Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 20787
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ብወቕዕን ቀዝሕን: ዝኸርደደት ወያነ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ኣብ ክሽነ!

Post by Zmeselo » 12 May 2020, 16:19

ብወቕዕን ቀዝሕን: ዝኸርደደት ወያነ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ኣብ ክሽነ!

ግዱሳት ተጸናጸንቲ: እከይ ውዲታት:-
ብሽንቲ ኣናጹ ዝተሰረተ ገዛ: ብድምጺ ሓደ ድሙ ኢዩ ዝፈርስ::


እታ! ውሸባ ከየርከባ እንከሎ: በቲ ባዕላ ዝተሰየመትሉ ናይ ደደቢት መለለዪኣ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ዝብል እትጽዋዕ ጃንዳ: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ምውሸባ ካብ እትእውጅ: ድሮ! 3 ይ ዓመታ ተቑጽር ኣላ:: ስለ ዝኾነ: ኪኖ ኣብ ውሽጢ ክሊ ሆቴል ኣኽሱም: ናብ ካልእ ተወር ኢላ ከይትንቀሳቐስ: ብገዛእ ህዝባ: ህዝቢ ኢትዮጵያ: ኣብ ዓንካር ዓንካሪት እግራ: ናይ መቐርፈዲኣ መለለዩ ቁጽሪ: An Electronic ankle tag number ዝተወደየላ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 (ጃንዳ ወያነ): ኣብ ርእሲ እቲ ምውሻባ: ተኸሪጣ ዓቕላ ብምጽባባ: ካብ ግምቦት 01: ክሳብ ግምቦት 03 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ: ሓደ ዕጹው ኣኼባ ኢያ ኣካይዳ::

ኣቐዲማ ግን: ሓደ ዓቢ ሚስጥራዊ ውጥን ሓንጺጻ ነይራ ኢያ:: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ውጥና ነቶም ብሳንቡኣ ከስተንፍሱ ዝዓሰበቶም ዓባሳት ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ኣኼባ ብምክያድ: ናብ ኤርትራ ዝቐንዔ ስርዓት ንምቕያር ዝዓለመ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ ከተካይድ ኢያ ወዲኣቶ ነይራ:: ኣብ'ዚ ስርሒት'ዚ ከም ኣውራ ገይራ ኣሰሊፋቶም ዝነበረት ሓይልታት ተቛውሞ: ካብ 10 ክሳብ 50 ዝኾኑ ዕጡቓት ዘለወን ውድባት ኤርትራ ኢላ ዝሰየመቶም ሓይልታት: ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ንዝነበረ መስፍን ሓጎስ: ከም ወትሃደራዊ ኣዛዚ ብምምዳብ: ከም ግዝያዊ ኣማራጺ ድሕሪ ውድቀት ኣስመራ ንቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: እግራን ኢዳን መሲሉ ዝኸይድ ሕንጻይ ሃይለ መንቀርዮስ: ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ንሃገረ ኤርትራ ክመርሕ መዲባ ጥራይ ዘይኮነ: መን ኣበየናይ ጽፍሒ? በዓል መዚ ይኹን: ሚኒስተር: ብኸመይ ይምደብ ጥራይ ዘይኮነ: መን ይምደብ'ውን ዛዚማ ዝወደኣቶ ሰነድ ሒዛ ኢያ: ናብ ኤርትራ ንዝካየድ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ: ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ምጽማድ ኣየርባሓንን ኢዩ: እቲ ኣማራጺ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን: ብጉዳይ ወደባቶም ዘይሓስቡ: ናብ ልቢ ናትና ዝቐርቡ መንእሰያት ስለ ዘፍረና: ከም መሪሕ ኣካል ክንወስዶም እንኽእል ምቅስቓስ ኣግኣዝያንን: ብሩህ መጻእን: በቲ ሓደ መዳይ ከኣ: እዘን ኣብ ትሕቴና ዘለዋ ሓይልታትን: በቲ ኻልእ ወገን ከኣ: ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየቱ ንወደባት ቀይሕ ባሕሪ ደጊሙ ከም ዝበራበር ብምግባርና: ብቐንዱ ኸኣ: ህዝቢ ትግራይ ጽልኡ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን: መንግስቲ ኤርትራን ጥርዚ ከም ዝበጽሕ ገይርናዮ ስለ ዘለና: ነዚ ኹሉ ሓይሊ እዚ ኣብ ሓደ ኣጣሚርና ብምስላፍ: ናብ ኤርትራ ንኸጥቅዕ እንተድኣ መሪሕናዮ: በዚ ስትራተጂ'ዚ ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ንምብታኽ: ዝቐለለ መንገዲ ይኾነልና: ንስርዓት ኣስመራ ንምሩኽማሽ ከኣ ዝሓጸረ መንገዲ ይኸፍተልና ብማለት ዝሓዘቶ ስትራተጂ: ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19 ኳ እንተተኾልፋ: ደቂሳ ክትሓድረሉ እትኽእል ዕረፍቲ ግን ኣይሃባን::

