Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 06:43ሓተታቀዳም 31 ጥቅምቲ 2020

ምድልዳል ዞባዊ ሰላምን ምሕዝነትን

ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብሰሪ መስሕብ ሓያላን ስትራተጂያውነቱ፡ ካብ ምብቃዕ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ (መፋርቕ 20 ክፍለ-ዘመን) ጀሚሩ፡ ብኣዝዩ ኣዕናዊ ተሞኩሮ እዩ ሓሊፉ። ንስለ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ተባሂሉ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ጎበጣን ዘስዓቦ ነዊሕ ሓርነታዊ ኲናትን፣ ናይ ዝሑል ኲናት ውጽኢት ውግእ ሶማልን ኢትዮጵያን፣ ግጭት ሰሜንን ደቡብን ሱዳን፥ ኲናት ሓድሕድን ሕንፍሽፍሽን ሶማል፣ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ንጃንዳ ወያነ ብምልኣኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሃቀነ ድፍረት፥ መርዛም ዓሌታዊ ፖለቲካ ወያነ፡ ዘስዓቦ ውሽጣዊ ምትፍናንን ህዝብታት ኢትዮጵያን ዘኸተሎ ዕጥቃዊን ፖለቲካዊን ተቓውሞ፣ ግብረ-ሸበራዊ መጥቃዕቲታት፣ ገለ ካብቲ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ሰላምን ቅሳነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሚሱ፡ ወርቃዊ ግዜን ዕድላትን ህዝብታት’ዚ ዞባ ዘባኸነ ጉሉሕ ክስተታት እዩ።

ድሕሪ’ዚ ዘሕዝን ተሞኩሮን ከቢድ ስምብራቱን፡ ሎሚ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝመጸ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተኣሳሲሩ፡ ናብ ሓድሽን ፍልይ ዝበለን ምዕራፍ ኣብ ምስግጋር ይርከብ። ሓደ ካብ ዓበይቲ መርኣያታት ናይዚ ሓድሽ ምዕራፍ’ዚ፡ ን20 ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ኩነተ-ውግእን ተጻብኦን ኣኽቲሙ፡ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን መድረኽ ክሰጋገራ ምብቅዐን እዩ። ዕዙዝነት ናይዚ ምዕባለ’ዚ፡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብቲ ብባድመ ተመኽንዩ ዝተወልዐ ናይ 1998-2000 ኣዕናዊ ኲናት ዝደመይዎን ዝኸስርዎን ከይኣክል፡ እቲ ጉዳይ ኣብ መጋባኣያ ፍርዲ ቀሪቡ፡ ሕጋዊ መዕለቢ ምስ ተገብረሉ እውን፡ ካብ ሕጊ ንምህዳም፡ ጉጅለ ወያነ ብደገፍን ምትብባዕን ኣሸቀልቱ ዝቐጸሎ፡ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተጻብኦን ሰንፈላል ግዜን ሰጊርካ ዝተበጽሐ ብምዃኑ እዩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ድሕሪ’ቲ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት፡ እዚ ዕድል ወለዶታት ዘኽሰረ ብድሆታት ዞባና፡ ብቐንዱ ኣብ ዘመነ ዝሑል ኲናትን ድሕሪኡን፡ ብመገዲ መጋበርያ ስርዓታት ከባቢና ዝተሰርሓሉ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ድሕሪ ነዊሕን ዘሕዘንን ምዕራፋት ታሪኽ፡ ዞባና ናብ ሓድሽ መድረኽ ዝሰጋገር ዘሎ፡ ብቐንዱ ሱር ናይቲ ሽግር ብፍሽለት ስለዘብቅዐን ኣብቶም ግዳይ ናይዚ ፖሊሲ’ዚ ዝኾኑ ህዝብታት ኩዂስኰስ ዝጸንሐ ንቕሓት እናበረኸ ስለዝመጸን ምዃኑ ሰፊሕ መረዳእታ ሂቡሉ ነይሩ።

ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝጸንሐ ኩነተ-ተጻብኦ ከኽትም ጥራይ ዘይኮነ፡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኩሉ መዳያት ዕብየት፡ ብሽርክነትን ተመላላእነትን ክሰርሓ፣ ዞባዊን ኣህጉራዊን ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ ብሓባር ክጽዕታ ምንቃደን ዘበሰረ’ዩ ነይሩ። እቲ ስምምዕ፡ ካብ ክልቲአን ሃገራት ሓሊፉ ዞባዊ ጽልዋኡ ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ’ዚ ክልተኣዊ ስምምዕ’ዚ፡ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም፡ ንኣጠቓላሊ ዞባዊ ምትሕብባር ስሉሳዊ ኣዋጅ ምኽታሞም ዝዝከር እዩ። እዚ ተበግሶ’ዚ፡ ኣብ ሰለስቲአን ሃገራት ከይተሓጽረ ንካልኦት ሃገራት ዞባና ክጽንብር ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት፡ ኣብ መንጎ መራሕቲ መንግስታት እዚ ዞባ፡ ቀጻሊ ርክባትን ዕቱብ ምይይጥን ክካየደሉ ጸኒሑ ኣሎ።

ምስናይ ከቢድን መሪርን በሰላታት ዝሓለፈ ታሪኽ፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ረጊጽዎ ዘሎ ድርኩዂት ሓድሽ ምዕራፍ፡ ንህዝብታት ዞባና ክኸፍቶ ዝኽእል ዕድላት ሰፊሕ እዩ። እዚ ሸቶ’ዚ ክሰምር ድማ፡ ብዓቕልን ትዕግስቲን፡ ብሃናጺ ጽምዶን ስራሕን ክእለዩ ዝግብኦም ብድሆታት ከምዘለዉ ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕባለ፡ “ንረብሓና ኣየገልግልን’ዩ” ብዝብል ቅማረ ዝተሰናበዱ ናይ ርሑቕ ሓይልታት፡ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሃሊኾም ከዐውትዎ ዘይክኣሉ ፍሹል ፖሊሲታት ዝፈጠሮ ጭንቀት ተደሚሩዎ፡ ናይ ምሕንኳል ተግባራቶም መጠኑ ነክዩ እምበር መሊኡ ኣየኽተመን። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት፡ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ገለ ውልቀ ሃገራትን ከም ሆላንድን ሽወደንን፡ በጭቕ ክብል ዝተሰምዐ ሒቕታት ሓደ ካብ ምልክትታቱ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዞባና እውን እንተኾነ፡ በዚ ሓድሽ ለውጢ፡ Game-over! ተባሂሉ ዝወደቐ ጉጅለ ወያነ፡ “ዓሻስ ገበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይጻወት” ከምዝበሃል፡ ክልል ትግራይ፡ ተቛዳሲት ናይዚ ተኸሲቱ ዘሎ ዞባዊ ለውጢን ምዕባለን ከይትኸውን ጅሆ ብምሓዝ፡ ግዳይ ንምግባራ፡ ኣብ ጸወታ ንድየት ምጽንሑ ርኡይ እዩ። እዚ ናይ ጻዕረ-ሞት ቁዘማን ምዕልባጥን ግን መንኰርኰር ታሪኽ ንድሕሪት ክመልስ ከምዘይክእል ብሩህ’ዩ።

ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምስግጋር መድረኽ፡ ህዝብታት ዞባና ዘለዎም መተካእታ ዘይርከቦ ምርጫ፡ ኣቓልቦኦም ናብ ትርኪ-ምርኪ ጉዳያት ከይተገዝዐ፡ ናብቲ ዝዓበየን ኣርባሒን ዕላማ ብምቁማት፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ሃዋህው ብኹሉ መዳይ ምድልዳልን ምድንፋዕን ጥራይ እዩ። እዚ ዘሎ ምዕባለታት፡ በቲ ሒዙዎ ዘሎ ቅኑዕ ኣንፈት ዝያዳ ገስጊሱ፡ ራእይን ድሌትን ህዝብታት ዞባና ከስምር፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላማዊ ዝምድና ምሕያልን ምዕዛዝን ናይ ኩሎም መንግስታት ዞባና መድረኻዊ ተልእኾ እዩ። ሓቀኛ ባህጊ ህዝብታት ዞባና ክዕወትን ውሕስነት ክህልዎን፡ ብሓባራዊ ጻዕሪን ሜላን፡ ትርፍራፍ ውዱቕ ፖለቲካ እናቐረምና፡ ንዞባና ካብ ናይ ግጭትን ተጻብኦን ዞባ ናብ ዞባ ሰላምን ምትሕግጋዝን ናይ ምቕያር ዕማም፡ ብዝለዓለ ምትሕብባርን ትግሃትን ክንዋሳኣሉ የድሊ።

ሃናጺ ጽምዶ ንድልዳለ ዞባዊ ሰላምን ምሕዝነትን!

