Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 13 Nov 2018, 17:09

Save Adna-Ztseat- My Perspective


እህምም!
ሐዚ ንዘራረብ ነይርና ፤ "ንፍትሒ፣ ንልዕልና ሕጊ ኢና ዝተቓለስና፤ ውድብና እውን ኣብ ምርግጋፅ ልዕልና ሕጊ ቅዋም ወሲዳ እያ ፤ ኣብ ዝኾነ ክፋል እዛ ሃገር ዘለው ወንጀል ዝፈፀሙ ወገናት እውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ክንቃለስ ኢና" ዝብል ትርጉም ዘይብሉ ናይ ቃላት ፀዋታ፣ ሸንጋሊ መግለፂ ከተውፅእ እያ እናበልና ንዘራረብ ነይረና። መግለፂ ህወሓት ካብቲ ትፅቢት ዝገበርናሉ ናይ ቃላት ፀዋታ ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ዝተፈለየ ትሕዝቶ የብሉን።
መግለፂ ህወሓት እንትፅሞቕ፥

- "ብኒ ኣይተ ኢሳያስ፣ ፕ/ር ኣለማየሁ ገ/ማርያም፣ ዶ/ር ዳኛቸው፣ እኒ ኡስታዝን ካልኦት መማኸርቲን ወይ ብባዕሎም ብዶ/ር ኣብይ ክእሰሩ ዝተደለዩ ሰባት 'ኣሲርኩም ኣረክቡና' እንተተባሂልና ዓይንና ከይሓሰና ከነረክብ ኢና"

...

- "በይዛኹም ንደቂ ኻልኦት ብሄራት እውን 'እሰሩዎም እንዶ!' ኢልና ክንልምን ኢና፤ ብርግፅ ክሳብ ሐዚ ትግራዋይ ጥራሕ እዩ ብመንነቱ ዝእሰር፣ ዝደሃል፣ ካብ ስራሕ ዝስጎግ ዘሎ፣ ኮይኑ እውን ግን 'በይዛኹም ንኻልኦት እውን እሰሩ' እናበልና ኣረክቡና ንዝተብሃልና እናሓነቕና ወሲድና ከነረክብ ኢና"

- "ዝበሉና እናገበርና ደኒንና እዛ ግዘ ከነሕልፋ ኢና ፤ ዝተሓተቱና ኩሉ ክንህቦም ኢና ፤ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይነቕርቦ ነገር ኣይህሉን፤ ሓዚኖም እንተገደፉና እምበር ንኹሉ አሜን ኢልና ካብ ምቕባል ዝዘለለ ነገር ኣይንገብርን።"

- "ኣዝዩ መሰከፊ ግዘ እዩ፤ እቲ ግዘ ድማ ትግራይ በጃ ኢትዮጵያ ኮይና ኣሎ ዝተብሃለ ዋጋ (ዋላ ናይ ህዝብን ግዝኣትን ሓድነት፣ ዝኾነ ካልእ ዓብዪ ዋጋ) ኹሉ ኸፊላ ክሕለፍ ኣለዎ።"

ይኾኖ ፤ ይኣኽሎ! ክንደይ ግዘ ኢና ክንብደል!
ኣብ ስልጣን እናሃለው ዝበደሉና ፣ ዘንብዑና፣ ድከት ዘእተውና ከይኣክልስ ሐዚ ኣብ ኣጋ ምኻዶም እውን ድዩ ሒዞምና ክርሞቑ ክንፈቅድ! ዋጋ ሐዚ እንፍፅሞ ጌጋኸ ይርድአና ኣሎ ድዩ? ኣይፋል! ንዓሰርታት ቀፀልቲ ትውልድታት ዝሳገር ሕማቕ ሳንካ ክንገድፍ የብልናን።

===================

ትማሊ ዓርቢ ሓደ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህ.ወ.ሓ.ት ዩኒቨርሲቲና ኣብ ዘዳልዎ ሓደ መድረኽ ርግፅ ኣቢሉ “ኣነ ዶ/ር ኣብይ ናይ ዘይምብሳል፣ ናይ ስምዒታውነት እምበር ናይ ቅንዕና ፀገም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን” ኢሉ፡፡ መብዛሕቴና ብርኪ እቲ ንሕና ተጋሩ ከም ህዝቢ ኣንፀላሊዩና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋን እንርዳእ መናእሰይ ብቲ ኣበሃህላ ደንጊፅናን ሓዚንናን ኢና፤ ንዓይ እቲ ኣበሃህላ ኣዝዩ ተስፋ ዘቑርፅ፣ ስረኻ ዘፍትሕ ኣበሃህላ እዩ ነይሩ፤ ኮይኑ እውን ግን ናይ ውልቁ እምነት ጥራሕ ንክኸውን ተስፋ ገይረ፤
ሜንተራቱ እኒ ኢሳያስን መንግስቲ ሳዑዲ ዓረብያን፣ ናይ ውሽጢ መማኸርቱ ብዓል ዶ/ር ዳኛቸው ኣሰፋ፣ ፕሮፌስር ኣለማየሁ ገብረማርያም፣ ዳንኤል ክብረት ወ.ዘ.ተ ዝገበረ ሰብ ናይ ቅንዕና ፀገም ኣይህልዎን ኢሉ ዝኣምን ውድብ ናብ ገደል ሒዙና እዩ ክጸድፍ፡፡ ...ሐዚ እውን ግን ናይቲ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ውልቃዊ ኣረኣእያ ክኸውን እየ ዝምነ፤ ከምኡ ኢለ እየ እውን ክሓስብ ዝደሊ፡፡

ትማሊ ኣቦና ሃፀይ የውሃንስን ራእሲታትን መኳንንትን ትግራይን ብዝፈፀሙወን ዝተወሰና ጌጋታት ዝኸፈልናዮ ንፈልጦ ኢና፡፡ ደቅ ደቆም ግን ካብ ናይ ኣይኦም ጌጋ ክንድዝመሃሩስ ካብኡ ብዙሕ ዕፅፊ ዝገደደ፣ እሞ ድማ ብዙሕ ዕፅፊ ዋጋ ዘኽፍል ጌጋ ይፍፅሙ ኣለዉ፡፡ ናይ ኣቦና ሃፀይ የውሃንስን ራእስታት ትግራይን ጌጋ ንኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ትውልድታት እዩ ዋጋ ኣኽፊሉ፤ መሪሕነት ትግራይ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ እናሃለወ፣ እሞ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዝመስል ውዱብ፣ ውፉይ፣ ናብ ኣርዑት ጭቆና ፈፂሙ ተመሊሱ ክኣቱ ዘይደሊ፣ ተባዕ ህዝቢ ሒዙ ዕንይንይ ክብል ንዓሰርተታት ትውልድታት ሓያል ዋጋ ዘኽፍል ጌጋ ይሰርሕ ኣሎ፡፡

ገሊኡ ነተን ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለዎ ቁጠባዊ ድሌት፣ ኣብዚን ኣብቲን ዝገተረን ህንጻታትን ኣብዚን ኣብቲን ብወደኩኡን ዘምኡን ዝኣተወን ኣክስዮናትን ንምድሓን ኢሉ ረብሓ፣ ክብሪን ህልውናን ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከቕርብ ድሉው ዝኾነ ወገን እውን ኣሎ፡፡ ንሱ እውን እተን ረብሓታቱ ስኢኑ ሂወቱ እውን እውን ክስእን እዩ፣ ንትግራይ ግን ዘይሓዊ ቁስሊ እዩ ክገድፈላ፡፡

ገለ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ እንካ ሃባ ኳልኩሌሽን ክንኣቱ ኢሎም ዘተስፉዉ ኣለው፤ ሓደ ብዓል ሃፍቲ ኣብ ሓደ መድረኽ "ዋላ ፍርቂ ሃፍተይ ክገድፉለይ ምስ ቄሮ ኮነ ምስዝኾነ ሓይሊ ክመያየጥ እየ" ከምዝበለ ሰሚዐ ነይረ፡፡ ቄሮ ኮነ ዝኾነ ካልእ ሓይሊ ናብዚ ናይ ርኡይ ሓይለ-መልጢ ብርኪ እንተበፂሑ ግን ብፍርቂ ሃፍቲ እዚ ብሃም ሓው ዝደራደረሉ ምኽንያት የለን፤ የግዳስ ሙሉእ ሃፍቱ ክወስዶ እዩ፣ ንዑኡ እውን ክቐትሎ እዩ፣ እንኮላይ ንደቁ!
ገሊኡ ብዓል ስልጣን ድማ ሐዚ እውን ኣብ መስተ ተሓቢኡ ክነብር እዩ መሪፁ ፣ ከሓስብ ኣይደልን፤ ብውፅኢቱ ድማ ኣብ ፍፁም ናይ ፖለቲካ ድንቁርና ፀልማት ዘሎ እዩ፤

ዶ/ር ደብረጽዮን ድማ "እዛ ግዘ ፀባየይ ኣፀቢቐ፣ ደኒነ ከሕልፋ!" ዓይነት ኣረዳድኣ ከምዘለዎ እየ ተረዲአ፤ ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኳለኩሌሽን ተራእዩ ኣይፈልጥን፤ ንሓደ ህዝቢ ክደቁስ፣ እንተኾይኑሉ እውን ኣፅኒቱ ልዕልኑኡ ከረጋግፅ ወይ ድማ ዘይናቱ ስልጣነ(civilization) ክወርስ ዘንቀደ ሓይሊ ደኒንካ፣ ተለማሚፅካ ከምዘይገድፈካ ኣብ ታሪኽ ተደጋጊሙ ዝተርኣየ እዩ፤ መራሕቲ ፈረንሳይን ንሂትለር ንምቅብጣር ዝገበሩዎ ፃዕሪ መወደእትኡ እንታይ ከምዘምፀአሎም ታሪኽ ሰኒዱዎ እዩ፡፡ ብምቅብጣር፣ ርእስኻ ብምድናን ዝሽንገል ገዚፍ ሰይጣናዊ ዕላማ ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ንሱ ገና ኣብ ዓለም ምንባር ዘይጀመረ እዩ።

ብዝኾነ፣ ኣነ ኣብ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ዝነበረኒ ሕንጣጥ ተስፋ ገደል ካብ ዝኣቱ ፀኒሑ እዩ፤ ሐዚ ግን ብቐሉዕ ናብ ሃው ዝበለ ገደል ከዕድፉና ዘሳልዩና ዘለዉ እዩ ዝመስለኒ፡፡ ናብ የማን ክወስዱና ዘኽእል ናይ ስነ-ኣእምሮ ድሉውነት፣ ዓቕሚ ኾነ ሸውሃት ኣይሪአሎምን ዘለኹ፡፡
ክሳብ ዓርቢ መንእሰይ ትግራይ ናብ ሓደ ጥልል ዝበለ መርገፂ እንተዘይበፂሑ፣ ተወዲቡ ናብ ተግባር እንተዘይኣትዩ ኣዐርዩ ከይረፍደና ይሰግእ ኣለኹ፡፡ ኢሳያስ ትግራዋይ እንትቖርፅ ናይ ምውዳብ ተኽእሎኡ ዓብዪ ከምዝኾነ ስለዝፈልጥ "ግዘ ኣይትሃቦም፣ ክሳብ ሐዚ ኢዶምን እግሮምን ዓፂፎም ከይተዳለው እዮም ዘለው ፤ ሓሪኖም እንተተላዒሎም እሞ ድማ ካብዚን ካብቲን ሓገዝ ረኺቦም እንተተጠናኺሮም ከፀግሙኻ እዮም ፣ ሐዚ ከይተጠናኸሩ ኣጓይዮም ፤ ዕረፍቲ ክልኣዮም ፤ ትንፋሱም ክእክቡ ከይፈቐድካ ኣፃዲፍካ ከምዘይለዓሉ ገይርካ ዝበጦም፣ ትሕቲ መሬት ቅበሮም" እናበለ እዩ ዝመክር ዘሎ፡፡

ብዙሕ ግዘ የብልናን፤ ምስ ግዘ ክንጎዪ ኣለና፤ ኣብ ናይ ህልውና ምልክት ሕቶ ኣቲኻ ግዘ ክህሉ ኣይኽእልን፤ ሕድሕድ ደቒቕ ነናይ ባዕሉ ዘኽፍሎ ዋጋ ኣሎ፡፡
Last edited by Abe Abraham on 18 Nov 2018, 23:17, edited 1 time in total.


Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray. Fear engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 15 Nov 2018, 16:54

saveAdna wrote :

ዓርስኻ ምጥፋእ እውን ክብሪ እኮ እዩ! ( SUICIDE IS AN HONOUR. A call to Tigrayans who have committed crimes to commit suicide and save Tigrayans from feeling ashamed of their Tigrayanness !! )

ብዚ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ዝተዋደደ ፀለመ ስምን ክብሪን ትግራዋይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፤ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ክፍሊ ቅንዕ ኢሉ ከይኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ፤

ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝነበረ ግስርጥና፣ ብልሽውና ብትግራዋይነተይ እውን ክሓፍር ዝገበረኒ እዩ፡፡ ብወገነይ ሜቴክ ንትግራይ ሓያል ሰሪ ከምዝገድፈላ ካብ ቅድሚ ሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት ጀሚረ ይፅሕፍ ነይረ፡፡ ኣነ ሽዑ ኣብ መጠን አብቲ ትካል ዘሎ ግዕዝይና እኹል መረዳእታ እኳ እንተዘይነበረኒ ካብ ናይኒ ዩጎዝላቪያ ተሞክሮ ብምውሳድ ኢንዳስትሪታት ሚሊተሪ ኣብ ሓደ ኸባቢ ምእካብ ዓብዪ ሳዕቤን ከምዘምጽእ ርግፀኛ ነይረ፡፡ ክንፈ ዳኘው ግን ኣብቲ ሽዑ እዋን ፕሮፖዛለይ ብሰብ በፂሑዎ “Trash!” ኢሉ እዩ ደርብዩዎ፡፡

ብወገነይ ከም ክንፈ ዳኘው ዝበሉ ኣብ ከምዚ ዝለ መነወሪ ሕመቕ፣ ግዕዝይና ዝጠልቀዩ መሕፈርቲ ሰባት ናይ ህዝቢ ሞራል ብዝትንክፍ፣ መሕፈሪ ብዝኾነ መንገዲ ኩርንኩሪት ተኣሲሮም ብቴሌቪዥን እናርኣና ክንሸማቐቕ ክገብሩና ኣይግባእን ነይሩ፡ንነብሶምን ንህዝቦምን ክብሪ እንተሃልዩዎም ኣብ ዝኾነ ገዳም ክሕብኡ ወይ ነብሶም እዩ ከጥፍኡ እዩ ዘለዎም ፡፡ክንፈ ክልተ ሰለስተ ግዘ እዩ ቐቲሉና፡


ክንዲ ናይኒ ክንፈ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ጥፍኣት ዝፈፀምኩም ሰባት ወይ ናብ ዝኾነ ገዳም ኬድኩም ተሓብኡ፤ ወይ ነብስኹም ኣጥፍኡ፤


ብቲ ኹሉ ሓቢእኻ እኳ ዘይሕባሕ መነወሪ ስራሕ ሰበ-ስልጣን ህ.ወ.ሓ.ትን ጀነራላት ነበርን ሰምን ክብሪን ትግራዋይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፤ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ክፍሊ ቅንዕ ኢሉ ከይኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ፤ እዞም ሰባት ንህዝቢ ክብሪ እንተሃልዩዎም ፀሎት እናገበሩ ኣብ ዝኾነ ገዳም ይተሓብኡ ወይ ነብሶም የጥፍኡ፡፡

መራሕቲ ናዚ እንኳ ምስቲ ኹሉ ጥፍኣቶም ንህዝቦም ክብሪ ስለዝነበሮም ናዚ እንትሰዓር ንናይ ህዝብና ክብሪ ኢሎም ዓርሶም እዮም ኣጥፊኦም ፤ ገሊኦምስ ምስ ሙሉእ ስድረኦም እዮም ብሓዊ ኣቃፂሎም፡፡ ናብ ገዳም ዝኣተዉ፣ ናብ ዘይርከቡሉ ቦታ ኸይዶም ገፆም ለዊጦም ዝነበሩ እውን ኣለዉ፡፡

ዝኾነ ዓሻ ፈቲሹ ክረኽቦ ኣዝ ዝኽእል ኣብ ቅሉዕ ሕመቕ፣ ግዕዝይና ጥሒልኩም ዝነበርኩም፣ እሞ ድማ ብፀላኢ ብቐሊሉ ኣብ ትተሓዙሉ ኸባቢ ዘለኹም መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ትን ኣባላት ኣመራርሓ ሰራዊትን ትማሊ ዝበደልኩምና ከይኣክል ሎሚ እውን ደጊምኩም ክትብድሉና፣ ክትደቑሱና፣ ናይ ዘበናት ውርደት ክተገድፉልና ኣይግባእን፡፡Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 18 Nov 2018, 23:14

Save Adna-Ztseat- My Perspective
ናብ ሙሉእ ክባ ከእትዉና ተቓሪቦም እውን ኣለው

ቀትሪ ኣብ ሓደ ኤፍ ኤም ሬድዮ በዓል የማነ ዘርኣይ ኣብ ህሉው ኩነታት ኣዝዩ መሳጢ፣ ብሱል ወግዒ ይገብሩ ነይሮም።
ካብ ተመያየጥቲ ሓደ (የማነ ይመስለኒ) "ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት እዛ ሃገር ኣብ ሓያል ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ፣ ሓያል ፖለቲካዊ ወጥሪ፣ ዕግርግር ፣ ስእነት ሰላም እያ ኣሕሊፋቶ። ብተነፃፃሪ ኣብ ትግራይ ብዝሐሸ ኩነታት ሰላምን ምርግጋእን ነይሩ። ንሕና ግን ነቲ ዝነበረና ብልጫ፣ ዕድል ተጠቒምና ንነብስና ኣጠናኺርና ክንርከብ ኣይክኣልናን፤ ብውፅኢቱ ድማ ኣብ ሓያል ፀገም ዝነበረ መንግስቲ ፌደራልን ገለ ክልላትን ምስ ደጋዊ ፀላእቲ ተሓባቢሮም ፅዕንቶ ይገብሩልና ኣለው፣ ይጉኑፁና ኣለው፣ ናብ ሙሉእ ክባ ከእትዉና ተቓሪቦም እውን ኣለው...." ክብል ሰማዕኹ (ቃል ብቓል ኣይኮነን)።

ዝወፆ ዘይብሉ ወርቂ ሓሳብ እዩ።

ኣዝዩ ዘሕዝን ሓቂ ድማ እዩ። መራሕቲ ማሌሊት/ህወሓት "ናይ ኣዲስ ኣበባ"ን "ናይ መቐለ"ን ተበሃሂሎም ነንባዕሎም ክባልዑ፣ ነንዓርሶም ክጠላለፉ ብዙሕ ግዘ፣ ጉልበት፣ ሃፍቲ ባኺኑ እዩ። ንሶም ተጎጃጂሎም ንስልጣንን ንጉጅላዊ ኢኮኖሚያዊ ረብሓን ክቆራቖሱ፣ ክናቖሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ መፃኢ ፣ ናይ ብሄር ትግራይ ዕፃ ካልአዋይ ወይ ሳልሰዋይ ዋኒኖም እዮም ገይሮምዎ።

ብሰንኪ እዚ ድማ ብስስዐን ሕስዲን ተመሊስና ዘይምረኽቦም ብዙሓት ወርቃዊ ዕድላት ከምልጡና ገይሮም። ግዚኡ ኣይኮነን እምበር ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓደ ህዝቢ መፃኢ ዕፃ ዝቐለዱን ንሓደ ህዝቢ ብኢዱ ጎቲቶም ናብ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን (survival) ዘውረዱ ሰባት ብኽሕደት (treason) ተሓቲቶም ናብ መጋባእያ ፍርዲ እዮም ክቐርቡ ነይሩዎም።


እቲ ዘሕዝን ግን ሐዚ ትግራዋይ ከም ህዝቢ፣ ከም ብሄር ናብ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ምልክት ሕቶ ኣእቲዮምዎ
እውን ብዕፃ ሓደ ህዝቢ እቲ ዝነበረ ፀቢብ ጉጅላዊ ናይ ምጥልላፍ ፀዋትኦም ብዝተወሰነ መልክዑ ይቕፅሉዎ ምህላዎም ሓደ ሓደ ሓበሬታታት ይወፁ ምህላዎም እዩ።
ብውልቀይ እንተንኣሰ ንግዚኡ ናብ ምፅብፃብ ክንኣቱ ኣይደልን ፤ ሰሮም ዘይገድፉ እንተኾይኖም፣ ናይ ሓደ ህዝቢ ዕፃ ኣትሒዞም ቁማር ምፅዋት ዝቕፅሉ እንተኾይኖም ግን እዚ ትውልዲ ናብ ናቶም መንገዲ ኸይዱ ግብረ-መልሲ ክህብ ክግደድ እዩ ፤ እቲ ግብረ-መልሲ ክሳብ ከምቲ መናእሰይ ጥልያን ሞሶሎኒ ኣብ ልዕሊኦም ንዘብፅሖ ብርሰት ኣብ ኣደባባይ ሮማ ዝሃቡዎ ፍርዲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ- ምስቃል።


እዚ ከንቱ ፈኸራ ኣይኮነን ፤ ናተይ ትውልዲ መንእሰይ ይዕዘቦ ኣለኹ ፤ እናተዘረቦም፣ እናተምዓዱ፣ እናተረድኦም ንሳቶም ግን ኣብ ማእኸል ዓዲ ብዘሎ ቁጠባዊ ድሌቶም ኢዶም ተኣሲሩ፣ ልዕሊ ዕፃ ህዝቢ ረብሓ ፀቢብ ጉጅለኦም ኣብሊፆም ፣ ብትዕቢትን ድንቁርናን ተሳዒሮም ናይ ሓደ ብሄር መፃኢ ናብ መንቀራቕሮ ኣብ ልዕሊ ዘእትዉ ፤ ናይ ሓደ ህዝቢ ህልውና ናብ መውፅኢ ዘይርከቦ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዘእትዉ ሰባት ምርር ዝበለ፣ ቀፀልቲ ወለዶታት ዝመሃርሉ ስጉምቲ ከምዝወስድ ኣይጠራጠርን፣ ንዘስተውዕል ገለ ዝርኣዩ "ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ" ዝመስሉ ምልክታት የለውን ማለት እውን ኣይኮነን።ዝኾነ ኾይኑ ግን፤ ሐዚኸ ናበይ ኢና? ዕፃ ብሄርና ናበየናይ ኣንፈት ኢና ክንወስዶ? ከም ህዝቢ ኣብ ወሰንቲ ነገራት ሓበራዊ ንባብ፣ ሓበራዊ ኣረዳድኣ፣ ሓበራዊ ቅዋም ሒዝና ዶ? ካብዚ ክባ ከመይ ኢና ፈንፂሕና ንወፅእ? ከመይ ዘባኸናዮም ግዘታት ፣ ዘባኸናዮም ዕድላት ነከሓሕስ?
ድሕሪ ሐዚ ንመራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ጥራሕ እንገድፎ ጉዳይ ክህሉ ኣለዎዶ ትብሉ? ብስሩ ንህ.ወ.ሓ.ት ከም ህልውቲ ቆፂርና ህልውና ብሄርና ንምቕፃል ምስኣ ሓቢርና ምስራሕ ንቐፅልዶ ወይስ ከም ዘይህልውቲ ቆፂርና ባዕልና ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪምና ፣ ክሳብ ናይ ፅላሎት መንግስቲ (Shadow government) ምጥያሽ ንኺድ? ናይ ሕድሕድና እጃም ኣብ ምውሓስ ህልውናና እንታይ ይምሰል? መን እንታይ እጃም ይውሰድ?
ስግኣታትና ከመይ ናብ ዕድላት ንልውጥ? ነየነኦት ነገራት ቀዳምነት ሰሪዕና ንኺድ?ድሕሪ ሐዚ ኣብዚኦምን ተመሳሰልቲ ዛዕባታትን ኢና ክንዘራረብ፣ ሓሳባት ክንለዋወጥ፣ ብዝርርብ ማዕቢሎም ፀርዮም ዝወፁ ሰዓርቲ ሓሳባት ገዛእቲ ክኾኑ ክንቃለስ ዘለና።

info
Member
Posts: 3422
Joined: 05 Dec 2014, 11:33

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by info » 19 Nov 2018, 02:36

Abe, I would appreciate if you could translate the important part either in English or Amharic when you post this kind of stuff. Thank you!

