሕ ትበል እንኡ አረጊት አጃው ካብ ስውዲን :P
Abe Abraham wrote:
29 Nov 2019, 17:09
ሳንጣ ተሰኪምካ ቀልባዕባዕ እንዳ በልካ ስለምንታይ ናብ ስታስዮነ ናይ ትሕቲ-ምድሪ ክትሃድም መሪጽካ ? ፖሊስ ሎንድራ ሓደ ሽበራዊ መጺኡና ኢሎም ከይትኩሱልካ ስግኣት ኣይነበረካን ማለት ድዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መሬት ጸቢባትንን ሸርኢ ድማ ክስዕረኒ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ክመጽኣኒ ዝኽእል ዝገደደ ነገር ኣቃልቦ ክገብር ዕድል ኣይነበረንን ።

ብዛዕባ ሸርኢ ትዛረብ ደኣ እቲ ስብእነትካ ኣበይ ምስ ከደ እዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነተይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እዛ ኩላ ስብ ተፈቲኑ ስለ ዝወደቐ እቲ ናይ ቀደም ኣማኑኤል ጎይታ ማይክ ዝብል ኩርዓትን ንያትን ሓበንን ክትርስዖ ኣሎካ ።

ዘይድህለል ሰብኣይ እንከለኻ ከምዚ ጌሮም ከዳህልሉኻን ከጀርሱኻን እንከለዉ ኣይገርመካን ዶ ?


ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መዓስ ንሳቶም ኮይኖም ኣዳህሊሎምኒ

መን ደኣ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ፈጣሪ ......ልዑል ኣምላኽ :: ከምኡ እንተዘይከውን ናብ ኣናብስ ባዕልኻ ብእክርኻ ትኸዶም ዲኻ ? ማለት ዋላ ኣብ ሎንድራ ይኹን ፍራንካፎርቶ ። ሎንድራ ፡ ጽቕጽቕ ዝበለ ዓቢ ጫካ እዮ ። ካብ ሎሚ ንንየው ቁሊሕ ምሊሕ እንዳ በልካን ዝባንካ እንዳ ረአኻን እዩ ምንቅስቓስ ዘሎ ።

ንምዝንጋዕ ኣብ ቲቪ ኣሰና ኣሰና እንቋዕ ተሓጎስና ኣዳለውቲ መደብ ንሕጂ ትኸውን ደርፊ ሕረየልና እንተ ዝብሉኻ ኣየነይቲ ምመረጽካ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነት ከደትየ ከምዚኣ እንዳ በለትየ ከምዚኣየ ።

የቀንየልና ! ኣብ ካልእ ተማሳሳሊ ዘሐጉስ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር


Abe Abraham
Member+
Posts: 8174
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: BBC : በለስ ብሳንያ ክበልዕ ዝሓሰበ ኣንጭዋ ፋኛቱራ ሎንድራ ካብ እንቋቅሖ ይሃድም !!!

Post by Abe Abraham » 08 Dec 2019, 14:58

Temt wrote:
29 Nov 2019, 17:12
Abe Abraham wrote:
29 Nov 2019, 17:09
ሳንጣ ተሰኪምካ ቀልባዕባዕ እንዳ በልካ ስለምንታይ ናብ ስታስዮነ ናይ ትሕቲ-ምድሪ ክትሃድም መሪጽካ ? ፖሊስ ሎንድራ ሓደ ሽበራዊ መጺኡና ኢሎም ከይትኩሱልካ ስግኣት ኣይነበረካን ማለት ድዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መሬት ጸቢባትንን ሸርኢ ድማ ክስዕረኒ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ክመጽኣኒ ዝኽእል ዝገደደ ነገር ኣቃልቦ ክገብር ዕድል ኣይነበረንን ።

ብዛዕባ ሸርኢ ትዛረብ ደኣ እቲ ስብእነትካ ኣበይ ምስ ከደ እዩ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነተይ ደኣ ኣብ ቅድሚ እዛ ኩላ ስብ ተፈቲኑ ስለ ዝወደቐ እቲ ናይ ቀደም ኣማኑኤል ጎይታ ማይክ ዝብል ኩርዓትን ንያትን ሓበንን ክትርስዖ ኣሎካ ።

ዘይድህለል ሰብኣይ እንከለኻ ከምዚ ጌሮም ከዳህልሉኻን ከጀርሱኻን እንከለዉ ኣይገርመካን ዶ ?


ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ መዓስ ንሳቶም ኮይኖም ኣዳህሊሎምኒ

መን ደኣ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ፈጣሪ ......ልዑል ኣምላኽ :: ከምኡ እንተዘይከውን ናብ ኣናብስ ባዕልኻ ብእክርኻ ትኸዶም ዲኻ ? ማለት ዋላ ኣብ ሎንድራ ይኹን ፍራንካፎርቶ ። ሎንድራ ፡ ጽቕጽቕ ዝበለ ዓቢ ጫካ እዮ ። ካብ ሎሚ ንንየው ቁሊሕ ምሊሕ እንዳ በልካን ዝባንካ እንዳ ረአኻን እዩ ምንቅስቓስ ዘሎ ።

ንምዝንጋዕ ኣብ ቲቪ ኣሰና ኣሰና እንቋዕ ተሓጎስና ኣዳለውቲ መደብ ንሕጂ ትኸውን ደርፊ ሕረየልና እንተ ዝብሉኻ ኣየነይቲ ምመረጽካ ?

ኣማኑኤል ኢያሱ ፥ ስብእነት ከደትየ ከምዚኣ እንዳ በለትየ ከምዚኣየ ።

የቀንየልና ! ኣብ ካልእ ተማሳሳሊ ዘሐጉስ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር

:lol: :lol: :lol:
Thanks for your appreciation.

Post Reply