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 07:09Stop Harassing the Eritrean People and Official Representatives in the Netherlands!

Dear Minister of Foreign Affairs, Stef Blok,

We, the undersigned Eritreans residing in the Netherlands and all over the world, write this petition to object to the false and defamatory smear campaign; which has been waged on our fundraising effort to help Eritrea counter the outbreak of coronavirus (COVID-19) and protect our people.

After the false report by Argos radio program that alleged the Eritrean embassy in The Hague,
uses coercion to raise money among Eritreans in the Netherlands,
you demanded clarification from the Eritrean Embassy.

You also made a threat for further actions, without any fact-checking of the report.

1. We are deeply saddened that your high office is being used to assist the smear campaign against Eritrea, whose sole purpose is to create a diplomatic rift between Eritrea and the Netherlands.

2. We would like to make it clear to you that the information that was used to pressure your government into making hasty decisions, is completely false and fabricated. The fundraising project was initiated by many Eritrean people around the world, and organised by the wider participation of a coalition of the Eritrean civic organisations including women, youth and communities.

3. We would also like to make it clear to you that we do not need to be coerced to help our people back home from the dangerous virus, that has caused large scale loss of life and severe human suffering in the world. The irony is the very groups, who are now actively campaigning to smear the historic noble cause, were shaken by the rapid and very generous response of Eritrean people across the world at the time. For instance, Eritrean Americans contributed over 4 million dollars in a matter of a few days.

4. The purpose of the fundraising was to support the effort of the Eritrean government, in containing the coronavirus outbreak and protecting its own people.

5. We are very proud that our Eritrean government and our people back home have been very successful in containing the coronavirus and taking collective responsibility, to look after the mass people in Eritrea. As of October 29, 2020, 461 returnees were diagnosed with the coronavirus in Eritrea and so far not a single death has occurred. Out of the 461 infected, 405 have already recovered fully and have been reunited with their families and loved ones.

6. Our Eritrean government took fast action, before the first case of the virus arrived in the country. While it was spreading from China to many parts of the world, part of the action taken included shutting down international travel, training the healthcare professionals and purchasing supplies of coronavirus test kits and making the country's own PPE and sanitizer.

7. Further expansion of Eritrea's infrastructure and laboratory capacity has enabled the mass testing, that has been carried out throughout the country. Our government has also established 47 quarantine centres for thousands of Eritrean returnees who have returned home illegally (as travel ban is currently in place) by land and sea from Ethiopia, Djibouti, Sudan and Yemen.

8. The Eritrean government and the people of Eritrea inside and outside the country have been engaged in minimising the impact of the lockdown measures, on conditions by helping the most vulnerable and economically affected. The efforts include providing cash, food and essential supplies. The Eritrean people across the world have supported their families, friends and their people back home. Landlords and landladies, have suspended rent for tenants.

9. Therefore, in light of the above facts, your government should be supporting these efforts, and certainly not harassing our people and Eritrean official representatives. Of course, these harassments from your government, your media organisations, and the group led by Professor, Mirjam van Reisen, are not new.

It is still fresh in our memory, when the Mayor of Veldhoven banned the Eritrean youth conference in 2017. The Mayor took a very aggressive and hostile action on the 650 Eritrean youth participants of the conference, who were thrown out from the city – leaving them in harm’s way and great difficulties. A year later, the Court of East Brabant ruled the Mayor of Veldhoven- Jack Mikkers- was wrong to ban the conference.

It should also be pointed out that your government was opposing the lifting of the UN sanctions on Eritrea, which contributed to the sufferings of Eritrean people greatly. While the Sponsors of the sanctions- including the US- were in favour of lifting the sanction, your government opposed the move vehemently until the last-minute.