Maxi
Member
Posts: 4790
Joined: 06 Mar 2014, 04:33

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Maxi » 19 Nov 2018, 02:46

Abe Abraham, we appreciate if do summery of his texts so that we can understand it better. tnxs in advance

Marc
Member
Posts: 207
Joined: 27 Jun 2017, 01:52

Re: Uncertain Times in Tigray. Fear engulfs everything.

Post by Marc » 19 Nov 2018, 07:23

Abe Abraham wrote:
15 Nov 2018, 16:54
saveAdna wrote :

ዓርስኻ ምጥፋእ እውን ክብሪ እኮ እዩ! ( SUICIDE IS AN HONOUR. A call to Tigrayans who have committed crimes to commit suicide and save Tigrayans from feeling ashamed of their Tigrayanness !! )

ብዚ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ዝተዋደደ ፀለመ ስምን ክብሪን ትግራዋይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፤ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ክፍሊ ቅንዕ ኢሉ ከይኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ፤

ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝነበረ ግስርጥና፣ ብልሽውና ብትግራዋይነተይ እውን ክሓፍር ዝገበረኒ እዩ፡፡ ብወገነይ ሜቴክ ንትግራይ ሓያል ሰሪ ከምዝገድፈላ ካብ ቅድሚ ሽዱሽተ ሸውዓተ ዓመት ጀሚረ ይፅሕፍ ነይረ፡፡ ኣነ ሽዑ ኣብ መጠን አብቲ ትካል ዘሎ ግዕዝይና እኹል መረዳእታ እኳ እንተዘይነበረኒ ካብ ናይኒ ዩጎዝላቪያ ተሞክሮ ብምውሳድ ኢንዳስትሪታት ሚሊተሪ ኣብ ሓደ ኸባቢ ምእካብ ዓብዪ ሳዕቤን ከምዘምጽእ ርግፀኛ ነይረ፡፡ ክንፈ ዳኘው ግን ኣብቲ ሽዑ እዋን ፕሮፖዛለይ ብሰብ በፂሑዎ “Trash!” ኢሉ እዩ ደርብዩዎ፡፡

ብወገነይ ከም ክንፈ ዳኘው ዝበሉ ኣብ ከምዚ ዝለ መነወሪ ሕመቕ፣ ግዕዝይና ዝጠልቀዩ መሕፈርቲ ሰባት ናይ ህዝቢ ሞራል ብዝትንክፍ፣ መሕፈሪ ብዝኾነ መንገዲ ኩርንኩሪት ተኣሲሮም ብቴሌቪዥን እናርኣና ክንሸማቐቕ ክገብሩና ኣይግባእን ነይሩ፡ንነብሶምን ንህዝቦምን ክብሪ እንተሃልዩዎም ኣብ ዝኾነ ገዳም ክሕብኡ ወይ ነብሶም እዩ ከጥፍኡ እዩ ዘለዎም ፡፡ክንፈ ክልተ ሰለስተ ግዘ እዩ ቐቲሉና፡


ክንዲ ናይኒ ክንፈ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ጥፍኣት ዝፈፀምኩም ሰባት ወይ ናብ ዝኾነ ገዳም ኬድኩም ተሓብኡ፤ ወይ ነብስኹም ኣጥፍኡ፤


ብቲ ኹሉ ሓቢእኻ እኳ ዘይሕባሕ መነወሪ ስራሕ ሰበ-ስልጣን ህ.ወ.ሓ.ትን ጀነራላት ነበርን ሰምን ክብሪን ትግራዋይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ፤ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ክፍሊ ቅንዕ ኢሉ ከይኸይድ እዩ ዝግበር ዘሎ፤ እዞም ሰባት ንህዝቢ ክብሪ እንተሃልዩዎም ፀሎት እናገበሩ ኣብ ዝኾነ ገዳም ይተሓብኡ ወይ ነብሶም የጥፍኡ፡፡

መራሕቲ ናዚ እንኳ ምስቲ ኹሉ ጥፍኣቶም ንህዝቦም ክብሪ ስለዝነበሮም ናዚ እንትሰዓር ንናይ ህዝብና ክብሪ ኢሎም ዓርሶም እዮም ኣጥፊኦም ፤ ገሊኦምስ ምስ ሙሉእ ስድረኦም እዮም ብሓዊ ኣቃፂሎም፡፡ ናብ ገዳም ዝኣተዉ፣ ናብ ዘይርከቡሉ ቦታ ኸይዶም ገፆም ለዊጦም ዝነበሩ እውን ኣለዉ፡፡

ዝኾነ ዓሻ ፈቲሹ ክረኽቦ ኣዝ ዝኽእል ኣብ ቅሉዕ ሕመቕ፣ ግዕዝይና ጥሒልኩም ዝነበርኩም፣ እሞ ድማ ብፀላኢ ብቐሊሉ ኣብ ትተሓዙሉ ኸባቢ ዘለኹም መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ትን ኣባላት ኣመራርሓ ሰራዊትን ትማሊ ዝበደልኩምና ከይኣክል ሎሚ እውን ደጊምኩም ክትብድሉና፣ ክትደቑሱና፣ ናይ ዘበናት ውርደት ክተገድፉልና ኣይግባእን፡፡


( SUICIDE IS AN HONOUR. A call to Tigrayans who have committed crimes to commit suicide and save Tigrayans from feeling ashamed of their Tigrayanness !! ) :cry: :cry: :cry: :cry:

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 20 Nov 2018, 17:17

saveAdna wrote:

ኣብ ጉዳይ ድሕሪ ቤትና ዓፋር ምጥንቃቕ። ቀ/ሚ ኣብይ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ዓፊኑ ኣኪቡ እንተብቅዕ ኣብ መወዳእታ ብቤት ፅሕፈቱ ኣቢሉ "ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ክግበር ተሰማሚዖም" እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ኣብዚ ካብ እንፈልጦ ዘይንፈልጦ ይበዝሕ። ሚድያታት ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ክህሉ ዝኽእል ውዲት ኣብ ምብርዓን ተረጋረጋ።

Tigray fears any change in the way the Afar kilil is run. The nightmare of being besieged both mentally and physically must be scarey.

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 21 Nov 2018, 15:19


saveAdna wrote :

ናይ ትማሊ ናይ ዶ/ር ደብረፅዮን ጋዜጣዊ መግለፂ ብናይ ማእኸል ዓዲ ሚድያታት (እንኮላይ ብኣምሓራ ቴሌቪዥን) ኣዝዩ ተለሳሊሱ ፣ ተዛቢዑ ፣ ዘይትርጉሙ "ዶ/ር ደብረፅዮን 'እሱራት ንምህዳን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ይቐፅል' ኢሎም" ዝብል ትርጉም ክሕዝ ዝተደለየሉ ፤ ፀኒሑ ድማ "መንደኾን 14 ሚልዮን ብር ኣታሊሉ ሰሪቑ ክኸይድ ተታሒዙ" ዝብል ድራማ ብምምሃዝ ንምርስሳዕ ፃዕሪ ዝተገበረሉ ምኽንያት "ልቢ ስለዘዕበዩ"፣ "ነቲ ነገር ከየጎሃህሩ ስለዝደለዩ" ፣ "ሰላም ስለዝደለዩ" ፣ "ስለዝፈርሑ" እዮም ኢሉ ዝኣምን ዓሻ እንተሎ ንሱ ናይ ዓሻሹ ዓሻ እዩ። እመኑኒ እቱ ጉዳይ ካልእ እዩ።

"እንታይ?" በሉኒ፤

ብፍላይ እቲ በብበረኹኡ ዘሎ ትግራዋይ ኣባልን ኣመራርሓን ሰራዊት ከይሰምዕ፣ ከይነቅሕ፣ ትኩር ከይኸውን፣ ሓደጋ "sense" ከይገብር ፣ ከይጥንቀቕ፣ ልቡ ከዕርፍ እዩ። እቲ ኻልእ ትግራዋይ ብዓል ስልጣን፣ ኣመራርሓ ህ.ወ.ሓ.ት እውን "ሀዚስ ልተረጋግኡ፣ ልተንፈሱ ይመስሉ" ኢሉ ምእንታን ክዘናጋዕ እዩ።

እዚ ነቲ ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ኣመራርሓዓበይቲ ሰበ-ስልጣንምሁራት መናእሰይኣክቲቪስታት ፣ ካልኦት ፅዕንቶ ፈጠርቲ ተጋሩ ክፍፀም ዝተተለመ ሓደገኛ ስርሒት (ቅንፀላ፣ ማእሰርቲ ፣ ምውራስ ንብረት ወ.ዘ.ተ) ንዘይምብርዓን፣ ብዝተተለመሉ ትልሚ መሰረት ምእንታን ክኸይድ እዩ።

Who would plan to assassinate important Tigrayans in the army, activists, pressure groups .....? Paranoia or legitimate fear ?
ኣብ ዝኾነ ቦታ ፣ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ዘሎ ትግራዋይ ካብ ዝኾነ ግዘ ንላዕሊ ትኩር ፣ ንቑሕ ፣ ንኹሉ ነገር ድሉው ክኸውን ኣለዎ።


Weyane.is.dead
Member
Posts: 1293
Joined: 19 Oct 2017, 11:19

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Weyane.is.dead » 21 Nov 2018, 19:43

All tplf rats are on suicide watch. With no way out and no one coming to their rescue, they got no other option than taking themselves out. The sound of a yellow chopper is giving them all nightmares qiqiqiqi

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 23 Nov 2018, 14:40


saveAdna wrote:

ሓደ ኣብ ልዕሊኡ ቅሉዕ ኩለመዳያዊ ኲናት ዝተኣወጀሉ፣ ህልውንኡ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝወደቐ ህዝቢ ናይ መራሕቲ ቀንዲ ተግባር ህዝቢ እንተንኣሰ ኣብ መሰረታዊ ወድዓዊ ሓቅታት፣ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ተቐራራቢ ዝኾነ ርድኢት ክህልዎ ምግባር እዩ።