እዛ ኣብ ቃንዛ እንዳተለለወት ምንባር ዝብርሃ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: በቲ መኻልፍ ዝገበረላ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19: ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምጸኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣብ ግምት ከየእተወት: ንለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19 ጉልባብ ተጠቒማ ኩናት ንምክያድ ዝወጠነቶ ሓሳብ 'ውን: ኣብ ግብሪ ንምትግባሩ እንዳዋደደት እንከለኣ ኢያ: ኣብ ዘይሓሰበቶ ኣደራዕ ዛዕ ኢላ ወዲቓ ዘላ:: እዛ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ከም ውርሻ ዝሓዘቶ እከይ መጋብራ ኣብዚ ዝውዳእ ኣይኮነን: ብኹሉ ምስላጥ እንተኣብይዋ: እታ ኣብ መወዳእታ እትወስዳ ስጉምቲ ቀላል ኣይክትከውንን ኢያ:: ሓበሬታታት የነጽርዎ ከም ዘለዉ ኸኣ: ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ: ከም'ቲ ቅድሚ ምብራዕ ኩናት 1998: እዛ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ካብ መወዳእታ ዓመተ 1996 ጀሚራ: ብሕማም HIV AIDS ዝተለኽፋ: ብመልክዔን ንወዲ ተባዕታይ ዘወናውና: ኣብ ስራሕ ፋይቶት ዝተዋፈራ ትግራዎት: ኣቐዲማ ኣሽሓት ገንዘብ ከፊላ ኣብያተ መስተን ናይ ሕቡእ ሰግሬቶታት ከም ዝኸፍታን: ከም ዝካረያን ገይራ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራ ስዉር ኩናት ከፊታ ምንባራ: ናይ ትማሊ ተዘክሮ ኢዩ:: እነሆ ሎሚ 'ውን: ነዚ ንዓለም ዘሻቕል ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19: ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንምልባድን ምልባዕን: ተሰከምቲ ናይ ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19 ዝኾኑ ኤርትራውያን: ኮነ ኢላ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ንምጥራዝ ኣብ መደብ ኢያ ዘላ:: ኪኖ'ዚ 'ውን: ዋላ ትግራዎት ይኹኑ ዝኽፈል ከፊላ ናብ ኤርትራ ንምብራሮም: ኣብ መስርሕ ኢያ ዘላ:: እንተኾነ ግን 'ከም ቀደም ይመስለክን: ውሕጅ ይወስደክን' ኢዩ ነገሩ:: ክብርን! ሞጎስን! ጽንጽያ 'ውን ንኸይትሓልፍ ረጊጡ ሒዙ ዘሎ: ዝተራቐቐ ሓይልን ዘመናውን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን: ሃገራዊ ድሕነትን:: ዕድመ! ንህዝብን መግስትን ኤርትራን ትካላቱን:: ዘኢትነገር! ኢዩ ነገሩ: ክዱን ብኣፈ ስላሴ ኢዩ ዘብል::

ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 (ወያነ): መሰረት ዛዕባ ኢላ ዝሓዘቶ ማለት (ኣጀንዳ) ኣኼባኣ ገይራ ዝመደበቶ ነጥቢ ቀጻልነት ስልጣና ብኸመይ ተውሕስ ኣብ ኤርትራ ንበዓል መን ኢያ ስልጣን ከተረክብ ዝግበኣ ተማእዛዝነቶም ንስልጣና በዓል መን ኢዮም ዘዋጽእዋ ድሕሪ ውድቀት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተላባዒ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 (ፖለቲካዊ መርዚ ወያነ) ከመይ ገይሩ ከስፋሕፍሕ ይኽእል እቲ ዝርዝር ብዙሕ ኢዩ ነይሩ

ሕልፈተ ሞት ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ኣብ'ታ ንደማ መጽያ: ነብሳ የሕቒቓ ህይወታ ተሕልፍ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ድሮ ምኽራጥ ትንፋሳ: ኣብ ርእሳ ክዉን ዘይቅየር: ወይ:- ዘይምለስ ፍጻመ ገይራ ካብ እትወስዶ: ቀዳማይ ወርሓ የሕሊፋ: ናብ 2 ይ ካብ እተቕጽር ሓጺር እዋን ኣየሕለፈትን::

ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ድርሰት ፊልም ''mission in the dearm'' 'ስሪሒት ሕልማዊ ፍጻሜ" ዝኾንዋ ኣክተራት መሪጻ ስርሓ ጀሚራ ኣላ:: ምቕታል! ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ:: ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ድሮ'ኳ ዝተጨበጠ ሓበሬታ: ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ ርእሱ ደም ፈሲስዎ ስትሮክ ሒዝዎ: ኣይምዉት ኣይስሩር ኮይኑ ኣሎ:: እታ ፊልም ኣይተወደአትን:: እቲ ፕረዚደንት ብሓደ ዓይነቱ 'ውን ክትሰምዮ ዘሰንብድን ዘባህርርን: ዲቢቲ ዓይነት ሕማም ተለኺፉ ዓሪፉ ኢዩ:: እቲ ወረ: ካብ ጻት ንጻት ኢዩ ተጋዊሑ:: እቲ ሓበሬታ ግን: ብጀካ ብቛንቛታት ትግርኛን ኣምሓርኛን: ንማለቱ 'ውን ትኹን ብኻልእ ቋንቋታት: እንግሊዝን ዓረብን ኣይተጋወሐን:: ኣድራሻኣ ዘይተረኽበ: ናይ ፈረንሳ ማዕከን ትካል ሓቢሩ ዝብል እባ ኸኣ: ተሓንጢጡ ነይሩ:: እቲ ጉዳይ በዚ ኣየዕረፈን: ብመንገዲ ትዊተር: ብዝተሰርቀ ስም ኣምባሳዶር እስቲፋኖስ ኣፈወርቂ 'ምበር:
ብሞት ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ብልበይ ሓዚነ! ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ጽንዓት ይሃብካ!
እትብል እምበር: ከም መልኣከ ሞት ቅልቅል ኢላ ጠፊኣ ነይራ::