10. The motive behind your hostile policy towards Eritrea, is not clear. Is your government leading the harassment of Eritrean people and the official representatives, in the Netherlands? Or has your government caved in to pressure from the anti Eritrea group, led by Professor, Mirjam van Reisen.

11. The Netherlands-based group that claims to stand for the human rights of Eritrean people is part of the wider groups, that are based in London and Sweden. These groups are “regime change” campaigners that were at the forefront of implementing the Western policy to overthrow the Eritrean government, for over two decades.

The human rights of the Eritrean people, is not the concern of these groups. In fact, all their activities, including their campaign to impose sanctions on Eritrea was to produce a humanitarian crisis in Eritrea; which could serve as pretext for foreign intervention.

Having been swept away by the massive changes that followed the end of the twenty seven-year rule of the TPLF regime in Ethiopia and the peace agreement between Eritrea and Ethiopia, these groups are now trying to regroup.

12. This is the same group that is led by Professor, Mirjam van Reisen. It is now employing the same trick, that it used with the 2% story a few years ago. A story that supports their accusation set up in advance, in this case they get individuals who claim:
they had been pressured, including with the threat that the family in Eritrea would not receive food coupons if they did not pay.
Then they get their friends at the media organisations, to produce and publish the story. Of course, the Eritrean people at large know these stories are false and fabricated and cheap. However, as you can understand, we are furious that our efforts to help our country in this challenging time are being used for a cheap political score.

13. Let it be clear that Eritrea is a country with a small population and unique history, which has been sentenced to death by the most powerful entities in the world. No stone was left unturned for the collapse of the country, for over two decades. In fact, Eritrea was written off as a country that would inevitably collapse by these groups and their backers.

The enormous challenges including military invasions, sanctions, political and economic pressures, have affected Eritrean people greatly.

With the emerging peace, Eritrea is focusing its effort and resources towards rehabilitation processes, improving the living standards of its people and building a strong and viable political and economic system.

14. In conclusion, We, the undersigned Eritreans, would like to make it clear to your government that we donated our money happily and in a sense of urgency. We are also very proud with the result of our government and the achievement of the people in controlling the outbreak of coronavirus (COVID-19) and minimising its impact on the most vulnerable.

We demand your government to stop harassing our people and official representatives, in the Netherlands. We demand a formal apology, for these wrong doings. We would also like to politely ask that your government reviews its hostile policy towards Eritrea; which is increasingly looking as though it has been hijacked by the anti Eritrea groups. They claim to stand for the human rights of Eritrean people, but their actions over the long years have been to create a humanitarian crisis in Eritrea with the purpose of the failed regime change agenda.

We await your reply with great interest and urgency.

With gratitude

SIGN PETITION HERE:
https://www.change.org/p/netherlands-mi ... 54639b4e75

(1,203 have signed. Let’s get to 1,500)

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 13:01የኤርትራ መንግሥት ህወሓትን ወነጀለ

ከ 3 ሰዓት በፊት

https://m.dw.com/am/%E1%8B%A8%E1%8A%A4% ... a-55458591


President Isaias Afwerki & Prime Minister Abiy Ahmed in Asmera (Yemane G. Meskel)
በአፍሪካ ቀንድ መታየት ከጀመረው ለውጥ ትግራይ ተቋዳሽ እንዳትሆን ህወሓት እንቅፋት ሆነ


ሲል የኤርትራ መንግሥት ከሰሰ።

የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ባለፈው ሳምንት

የኢሳያስ ስርዓት ከትግራይ ህዝብ ጠላቶች ጋር ተሻርኮ ዳግም ወደ ደም መቃባት ሊያስገባን ላይ ታች በማለት ላይ ይገኛል


ብሎ ነበር።

በአፍሪካ ቀንድ መታየት ከጀመረው ለውጥ ትግራይ ተቋዳሽ እንዳትሆን ህወሓት እንቅፋት ሆነ
ሲል የኤርትራ መንግሥት ከሰሰ።

የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሻባይት በተባለው ድረ-ገፅ ዛሬ ባወጣው መግለጫ "የወደቀ" ብሎ የገለፀው የትግራይ ገዢ ፓርቲ አስቀድሞ በቀጣናው ለነበሩ ችግሮች እንደ መነሻ፣ አሁን ላይ ተፈጠረ ላለው መልካም ዕድል ደግሞ እንደ እንቅፋት አድርጎ ወቅሶታል።

