Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 02 Dec 2021, 04:33

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

73- ብርሃን እምነት

እምነት፡ ናብ ደመናን ናብ ግብ ዝበለ ጸላምን ጨዲዳ እትኣቱ ኣምላኻዊት ብርሃን ኢያ። እምነት እትሰርሕ ኣብቲ ብዓይንኻ ክትርእዮ ዘይትኽእል ነገር ጥራይ ኢያ (ዕብ 11፡1 ረአ)። ንስኻ ከኣ፡ ብእምነትካ፡ ኣብ ግብ ዝበለ ጸላም፡ ብዓይኒ ኣምላኽ ኢኻ ትርኢ። ኣብ ውሽጢ ነፍስኻ፡ እምነት ከም ፀሓይ ኣምላኽ ምእንቲ ክትበርቕ፡ ንዕንብረ ከም ዚበታትኖ ንፋስ ኢያ። እምነት፡ ብሓደ ወገን፡ ራእይ እቶም ብንጹር ዘይረኣዩ ክትከውን ከላ፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ፡ ንጹራት ንዘይኮኑ ነገራት፡ ንጹር ገይራ እተርኢ ኢያ። እምነት መሠረትን ትኅዝቶን ተስፋኻ ኢያ (ዕብ 11፡1 ረአ)።

እምነት ናይቲ ዘይረኤ፡ ራእይ ኢያ፥ ንሳ ሓንቲ ነገር ከይሓዘት ጐይታ ኵሉ ኢያ። ብእምነትካ ገይርካ፡ ነቲ ኣብ ሰማይ ክትረክቦ ኢልካ እትትምነዮ ነገር፡ ድሮ ኣብዙ ዓለምዙይ ከሎኻ ወኒንካዮ ትርከብ አሎኻ። እምነትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተሠረተት ነገር ክንዲ ዝኾነት፡ ካብቲ ብሕዋሳትናን ብቓል ሰብን እንረኽቦ ውሕስነት፡ ካብኣ እንረኽቦ ውሕስነት ይበልጽ። እምነት ማለት ነቲ ገና ብዓይንኻ ዘይትርእዮ ነገር ምእማን ማለት ኪኸውን ከሎ፡ ሽልማት እምነትካ ከኣ፡ ነቲ እትኣምኖ ዝነበርካ ነገር፡ ብኣካሉ ምርኣይ ኢዩ።

ዓይኒ ዘይትእዮ ንምርኣይ፡ እዝኒ ዘይሰምዖ ንምስማዕ እቲ ልቢ ዘየስተማቐሮ ንምስትምቓር ከኣ የብቕዕኻ። እቲ መሠረት ድኅነትካን ቅድስናኻን ኮይኑ ዘሎ፡ ንምሉእ ሕይወትካ እውን ኣጽሊሉዎ ዘሎ፡ ኣብ ክርስቶስ ምእማን ኢዩ። ካብ እምነት ዝተረጋገጸ መሪሕ-ሕይወትካ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዛ ብርሃን ዝኾነት እምነትና፡ ብዙኃት ቅዱሳን እውን ዜፍረየት ኢያ።

ኣብዙ ዓለምዙይ ከመይ ገይርካ ጽቡቕ ሕይወት ከተኅልፍ ከምእትኽእል ዜምህሩኻ መማህራን፡ ብዙኃት ኢዮም፥ ከመይ ገይርካ ጽቡቕ ሞት ክትመውት ከምእትኽእል እተምህር ግን፡ እምነት ጥራይ ኢያ። ክትመውት ምስ ቀረብካ፡ ኣዒንትኻ ናብ ምዕጻው ምስ ቀረቡ፡ እምነት ኣብ ጥቓ ዓራትካ ኮይና፡ ብኢዳ ንሰማይ ከተመልክተልካ ኢያ። መንግሥተ ሰማይ ወይ ከኣ ዘለዓለማዊ ህይወት ብእምነት ዚርከብ ፍረ ኢዩ። እምበኣር እምነት፡ ዘርኢ ዘለዓለማዊ ሕይወት ኢያ።

ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖትና፡ ብሓደ ወገን ብሰብኣዊ ኣእምሮና ክንርድኦ እንኽእል ትምህርቲ ብዙኅ ኪህሉ ከሎ፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ከም ሰብ መጠን ክንርድኦ ዘይንኽእል ትምህርቲ ኣሎ። ነቲ ዘይንርድኦ ነገር ብስም ክርስቶስን ብስም ቤተ ክርስትያንን ኣሚንና ክንቅበሎ ከሎና፡ ብኣኡ ጻማ ኢና ንረክብ። ብዛዕባ እቲ ዓሚቝ ዝኾነ ሃረርታኻን፡ ትርጉም ሕይወትካን፡ ስራሕካን፡ ሞትካን፡ ዚረኣዩኻ ዓበይቲ ግድላትን ምሉእ መልሲ ክትረኽበሎም እትኽእል፡ ብእምነትካ ጥራይ ኢያ። እቲ መብራህቲ ብመንጽር ጸልማት ክትርእዮ ከሎኻ ዚህበካ ጥቕምን፡ እምነት ዘለዎ ከኣ፡ ብመንጽር እቲ እምነት ዘይብሉ ክትርእዮ ከሎኻ፡ ዚህበካ ጥቕሚ ሓደ ኢዩ።

እምነት ዘይብሉ ሰብ፡ ኣብ ጸላም ከምዚጐዓዝ ኪኸውን ከሎ፡ እቲ እምነት ዘለዎ ሰብ ግን፡ ዓይኑ እናረኣየ ዚኸይድ ኢዩ። ነቲ እምነት ዘይብሉ ሰብ፡ ምስ ሞተ ኢዩ ኵሉ ነገር ዜብቅዕ፥ ነቲ እምነት ዘለዎ ሰብ ግን፡ ምስ ሞተ ሽዑ ኢዩ ኵሉ ነገር ከምብሓዲሽ ዚጅምር። ነቲ ቀዳማይ ሰብ፡ ሞት ማለት፡ ኣብ ህልም ዝበለ ጸላም ዝል ኢልካ ምእታው ማለት ኪኸውን ከሎ፡ ነቲ ካልኣይ ሰብ ግን፡ ሞት ማለት ናብ እንዳቦኻ መዓረኻ ዝኾነ ገዛ ምእታው ማለት ኢዩ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ናብ ሞትን ናብ ኢምንትነትን ኢዩ ዚኸይድ፡ እቲ ካልኣይ ሰብ ግን፡ ናብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሓቀኛ ሕይወትን ታሕጓስን ኢዩ ዚኸይድ።

ንዚኦምን፡ መወዳእታ ዕላማ ሕይወት-ወዲ-ሰብ፡ ዘለዓለማዊ ዓወት ኢዩ፥ ንዘይኣምን ግን፡ ሕይወት-ወዲ-ሰብ፡ ካብሞት ዚመጽእ፡ ዘለዓለማዊ ክሳራ ኢዩ። እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምን ኵሉ፡ ከም ሓደ ተጓዓዛይ ናበይ ይጐዓዝ ከምዘሎ ዘይፈልጥ ኢዩ፥ ወይ ከኣ ከም ሓደ ዚዋጋእ እሞ፡ ዓወት ኪረክብ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ኢዩ። ናብ ብሓቂ፡ ካብቲ፡ ኣብ ኣምላኽ እምነት ከየኅደረ ዚመውት ሰብ፡ ዚደኪ የልቦን። ከምቲ ብርሃን መዓልቲ ክትርኢ ኢልካ፡ ንወጋሕታ ብሃረርታ እትጽበያ፡ ከምኡ ከኣ፡ ኣብ ናይ እምነት ጸላም ዚርከብ ሰብ፡ ንዘለዓለም ወጋሕታ ሕይወት ኪርእያ ኢሉ ብሃረርታ ኢዩ ዚጽበ።