ምድረ ማሕበራዊ ሜድያ ኩላ ተናዊጻ: ሰብ ነናቱ ሓሳብ ሂቡ:: ከብዱ ሓቒፉ ዝተረበሸ 'ውን ኣይተሳእነን:: ኤርትራውያን ቀንዲ ኣባላት ድጂታል ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ንሞት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከዳምቑን: ሓቅነቱ ዝያዳ ካብ ግብረ መልሲ ማሕበራዊ ሜድያ ገምጋም ክገብሩ ኢዩ መምርሒ ተዋሂቡዎም:: ብመሰረት ዝተዋህቦም መምርሒ: ቅድሚ ብኣፍ መልሓሳ: ብዝዓሰበታ መልሓስ ጓይላ ምድማቕ ዝብርሃ: ባህርያዊ ውሽብቲ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ንኣባላት ዓሳባት ቲቪ ኣለና ረድእ መሓሪ (ኣለና): ኤሪ ሳትን: ጀይ ስትድዮ ዮሴፍ ገብሪህይወት ሕኳርን: ሕንጻይ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ዝኾነ ደምበ ተቛውሞን: ከም ጓይላ ዓርኪ ሕልፎት ካብ ምንብድባድ ሕልፈተ ክቡር ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ካብ ውሽጢ ከስዕኡ ብዝተፍኦ ሓይለ ቓል:-
እዚ ንብሎ ዘለና ሕልፈት ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: 50% ወይ: 100%: ዝያዳ ኹሉ ኸኣ 150% ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል
ኢዩ ብማለት: በቲ ውሩይ ናይ ዛዕጎል ኣስማተኛ: ብሓንቲ ውዳቕ ዛዕጎል: ሓሙሽተ ሳንዱቕ ሓመድ ጎቦታት ሰንሒት: ብሓንቲ ደቂቕ ናብ ወርቂ ዘቐየረ ዕሉል ዛዕጎልተኛ ረዲእ መሓሪ (ኣለና): መዘክር ጥንቆላ ዛዕጎሉ ብምውዳቕ: ለምባእ ሓበሬታኡ ክዶግሖ እንከሎ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ብርሃነ ሓጎስ (ልፍዓተይ ተስፋ): ንሞት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪቱ: ብዓውታ ወግዓዊ ዘዕለውለወ ሓበሬታ ኣመሓላለፈ:: ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትግራይ ሜድያ ሃውስ: መንጠሊና ካባ ሕፍረቱ ኣድሚቑ: ድሕሪ ሕልፈተ ትንፋስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ኤርትራ እንታይ ክትመስል ከም እትኽእልን: ካብ ከጋጥማ ዝኽእል ምግምማዕ ንኽትድሕን: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 እቲ ዝከኣሎ ንኽገብር: ምኽሪ ዝመስል ገዚፍ ስትራተጂካዊ ስሪሒት: ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራ ከካይድ: ኣሉላ ሰሎሞን ዘወሃሃዶ ናይ ክቢ ዘተ ኢያ ኣካይዳ:: ሓደ ጌታቸው ነገራ ዝብሃል ዝፈርዘነ ጽንጽያ ሰገራ: ፕረዚደንት ኢሰያስ ጥራይ ዘይኮነ: እንተላይ ኤርትራ ሞይታ ስለ ዘላ: እቲ ግዜ ሕጂ ስለ ዝኾነ: ሰራዊት ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ነታ ሃገር ምስ ክልተ ወደባታ ክጥቕልላ ኣለዎ! ኢሉ ኢዩ ዝበድበደ ኣፉ ናብ ግዳም ዝተፍእ ዘሎ:: ኣብ ሞንጎ ፍርሕን ራዕድን ተቐርቒሩ ካብ ምውዳቕ (ምውላድ) ደርሆ ዝብህርር: እንቋቑሖ እክሰምዕ ኤለትሪክ ከም ዝሓዞ ፍጡር ዘንቀጥቅጥ: እንግሊዛዊ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ማርቲን ፕላውት 'ውን መማቕርቲ ካብ ምሕንጣጥ 'ውን ኣይተቖጠበን:: ዓለም ክልተ ሕብሪ ሒዛ ኢያ ትናወጽ ዘላ: ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ ዓሺጋ ከተፋንዎ እትደሊ ሓይሊ: ብምናልባትነት ኣሰንያ ኩነተ ሞቱ ንምርግጋጽ: ሰኺና ክትጸናጸን እንከላ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ኸኣ: በቲ ኣዋዲደ ዕላማይ ኣሳኺዔ ኢየ ኢሉ ዝትእነን ዘሎ ጌታቸው ኣሰፋ: ብዝሃባ ሓበሬታ ሞት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክውን ገይራ ወሲዳ: ነቲ ናይ ኣስመራ ቀስቲ ብልሒ ልክዕ ዕያረ ሚዛኑ ከየቐመጠት: ንገምጋም 99% ሓሊፋ: ብናይ ውልቀ መዔየሪ ዝጎበጠ ሚዛና ተማእዚና: ናብ ፍጹም ፈንጠዝያ ኢያ ኣትያ ዘላ::

ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣኽባሪት በዓል ሰራሕተኛታት ዓለም ብምዃና: ነዚ በዓል ጉልባብ ተጠቒማ: ንጽምብል ሕልፈተ ህይወት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንኸተብዕልን: ድምቀቱ ከይዝሕላ ከተድምቕን: ክልተ ግዜ ከይሓሰበት ብዘይ ዝኾነ እኹል መጽናዕቲ: ነቲ ብሰንኪ እቲ ንዓለምና ኣሻቒልዋ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19: ኣንቢራቶ ዝነበረት ክልላዊ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ብቕጽበት ክለዓል: ብመንገዲ ሕንጻያ: ሓረጉ ሕንጉጉ ደብሪጽ ኣቢላ ክፉት ክኸውን ዝኣወጀት::

ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ደረት ምንቅስቓስ ህዝቢ ክፉት ድሕሪ ምግባራ: ምስ ናይ ሓለፋ ክፊሊቱ ተደሚሩ: ኣብ ውሽጢ ክልላን ወጻኢ ካብ ክልላን: ወጻኢ ሃገራትን ዘለዉ ዲጂታላታን: ብዝበድበደ ትፋኣ ዝዓሰበቶም ኤርትራውያንን ናይ ሓጎስ ጽንብል ክጽንብሉ: ብድምር ናይ ኣስታት $150.000.00 (ሚእትን ሓምሳን ሽሕ ዶላር) ወጻኢ ብምግባር ኢያ ጸንቢላ ዘላ:: እግሪ እግሪ እዚ ጽባሕ ጽንብል ከኣ: ሓባራዊ ኣኼባ ከተካይድ ኢያ ወጢና ዘላ::