የአፍሪቃ ቀንድ ከነበረበት አስቸጋሪ ሁኔታ አሁን "ወደ አዲስ እና ልዩ ምዕራፍ" መሸጋገሩን የሚገልፀው የኤርትራ መንግሥት ለዚህም እንደማሳያ ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ ጎረቤታማቾቹ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የደረሱት የሰላም ስምምነት እና የትብብር ማዕቀፍ በቀዳሚነት አንስቷል።

አዲሱ ምዕራፍ ከሁለቱ አገራት አልፎ በአጠቃላይ ለአፍሪካ ቀንድ ሕዝቦች ተስፋ ይዞ የመጣ ተብሎ በኤርትራ መንግስት ተወድሷል። ይሁንና "የሩቅ" ያላቸው አውሮፓ ሕብረት እና ሌሎች የአህጉሩ ሀገራት (ሆላንድና ስዊድን) እንዲሁም "ጎሰኛ ቡድን" ብሎ የጠራው ህወሓት እንቅፋት ፈጥረዋል ሲል ወንጅሏል።
ወያነ በሞት ጣር ላይ ሆኖ የሚያደርገው እንቅስቃሴ
ወደፊት መንደርደር የጀመረው ቀጠናዊው ሁኔታ ወደኋላ ሊመልሰው እንደማይችል የኤርትራ መንግስት በመግለጫው መጨረሻ አንስቷል።

የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሚመሩት የኤርትራ መንግሥት ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ሥጋት እንዳለው አስታውቆ ነበር።

የክልሉ መንግሥት ባለፈው ጥቅምት 14 ቀን 2013 ዓ.ም. ባወጣው መግለጫ
የኢሳያስ ስርዓት ከትግራይ ህዝብ ጠላቶች ጋር ተሻርኮ ዳግም ወደ ደም መቃባት ሊያስገባን ላይ ታች በማለት ላይ ይገኛል
ብሎ ነበር።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

እሸቴ በቀለ

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 13:18ታሪኻዊ ቅርስታት በለው ከለው ምስ እምባ ሳይም፡ ኣብ ን/ዞባ ሰንዓፈ ዞባ ደቡብ ይርከብ፡፡

ገለ ካብ ጸጋታት ኢርትራ፡ እንስሳ ዘገዳም

Mountains of sahil
(mahmud frezer: @SamiKubud)

I can admit today, with a Blue Moon as an excuse, that Asmara's charm shines bright like a diamond. Palm trees, a calm confidence, serenity, and everything in between.
(Milena Bereket: @tekerebanelim)

Drone view, of Central Asmara
(Kokob: @NeslekiEritrea)


Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 15:36

Eritrea and Halloween

Mikal Teklom

https://shabait.com/2020/10/31/eritrea- ... n/#Eritrea

ARTS & SPORTS

Oct 31, 2020The mountain shook, lightning and thunder were witnessed and a Swedish missionary was falling from the mountain. Villagers were terrified by what was about to happen but everything stopped, when the missionary hit the ground. This is a story that occurred in the 1920s in a village called Fodie, which is about 40kms away from Barentu. The story has been passed on to generations orally among the kunama ethnic group, and so there might have been some additions made.

The skeleton of the story is; in the village there is a mountain with a huge cave in it. The cave is considered sacred because of its beauty, silence, the ancient-looking pottery and other crafts. There is also a clear water in a wellspring. The Swedish missionary wanted to distribute drinking water to the village, which is located in the lowlands. So he ventured to the cave, with the guidance of a local guy. Still to this day, if you are to enter the cave you have to perform some kind of a ritual song and dance. If not, a ghost appears and that’s exactly what happened with the missionary. Regardless of the warning from the local guy, the white man threw a stone at the ghost figure and the ghost disappeared. Relieved, the missionary continued roaming around the cave and decided to take back some of the pottery with him. When he lifted the pot, the ground started to move.

