Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
AbebeB
Member+
Posts: 5470
Joined: 15 Oct 2016, 10:31

የእንቁራሪት ጩኸትና ደም መጣጭ መዥገሮች በኦነግ የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግል ወደኃላ አይመልስም ይላል የቄሮ መግለጫ፡፡

Post by AbebeB » 15 Sep 2020, 11:40

ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ (ቄሮ) ባለ 8 ነጥብ መግለጫ (የኦሮሞ ሕዝብ ትግል የበለጠ እንዲጠናከር ጥሪ) አውጥቶአል፡፡
በመግለጫው ውስጥ የኦሮሞን በቀኝ ግዛት መውደቅ ታሪክ፡ የኦነግን የነጻነት ትግል ስኬትና አሁን ያለበትን አስተማማኝ ሁኔታ በተለይም ጀግናና ቆራጡን የድርጅቱን መሪ ጃል ዳዉድ ኢብሣን ያወድሳል፡፡ ያለውንና ወደፊት እንደ ኦሮሞ የሚጠብቀንን የነጻነት ተስፋም ይዳስሳል፡፡ በዚሁ መሠረት ባለ ስምንት ነጥብ ጥሪ ለኦሮሞ ሕዝብ አቅርቦአል፡፡ የነፍጠኛው ኮል አብይ መንግስትም የአነግንና ኦፌኮን አመራርና አባላት ያለ ቅድሜ ሁኔታ ከእር እንዲለቅና የደም እጁን ከኦሮሞ ላይ እንዲያነሣ አሳስበዋል፡፡ ሙሉውን ለማንበብ ሊንኩን ይከተሉ፡፡ የቄሮን ኦፊሴላዊ ዓርማ ማወቅ ለምትሹም እነሆ፡፡

Iyya Raachaa Fi Silmii Dhiiga Xuuxxuun Qabsoon Oromoo ABOn Durfamu Of Duuba Hin Deebi’u.
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Fulbaana 13/2020
Finfinnee, OromiyaaUmmatni Oromoo erga bittaa alagaa jalatti kufee waggootni 150 ol lakkaayamanis ammas Bilisummaa mataa isaa fi biyya walaba taate hin ijaarratiin gabrummaa Sirnaa jalatti kufee jira.

Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo durfamu jalatti ummatni Oromoo bal’aan gabrummaa fi roorroo irra gahu of irraa qolachuuf erga qabsoo eegalee ….

Nuyi Qeerroon Bilisummaa Oromoo gochaa Mootummaan Itiyoophiyaa Dhaaba keenya ABO irratti raawwataa jiru hatattamaan dhaabuun rakkoo mootummaa fi dhaaba gidduu jiru karaa seeraa fi heeraan walii galteen akka furatan yoo gaafannu kanneen dhaaba keessoo isaatti rakkoo uumaniifis dhaabni ABO karaa heeraa fi seera ABO kan furatu malee dhiibbaa Mootummaan hoggansi jijjiiramus tahe rakkoon furamu akka hin jiraanne jabeessinee hubachiisna.
Haala Yeroo ammaa Mootummaan Itiyoophiyaa ABO fi KFO irratti walumaa gala Ummata Oromoo bal’aa irratti raawwataa jiru ilaalchisee Qeerroon Bilisummaa Oromoo Ummata Oromoo maraaf waamicha dhiyyeessina.

1. Miseensota ABO maraaf: dhaabni keenyi ABO rakkoo wal xaxaa kamuu keessa taree kan as gahe har’as namoota dantaa fi fedhii dhuunfaaf qabsoo sabaa gara dabarsuuf mootummaa waliin dalagaa jiran kamuu waliin hariiroo akka hin qabaannee fi akka addaan kuttan akkuma hoggansi ABO hagayya 11/2020 Miseensota SHG-GS nama shanii fi miseensa GS tokko adabe guutummaatti hojiirra oolchaa akka jirtan ammas namootni quunnamtii qabdan yoo jiraattan Irbuu jaallan wareegamaniif jettanii kaayyoo fi akeeka dhaabaaf kan bultanii fi bitamtan yoo tahe akka hojiirra oolchitan isin hubachiisna.