ኣኼባ ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ዕለት 01 ግንቦት ኢዩ ጀሚሩ ዘሎ:: ነቲ ኣኼባ ዝኸፈተ ሓረጉ ሕንጉጉ (ደብሪጽ): ጎሮሩኡ ሕርሕር ኣቢሉ ድሕሪ ምጽራይ: እንዳኽመስመሰ ኢዩ ነቲ ኣኼባ ከፊትዎ:: ንሱ ኣብ ምኽፋት ኣኼባኡ: ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ቃሉ ድሕሪ ምስማዕ: ሎሚ! በለ ሓረጉ ሕንጉጉ (ደብሪጽ):
ሎሚ ዓቢ ብርሃን ዝረኣናሉ: መወዳእታ ናይ'ቲ መጀመርታ መኸተምታ ስቓይና ዝረኣናሉ ደስታ ኢዩ እሞ: ደስ ይበልኩም! ኣነ ደስ ኢሉኒ ኣሎ:: ነዚ ደስታ'ዚ ኣብ ልቢ ነፍስ ወከፍኩም ንኽሰራሰር ከኣ: ብምልኣት ነዚ ናይ ደስታና ውህብቶ ናብ ኩላትና ንኸባጽሕን: ተሳተፍቲ ናይ'ዚ ዓቢ ብርሃና ዝኾነ ደስታ ዘርዚሩ ንኽገልጸልና: ንክቡር ብጻየይ ጌታቸው ኣሰፋ መድርኽ ክገድፈልኩም::
ብማለት:- ብመንገዲ እቲ ብሰሪ ብልሒ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ: ኣስናኑ ረጊፉ! ናብ ዘይናኸስ ዝተጎርበበ ጠበቕ ዝተቐየረ ጌታቸው ኣሰፋ ኣቢላ: ዝርዝር ሕልፈተ ህይወትን: ኣገባብ ሕልፈቱን: ኩርዕርዕ ብዝበለ ናይ ባጫ ጎርናን ድምጺ:
ንኸባቢና ኣብ ምህዋኽ: ንጡፍ ዝጸንሐ መራሒ ኤርትራ:
ብሰንኪ ኣብ ከብዱ ዝኣተዎ ዓጽሙ ዝሰብር ፍርሒ: ስም ናይ'ቲ ክቡር ፐረዚደንት ንኽጽውዕ 'ውን ዘይደፈረ ጌታቸው ከርፋፋ ቀጸለ:
እቲ መራሒ ሞይቱ ኣሎ::
ድሕሪ ምባሉ: ኣይቀጸለን::

ኣብ'ቲ ኣዳራሽ ዝነበረት ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ኩላ: ዋእ! ኮፕ ኹዴታ ተኻይዱ ዲዩ? ብኸመይ? መዓስ? ብመን? ስለምንታይ? ኣበይ? ሰዓት ክንደይ? ኣብ መንበሪ ገዝኡ ዋላ ኣብ መንገዲ? ወይሲ ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ? ምናልባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ? ወይ ከኣ: ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ደረጃ ስለ ዝበጽሐ: ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረክብ ናብ ወጻኢ ሃገራት ሕክምና ምስ ከደ? ወዘተ.. ዝብሉ ሕቶታት ከየቕረበት: ካብ ኮፍ መበሊኣ ተሲኣ ብሓደ ድምጺ:- 'መስመር ኢዩ ሓይልና!' ዝብል ዜማ እንዳዘየመት: ናብ ናይ ዕብዳን ጨብጨባኣ ኣትያ ቱዋሕ ቱዋሕ ንኸተብል ኣይተማተአትን:: ስለ ዝኾነ ኸኣ: ኣዳራሽ ጌና ብናይ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ጣቒዒት ትናወጽ ኢያ ዘላ:: ሓጎስ ደረት ኣለዎ ኮፍ በሉ! በይዛኹም ኮፍ በሉ! በይዛኹም ናብ ዝቕጽል ስራሕና ክንኣቱ! በይዛኹም! እዚ ለመና ናይ ስቕታ: ንኣስታት ክልተ ሰዓትን 27 ደቒቕን: ስቕታ ምትሓዝ ልመና ድሕሪ ምክያዱ: ስነ ስርዓት ናይ'ቲ ንኽልተ ወርሒ ምሉእ ሕልፈተ ህይወቱ ዝተነግረሉ: ቅድሚ ሕጂ 'ውን ንትሽዓተ ግዜ ቐቲላ ዝቐበረቶ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ኣብ ልባን ኣብ ኣእምሮኣን ጥራይ ዝተርፍ: ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብምክያድ: ኣብ ልዕሊ ዘይወግዓዊ ሳንዱቕ ሬሳ: ሓደ ዘይሰጥም መስማር ረቂዓ መኸተምታ ገይራ ኢያ: ናብ ወግዓዊ ኣኼባኣ ዝኣተወት::

ድሮ ምስኪናይ: እቲ ናብ ሕልፈት ዝተዳረገ መራሒ: ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ተሳተፍቲ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ክቕበር እንከሎስ: እቲ ዝንቀሳቐስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ እንታይ ይገብር ነይሩ ይኸውን? ኣይተጠቕመትሉን 'ምበር: ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ልቢ ክኾና ብማለት: ብዕለት 18 ሚያዝያ 2020 ብህይወት ምህላዉ ብዝምልከት: ደኺመ ኢሉ ከየዕረፈ: ምስ ብሓመድን ማይን ዝተቛማጥዔ ክዳውንቱ 'ውን ከይቀየረ: ናብ መስኮት ተሌቭጅን ቀሪቡ ድምጹ ኣስሚዕዋ ነይሩ ኢዩ:: እንተኾነ ግን: እዛ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ውሽጢ ሓንጎላ ዝተወድአት ድርሰት ፊልም:- ''mission in the dearm'' ''ስሪሒት ሕልማዊ ፍጻሜ'' ኣብ ሓንጎላ ተኽውስ ስለ ዝነበረት: ነቲ ኣብ ዕለት 18 ሚያዝያ 2020 ኣብ ኤረ ቲቪ ዝተካየደ: ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሰሚዓ ክትቅበሎ ኣይደፈረትን ጥራይ ዘይኮነስ: ከይሓነኸት እዚ ስኑዕ ፎቶ ሾፕ ተገይሩ ዝተቐርጸ ኢዩ:: ኣብ ገለ ድማ: ተደጊፉ ኢዩ ቀሪቡ ዘሎ:: ሓንሳእ ከኣ: ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኢዩ ዝዛረብ ዘሎ:: መትሓዝን መጥመርን ዘይብሉ ዘረባ ካብ ምግዋሕ ኣየዕረፈትን ነይራ:: ኮይኑ ግን: ኣብ መደምደምታ ሕልፈተ ህይወት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክዉን ምዃኑ ኣሚና: ናይ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድሕሪ ምክያዳ: ናብ ዝቕጽል ወግዓዊ ኣኼባኣ ዝተሰጋገረት::

ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ድሕሪ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ: ምስታ ባዕላ ሓዳስ ኤርትራ ኢላ ብዝሰፈየቶ ዲዛይን ክትመሓደር ኣሚማታ ዘላ: ናብ ክልል ትግራይ ዝለሓኸት ሕንጻይ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድናን: ክመርሕዋ ዘለዎም ሰባትን: ክኽተልዎ ዘለዎም ፖሊስን: ክጸንሕዎ ዝግበኦም ዘበነ ስልጣንን: ክትክተሎ ዘለዋ ቁጠባዊ ፖሊስን: ክህልዋ ዝግበኦ ብዝሒ ወትሃደራውን ፖሊሳውን ዓቕምን: ክትዓጥቆ ዘለዋ ዝተሓተ ዓቐንን ብዝሕን ደረጃን ኣጽዋርን: መሲላ ክትከዶ ዝግበኣ ዲፕሎማስያዊ ከይድን ዝምድናታትን: ወዘተ... ዘጠቓለለ: ኣቐዲሙ ተነዲፉ ዝጸንሐ ሰነድ: ናብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ መፈለምታ ጅማረ ኣኼባ ዕለት 01 ግምቦት 2020 ካብ ሰዓት 11:45 ቅድሚ ቐትሪ: ክሳብ ሰዓት 03:25 ድሕሪ ቐትሪ ብዝርዝር ቀሪቡ: ብምልኣት ናይቶም ተጋባእቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ብምሉእ ድምጺ ተቐባልነት ረኺቡ ምስ ጸደቐን ምስ ተመረቐን: ተጋባእቲ ሩፍታ ረኺቦም: መን ኮን መራሒ ናይ'ታ ዝተረመሰት ኤርትራ ይኸውን ዝብል: ናብ ነናይነብሶም ትንታኔ ኢዮም ኣትዮም ዘለዉ:: ተጋባእቲ ቤት ምኽሪ ክልል ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ድሮ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተዋሂቡዎም: ምስ'ቲ ሻሂን ቡንን ጎርዳዕ እንዳበሉ: በብኢዶም መራሒ ከቐምጡላን ክመርሑላን: ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ወዲኦም ናብ ኣኼባኦም ምስ ተመልሱ: ከም 2 ይ ዛዕባ ደረተ ስልጣንን: ዝጸንሖ ግዜን: ክህልዎ ዝኽእል ሓይልን ኣብ ምግምጋም ኣትዮም ከይዛዘመዎ እንከለዉ: ናይ ዕለት 01 ግምቦት 2020 ኣኼባኦም ዛዚሞም: ንጽባሒቱ ዕለት 02 ግምቦት 2020 ክቕጽልዎ ኢዮም ተፋንዮም ዘለዉ::

ቤት ምኽሪ ክልል ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ከም ቆጸራኣ ብዝተሰርዓላ ግዜ ሰሌዳ መሰረት: ናይ ዕለት 02 ግምቦት 2020 ኣኼባኣ ንምክያድ ብተብተብ ንኸተርክብ ትጓየ ኢያ ዘላ:: እታ ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ዝተኸረጠት ጉጅለ ሽማግለታት ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ብወገና: ብሕልፈተ ህይወት ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ እንዳኽመስመሰት: ዘይከምቲ ተወሺባቶ ዝነበረት: በብናይ ውልቃ መኪና እንዳመርሐት: ኩላ ተሳታፊት ናይ'ዚ ኣኼባ ከካብ ቦታኣ ጥሩምባ (ክላክ) እንዳሃረመት: መብራህቲ ውልዕ ጥፍእ እንዳበለት: ናብ ቦታ ኣኼባ ኢያ ተምርሕ ዘላ::

ሓንቲ ፍልይቲ ናይ ውልቂ ቻርተር ነፋሪት: ካብ ኤርትራዊት ዋና ኸተማ ኣስመራ ትብገስ ኣላ:: ኣብ'ታ ነፋሪት ግን: ንብረት ኣይኮነን ተጻዒኑ ዘሎ:: ምስ'ቲ እገዳ ምንቅስቓስ ነፈርቲ: ኪኖ ንብረት ካልእ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ነገር የለን ኢሉ ስለ ዝኣምን:: ሰብ ተጻዒኑ ክንቀሳቐስ ዝጽበ ሰብ ግን ኣይነበረን::

በቲ ኣንጻራዊ መዳይ ከኣ: ህዝቢ መቐለ ትርጉም ናይ'ቲ በተን ናብ ኣኼባ ጥሩምባ እንዳነፍሓ መብራህቲ ወሊዔን ውልዕ ጥፍእ እንዳበላ ዝጓዓዛ ዝነበራ: ናይ ኣባላት ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 መካይን: እንታይ ሓድሽ ነገር ዝተረኽበ ኣሎ ድዩ? ገጹ ረምጢጡ ክሕቆን እንከሎ: እቶም ኣብ'ታ ኸተማ ተዓሲቦም ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ዲጅታል ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ሎሚ እኮ ዓቢ ጽንብል ኢዩ ኣይሰማዕኩምን ዲኹም? ወዮ ኢሰያስ ኣፈወርቂ እኮ ሞይቱ! ናቱ ኢዮም ጥሩንባ ዝነፍሑ ዘለው:: ነቲ ክዉን ኢዩ ዝበልዎ ወረ ናብ ህዝቢ ከመሓላልፍዎ እንከለዉ: በቲ ሓደ መዳይ ከኣ ንስሚዒት ህዝቢ ኢዮም ዝግምግምሉ ዘለው::