A notion of the transcendent, supernatural or mystical, usually involving ghosts, demons or deities, is a cultural universal. In pre-literate cultures the world, especially Africa, has often shared a common story of animism and ancestral worship. Certain religions are specifically designed to appease the spirits of the dead, leading to the commemoration of Halloween, making it a holiday filled with mystery, magic and superstition. Weirdly, it’s a time when people call out and feel the presence of deceased relatives and friends without being scared. Today’s Halloween ghosts, are often depicted as more fearsome and malevolent. I personally think that aside from its religious and traditional origin centuries ago, Halloween has become a holiday that young people justify to dress up in an unorthodox way and party; it’s an excuse for kids to consume a lot of sugary stuff without their parents nagging them.

We, Eritreans, do not celebrate Halloween as a formal holiday except for the United States embassy and some bars. Since we are at a time of the year, let me spook you with some Eritrean ghost stories. If you are a lucky kid, your grandparents would be alive and tell you stories every night with a whole family gathered for a coffee ceremony. One of the ghost stories that is always told is the story of: Abderebo. This mystical creature usually appears after sundown, and somehow throws enormous stones on the roof. Strangely, the creature vanishes in the morning but the stones are visible on the rooftop. When I was a kid, my mother always threatened to tell on me to the creature if I misbehaved. I imagined the creature only hurt small kids but now that I grew up and asked my mother about the creature, she was as terrified as I was and altogether wondered about the creature’s non-existence these days.

In many traditional accounts, ghosts were often thought to be deceased people looking for vengeance, or imprisoned on earth for bad things they did during their life time. The appearance of a ghost, has often been regarded as an omen or portent of death. Seeing one’s own ghostly double, is related to an omen of death.

A story of an entrapped ghost, that was narrated to me recently, is a story of a young woman in her early 20s who lived in Asmara. It was late, dark and windy that night, yet the girl was walking home wearing light clothes. A car was passing by her and she smiled and asked for a lift. The driver felt bad and decided to give her a lift. Once she entered the car, she was shivering and the driver offered her his jacket. Throughout the drive, they talked about the weather and general stuff. When he dropped her off at her house, she thanked him in a whisper and went in through the door. He was confused by what he saw, but dismissed all scary thoughts. In the morning, he realized he left his jacket with her and passed by her house to get it back but the only person in the house was an old woman who looked at him in despair. The old woman slowly asked what the girl looked like and when he was done describing her, she asked him to come with her. She took him to the girl’s grave, and his jacket was on top of the tomb.

One of the rituals that is now done as part of the celebration of Halloween is watching classic scary movies, especially the “Halloween” franchise, based on the 1978 original film. In our culture, the ghost movie “Debas” is memorable. It’s about a revenant soldier ghost, whose name was Debas. He was betrayed and was sacrificed, on behalf of his masters. His soul roamed around the people who killed him and for centuries he was believed to be a scary ghost, even sometimes a devil.

Overall, Halloween is fun unless a real ghost haunts you but I hate the fact that for so many years white people have been portraying the ghosts as black reinforcing the culture that sees black as representing something bad.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23421
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Zmeselo » 31 Oct 2020, 18:13Ethiopia’s Tigray blocks general’s appointment in blow to Abiy

A senior official with Tigray People’s Liberation Front, the regional governing party, says Abiy has no mandate to decide appointments, troops’ movement.


Under Abiy, Tigrayan leaders have complained of being unfairly targeted in corruption prosecutions, removed from top positions [File: Eduardo Soteras/AFP]

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/ ... pe-at-abiy

30 Oct 2020

A brigadier general has been blocked from taking up a posting in Ethiopia’s northern Tigray region, an official said on Friday, escalating a dispute between the region and Prime Minister Abiy Ahmed’s government that analysts warn could turn violent.

The military officer flew on Thursday from the capital Addis Ababa to Tigray for his new assignment but returned after being informed
his appointment would not be considered legitimate,
said Getachew Reda, a senior official with the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), the regional governing party.
Any appointment or troop movement
is
totally unacceptable
at the moment because the TPLF believes Abiy no longer has a mandate for such moves, Getachew told AFP news agency.

A defence ministry spokesman did not immediately respond to a request for comment.

The TPLF dominated Ethiopian politics for nearly 30 years before Abiy came to power in 2018 on the strength of anti-government protests.

