Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Abe Abraham
Member
Posts: 4877
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን

Post by Abe Abraham » 23 Dec 2017, 00:35

XXX


Save Adna-Ztseat- My Perspective


ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን፥- ገንዘብ ምርካብ ጥበብ እዩ፤ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ምቑፃርን ኣብ መዓልኡ ምውዓልን ግን ዝበለፀ ጥበብን ትዕግስትን ዝሓትት እዩሞ ገንዘብ ኣይትበትኑ፤ ብፍላይ ንመስንትን ንዝሙትን ገንዘብ ኣይትበትኑ፤

- ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክውዕል ዝኽእል ወይ ዝኾነ ኣሴት ክገዝእ ዝክእል ደሓን ገንዘብ እንተሃልዩኩም ኣብ ባንኪ ኣይትዕቖሩ (ብፍላይ ብብር)፤ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ግበሩዎ፤ ዝኾነ ነገር ገዚእኹም ኣቐምጡ (ውሑስ ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ቀዋሚ ነገር ምግዛእ ይትረፍኩም)፤ እንተዘይኮይኑ ናብ ኻልእ currency ለዊጥኩም ኣቐምጡዎ፤ ...

- ተወደቡ፣ተኣኻኺብኩም ርግእ ኢልኩም ዘትዩ፣ ምትእኽኻብኩም ፈፂሙ ንመስተ ከይኸውን፤ ብዛዕባ ህሉው ሃገራዊ ኩነታት ተዛተዩ፤ ብዛዕባ ናይ ፅባሕ ዘትዩ፤

- ከምቲ ኣብ 22ን ቦሌን ዝግበር ዘየድሊ ጫውጫው፣ ዝተጋነነ ወኻዕኻዕ፣ ዓበድበድ ግደፉ፤ ዓዘራ ኣይትዛረቡ፤ "ረኣዩለይ ረኣዩለይ" ግደፉ፤ ስምዒት ዓርሰ-ትሑትነት ዘለዎ እዩ ናይ ውሽጡ ስምዒት ንክሓብእ ዘይኮኖ መሲሉ ክረአ ዝፍትን፤ ትግራዋይ ከምኡ እንተገበረ ፈፂሙ ኣየጥዕመሉን- ከምዚ ዓይነት ተግባር ምስ ትግራዋይነት ፈፂሙ ዝሳነ ኣይኮነን፤

- ተሓጋገዙ፣ ተደጋገፉ፣ ዝፀገሞ ወገንኩም ርድኡ፤

ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለዘኹም ወገንኩም ክትሕግዙ፣ ክትድግፉ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምኹም ዝፈቕደልኩም ወገናት "ናይ ምርድዳእ(መረዳጃ) ማሕበር" ኣጣይሽኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እዛ ሃገር ብዝበፅሖም ግፍዒ ኣብ ፀገም ወዲቖም ዘለዉ ወገናትኩም ደግፉ። እዚ ማሕበር ደሓር ነገራት ምስተረጋግኡ ናይ ፅባሕ መራሕቲ(ኤሊታት) ንምፍጣር ሓጋዚ ተራ ክህሉዎ እዩ፤ እዚ ድማ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎም መናእሰይ ናይ ፅባሕ መራሕቲ ብምድጋፍ፣ ብምሕብሓብ፣ ብምብቃዕ፣ ናብ መድረኽ ብምምፃእ ናይ ፅባሕ መንገዲ ምቅናዕ እዩ፤

ብኹሉ መዳይ ንተሓጋገዝ፤ ንምትሕግጋዝ ትግራዋይ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ፤

- ኣቱም ካብዚ ሓፍ (ብርኽ) ዝበለ ወነን ራኢን ዘለኩም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዙርኣያን እንተናኣሰ ሓደ ወይ ክልተ ነፃን ድልዱላትን ናይ ውልቀ ሚድያታት ከነጣይሽ ተበግሶ ውሰዱ፤ እዚአን ብትግርኛ፣ ብኣምሓርኛን ብእንግሊዝኛን (ከከም ኣድላይነቱ ድማ ብኦሮምኛ) ዝዳለዋ ይኾና፤ ገጢሙና ዘሎ ሓያል ናይ ተፃብኦን ፅልኣትም ፕሮፖጋንዳ ንሕና ባዕልና እንተዘይመኪትናዮ ካልእ ዝምክተልና የለን፤ ስቕታና ክንደይ ዋጋ የኽፍለና ከምዘሎ ድማ ንኹልና ግሁድ እዩ

ንለብም፣ ንጉራሕ፣ ንብለፅ፣ ብኣተሓሳስባ ንበርኽ፤Degnet
Senior Member
Posts: 19181
Joined: 16 Feb 2013, 11:48

Re: ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን

Post by Degnet » 23 Dec 2017, 04:12

Bezey meswaeti zgber yelen,ezie be semayn be mdren kebul eyu.