ኣብ'ታ ካብ ኣስመራ እትብገስ ዘላ ነፋሪት ዝስቀሉ ዝነበሩ ሰባት ግን: ተራ ሰባት ኣይነበሩን: ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖም: ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኢዮም ነይሮም:: ሓላፊ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ: ክቡር ኣቶ ዖስማን ሳልሕ: ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግምባር ንደሞክራስን ፍትሕን: ኣማኻሪ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራን: ክቡር ኣቶ የማነ ገብረኣብን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዘጠቓለለ: ዝለዓለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኢዩ ኣብታ ነፋሪት ክጓዓዝ ተሳፊሩ ዘሎ::

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ኣየር ናይ'ታ ኸተማ ምቹእ ኣይኮነን ዘሎ:: ኣዝዩ ብርቱዕ ንፋስን: ጥሚቕ ዝብል ማይን ኢዩ ዘሎ:: ይኹን ድኣ 'ምበር: ሓደ ፍሉይ ምድላው ግን ይካየድ ኢዩ ዘሎ:: ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ: ኣብ'ቲ መዕርፎ ነፈርቲ ምርካቦም ግን: ተራ ንብረት ካብ ናይ ጽዕነት ካርጎ ክቕበሉ ዝመጹ ዘይምዃኖም: ኩነታት ኣቋውሞኦምን ኣቀራርበኦምን ኢዩ
ዘብርሆ ዘሎ::

ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ክቡር ኣቶ የማነ ገብረመስቀል: ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ሓደ ሓጺር ዘደንጹ ዜና ኣመሓላሊፉ ኣሎ:: ንሱ ይብል:-
ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ: ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ኣሎ::
ኢዩ ዝብል: በቃ ኮይኑዋ እዚኣ!

ነቲ ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ዜናዊ ሓበሬታ ቀዲሙ ዝረኸበ: ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትግራይ ሜድያ ሃውስ ኢዩ ነይሩ:: ኣይደንጎየን: ስልኪ ደዊሉ ኢዩ ናብ መቐለ ዘለዉ ኣፍሊጥዎም:: ደዋላይ ኣሉላ ሰሎሞን ኢዩ ነይሩ::

ደወል ኣሉላ ሰሎሞን ሰሚዑ ቀዳማይ ሳምቡኡ ዝተኸረጠ እንተነይሩ ኸኣ: ዘርኣይ ኣስገዶም ኢዩ ነይሩ:: ዝያዳ ኹሎም ልቡ ጠጠው ኢላቶ: ከም ሕሱም ዝተኸረጠ ኸኣ ሓረጉ ሕንጉጉ ደብሪጸይ ኢዩ ነይሩ:: እቲ ሓበሬታ ኩለን መርበባት ተቐባቢለናሉ: ፈይስ ቡካት ይኹና ምድረ ማሕበራዊ ሜድያ: ብጉዕዞ ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ: ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከጓውሓ ዕረፍቲ ኣይረኸባን::

ሕልፈተ ሞት ፕረዚደንት ኢሰያስ: ብ 3ይ ኢድና ኣረጋጊጽና ዘፋነናዮ ሰብ: ብህይወት ክንቀሳቐስ ኣይክእልን ኢዩ:: ዝደጋገም ዝነበረ ቃል: ዝያዳ ኹሉ ዘጋውሑ ዝነበሩ ቀንዲ ተንቀሳቓሲ: ብደዉ እንከሎ ከም ዝሞተ: ቆርበት ለፊዑ ዝተሰጥሐ (ልፍዓተይ ተስፋ) ብርሃነ ሓጎስ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ: ዛዕጎልተኛ ረድእ መሓሪ: ናይ ጀይ ስትድዮ ዮሴፍ ገብሪህይወት (ሕኳር) ንብዝለዓለ ደርጃ: እቲ ዘልናዮስ ሓቂ ድኣ ይግበሮ ኢለን ክደጋግማ እንከለዋ: እታ ቐንዲ ብናይ ሓሶት ምጭጫሕ ጥርዚ እትስራዕ: ራድዮ ሓሰናን ቲቪ ሓሰናን ግን ዳርጋ ህጣመን ኣይተሰምዔን ዘሎ::

ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ን 9 ግዜ ዝቐተለቶ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ን 10 ግዜ ተኣማሚና ንዝሰመረቶን: ሓመድ ፊሒራ ንዝቐበረቶ: እምኒ ፈንቂላ ንዝጸቐጠቶ ሳንዱቕ ሬሳ ፈንቂሉ: ናብ ህላዌ ህይወት ዝተንሰአ ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ: ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ኣዲስ ኣበባ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተወ: ብወግዒ ኢቲቪ ገሊጹ ኣሎ::

ጥሩምባ እንዳነፍሐት: ናብ መእከቢ ኣዳራሽ ትግስግስ ዝነበረት ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ኣዳራሽ ምስ ተኣከበት ስሩዕ ኣኼባኣ ከተካይድ ኣይከኣለትን:: ጌና መጽያ ዘይወደኣቶን: ብልቢ ዘየስተማቐረቶን: ኣብ ልዕሊ መቓብር ሬሳ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ሳዕሲዓ ዘይወደኣቶ: ስብራ ገይራ ዘይዛዘመቶ ሓጎሳ: ብደዋ እንከላ ኢያ ናብ ዝርንዝሕ ንብዓታ ኣትያ