ኣባና ግን ኣብ ሞንጎ መራሕትን ተመራሕትን ኣዞዩ ዝተረሓሓቐ ኣናብባ፣ ርድኢት እዩ ዘሎ ፤ "መራሕቲ" ተባሂሎም ኣብ ወንበር ዝተቐመጡ ወገናት ፈፂሞም ምስ ህዝቢ ኣይናበቡን ዘለዉ (miscommunication)፤ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ህዝብና ሰፊሕ፣ ዝተረሓሓቐ ናይ ነገራት ኣጠማምታን ኣረዳድኣን ሰፊኑ ይርከብ።- ገሊኡ ኣብ ልዕሊ ዐቐን ዝኾነ ፍርሒ፣ ኣብ ፍፁም ተስፋ ምቑራፅ ኣሎ፤ ካብቲ ኣብ ልዑል ተስፋ ምቑራፅ ዘሎ ገሊኡ (ብፍላይ ገሊኡ ብዓል ሃፍቲ) ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ሃፍቱ ንምድሓን "እንታይ ድኣ ክገብ...ር፤ ዘንብሩኒ እንተኾይኖምስ ዋላ ኦሮሞ ወይ ኣምሓራይ ኮይነ ክነብር እምበር!" ዝብል ኣሎ። ገሊኡ ዘለዎ ሃፍቲ ራሕሪሑ ዓዱ ኣትዩ ኣሎ፤

- ገሊኡ ድማ ነገራት ንሰሙን ህድእ እንትብሉ ፣ "ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን "ኣቲ ኢትዮጵያ ዓደይ -ለሚዕኽለይ ተሓጒሰ" ዝብል ደርፍታት እንተሰደጋገም "በቃ ሐዚስ ሰላም ተፈጢሩ እዩ" ኢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ህንፃ ዝገዝኡ ኣለው። ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ኣብ መቐለ ብስም ዝፍለጥ ብዓል ሃፍቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ብ140 ሚልዮን ብር ህንፃ ምግዝኡ ሰሚዐ።

- ገሊኡ ድማ ኣብ ዕለታዊ ናብርኡ ደፋእፋእ እናበለ ብዛዕባ ኣብዛ ሃገር ዝፍጠሩ ዘለዉ ነገራት ዝሰምዖ ነገር የለን።

- ኣብቲ ናይ ትግራይ ልሂቅ እውን እንተኾነ ኣብ ኣናብባን ኣቀባብላን እቲ ሓደጋ ሰፊሕ ክፍተት ኣሎ፤ ገሊኡ ከምቶም ናይ ታሕታይ ዓዲ "ዘራፍ!" ይብል ፤ ገሊኡ ይቑዝም ፤ ገሊኡ የስተማስል ፤ ገሊኡ ስረ ፈቲሑ ንህዝቢ እውን ስረ የፍትሕ ፤ ገሊኡ ንፀርፊ ብፀርፊ ብምምላስ ንዓዱ "ዝሓገዘ" ይመስሎ- ተመሳሳሊ ወይ ተመጋጋቢ ተረኽ ክፈጥር ኣይከኣለን።

እዚ ኩሉ ብቐንዱ ኣብቲ መሪሕነት ብዘሎ ናይ ብልሒ ድኽነትን ኣብ ሞንጎ መራሕትን ተመራሕትን ብዘሎ ዘይምንባብን እዩ።

እዚ ክቕረፍ ኣለዎ፤ ነዚ ከይቀረፍና ገጢሙና ዘሎ ፈተና ሓቢርና ክንምክቶ፣ ክንስዕሮ ኣፀጋሚ ክኾነና እዩ።


Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 24 Nov 2018, 12:48


saveAdna wrote:የሚደንቅ ነው፤ ከተከሳሾቹ በህይወት የሌሉ አሉ፤ አዲስ አበባን አይተው የማያውቁ በእርሻ የሚተዳደሩ የትግራይ ገበሬዎችም አሉበት-አጥንታቸው ተቆጥሮ።