2. Miseensota Poolisii RIB,Poolisii Oromiyaa, Poolisii Federaalaa fi humna Addaa Oromiyaa keessa jirtaniif: Isin gibira ummatni kaffaluun miindaan isiniif akka kaffalamu hubattanii murna mootummaa maafiyaaf osoo hin taane gurmuu hawaasaaf abboomamtanii gochaa farra badii Mootummaan abbaa Irree isinitti kennee raawwadhaa jedhu dura dhaabbachuun ammaan booda yerootti ummata keessanitti dhukaastan osoo hin taane ummata keessan cinaa gortanii sirna nafxanyootaa balaaleffattan amma tahuu hubattanii akka qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessu cinaa hiriirtan waamicha keenya isiniif dhiyyeessina. Mootummaa cinaa gortanii Obbolaa keessanitti hin dhukaasiinaa.

3. Daldaltootaa fi Abbootii Qabeenyaa Oromoo fi lammiilee Oromiyaa keessa jiraatan maraaf: Abbootii Qabeenyaa Oromoo fi Oromiyaa keesa jirtan yeroo kamuu caalaa mootummaa Isin jalatti ilmaan keessan ajjeesu, hidhuu fi gudeedu deeggaruu dhiistanii qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessu cinaa hiriiruun akkuma armaan dura gochaa turtan deeggarsa hunda akka gootan Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha isiniif dhiyyeessa.

Yoo Abbootiin Qabeenyaa ammaan qabsoo sabni Oromoo gaggeessu addatti immoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessu cinaa hin dhaabbanne mootummaan abbaa irree Abiyyii Ahimediin durfamu akkuma Abbaa Qabeenyaa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaasaa irratti raawwachaa jiruu fi raawwate isin irratti godhee Oromiyaa keessatti Abashootanni qofaan akka daldalatan gochuuf waan jiruuf ammaan akka dura dhaabbattan qabsoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessu diinagdeenis tahe yaadaan akka utubdan waamicha dabarsanna. Daldaltootni Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtan immoo dhiyyeessii midhaaniis tahe fuduraa fi kuduraa gara Finfinneettis tahe kallattii biroon Oromiyaa alatti gurgurtan waamicha Qeerroon isiniif godhu kana hubachuun akka magaalota Oromiyaa keessatti qofa daldalattan waamicha isiniif goona.

4. Qonnaan Bultoota Oromoo fi Oromiyaa keessa jiraniif: Qonnaan Bultootni keenya ammaan booda qabeenyaa keessan ykn dhiyyeessii keessan yoo rakkoo hamtuu taateen ala kanneen akka midhaan dheedhii akka gabaa baastanii hin gurgurreef waamicha isiniif goona
Kanneen akka fuduraa fi muduraas Magaalota Oromiyaa keessatti qofa akka daldalattan isin hubachiisna.

5. Barattoota Oromoo sadarkaa Hundarra jirtan maraaf: Barattootni Oromoo akkuma qabsoo keessatti shoora olaanaa bahaa ture ammas bahachaa jiru yeroon kun ummata Oromoo Oromiyaa keessa jiruuf yerootti jiraachuu fi dhabamuu waan taheef akka Dhaaba keessan ABO irratti shira mootummaan dalagu balaaleffachuu fi dhaaba ABO tikfachuuf kan yeroo kamii caalaa qophii taatanii akka qabsoo hadhooftuuf of qopheessitan waamicha isiniif dhiyyeessina.

6. Barsiisota Manneen Barnootaa hunda keessatti tajaajila baruu fi barsiisuu gaggeessaa jirtaniif: Barsiisotni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti sochii barattootni Oromoo gaggeessan cinaa hiriiruun shoorri isin bahachaa turtan akkuma olaanaa tahe ammas akkasumaan itti fuftanii barattoota akka qabsoo fuulduraaf akeektan waamicha isiniif dhiyyeessina.