ኣዳራሽ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ ኢያ ተኸፋፊላ: ሓሲኹም የሐሲኹምና: ጉልበትናን ገንዘብናን ብኸንቱ ኣባኺንኩምና እትብል: ጉጅለ ስብሓት ነጋን:: ንሕና እቲ ክግበር ዝከኣል ጌይርና ኢና: እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ክእመን ዘይክእል: ልዕሊ ዓቕምና ኢዩ ኣጋኒፉና እትብል ጉጅለ ጌታቸው ኣሰፋን: ኣታዓራቒት ኮይና ዝቐረበት: ሞንጎኛ ኮይና ቀሪባ በጃኩም እትብል ዝነበረት: ጉጅለ ኣባይ ጸሃየን ኮይነን ኢየን ተኸፋፊለን ዘለዋ::

እቲ ኩነታት ግን በዚ ኣይዓረፈን:: ብወናብር ከይተሃራረሙ: እቲ ወንበር ዘይንቀሳቐስ ቀዋሚ ብምንባሩ 'ኳ እንተኸደኖም: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11 ግን: በቲ ዘጋጠማ ካባ ስዕረትን ሽንፈትን: ናብ ጉስጢ ምእታውን: ጨግሪ ርእሲ ምምንጫጭን ንኽትኣቱ ግን ግዜ ኣይወሰደላ:: በሎ! በላ! ሕነቒያ! ሕነቆ! እቲ ኩናት እንስሳታት ኣይዓረፈን: ገለ ክልተ ሰለስተ ቁጽሪ ዝሓዘት ኣስናና ዝረገፈት: ብኺሎታት ዝምዘን ኹትሻ ዝወደየት: እዝና ዝተመንጠለት: ገጻ ብጉስጢ ተዘቢጣ ዝሓበጠት: ክንደይ መነጽር ዓይኒኸ ዘይተሰብረ:: ምስኪናይ ስብሓት ነጋ: ክልተ ኣስናኑ ክረግፍ እንከሎ: ጀምስ ቦን ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ጌታቸው ኣሰፋ ኸኣ: ብባሬላ ዓራት ተጸይሩ: ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ተሰሚሩ ኣሎ:: ናይ'ታ ክልል ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ጸጥታ ሓይሊ ኣትዩ እንተዘየገላግላ ነይሩ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ሽዑ ንሽዑ ሓድሕዳ ተዋዲኣ ምዓረፈት ነይራ::

ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ: ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ምኽንያት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብጽሑ: ምስ መዘንኡ ክቡር 1 ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ ዓሊ: ኣብ ጉዳይ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ን: ወራር ኣምበጣን: ኣብ'ዚ ከባቢ ንምግታእን ንምክልኻልን ኢዩ ነይሩ::

በቲ ሓደ መዳይ ከኣ: መላእ ህዝቢ ኤርትራ: ትንቢተ ሞት ኤርትራዊ ናዝራዊ ጸሊም ነብሪ: ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ውጹእ ሓሶት ምዃኑ ብምርግጋጹ: ኣብ ሆጭ ዝበለ ሓጎስን ዕልልታን ኣብ ዘለወሉ እዋን: ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ምስ 1 ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢዩ ኣሕመድ: ስጡም ሓባራዊ ስምምዕ ኣብ ዝተበጽሓሉ እዋን ኢዩ እምበኣር: ቤት ምኽሪ ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ሃንደበት ካብ ወግዓዊ ምርጫ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጺኤ: ናይ ባዕለይ ምርጫ ከካይድ ኢየ ኢላ: ዝወረዳ ቁጽሪ ዕስራ: ሕጂ 'ውን 20 ሚልዮን ብር ንምርጫ መካየዲ: ካብ ኤፌርት ወጻኢ ገይረ ኣለኹ እትብለሉ ዘላ እዋን: እቲ ስልጣን በትረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ዘሎ ብልጽግና ፓርቲ: ካብ መምርሒ ኩነተ ምርጫ ማእከላይ መንግስቲ ወጻኢ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ: ዝግባእ ዘይምሕር ወትሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና:: ነዚ ኸኣ እኹል ምድላዋት ገይርና ኣለና ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን: ምስጋና ይኹኖ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ: ንቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: መድሃኒት ከም ዝረኸበላስ ተረጋጊጹ ኣሎ:: ነቲ ኮሮና ቫይርስ ኮቪድ 19 ኸ: መዓስ መድሃኒት ይርከበሉ ዶ ይኸውን? ኣብ ቀጻሊ ዝምለሽ ሕቶ ኢዩ:: ብወቕዕን ቀዝሕን: ዝኸርደደት ወያነ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ካብ ክሽነ! ጉዕዞ መፈጸምታ ሓመድ ድበ ኢዩ ዘሎ እቲ ወቕቲ::

ብግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት!!!
Last edited by Zmeselo on 12 May 2020, 18:49, edited 2 times in total.


Temt
Member
Posts: 2626
Joined: 04 Jun 2013, 22:23

Re: ብወቕዕን ቀዝሕን: ዝኸርደደት ወያነ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ኣብ ክሽነ!