Abe Abraham
Member
Posts: 4877
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን

Post by Abe Abraham » 23 Dec 2017, 14:54

Degnet wrote:Bezey meswaeti zgber yelen,ezie be semayn be mdren kebul eyu.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... srFRSanFHA

Abe Abraham
Member
Posts: 4877
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን

Post by Abe Abraham » 23 Dec 2017, 18:36

ትማሊ ምሸት ኣብ ዝፀሓፍኩዋ "ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን... - Save Adna-Ztseat- My Perspective


ትማሊ ምሸት ኣብ ዝፀሓፍኩዋ "ምኽሪ ሓው- ንተጋሩ ኣሓትን ኣሕዋትን" ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት ፅሑፈት ክልተ ተጋሩ ወገናተይ ምርር ዝበላ፣ ብኽፋል ምስቲ ዝበልኩዋ ሓሳብ ዝሰማማዓ፣ ብኽፋል ድማ ንሓሳበይ ዝቃወማ ርኢቶታ ሂቦምኒ፤

ብወገነይ ምስ ርኢቶታቶም ብወሳኒ መልክዑ ኣይሰማማዕን፤ ከም ሓሳብ ግን ርኢቶኦም የኽብር፤ ብወገነይ ኣብዚ እውን ክንዘራረበለን ስለዝደለኹ ኣምፂአየን ኣለኹ፤


"የማይሆን ኣይሆንም" ከምዚ ይ(ት)ብል፤

"ኣነሲ ኣብ ኣዲስ ካብ ዘለው ተጋሩ እንተነኣሰ 2 ዓበይቲ ፀገማት ተዓዚበ፡፡
1፥ ነቲ ኣብ ትዕሊኡ ዝውፈር ዘሎ ናይ ፅሊኢት ወረ ብምፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ኣብ ክንዲ ብዓቅሙ ጌጋ ምኻኑ ከረድእ ዝሙክር ዘይገመትካዮ ካብቶም ፀላእቲ ንላዕሊ ተመሳሲሉ እናደገፎ ትረኽቦ፡፡ናይ መንግስቲ ችግር ከምዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ መድሓኒቱ ከምቶም ፀላእቲ ዝሓስብዎ ክኾን ከምዘይብሉ ኩሉ ትግረዋይ ኣሚኑ ናይ መንፈስ ሓድነት ክሕዝ ኣለዎ፡፡ ሐዚ ሐዚ እቲ ፀላእቲ ዝፈርሑና ዝነበሩ ሓድነትና ዳርጋ ሓሶት ኮይኑ ይረኽቦ ኣለኹ፡፡ካብዚ ብተፃራሪ ግን እቲ ችግር ንኹልና ተጋሩ ሓመድ ዘቁሑም ኣካይዳ ምኻኑ ዘይምርዳእ ኣሎ፡፡