እየተሰራ ያለው ግልፅ ነው- የትግራይ ልሂቅ ከነዘር-ማንዘሩ በማሸማቀቅ በማጥፋት ትግራይን ማንበርከክ!
ዝርዝሩን እንየው፥

1. ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው ገ/ሥላሴ
2. ምብራቅ ዳናው ባህሩ (እህት)
3. አኮበም ክንፈ ዳኘው (ልጅ)
4. ማርዳ ክንፈ ዳኘው (ልጅ)
5. አብርሃም ዳኘው ገ/ሥላሴ (ወንድም)
6. ኢሳያስ ዳኘው ገ/ሥላሴ (ወንድም)
7. ሜ/ጄኔራል ብርሃነ ነጋሽ በየነ
8. ሙሉ ንጉሴ ገሠሠ
9. ኮ/ል በርሄ ወ/ሚካአኤል
10. ኮ/ል ሙሉ ወ/ገብርኤል ገ/እግዚአብሔር
11. ሻ/ል ካህሳይ ክሽን ዓለማየሁ
12. መብርሂት ኃይለ ሀጉስ
13. ኮ/ል ተሰማ ግደይ ወልዱ
14. ብ/ጄ/ል ጠና ቁርንዲ ኢጀታ
15. ኖኦል ጠና ቁርንዲ (ልጅ)
16. ፍራኦል ጠና ቁርንዲ (ልጅ)
17. ሮቤራ ጠና ቁርንዲ (ልጅ)
18. ቡንጉሌ ጠና ቁርንዲ (ልጅ)
19. የሺ ገመቹ ግችሌ - ሚስት
20. ደረጀ ቁርንዲ እጅታ (ወንድም)
21. አመኑ ቁሩንዲ እጅታ (ወንድም)
22. ጥላሁን ቁርንዴ እጅታ (ወንድም)
23. ወ/ሮ ተዋበች ቁርንዴ እጅታ (እህት)
24. የኔነሽ ቁርንዴ እጅታ (እህት)
25. ትእግስት ቁርንዴ እጅታ -(እህት)
26. ወ/ሮ የሺ ገመቹ ገችሌ (ሚስት)
27. ወ/ሮ ሙሉ ገ/ስላሴ ወ/ሚካኤል (በአባት በኩል አጎት)
28. ወ/ሮ ትብርህ ገ/ስላሴ (አጎት)
29. ብ/ጄኔራል በርሃ በየነ
30. ብ/ጄኔራል ጥጋቡ ፈትለ መረሳ
31. ዮሴፍ ጥጋቡ ፈትለ (ልጅ)
32. ልዕልቲ በለጠ ተገን (ሚስት)
33. ሙሉጌታ ተስፋየ ገ/ክርስቶስ (ጥቅም ተጋሪ)
34. ሰለሞን አሰፋ ወ/ሰማያት (የጥቅም ተጋሪ)
35. ጌታቸው በለጠ ተገን (የሚስት ወንድም)
36. ብ/ጄኔራል ሃድጉ ገ/ጊዮርጊስ ገ/ስላሴ
37. አኤደን ሃድጉ ገ/ስላሴ -(ልጅ)
38. ናታን ሃድጉ ገ/ስላሴ - ልጅ
39. ቅዱስ ሃድጉ ጀ/ስላሴ - ልጅ
40. አፀደ ሃይለእዝጊ ተስፋይ - ሚስት
41. ሙደሽ ገብሩ ረዳይ - እናት
42. ተወልደ ዘወልደ መኮንን - በእናት የሚገናኙ
43. ስላስ ዘወልደ መኮንን - በእናት
44. ዋሀድ ዘወልደ መኮንን - ወንድም
45. ተክላይ ገ/ስላሴ ወልዱ - አጎት
46. ኮሎኔል ጎህ አፅብሀ ገ/ህይወት ገ/ስላሴ
47. ወ/ሮ ለተብርሃን ገ/ስላሴ - እናት
48. ገ/ህይወት ገ/ስላሴ - አባት
49. ወ/ሮ ዮርዳኖስ ገ/ማርያም ሀድጎ - ሚስት
50. አርሲ ጉሀፅባሀ - ልጅ
51. ቅድስት ጉሀፅባሀ - ልጅ
52. ብሌን ጉሀፅባሀ - ልጅ
53. ኤደን ጉሀፅባሀ - ልጅ
54. ሕጻን ስም የሌለ
55. ቄስ ገ/መድህን ገ/ስላሴ - አጎት
56. ኮሎኔል ሸጋው ሙሉጌታ ተስፋሁን
57. አሸናፊ ሸጋው ሙሉጌታ - ልጅ
58. እማማ ቢሰጠኝ - እናት
59. አባ ተሾመ ሙሉጌታ - ወንድም
60. ወ/ሮ ደስታ ታከለ ገ/ጻዲቅ - ሚስት
61. ኮሎኔል ዙፋን በርሄ ይህደገላ
62. የማነ በርሄ ይህደገላ - ወንድም
63. ሀይሉ በርሄ ይህደገላ - ወንድም
64. ኪሮስ በርሄ ይህድገላ - ወንድም
65. አወጣሽ በርሄ ይህድገላ - እህት
66. ትእግስት በርሄ ይህድገላ - እህት
67. ነጻነት ጥዑም - የምታሳድጋት ልጅ
68. ስላስ ይህገድላ ዮሃንስ - የአባት እህት
69. አስካሉ ገብረአረጋዊ ክንፈ - አክስት
70. አመተ ገብረ አረጋዊ ክንፈ - አክስት
71. ለ/ኮ ተሰማ ግደይ ወልደይ - ባል
72. ደሊና ተሰማ ግደይ
73. ሻ/ል አስመረት ኪዳኔ አብርሃ
74. ጌታቸው መስፍን አስገዶም
75. አማኑኤል ጌታቸው መስፍን
76. ኮ/ል አለሙ ሽመልስ ብርሃን
77. ዓለም(ሙ) በስፋት ፈጠነ
78. መቅደስ ዓለሙ በስፋት - ልጅ
79. ኤርሚያስ ዓለሙ በስፋት -ልጅ
80. ኢዮስያስ ዓለሙ በስፋት - ልጅ
81. ህዝቂያስ ዓለሙ በስፋት - ልጅ
82. ኮ/ል ኪዱ ፀጋይ ኪዳኑ
83. ገነት ኃይሉ ለማ
84. ኮ/ል ያሬድ ሃይሉ ገብረዮሃንስ
85. ሀይሉ ገብረዮሃንስ ተክለ - አባት
86. የክምነሽ አስገዶም ገንዘቡ
87. ቴዎድሮስ ሀይሉ ገብረዮሃንስ - ወንድም
88. ሳራ ሀይሉ ገብረዮሃንስ - እህት
89. ፀጋዬ አስገዶም ገንዘቡ - የእናት ወንድም
90. ኮ/ል ተከስተ ኃይለማርያም አድሃኖም
91. ያዕቆብ ተከስተ ኃይለማርያም - ልጅ
92. አዶናይ ተከስተ ኃይለማርያም - ልጅ
93. የሮምነሽ ሙሉጌታ ወርቅነህ
94. ኮ/ል ጌትነት ጉደያ ቦዴ
95. መብራት ገብርኤል ገ/ዓእግዚአብሔር - ሚስት
96. ሲፋን ጌትነት ጉደያ - ልጅ
97. አንቲ ጌትነት ጉደያ - ልጅ
98. ሜርዳን ጌትነት ጉደያ - ልጅ
99. ኮ/ል አዜብ ታደሰ ሃይሉ
100. ፍሬ አለምሰገድ አደራ - ልጅ
101. ሰሚራ አለምሰገድ አደራ - ልጅ
102. ህያብና አለምሰገድ አደራ - ልጅ
103. አለምሰገድ አደራ ተክሉ - ባል
104. ኮ/ል መሀመድ ብርሃን ኢብራሂም
105. ኮ/ል አሰፋ ዮሀንስ ሀደራ
106. ሻምበል ሰመረ ሀይሌ ሀጎስ
107. ሞሚና ታደሰ አለሙ
108. ሻ/ል ይኩኑአምላክ ተስፋዬ አገዞም
109. ቅዱስ ይኩኑአምላክ ተስፋዬ (ልጅ)
110. ፍሰሀ ገ/መድህን ሀጎስ (አጎት)
111. ዘራይ ገ/መድህን ሀጎስ (አጎት)
112. አብርሀፅዮን ገ/መድህን ሀጎስ (አጎት)
113. ደስታ ገ/መድህን ሀጎስ (አጎት)
114. የማነ ገ/መድህን ሀጎስ (አጎት)
115. ኢያሱ ተስፋዬ አገዞም (ወንድም)
116. ዳናኤል ተስፋዬ አገዞም (ወንድም)
117. ሙሉጌታ ተስፋዬ አገዞም (ወንድም)
118. አታክልቲ ተስፋዬ አገዞም (ወንድም)
119. አስቴር ተስፋዬ አገዞም (እህት)
120. እየሩሳሌም ተስፋዬ አገዞም (እህት)
121. አዳነች ተስፋዬ አገዞም (እህት)
122. ሄለን ተስፋዬ አገዞም (እህት)
123. ዊንታ ተስፋዬ አገዞም (እህት)
124. ትእግስት ተስፋዬ ደሴ (ሚስት)
125. ወ/ሮ ሲሳይ ገ/መስቀል ሀረጎት
126. ሻ/ቃ ደሴ ዘለቀ (ልጅ)
127. ዳግማዊ ደሴ ዘለቀ (ልጅ)
128. ቅድስት ደሴ ዘለቀ (ልጅ)
129. ቃልኪዳን ደሴ ዘለቀ (ልጅ)
130. ሽክፍ ፈንታው ዘለቀ (ሚስት)
131. ዘለቀ ብርሃኑ ይግዛው (አባት)
132. መለስ ይማም ታፈረ (እናት)
133. ሞላ ዘለቀ ብርሀኑ (ወንድም)
134. በላይ ዘለቀ ብርሀኑ (ወንድም)
135. አለምነው ዘለቀ ብርሀኑ (ወንድም)
136. ግዛቸው ዘለቀ ብርሀኑ (ወንድም)
137. ምስጋናው ዘለቀ ብርሀኑ (ወንድም)
138. ፀጋ ዘለቀ ብርሀኑ (እህት)
139. ገነት ዘለቀ ብርሀኑ (እህት)
140. ሙሉ ዘለቀ ብርሀኑ (እህት)
141. ደርሶ ይም ታፈረ (የእናት ወንድም)
142. ወ/ሮ አያል ታፈረ (የእናት እህት)
143. ሻ/ለ ሰለሞን በርሄ
144. ሻለቃ ይርጋ አብርሃ
145. ሃይቅ ይርጋ አብርሃ (ልጅ)
146. ስብሃት ጸዕሩ ፍሱ (አያት)
147. ለምለም ተስፋ ወ/አብዝጊ (አያት)
148. ሀዳስ ገ/መድን ወ/አብዝጊ (አያት)
149. ስምረት ባይሩ ደስታ (እናት)
150. ባራኪ አብረሃ ስብሃት (ወንድም)
151. ገ/ዮሃንስ አብርሃ ስብሃት (ወንድም)
152. ደሃብ አብርሃ ስብሃት (እህት)
153. ፀጋ አብርሃ ስብሃት (እህት)
154. ለተብርሃን ባይሩ ደስታ (አክስት)
155. አሰፋሽ ባይሩ ደስታ (አክስት)
156. ዘነበች ባይሩ ደስታ (አክስት)
157. አስቴር ጋይም ኪዳኔ (ሚስት)
158. ኮ/ል ግርማይ ታረቀኝ
159. ሻለቃ ካሳ ሮባ
160. ሻ/ል ገ/ስላሴ ገ/ጊዮርጊስ ገ/ሂይወት
161. ሰላማዊት ረዳ ተስፋ (ሚስት)
162. ናኦሚ ገ/ስላሴ ገ/ጊዮርጊስ (ልጅ)
163. ዳሮክ ገ/ስላሴ ገ/ጊዮርጊስ (ልጅ)
164. ሔኖክ ገ/ስላሴ ገ/ጊዮርጊስ (ልጅ)
165. ዘላለም ገ/ጊዮርጊስ ገ/ሂይወት.... (ወንድም)
166. ካህሳ ገ/ጊዮርጊስ ገ/ሂይወት... (እህት)
167. ዘውዲቱ ገ/ጊዮርጊስ ገ/ሂይወት... (እህት)
168. ኮ/ል ጉደታ ኦላና ሌንጫ
169. አመርቲ ስዩም ዘለለው ....(ሚስት)
170. የሮኬ ጉደታ ኦላና .... (ልጅ)
171. ሀምብሳ ኦላና ሌንጫ .... (ወንድም)
172. ማቲዎስ ኦላና ሌንጫ .... (ወንድም)
173. አብዲ ኦላና ሌንጫ .... (ወንድም)
174. ሹሜ ኦላና ሌንጫ .... (እህት)
175. ዱሌ ኦላና ሌንጫ .... (እህት)
176. ብጅጌ ኦላና ሌንጫ .... (እህት)
177. ምህረት ስዩም ዘለለው .... (የሚስት ወንድም)
178. ኩያ ስዩም ዘለለው ...(የሚስት እህት)
179. ሌ/ኮ/ል ሰጠኝ ካህሳይ አበራ
180. ሰሚራ ገ/መድህን ስብሃት ... (ሚስት)
181. ተስፋዬ ካህሳይ አበራ .... (ወንድም)
182. እርስቴ ካህሳይ አበራ .... (እህት)
183. ባየው ካህሳይ አበራ .... (እህት)
184. በለጠች ካህሳይ አበራ .... (እህት)
185. አክበረት ካህሳይ አበራ .... (እህት)
186. ፅጌ ካህሳይ አበራ .... (እህት)
187. ሻ/ል ሰለሞን አብርሃ አለሙ
188. ትርሀስ በርሄ ፍሌ (ሚስት)
189. ዲሀና ሰላሚን አብርሃ (ልጅ)
190. ሀሩሪ ሰለሞን አብርሀ (ልጅ)
191. ብርሀኑ አብርሀ አለሙ (ወንድም)
192. ብስራት አብርሀ አለሙ (ወንድም)
193. ወ/ሮ ሰላም አብርሀ አለሙ (እህት)
194. ወ/ሪት ራህዋ አብርሀ አለሙ (እህት)
195. አቶ ማሞ አለሙ ሀሰን (አጎት)
196. አቶ በርሄ አለሙ ሀሰን (አጎት)
197. አቶ ሳሌ ሀዱሽ መለሰ (አጎት)
198. አቶ ጎይቶም ሀዱሽ መለሰ (አጎት)
199. አቶ አብዱራህማን ሀዱሽ መለሰ (አጎት)
200. ወ/ሮ መሪህማ አለሙ ሀሰን (አክስት)
201. ወ/ሮ ዘነባ አለሙ ሀሰን (አክስት)
202. ወ/ሮ ወርቅያ ሀዱሽ መለሰ (አክስት)
203. ወ/ሮ ብሩሪ ሀዱሽ መለሰ (አክስት)
204. ብሩክ ገ/መስቀል
205. ሌ/ኮ ገበረመድህን ገ/ስላሴ ታፈረ
206. ሻለቃ ጌታቸው ገ/ስላሴ ታፈረ
207. ሙሉካ ደሳለኝ ስዩም (ሚስት)
208. ሄማዳ ጌታቸው ገ/ስላሴ (ልጅ)
209. ኤልያም ጌታቸው ገ/ስላሴ (ልጅ)
210. ሌ/ኮ ይስሀቅ ሃ/ማርያም አድሀኖም