Post by Temt » 12 May 2020, 19:07

እዚ ኹሉ ሸበድበድን ዕንደራን ወያነሲ ኣብ ምንት ምንታይ፧ ሓደ ወድሰብ ዝበሃል ፍጡር ክሳዕ ክንድ'ዚ ጽልእን ቅርሕንትን ኣብ ርእሲ ሓደ ግሩህ ህዝብን ጎረቤትን፡ እንታይ ኣንቀሎ፧ ወያነ ኣብ ዘይዓቕማን ንኸተርክቦ ዘይትኽእል ብራኸ ክትማጣጠር እንታይ ኣድለያ፧ ሞት ደኣ ነባሪ'ንድዩ፡ ኩልና ከየድቲ'ኳይና። ክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ከኣ ከምኡ።
እቲ ሕቶ ግን፡ እዛ ነውራም ሕማም መንሽሮ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ጭፍራ፡ ዋላ ኣብ ኣፋፈ ሞት ዕምራ፡ ክበርሃላ ዘሎዎ፡ በሪሁ ኣይበሪሁ ከኣ ዓስበ እቲ ግዑዙይ ትምኒታ፡ ዝኾና እስከ ቅሩብ ወስ ከነብል፡
፩ይ ብዛዕባ እቲ ብሰፍ ዘይብል መስዋእትነትን መሪር ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራን፡ ዝተረጋገጸ ሓርነት ኤርትራ፡ ክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ይሃሉ ኣይሃሉ፡ ዝልወጥ ኣይኮነን!
፪ይ እቲ ዓለም ዝመስከሮ፡ ግብረ እከይን፡ ተንኮልን ወያነ፡ ኣሽንኳይዶ ኣብ ፈታዊኻ እትብሎ ህዝቢስ፡ ኣብ ጸላኢኻ'ውን ክትግበር ኢልካ ፍጹም ዘይእመን ስርሒት ጒሒላታት-ቀትሪ፡ ክንሱ፡ እቲ ርጉእ ልብን ኣእምሮን ዘለዎ፡ ንግዝያዊ ሃልኪ ዘይኮነስ፡ ኣስፊሑ ዘማዕዱ፡ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ፡ ንኹሉ ገበናት ወየንቲ ክርስዖ'ኳ እንተዘይኮነ፡ እስከ "ኣንጭዋ ትሕለፍ ምእንቲ ሞጎጎ" ከምዝተባህለ፡ ይቕረታ መሪጹ ንሓባራዊ ሰላም ጎደቦና ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን፡
፫ይ ነቲ ወያነ ፈሪማ ከትብቅዕ፡ ንገለ ፲፰ ዓመታት ዝሓንገደትሉ (ስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን)፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ጩራ ሰላም ኣብ ዘስተማቐርናሉ እዋን፡
፬ይ ነቲ ተተምቢሁ ዘሎ ሰላም ዘራጉድንንሓበራዊ ምትሕግጋዝ ዘቀላጥፍን፡ ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ኣብ ዝዋደደሉ ዘሎ ህሞትን፡
፭ይ ኣብ ግዜ'ቲ ንመላእ ዓለም ኣሰንቢዱ፡ ንህይወት ደቂ ኣዳም ከጽነት ተኽእሎ ዘለዎን፡ ንቑጠባ ዋላ'ተን ዝማዕበላ ሃገራት ከዛሕትል ዝርአ ዘሎ ለበዳዊ ሕማምን፡ ኣብ ዞባና ዘንጸላሉ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል፡ ናይ ሓበራዊ ክፍለ ዕማም ኣዋዲድና፡ ነቲ ኣብ ምጽፋይ እንቋቊሖ ዝርከብ ባልዕ ኣብ ንምክተሉን ንብድሃሉን እዋን፡
እዚ ሰይጣናዊ ስራሕ ንኽትኣልም ድቃስ ምስኣንሲ፡ ናይ ሕሱም ስቓይ ነፍሰ-ምትሓት እንተዘይኮይኑ፡ "ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቈላ" ዝበለቶ ጓል ኣድጊ፡ ካልእ ትዕዝብቲ ክወሃቦ ኣይክእልን! ዓሻ ወያነ ትግራይ፡ ከም ቆልዓ፡ ንነብስኺ ዘቃጽል ክርቢት ኣብ እምባ'ሕሳር ካብ ምውላዕ እንተተቖጢብኪ፡ ነቲ ዘይተርፍ ጥፍኣትኪ ከቀላጥፎ እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ፋይዳ ከምዘይብሉ ደጊምና ደጋጊምና ካብ ምጥንቃቕ ሓሊፍና፡ ንምውጋንኪ ድሕር ከምዘይንብል፡ ከም ደበና ዘይብሉ ብርሃን ጸሓይ ክበርሃልኪ ኣለዎ! እዚኣ ዎደሓንኪ ዎጥፍኣትኪ!
Last edited by Temt on 12 May 2020, 20:29, edited 1 time in total.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 20787
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ብወቕዕን ቀዝሕን: ዝኸርደደት ወያነ: ቫይርስ ደደቢት ኮቪድ 11: ኣብ ሆቴል ኣኽሱም ኣብ ክሽነ!

Post by Zmeselo » 12 May 2020, 19:22

ብማዉርሽይስ ተቀዲምና፡

Mauritius Officially Virus-free, after total recoveries & no new cases and Eritrea is expected to announce as second.

ማዉርሽይስ ነዚ ዘመዝገበት፡ ን322 ሕሙማታ ክተሐዊ ከላ፡ 10 ድማ ብሞት ምክሳራ'ዩ። እዛ ሃገር ብጣቅላላ 332 ሕሙማት ኮሮናቫይረስ ኣመዝጊባ። ኤርትራ፡ ሲሸልስ ከምኡ ዉን ማዉርታኒያ፡ እተን ሓሓደ ሕሙማት ሒዘን ተሪፈን ዘለዋ ኢየን።

ኤርትራ ብ39 ቁጽሪ ዝተለኽፉ፡ 38 ዝሓወዩ፡ ዚሮ ሞት፡ ሲሸልስ ብ11 ቁጽሪ ዝተለኽፉ፡ 10 ሓወዩ ዚሮ ሞት፡ ከምኡ ዉን ማዉሪታኒያ ብ8 ቁጽሪ ዝተለኽፉ፡ 6 ዝሓወዩ፡ 1 ድማ ሞት፡ ካብዚ ቫይረስ ነጻ ክበሃላ ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ሃገራትየ'ን። ክሳብ ሕጂ ሌሴቶ ዝተባህለት ንእሽቶ ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ እንኮ ገጽ እዚ ሕማም ዘይረኣየት ሃገር'ያ።

As of May 12, 2020 Africa’s sole virus free nation is Mauritius. Lesotho is the sole African country yet to record a case. Eritrea with zero number of deaths, Seychelles and Mauritania each have one active case pending according to tallies by John Hopkins University.

(C/o NationalEr Interest)

Post Reply