2፥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝበዝሕ ትግረዋይ "ዝብኢ" እንተበልናዮ የሐይሽ!!! "ብድሕረይ ደንዴር ኣይትብቆል" ኢሉ ዝሓስብ ህዝቢ ኮይኑ ኣሉ፡፡ማሕበራዊ ርክቡ ዝተበጣጠሰ ፣ ኩሉ ግዜ ኣጉል ሃፍቲ ክእክብ ሃርኮትኮት ዝብል ዝብኢ ወጋሕታ እዩ፡፡ ማሕበራዊ ርክብ ኣብ መንጎና ብዘይ ምህላው ድማ መንዛዕቲ ሓይልታት ከም ድላዮም ክኣትውን ክወፁን ይፈቅድ፡፡ ፅባሕ ኣብ ዝመፀካ ፀገም ሰኣን ሓድነትን ቅልጡፍ ሓበሬታን ካብ ጥቅምታት ተጎሲና ንቀሪ ኢሉ እውን ተጠቃዕቲ ንኸውን፡፡ኣብ ክንዲ ሻሂ ሒዙ ብዛዕባ ሃገራዊ ፣ ክልላውን ወገናውን ችግራት ተዛትዩ ዝፈትሕ ወይ ዝፀገሞ ወገን ካብ ችግር ዘውፅእ ፤ "ጃንቦ ተሓቂፈ ኣፈይ እንተዘይኣግፊሐ እንታይ እለዮ ናብራ!" ኢሉ ዘይተመጣጠነ ስሚዒት ይፈጥር፡፡ ስለዚ ሕብረት ዘይብሉ ትግረዋይ ብምኻኑ መጥፊኢኡ ቀሊል እዩ፡፡ ኣብ ውሽጥና ብዙሓት በላሕቲ ትግረዎት ብችግር ተፀቂጦም መተንፈሲ ሲኢኖም ዓቅሞም ኮንቱ ክቀሪ ዝበለ ተጋሩ ኣለው፡፡ግን ሎሚ እዚኦም ድጋፍ እንተረኺቦም ናይ ፅባሕ ችግር ፈታሕቲ ዘይኾንሉ ነገር የለን ፡፡ ግን ብሓፈሻ ተጋሩ ኣዲስ ኣበባ ስጋዊ መንፈስ ጥራሕ ውሒጥና ኣብ ቀልቀል ፀድፊ እንጭፍር ኣዛብ ኢና፡፡ extereme egoistic behaviour የጥቀዐና ኣሎ፡፡ ፅባሕ ፀላእቲ ብመስኮት ኣትዮም ንዓመታት ዘዋህለልናዮ ከሽዐ ብኣፍና ምሰውፅእዎ እንተባህረርና ዋጋ የብሉን፡፡ ብሓፈሻ Materialist ጥራሕ ኣይንኹን፡፡ዘላቂ ዝኾነ ናይ ርእሲ ስራሕ እውን ይሃልወና፡፡ንኽብርኹምን ንባህልኹምን ጥንቁቃት ኩኑ፡፡ ገንዘብኩም ኣጓላት ካብ እተባርርሉ ወገንኩም ሓጊዝኩም ናይ መንፈስ ዕግበት ዓድጉ፡፡

Getachew Akbet ድማ ከምዚ ይብል፤

"ዘፀአት ሓውና ታምኽርካ ምንም እኳ ወርቂ እንተኾነት ውዳበ እትበሃል ነገር ግን አይተረደአትንን። ፅፁያት ተጋሩ ምሥ ግዑዝያት ተጋሩ ፈፂሞም ክውደቡ አይክእሉን። ከምታ ዝበልካያ ከባብያ ሃያ ሁለት ዘለው ተጋሩ ብብዙሕ ነገር ለኪሞምና አለው። አብ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ለይቲ ለይቲ ብስካርን ብስራሕቲ ፍይቶትን ተፈናኪቶም ዝሕከሙ እንመን ከምዝኮኑ ዳታ እታ ሆስፒታል ከይድካ ብቀሊሉ ትርዳእ ትክእል ኢካ። እሞስ ምስ እዚኦም መፅረፍቲ ዓዲ ልኮኑ ሰባት ተወዲብካስ ዓዲ ክተቅንዕ። አብዚ ክገልፆ ዘይደሊ ብዙሕ ነገራት ስለዝሎ ሓዲገየ አለኩ።በቃ ብሓፂሩ እማ አብዚ ሕዚ እዋን ትግራዋይ አሻሓት Role models የድልይዋ እዮም። The religious , cultural norms and intelectuality of the Tigray people are now a days breached and devasted by the hooligans ,culprits and gamblers of 22 and Bole. That is why the blood of innocent Tigrians was shedding on behalf of the aforementioned people. ብስሩውን በዚ ሕዚ እዋን influencial እትብሎ ትግራዋይ ንምርካብ እኮ ዓቀበት ይኮነና አሎ። ካልእ ብናይ ስርቂ ገንዘብ አብ ትግራይ invest ምግባር ንዓይ ትርጉም አይክህልዎን።

...............

እስቲ ንዘራረብ፤ ንቕበሎ ንቀበል፤ ንነፅጎ ድማ ንንፀግ፤ ጌጋ እንተሊዩ ንኣርም። ንዘራረብ፤ እሂን ምሂን ንበሃሃል።

Post Reply