7. Ogeessota Fayyaa,Ogeessota Seeraa fi Qaamotni biroon kamuu qabsoo Ummatni Oromoo gaggeessu cinaa karaa ogummaa keessaniif kallattii isiniif mijatu hundaan akka qabsoo qabsaa’otni ummatni Oromoo addatti immoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessu cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif dhiyyeessina.

8. Ummata Oromoo Biyya alaa jirtan maraaf: Ummatni keenya Biyya keessaa ajjeefamaa, hidhamaa fi qabeenyaan saamamaa jiruuf akkuma ammaan tana sagalee tahuun Addunyaatti mul’isaa jirtan ammas akka jabeessitanii sirna [ deleted ] Abbaa Irree mootummaan Abiyyii Ahimed balaaleffattanii fi saba keenya Oromiyaa keessatti miidhamu cinaa dhaabbachuun akkuma armaan duraa diinagdeen akka utubdan waamicha isiniif goona.

Walumaagala Mootummaan sirna nafxanyaa leellisu kan Abiyyii Ahimediin hoogganamu gochaa badii dhaabota Oromoo ABO fi KFO irratti qiyyaafatee hojjetaa jiruu fi murnoota muraasa qarshii guddaa kaffaluun olola Miseensota dhaabaa keessatti facaasan tumsuu akka dhaabuu fi namootni kunneenis gochaa kana irraa hatattamaan akka dhaabbatan waamicha keenya dhiyyeessinaaf.

Hoggantootaa fi miseensota ABO akkasumas Namoota manni murtii mirga wabiin akka lakkifaman ajaje namoota dhaaba ABO keessatti shira xaxaniin humni tikaa wal tahee akka hidhaa jiru bira geenyee waan jirruuf nagaa biyya kanaaf kan yaadu yoo tahe mootummaan hatattamaan namoota manni murtii mirga wabii eegeef hiikuu akka qabu gadi jabeessinee gaafanna.

Mootummaan Abiyyii Ahimediin durfamu gaaga’ama amma Oromiyaa keessatti uumamaa jiruu fi gara fuulduraattis uumamuuf jedhuuf badiin mootummaa kana tahuu hubatee akka saffisaan rakkoo dhalachuu maluuf Hoggantootaa fi Miseensota siyaasaa ABO fi KFO haalduree tokko malee hiikee Hoggantoota dhaabichaa HD ABO jaal Daawud Ibsaa fi Prof, Maraaraa Guddinaa dabalatee kanneen hidhaa jiran gadi baasee waliin taa’ee mariiyachuu akka qabu jabeessinee akeekkachiifna.

Ummatni Oromoo addatti immoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo yakka mootummaan Itiyoophiyaa dhaabota ABO fi KFO irratti dalagaa jiru dura dhaabbachuuf kan yeroo kamuu caalaa mootummaan gadi taa’ee akka mariyatuuf dhiibbaa barbaachisu gochuu qabdu.

Miseensotni ABO biyya keessaa fi alaa jirtan olola mootummaan miidiyaa isaan facaasaa jiruu fi miidiyaalee hawaasaan gareen Hayyalaallattootaa facaasaa jiraniif yeroo deebii itti kennitan osoon taane dhaaba keessan ABO cinaa dhaabbachuun HD ABO jaal Daawud Ibsaa durfamu cichoominaan bira dhaabbachuun dhaabicha badinsa irraa tiksuun dirqama dhalootaa tahuu isin hubachiisna.

Mootummaan Itiyoophiyaa kan Abiyyii Ahimediin durfamu rakkoo siyaasaa mudateef siyaasaan furuuf yoo eeyyamamoo hintaane warraaqsa guutuu Oromiyaa keessatti dhohuuf itti gaafatamaan mootummaa sirna nafxanyootaa leellisu Abiyyii Ahimed tahuu ummata keenya bal’aafis tahe sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraataniif himuu feena.

Injifannoon Ummata Oromoof!!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Fulbaana 13/2020 Finfinnee, Oromiyaa

https://ayyaantuu.org/afaan-oromoo/iyya ... in-deebiu/

Post Reply