211. ናሆም ይስሀቅ ሀ/ማርያም (ልጅ)
212. አኢዛና ይስሀቅ ሀ/ማርያም (ልጅ)
213. ሚለን ይስሀቅ ሀ/ማርያም (ልጅ)
214. ሄለን አድማሱ (ሚስት)
215. ሻለቃ ክንደይ ግርማይ ተሰማ
216. ትርሀስ ካላዩ በላይ ... (ሚስት)
217. ሄራን ክንደያ ግርማይ .... (ልጅ)
218. አደም ክንደያ ግርማይ ... (ልጅ)
219. ሰሚና ክንደያ ግርማይ ...(ልጅ)
220. ሳሙኤል ያሬድ ፀጋዬ .... (ወንድም)
221. ደስታ ስዩም .... (ወንድም)
222. ሳራ ያሬድ ፀጋዬ .... (ወንድም)
223. ዳንኤል ሀይለ ኪሮስ ... (ወንድም)
224. ንግስቲ ተካ አበራ .... (እህት)
225. ገነት ስዩም .... (እህት)
226. ጎይቶም አለም ስዩም .... (አጎት)
227. ሙሉ አለም ስዩም
228. ንግስቲ ገ/ስላሴ ... (አክስት)
229. ሻለቃ ጌታቸው አጽሃ ወ/ጊዮርጊስ
230. አጸደ ግደይ ሐረጎት
231. ዮሐና ጌታቸው አጽብሀ
232. ጎይቶም ከበደ አለሙ
233. አዜብ ነጋ ዑቡይ (ሚስት)
234. ሰናይት ጎይቶም ከበደ (ልጅ)
235. ፀቢና ጎይቶም ከበደ (ልጅ)
236. ህያብ ጎይቶም ከበደ (ልጅ)
237. አታክልት ዳኛው ገብረ ስላሴ
238. መና ሴኩሪቲ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
239. ኮ/ል ግደይ ገ/ሚካአኤል አንዴታ
240. ወ/ሮ ሻሽ ዳናው ገብረ ስላሴ
241. ሻሽ ኮንስትራክሽን ድርጅት
242. አቶ ደግነህ ሀይሉ ተስፋዬ
243. ወ/ሮ አወት በርሄ ወልደኪዳን
244. ናርዳ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር (Hotel)
245. ደግነህ የግል ንግድ ድርጅት
(Degneh Private Sservice Enterprise)
246. ናይል ትራንዚት ኃ/የተ/የግ/ማህበር
247. ወ/ሮ ለምለም ዳኛው ገ/ስላሴ
248. ኡስማን አብዱ ወሃብረቢ
249. አኦሳክ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
250. ዮሀንስ መገርሳ ደቂ
251. ቢዩ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
252. አቶ ረመዳን ሁሴን
253. ቸርነት ዳና ( YTO ባለቤት)
254. YOT plc (ዋይቲኦ ኃ/የተ/የግ/ማህበር)
255. አክሊሉ ግርማይ (የእኖና ትሬዲንግ ባለቤት)
256. ዓእኖና ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
257. ዓለም ፍፁም ገ/ስላሴ
258. ዓለም ትሬዲንግ ኢንዱስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
259. ሚ/ር ኢታና ተርነር
260. አቮሪንጋ ኃ/ተ/የግ/ማህበር
261. አቶ አረጋዊ ግርማይ ገ/እግዚያብሔር
262. ፀጋዬ አረጋዊ ግርማይ
263. ሂማ ፋሚሊ ትሬዲንግ ኃ/ተ/የግ/ማህበር
264. አቶ ፀጋዬ በርሄ ሃ/ጊዮርጊስ
265. ተስፋሁን ሰብስቤ ተሾመ
266. ፀጋዬ ገብረእግዚያብሔር
267. ፍጹም የሺጥላ በቀለ
268. እንድሪያስ ገብራይ
269. ዝናህብዙ ፀጋዬ ቸኮል
270. ሰናይት ጣዕመ ደስታ
271. አሸናፊ ተስፋሁን ላቀው
272. አዳነ ተስፋሁን ላቀው አዛጋ (ወንድም)
273. አቶ አበጀ ተስፋሁን ላቀው (ወንድም)
274. አቶ ቸርነት ተስፋሁን ላቀው (ልጅ)
275. ያሬድ ተስፋሁን ላቀው (ልጅ)
276. እዩኤል አሸናፊ ተስፋሁን (ልጅ)
277. አቤብ አሸናፊ ተስፋሁን (ልጅ)
278. ካሳ ደግ ላቀው አዘጋ (አጎት)
279. አቶ ደርሶ ደበበ ተገኝ (የእናት ወንድም)
280. አቶ ጥላሁን ደበበ ተገኝ (በእናት በኩል)
281. ፍቅር ወርቁ እንየው (ሚስት)
282. ደርበው ደምመላሽ ሸገኑ
283. ወቅነሽ ሰላሽው ካሳ (እናት)
284. ምትኩ ደምመላሽ ሸገኑ (ወንድም)
285. ፋንታሁን ደምመላሽ ሸገኑ (ወንድም)
286. ግርማሁን አንዳርጌ ሸገኑ (ወንድም)
287. ይህነው /ይሁኔ /(የአባቱ ስም አይታወቅም
288. ወይንሸት ፋቱይ ተክሌ (ሚስት)
289. ሰላም ደርበው ደምመላሽ (ልጅ)
290. ረድኤት ደርበው ደምመላሽ (ልጅ)
291. አላዛር ደርበው ደምመላሽ (ልጅ)
292. ቤተልሄም ደርበው ደምመላሽ (ልጅ)
293. አሜን ደርበው ደምመላሽ (ልጅ)
294. አክለው ስንሻው ካሳ (አባት)
295. አለማው የሺአባው (በአባት በኩል)
296. አለምሽ ጫኔ (አክስት)
297. ተሾመ ሀይሌ ፋታሁን
298. የእልፍኝ መሀመድ አሊ (እናት)
299. ሀይሌ ፋንታሁን ሙሳ (አባት)
300. አበበ ኃይሌ ፋንታሁን (ወንድም)
301. ሙሉጌታ ሀይሌ ፋንታሁን (ወንድም)
302. ሚሊዮን ሀይሌ ፋንታሁን (ወንድም)
303. አልጋነሽ ሀይሌ ፋንታሁን (እህት)
304. እጅጋየሁ ሀይሌ ፋንታሁን (እህት)
305. ከበቡሽ ሀይሌ ፋንታሁን (እህት)
306. ሂሩት ሀይሌ ፋንታሁን (እህት)
307. ንጋት ሀይሌ ፋንታሁን (እህት)
308. ሙሳ መሀመድ አሊ (አጎት)
309. አሊ መሀመድ አሊ (አጎት)
310. ሰይድ መሀመድ አሊ (አጎት)
311. እሸቱ መሀመድ መሀመድ አሊ (አጎት)
312. ለገሰ ፋንታሁ መሀመድ አሊ (አጎት)
313. ዘሙየ መሀመድ አሊ (አጎት)
314. ኤልሳ ወንድሙ ተድላ (ሚስት)
315. ተስፋዬ ገ/ጻዲቅ ረዳ
316. ሙሉ ፍስሃ ካህሳይ (ሚስት)
317. ሄዋን ተስፋዬ ገ/ጻድቅ (ልጅ)
318. ህያብ ተስፋዬ ገጻድቅ (ልጅ)
319. አረጋሽ ሀይሉ ወ/ገብርኤል (እናት)
320. ብርሀነ ገ/ጻዲቅ ረዳ (ወንድም)
321. ተህለሀይማኖት ገ/ጻዲቅ ረዳ (ወንድም)
322. ፍስሀ ገ/ጻዲቅ ረዳ (ወንድም)
323. ተክለብርሀን ገ/ጻዲቅ ረዳ (ወንድም)
324. ሸዊት በላይ አለማየሁ
325. ንብረት በላይ አለማየሁ (ወንድም)
326. ዓወት በላይ አለማየሁ (ወንድም)
327. አልማዝ በላይ አለማየሁ (እህት)
328. ለትሽ በላይ አለማየሁ (እህት)
329. አለሙ በላይ አለማየሁ (ወንድም)
330. ገብረዋሂድ ተክሉ ሐጎስ
331. አዲሱ ባዳሳ ነመራ
332. ስመኝ አበራ ለገሰ (ሚስት)
333. ሀብታሙ በዳሳ ነመራ (ወንድም)
334. ኤፍሬም በዳሳ ነመራ (ወንድም)
335. ገመቺስ በዳሳ ነመራ (ወንድም)
336. ተስፋ በዳሳ ነመራ (ወንድም)
337. ያደሳ በዳሳ ነመራ (ወንድም)
338. ኤቢሴ በዳሳ ነመራ (እህት)
339. ነጋሴ በዳሳ ነመራ (እህት)
340. እተነሽ በዳሳ ነመራ (እህት)
341. አድሴ በዳሳ ነመራ (እህት)
342. ጫልቱ በዳሳ ነመራ (እህት)
343. ጉማን በዳሳ ነመራ (እህት)
344. ባጩ በዳሳ ነመራ (እህት)
345. አፋጋአ ነመራ ደመቅሳ (አጎት)
346. ሹማተ ነማራ ደመቅሳ (አክስት)
347. ማራቤ ነማራ ደመቅሳ (አክስት)
348. እብቱ ነማራ ደመቅሳ (አክስት)
349. ደረጀ ነማራ ደመቅሳ (አክስት)
350. ንጋቱ ነማራ ደመቅሳ (አክስት)
351. ሃይማኖት አዲሱ ነመራ (ልጅ)
352. ሩት እድሉ ነመራ (ልጅ)
353. ፋራኦል እድሉ ነመራ (ልጅ)
354. ሀና አየለ ጥላሁን (የቀድሞ ባለቤት)
355. አማኑኤል ኪሮስ መድህን
356. ወሮ ፋና ግርማይ ገ/እግዚአብሄር
357. ሰለሞን ኪሮስ መድህን (ወንድም)
358. ፀጋዘአብ ኪሮስ መድህን (ወንድም)
359. ቴዎድሮስ ኪሮስ መድህን (ወንድም)
360. ወ/ሮ ሳባ ኪሮስ መድህን (እህት)
361. ከበደች በለጠ ገ/መስቀል (እናት)
362. ወ/ሮ ገዙ በለጠ ገ/መስቀል (አክስት)
363. አቶ በላይ በለጤ ገ/መስቀል (አጎት)
364. ሀና አማኑኤል ኪሮስ (ልጅ)
365. ብሩክ አማኑኤል ኪሮስ (ልጅ)
366. ቢኒያም ማሙሸት መኮንን
367. ሙሉ ሀጎስ ተክሌ (ሚስት)
368. ሩሃማ ቢኒያም ማሙሸት (ልጅ)
369. ቲዩብስታ ቢኒያም ማሙሸት (ልጅ)
370. ደምሴ ደበበ (አጎት)
371. ገነት ማሙሸት መኮንን (እህት)
372. ምስራቅ ማሙሸት መኮንን (እህት)
373. በህሏ ማሙሸት መኮንን (እህት)
374. አለም ማሙሸት መኮንን (እህት)
375. ሌ/ኮ/ል ይስሀቅ ሀ/ማርያም አድሀኖም
376. ሀይለማርያም አድሀኖም (አባት)
377. እግዚሀርያ ገ/ስላሴ ገ/ህሩይ (እናት)
378. ተከስተ ሀ/ማርያም አድሀኖም (ወንድም)
379. ህርያ ሀ/ማርያም አድሀኖም (ወንድም)
380. ፀጋዬ ሀ/ማርያም አድሀኖም (ወንድም)
381. ዜናዊ ሀ/ማርያም አድሀኖም (ወንድም)
382. ተወልደ ሀ/ማርያም አድሀኖም (ወንድም)
383. ህብርሀፅዮን ሀ/ማርያም አድሀኖም (እህት)
384. አስቴር ሀ/ማርያም አድሀኖም (እህት)
385. ሰላማዊት ሀ/ማርያም አድሀኖም (እህት)
386. ሄለን አድማሱ (ሚስት)
387. አቶ ጌታቸው አሰፋ አበራ
388. ልዕልቲ ጌታቸው አሰፋ (ልጅ)
389. ዶር ሀሽም ቶፊቅ መሀመድ
390. አቶ ያሬድ ዘሪሁን ሽጉጤ
391. ወይንሸት ዘሪሁን ሽጉጤ (እህት)
392. ቤተልሔም ዘሪሁን ሽጉጤ (እህት)
393. ትእግስት ዘሪሁን ሽጉጤ (እህት)
394. ዳንኤል ዘሪሁን ሽጉጤ (ወንድም)
395. አዳነች ተሰማ ቶላ (ሚስት)
396. ሃዊ ተሰማ ቶላ (ሚስት)
397. ጌታሁን ተሰማ ቶላ (የሚስት ወንድም)
398. ንጉሡ ተሰማ ቶላ (የሚስት ወንድም)
399. ጥላሁን ተሰማ ቶላ (የሚስት ወንድም)
400. ውብሸት ተሰማ ቶላ (የሚስት ወንድም)
401. ቅዱስ ያሬድ ዘሪሁን (ልጅ)
402. ካትሪን ያሬድ ዘሪሁን (ልጅ)
403. በፀሎት ያሬድ ዘሪሁን (ልጅ)
404. ሳራ ያሬድ ዘሪሁን (ልጅ)
405. ሂሩት ዘሪሁን ሽጉጤ (እህት)
406. ጎሃ አጽብሃ ግደይ
407. ዮርዳኖስ ገ/ማርያም ሀጎስ (ሚስት)
408. ኢርሴ ጎሃ አጽብሃ
409. ጥሩ ገ/ሕይወት አምባዬ
410. ሜ/ጄኔራል ብርሃነ ነጋሽ በየነ
411. ዑስማን አብዱ ወሃብረቢ
412. ኦሳክ ቢዝነስ ኃ/የ/የግ/ማህበር
ምንጭ - የኢፌዴሪ የፈዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 25 Nov 2018, 13:01