Under Abiy, Tigrayan leaders have complained of being unfairly targeted in corruption prosecutions, removed from top positions and broadly scapegoated for the country’s woes.

Ethiopia was due to hold national elections in August, but the country’s poll body ruled in March that polls be postponed because of the coronavirus pandemic.

Lawmakers then voted to extend officials’ mandates – which would have expired in early October – but Tigrayan leaders rejected this and went ahead with regional elections in September that Abiy’s government deemed illegal.

Now each side sees the other as illegitimate, and federal legislators have ruled Abiy’s government should cut off contact with – and funding to – Tigray’s leadership.

In recent days, tensions have risen over who controls federal military personnel and assets in Tigray.

Last week Tigrayan officials denounced a plan by Abiy’s government to reshuffle the military leadership in the north.

In a report published on Friday, the International Crisis Group warned the standoff between Addis Ababa and Tigray
could trigger a damaging conflict that may even rip the Ethiopian state asunder.
Such a war
would be catastrophic for Africa’s second-most populous country and would send shock waves, and refugees, into other Horn of Africa countries as well as across the Mediterranean Sea,
the report said.

(Embedded Video in the Link SOURCE : AFP)

____________


A senior tplf official says, the PM has no mandate to decide appointments, or troop movements.

ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሁነው ተሾመዋል

ሰሜን እዝ የአመራር ለውጥ አድርጓል:: በዚህ መሰረት ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሁነው ተሾመዋል።

ጀነራል በላይ ስዩም በሱማሌ ክልል ይመራ የነበረው ዓብዲ ዒሌ ሲነሳ የምስራቅ እዝ አዛዥ እንደነበሩ ይታወቃል።

ትግራይ ክልል ያለው ሽፍታ ቡድን
ሰሜን እዝ የአመራር ለውጥ ሆነ መሳርያ ከትግራይ ክልል ማንቀሳቀስ አይችልም ይሄን ካደረገ ለሚፈጠረው ችግር ሃላፊነት አንወስድም
ብለው መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል።ህወሓት ፎክሮ ዝም ይል ይሆን ወይስ መከላከያው ላይ ትንኮሳ ይፈጥራል በቀጣይ ቀናት የምናየው ጉዳይ ይሆናል።

(መረጃው የግዕዝ ሚዲያ ነው)

______________

The TPLF, fears 2 things. Silence & action! But, here we go....

ከኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር የተሰጠ መግለጫ_______________

The 6th national election in Ethiopia will be held, tentatively, between May and June this year

ስድስተኛውን አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ከግንቦት መጨረሻ እስከ ሰኔ መጀመሪያ ባለው ጊዜ ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል ...

የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ቦርድ ሰብሳቢ ብርትኳን ሚዴቅሳ ስደስተኛ አገራዊ ምርጫ በክረምት ወቅት እንደማይካሄድ አቅጣጫ መቀመጡን ገልጸዋል::

ከዚህም በተጨማሪ የመራጮች ምዝገባ ከታህሳስ መጨረሻ ሳምንት እስከ ጥር መጨረሻ ሳምንት፣ የመራጮች ምዝገባን ከጥር መጨረሻ ሳምንት እስከ የካቲት ሦስተኛ ሳምንት ድረስ ለማድረግ በዕቅድ ማስቀመጡን ገልጸዋል፡፡

የእጩ ምዝገባ ከየካቲት መጀመሪያ እንደሚካሄድ እንዲሁም የምርጫ ቅስቀሳ ከየካቲት አጋማሽ ጀምሮ እንዲከናወን ታስቧልም

Awash
Senior Member+
Posts: 30273
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Awash » 01 Nov 2020, 21:57

Wey deqi komarit tigebru :lol: :mrgreen: :lol:
Please wait, video is loading...

Awash
Senior Member+
Posts: 30273
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Awash » 01 Nov 2020, 21:59

The jig is up, deqi komarit medhin berad. You can't fool the Ethiopians here at mereja.com :lol: :mrgreen: :lol: :lol: :mrgreen:

Awash
Senior Member+
Posts: 30273
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: ሓተታ- ሚ.ጉ.ወ. ኤርትራ

Post by Awash » 01 Nov 2020, 22:47

Will the Rea & Free Eritrean please rise

Post Reply