saveAdna wrote:በሑመራ ታላቅ ትዕይንተ-ህዝብ እየተደረገ ነው፥

- የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ የሚደረግ ከንቱ ሙከራ እናወግዛለን!

- የሕግ የበላይነት ይከበር!

- እጅግ የሚያኮራ አንፀባራቂ ታሪክ እንጂ አንዳች ስንኳ የሚያሳፍር ታሪክ የለንም!

- ወንጀለኛ በቤት እንጂ በሌላ (በመንጋ ጩኸት) ሊዳኝ አይገባም!
- የትግራይ ህዝብን ለማሸማቀቅአንገቱ እንዲደፋ ለማድረግ የሚመኝ ሁሉ ሁለቴ ያስብ!
- በሀገሪቷ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እናወግዛለን ፤ ጥፋተኞች ለሕግ እንዲቀርቡም እንጠይቃለን!

-ተጋሩን ጨፍልቆ መግዛት ኣይቻልም!

- ህዝብን ያከበረና ያመነ ብቻ ያሸንፋል፤


Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 30 Nov 2018, 18:12


saveAdna writes:ንሕና ተጋሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቅሉዕ ኲናት ከምዘለና ኢና ክንወስዶ ዘለና ። ከምቲ ኩልና እንግንዘቦ እንተንኣሰ ኣብ ልዕሌና ግልፂ ስነ-ኣእምሯዊ፣ ቁጠባዊ ኲናት ይካየድ ኣሎ። ስሩዕ ወራር ዝምልከት ድማ ወዮ "ንሓድነት ሃገር" እናተብሃለ ንረብሓ ዘየላ ሃገር ብምሽጥር ክትሓዝ እናተገበረ እምበር ክሳብ ሐዚ ብወገን ምዕራብ ካብቶም ኣብ ጥቓና ዘለው ክልል እንተንኣሰ 6 ግዘ ናይ ወራር ፈተነ ተገይሩ እዩ።
ብወገን ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ደቒቕ ቅሉዕ ወታደራዊ ወራር ጥቕዓት ክፍፀም ዝኽእለሉ ዕድል የለን ኢልካ ኣፍካ መሊእኻ ምዝራብ ኣይከኣልን።

ኣብዚ ሐዚ እዋን እንተንኣሰ 3 ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦም ረብሓና ኣብ ልዕሊ መቓብር ትግራይን ተጋሩን እዩ ዝረጋገፅ ዝብል እምነት ዘለዎም ሓይልታት ኣለው። ብፍላይ እቶም ክልተ ከም ህዝቢን ከም ክልልን ንኸፅኑቱና 24 ሰዓት ብዘይድቃስ ተንኮል ዝፍሕሱልና ዘለው እዮም።
እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ- ኣብ ሙሉእ፣ ኩለመዳያዊ ኲናት።

እቲ ሎሚ ብፌደራል መንግስቲ ዝተሓንፀፀ ምምስራት ኮሚሽን መንነትን ወሰንን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፀም ይሕሰብ ዘሎ ቅሉዕ ወራር መእተዊ በሪ ክኸውን ተስፋ ተገይሩሉ፣ ንዘይሕጋዊ ዕላማን ድሌትን ሕጋዊ መስርሕ ንምልባስ ዝግበር ዘሎ ድራማ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ።

በዚ በለ በ፣ ኣብ መኸተ ኩለመዳያዊ ኲናት/ወራር ኢና ዘለና፤ ኣረዳድኣና ኣብ ናይ ወራር መኸተ ከምዘለና እዩ ክኸውን ዘለዎ።

ኣብ ናይ ወራር መኸተ ዘሎ ህዝቢ፥


- ትኩር ፣ መስተውዓሊ፣ ንሓበሬታ ቐረባ ክኸውን ኣለዎ፤

- ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ጥቕዓት ንምምካት ብኹሉ መዳይ ምድላው ክገብር ኣለዎ፤

-ኣብ እንዳሻሂ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ካብ ቤተ-ኽርስትያን ወይ መስጊድ መልሲ፣ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባ፣ ኣብ ዝተረኸበ መድረኽ ብዛዕባ ኣብ ልዕሌና ዝተኣወጀ ኲናት፣ ዝበፅሑና ዘለው ጥቕዓታት፣ ብዛዕባ መኸተ ወራር ክዘራረብ ኣለዎ፤

- ዓዱ ንእተመሓላልፈሉ ናይ "ብፅሐለይ" መፀዋዕታ ንምምላስ ድሉው ኮይኑ ይፅበ፤

- መንግስቲ ነቲ ህሉው ጉዳይ ከመይ ይከታተሎ፣ ይምክቶ ከምዘሎ፣ ቀፃሊ ኣንፈት መኸተ እንታይ ከምዝመስል ኣዐርዩ ይሓትት፤

- ኣብ እንዳሻሂ ወይ እንዳቡን ካልእ ቃሎ ጥጥቖ ኣይዛረብን፤


- ገንዘብ ብመስተን ብዝሙትን ኣይሕንሽሽን ፤ ብፍላይ ብፍላይ ጁባ ፀላኢኡ ኣየሕብጥን ( ዳሽን፣ ጃኖ፣ ኣባይ ባንክ ወ.ዘ.ተ

- መውቅዕኻ በትሪ ዶ ትገዝእ!)

- ንጉሆ ንጉሆ ድማ እክብ ኢሉ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይገብር፤

- እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ንመኸተ ወራር ዝውዕል ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መስርሕ ይጅምር፤

- ጎይላን ሳዕስዒትን ይገድፍ፤ ብመርዓን ተስካርን ዝባኽን ገንዘብ ይቕንስ፤

- ንኹሉ ነገር ብኹሉ መዳይ ድሉው ኮይኑ ድማ ይፀንሕ።Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 01 Dec 2018, 21:49

From saveAdna


ልዑል ቆላሕታ ዝጠልብ ፣ ግዘ ዘይህብ መፀዋዕታ ካብ ሓውና Fitwi Meles

ኣውያት ተጋሩ ነበርቲ ክልል ቤ/ጉሙዝ ዓው ኢሉ ይስማዕ ኣሎ። ኣውያት ተጋሩ ዘገድሰኩም በጃኹም ኣንቢብኩም ወድእዎ፣ ኣጋውሕዎ፣ ብፍላይ ሚድያታት ትግራይ እውን ድምፂ ክትኮንዎም እንዳነባዕኹ ሓደራ ይለኩም።
===================
ቅድሚ ወርሒ ኣቢለ ብስራሕ ምኽንያት ናብታ ንልዕሊ 6ተ ዓመት ዝሰራሕኹላ ከተማ ኣሶሳ መፅየ። እታ ብሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐት ከተማ ኣሶሳ ግን ከም ቀደማ ብስሓቕን ታሕጓስን ኣይተቐበለትንን። እኳ ድኣስ ብኣዝዩ መሰከፍን ብዝተዋደደ ኣከያይዳን ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ዝሳደዱላን፣ ነበርቲ ተጋሩ እታ ክልል ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ፍረ ፃዕሮም እናረገሙ ዝውዕሉላን ክልል ኮይና ረኺበያ። ባዕለይ ብኣካል ኣብ ዘለኹዎ ንተወላዲ ትግራዋይ ንዘጋጠመ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ስሙይ ነጋዲ ገሬ-ወዲ ሴሮ ብውሽጢ መስመር ናብ ሓደ ሓደ ግዱሳት ተጋሩ ተጠቀምቲን ፀሓፍትን ማሕበራዊ ሚድያን ልኢኸ እቲ ዝነበረ መሰከፊ ኩነታት ክጋዋሕ ገይርኹምዎ ኢኹም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ገሊኹም ግዱሳት ኣሕዋት ብዝገበርኩምዎ ፃዕሪ ጉዳዩ ክሳብ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ክበፅሕ ገይርኹም ቃለ-መሕትት ተገይሩለይ እቲ ኣብ ታሕቲ ኣተሓሒዘዮ ዘለኹ ስለ እቲ ዝነበረ መሰከፊ ኩነታት ብዝርዝር ገሊፀዮ እየ። ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ተጋሩ ነበርቲ እቲ ከተማ ግን ምስቲ ዝነበረና ኣፍልጦ ተተሓሒዙ ኣብ ትግራዋይ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ጥቕዓት መዓዝ እዚ ጥራሕ ኮይኑ፣ በጃኻ እባ ድምፅና ኣስምዐልና ዝብሉ ኣውያትን ምሕፅንታን ካፍቲ ዜና ሬድዮ አሜሪካ ዝሰምዑ ንድሓር ዕረፍቲ ክህቡኒ ኣይከኣሉን። ኣነ እውን እምብኣር ጥቕልል ኣቢለ ዜግነታዊ ግዴታይ ንምውፃእን ንዝምልከቶም ሚድያን ፀሓፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ከብፀሐልኩም እየ ብምባል ንቐዳም ብሓባር ክረኽበኩም ኢለ ቆፂረዮም ኣውያት ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ነበርቲ ክልል ቤ/ጉሙዝ እነሆ። ንስኻትኩም እውን ጉዳዩ ናብ ሚድያ ንክቐርብ ግዴታኹም ንኽትዋፅአ ሓደራ ይብል።

*******************
#1////: ኣብ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ተጋሩ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ውድድር ንምውፃእ ብምውዳድን ጥቆማን ሰብ ሃፍቲ ዓዲ-3ተን 4ተን ምኳኑ ይገልፁ። ካብ ዓቕሚ እቲ ክልል መንግስትን ብዘይ ኣፍልጦ እቲ ክልል መንግስቲ ከምዝኮነ እውን ይገልፁ።

#2////: ኣብ ወርሒ ሰነ ንብረት ሃለቃ ወልዳይ ዝኮነት ተስሓቢ መኪና በደሌ ቢራ ፅዒና ናብ ኣሶሳ ኣብ እትመፀሉ ሰዓት ንብረት ኣባይ ፀሃየ እያ ተባሂላ ተጦቂማ ብስርዓት ዘይብሎም መንጋ ኣብ ኔጆ ከተማ ኣብ ቁፅፅር ውዒላ፣ ቢራ ተራጊፉ ተሸይጡ፣ እታ ተስሓቢት መኪና ተጨውያ ናብ ቀለም ወለጋ ቆንዳላ ዝተብሃለ ከባቢ ተወሲዳ ኣፍቲ ከባቢ ንስርዓት ዘይብሎም ኣገልግሎት ትህብ ከምዘላ ተፈሊጡ።እቲ ጉዳይ ክሳብ ክልል ኦሮምያ በፂሑ ዋላ እኳ ናብ ፀጥታ ምዕራብ ወለጋ ናይ ድጋፍ ደብዳቤ እንተተልኣከ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ብዝብል ፍታሕ ኣይረኸበን። ንኢንሹራንስ ደብዳቤ ይፀሓፈለይ እንተበለ እውን ኣይንፅሕፍን ብምባል እታ መኪና ብባንኪ ልቓሕ ዝተገዝአት ስለ ዝነበረት መንበሪ ገዛ ሃለቃ ወልዳይ ብሓራጅ ንምሻጥ ባንኪ ኣብ ምድላው ይርከብ። ልቢ ይሰብር።

#3///: ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ማኦ-ኮሞ ብሕርሻ ዝተዋፈሩ ስሙያት ኢንቨስተራት ተጋሩ መሰከፊ ጥቕዓት በፂሑዎም ኣሎ። ብስም ንምጥቃስ:
>>>>> ኢንቨስተር ኣርኣያ ፀሃየ: ኣብ 250 ሄክታር ሰሊጥ፣ ምሸላ፣ ዓተር ዝዘርአ ኮይኑ መዋፈሪ ኢንቨስትመንቱ ብሙሉኡ ዓንዩ፣ 80 ዘፍረየን ኣጣል ተወሲደን፣ ሓለዊ ኣጣልን ሹፌርን ተጨውዮም፣ ሓንቲ ትራክተር ምስ ተስሓቢኣ ትወሲዳን።

>>>>≥>> ኢንቨስተር ታደሰ ኣስፋው ዝተብሃለ ኣብ 50 ሄክታር ዓይኒ ዓተር ዝዘርአ ኮይኑ መዋፈሪ ኢንቨስትመንቱ ብሙሉኡ ዓንዩ፣ ክልተ ሰራሕተኛታቱ ተጨውዮም።

>>>>>>>> ኢንቨስተር መሓመድ ኑር ሓጎስ ዝተብሃለ ኣብ 195 ሄክታር ሰሊጥ፣ ምሸላ፣ ዓይኒ ዓተርን በርበረን ዝዘርአ ኮይኑ መዋፈሪ ኢንቨስትመንቱ ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ፣ 1.4 ሚልዮን ዝተገዝአት ዘመናዊ ትራክተር ተወሲዳ፣ 20 ኣጣል እውን ተወሲደንኡ። መብሰሊት ምግቢ ጓል ሓዊሱ ክልተ ሰራሕተኛኡ ተጨውዮም።

#4//// ዋንነታ ናይ ሓጎስ ተፈሪ ዝበሃል ንፉዕ ነጋዳይ ቅድሚ 4ተ መዓልትታት ዋልያን ሃይንከንን ቢራ ፅዒና ናብ ኣሶሳ ትመፅእ ዝነበረት ተስሓቢት መኪና ሕዝውን መሳርያ ፅዒና እያ ብዝብል ጥቆማ ኣብ ከባቢ ከተማ መንዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስርዓት ዘይብሎም ውዒላ። ምስቶም ኣብ ኣባገዳ እቲ ከባቢን ኣብ ቁፅፅር ዘውዓልዋ ስርዓት ኣልቦታትን ብስልኪ ዝርርብ ክግበር ቀንዩ ዋንነታ ናይ ትግራዋይ ምኳና ስለ ዘረጋገፅና ኣይንለቃን ብምባል ካብ ከተማ መንዲ 30 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ ላሎቅዴ እትብሃል ብምውሳድ እቲ ቢራ እናተራገፈ ይሽየጥ ኣሎ። ዕፃ ናይታ ተስሓቢት መኪና እውን ከም ናይ ሃለቃ ወልዳይ ከምዝከውን ኣይተ ሓጎስ ተስፋ ብምቑራፅ ይዛረብ።

#4:ሃለቃ ፍስሃ ኣባይ ዝብሃል ነጋዲ ድማ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ኣሶሳ እንዳመፀ ኣብ ከተማ መንዲ ምስ በፅሐ ተዓፊኑ ምስተጨወየ ኣበይ ከምዝኣተወ ኣይፍለጥን።

#5: ኣብ ወርሒ መስከረም ውሩያት ኢንቨስተራት ሕርሻ ተጋሩ ኣብ ወረዳ ጉባ ከተማ ኣልምሃል ምስ ብሄረሰብ ጉሙዝን ኣምሓሩን ዝነበረ ግጭት ተኣሳሲሩ እቲ ግጭት ጠጠው ምስበለ ተወለድቲ ኣምሓሩ ተወዲቦም ብምምፃእ ሕርሽኦምን መዋፈሪ ኢንፈስትመንቶምን ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ እዚ ከይኣክል ድማ እቲ ዝነበረ ናይ ብሄር ግጭት ንስኻትኩም ኢኹም መሪሕኹምዎ ብዝብል ጠቐነ 8ተ ኢንቨስተራት ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ብምውዓል ብዘይ ምንም ፍርዲ ኣብ ማእስርቲ ሓያል ሙቐት ዘለዋ ከተማ ግልገል በለስ እንዳማሕቐቑ ይርከቡ።

#6:/// ኣብ ካማሽ ዞን ወረዳ ያሶን በሎጂ ጋንፎይን እውን ምስቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ፀጥታ ችግር ኢንቨስተራት ተጋሩ መውፅኢ ስኢኖም ኣብ ከቢድ ፀበባ ይርከቡ።

ብሓፈሻ ብጥቆማታት ዓዲ-3ን 4ን ካብ ዓቕምን ኣፍልጦን እቲ ክልል መንግስቲን፣ ክልል ቤ/ጉሙዝ ንሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ገሃነምን ዕሾኽን ኮይናቶም ኣላ። ታግ ንምግባር ኣዕርኽቲ ብዘይምኳናን ልዕሊ 50 ስለ ዘይከኣልን ኣብ ታሕቲ ዝጠቕሰኩም ግዱሳት ተጋሩ እውን ኣብ ምግዋሕ ስቓይ ተጋሩ እጃምኩም ይላቦ። ሓደጋ እቲ ግዳይ ዝኮኑ ነጋዶ ንምርካብ እንተ ድኣ ደሊኹም ብውሽጢ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ።
.

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 02 Dec 2018, 21:38

Save Adna wrote:


አንዳንዶች ህወሐትን የሚያዩበት መነፅር አስገራሚ ነው ፤ ለህወሐት ያላቸው የተጋነነ ምስልም አስደናቂ ነው።

እርግጥ ነው፣ ህ.ወ.ሐ.ት በትግራይ ጠንካራ ነው፤ አዲስ አበባ ላይ ግን አሁን ምንም ነው፤ ወደ ምንምነት ሲወርድም ብዙም አልተቃወመም ፤የትግራይ ህዝብ ደግሞ ህ.ወ.ሐ.ት አዲስ ላይ የቀረው ትንሽ ነገር ካለም ጨርሶ ነቅሎ ፣ ሻንጣውን ሸክፎ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው።

የትግራይ ህዝብ ከታሪክ የተማረው ምንድነውየትግራይ ሰዎች ኢትዮጵያን ለመገንባት ሲኳትኑ (የራሳቸው ውሱን ችግሮች እንዳሉ ሆኖ) በተቀናቃኞቻቸው ተጠልፈው ይወድቃሉ ፤ በተጋሩ ወዝ፣ ደምና አጥንት የተጠናከረች ኢትዮጵያ ደግሞ ትግራይን መልሳ ትጨፈልቃለች


ይህ ታሪክ ተደጋግሞ እየተከሰተ ነው፤ የትግራይ ህዝብ ይህንን vicious cycle አንድ ቦታ ላይ እንዲቆም እንጂ አሁንም መልሶ መላልሶ እንዲመጣ አይፈልግም።


ህ.ወ.ሐ.ት አሁን አዲስ አበባ ላይ የቀረው ትንሽ ነገር ጨርሶ ሸክፎ ወደ መቐለ ይምጣ ነው የህዝቡ ፍላጎት፤
ህ.ወ.ሐ.ት.ም ይህንን ያውቃል፤ በህዝቡ ፍላጎት ከመገዛት ውጪ ሌላ አማራጭ ያለውም አይመስለኝም።ህ.ወ.ሐ.ት ወደ አዲስ ልመለስ ቢል እንኳ የትግራይ ህዝብ እግሩን ከሽክሾ፣ ቀርስሞ እዚሁ ያስቀረዋል እንጂ ወደ አዲስ አበባ መመለስ የለምህወሐት ወደ አዲስ አበባ ይመለሳል ብላችሁ እንቅልፍ ያጣችሁ ወገኖች እኔ ይህን አረጋግጥላችኋለሁ- ህወሐት ወደ አዲስ አይሄዳትም፣ ምንም የሚሄድበት ምክንያት የለም ፤ የመሄድ ፍላጎት የለውም፤ ቢኖረውም እንኳ እዚህ ማንም የሚሰደው የለም- ስለዚህ ተረጋግታችሁ አንኮራፉ- የምትፈልጉት ማንኮራፋት ነውና ያለ-ሐሳብ አንኮራፉ፣


ያው መጨረሻችሁ አንቀላፍቶ በጅብ መበላት ወይም በጎርፍ መወሰድ እንደሆነ መገመቱ ቀላል ነው።
Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 04 Dec 2018, 00:00

Tigrai Online ( Facebook ) :


ኣይቲ ሃፍታሙ ገብረዮሃንስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣምሓረይቲ ተመርዕዩ ሽዱሽተ ቖልዑ ወሊዱ ዝነብር ዝነበረ ትግራዋይ እዩ። ቅድሚ ወርሒ ካብዝተፋናቐሉ ኣሽሓት ተጋሩ ሓዲ ኮይኑ ብተወሳኺ ብግፍዐኛታት ወንጀለኛ ኣምሓሩ ብግፍዒ ተቐጥቂጡ ሂወቱ ንስለ ዝዳሓነ ሰብ እዩ። እዙይ እዩ ዝብደ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ከምዙይ ኢልካስ ሃገር ኣለና ንምዝራብ የድፍር ዶ? Gedu you will be paid soon!!!Kelemu Abebe Gelaw ገደል ግቡ፣ አታለቃቅሱ መቃብር የምትገቡበት ጊዜ ቅርብ ነው። ህወሃት የወር ሚሊኒየር መክፈል ሲያቅታችሁ አለቃቀሳችሁ።

---

Pietros Yohannes Zetseat
Pietros Yohannes Zetseat እናተ እኮ ቫምፓየር - የንጹሃን ደምመጣጮች ናችሁ አረመኔዎች የናዚ ቅሪት ናችሁ ፡፡እኛ ግን በተቃራኔው ቆመናል፡'ትግራይ የሰላምና የአብሮነት ትምህርት ቤት ናት' አትሌት ሃይለ ገ/ስላሴ ዛሬ በመቐለ "እዚህ ክልል መምጣት በራሱ ብዙ ነገር ያስተምርሃል... ሰሜናዊቷ ኮኮብ ትንሽ ዞር ዞር ብየ ተመልክቻታሎህ... ስለ ሰላምና አብሮነት 10 ዓመት ከምትማር ትግራይ ውስጥ 10 ቀን ቆይታ ብታደርግ ከህዝ…
-------

Kelemu Abebe Gelaw
Kelemu Abebe Gelaw አባቱ የማወራህ ስለ ህወሃት ነው፣ የትግራይን ህዝብ እኔም አውቀው አለሁ፣አታፍርም ለ27 ዐመት የኢትዮጵያን ህዝብ አጥንት እና ስጋ በላችሁ፣ አሁን እንኳን እዳታርፉ በዘረፋችሁት ብር በእየክልሉ እየዞራችሁ ታበጣብጣላችሁ። መቃብር የምትገቡበት ቅርብ ነው።


-------

Danay Ferrari
Danay Ferrari #kelemu ሰቅለው ይብዱህ አንተ ቆማጣ። more Ethiopia #39

-------

Giezawyan Sabawyan Ze Axsum
Giezawyan Sabawyan Ze Axsum Kelemu Abebe Gelaw --egna slehwaht adelem yemnaweraw sle bemema yowhans(gonder) eyaleke yalew nutu tigiraeot new😏😏

----

Yerom Gebremichael
Yerom Gebremichael ኣንተ ባለጌ የመንደር ልጅ ባላገር ቆሻሻ

-----

Mewdded Fikru
Mewdded Fikru Danay Ferrari አንተ አቃጣሪ ...እህቶችህን በፌስቡክህ ላይ እየለጠፍክ ማስበዳት ለምዶብህ የለ ...ሁሉም እንዳንተ ለቤተሰቡ ክብር የሌለው ይመስልሃል ። ይልቅ ዝም ብለህ እህትህን ...ነግድባት ።

-----

Adam Solomon
Adam Solomon @@@ ገዱ እንዳለው: ከዩሀንስ ገዳይ ድርቡሽ ትግሬ ሺ ጊዜ ሺ ይበልጥብናል ሆኖብን እንጂ እናንተ እኮ የቦቀቅላዋን ንግስት ይርጋን ጥፍር በትምክህት የነቀላችሁ ናችሁ ።የምታወሩበት moral የላችሁም


----

ደማቅዋ ኮኮብ
ደማቅዋ ኮኮብ ምድረ እምቦጭ ወንድነት ተራ ነዋሪ ሰው መደብደብ አይደለም ነፍጥ ታጥቆ ሜዳ ላይ መገናኘት ነበር ነገር ግን ሴታሴት ናችሁ። በጦር ሜዳ መሞከር ነበር ወንድነት እንጂ፣
አንድን ሰው በማህበር ተደራጅቶ መደብደብ ወንድነት አይገልፅም

-----

Sami Habtezgi
Sami Habtezgi Reminds me 1998 when weyane did the same to Eritreans. I know it hurts but......


----

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 08 Dec 2018, 18:40

Please wait, video is loading...

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 08 Dec 2018, 20:51

Please wait, video is loading...


Post Reply