ንሞት ከይፈራሕካያ፡ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ክትርኢ ንሞት ሃረር እናበልካ ንሕይወትካ ምምራሕ ዓቢይ ጥበብ ኢዩ። እቲ ብትንሣኤኡ ናይ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ፡ ንዓኻ፡ ነቕ ዘይብል መሠረት እምነትካን መንፈሳዊ ሕይወትካን ኢዩ። ብዘይካ ሓገዙ ኣብ እምነትካ ክትጸንዕ ኣይትኽእልን ኢኻ (1ቆሮ 3፡11: ዮሓ 20፡8፡25-29 ረአ)።
እዙ ተዋሂቡካ ዘሎ ሓጺር ምድራዊ ህይወት፡ ኣብ ብርሃን እቲ ካብ ሞት ዝተንሥኤ ኢየሱስ ኮይንካ ከምተኅልፎ ግበር። ነዙ እምነት እዙይ ኂዝካ፡ ምስ ኢየሱስ፡ ብሕይወት ክትነብር ኢኻ (ዮሓ 20፡31 ረአ)።

እቲ እትኣምኖ ሰማያዊ እምነትካ፡ ኣብዙ ዓለምዙይ ከሎኻ ከምተስተማቕሮ ግበር። እቲ፡ ነቶም ዚደኃኑ ቅዱሳን ብብርሃን ራእዪኡ ገይሩ ከጽግቦም ከሎ፡ ንዓኻ ከኣ ብእምነትን ብምሥጢራዊ መንገድን ስለ ዜጽግበካ፡ እቲ እትኣምኖ ሰማይ ምሳኻ ኂዝካዮ ተጐዓዝ። ዕለት ሞትካ ክሳብ ዚኣክል፡ ነቲ ቅዱሳን ኣብቲ ገነተ ሰማይ ብተመስጦ ንዜምልኽዎ ኣምላኽ፡ ኣብ እምነቱን ኣብ ፍቕሩን ንኽትነብር ጽዓር።

ክፉእ ዝንባሌኻን መንፈሳዊ ዝንጋኤኻን ኣብ ውሽጥኻ ተሰቢሉ ዜሸግረካን ንእምነትካ ከኣ ዜዕውሮ እንተኾይኑ፡ ኢየሱስ ናባኻ ቀሪቡ፡ ነቲ ዝጠፍኤ ብርሃን ዓይንኻ መታን ኪመልሰልካ፡ ከይደኸምካ ተመላሊስካ ለምኖ (ማቴ 20፡29-34 ረአ)። ኦ ብርሃን ሓቂ ዝኾንካ ጐይታ፡ ብህያብ እምነት ገይርካ ካብ ዓለም ናጻ ኣውጺእካኒ ኢኻ እሞ፡ ካባኻ ንኽርሕቕ ከቶ ኣይትፍቀድ ኢኻ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “እምነት፡ ምስ እግዚኣብሔር የራኽብ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 10 Dec 2021, 04:07

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

74 - እምነት፡ ምስ እግዚኣብሔር የራኽብ

ቀንዲ ትርጕም እምነት፡ ኣብ ህልውና እግዚኣብሔር ምንባርን፡ ነቲ ምሥጢራውን ኅቡእን ዝኾነ ህልውናኡ፡ ኣብ ሕይወት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ሕይወት እዙ ዓለምን፡ ከምዚዝርጋሕን ከምዚሠርጽን ምግባር ኢዩ። እምነት፡ ነቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ወዱ ገይሩ ዚገለጸልና ትምህርቲ፡ ፈቲኻ ምቕባሉን ጸኒዕካ ምሕላዉን ኢዩ ዚገልጸልና። ንትምህርቲ ሃይማኖት ጸኒዕካ ምሕላዉን ፈቲኻ ምቕባሉን ማለት ከኣ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዝኾነ፡ ከጋግየና ከምዘይኽእል ንምርዳእ ኢዩ።

እምነት ናይ መንፈስካን ልብኻን ሓደ ተግባር ኪኸውን ከሎ፡ ብነፍስኻ ገይሩ ብርሃንን መንፈሳዊ ሙቐትን ዜመኃላልፈልካ ኃይሊ ኢዩ። እግዚኣብሄር ልዕሊ ኵሉ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ከምዝኾነ ኣይትዘንግዕ። እግዚኣብሔር ምስ ነፍስኻ ዚወሃሃድ ብኃይሊ እምነት ጥራይ ስለ ዝኾነ፡ ናብኡ ክትቀርብ እትኽእል፡ ብእምነትካ ጥራይ ኢዩ (ዕብ 11፡6 ረአ)።

ከምቲ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ብብርሃን ዓወት-ክብርኻ ገይርካ፡ ንእግዚኣብሄር እትርእዮ፡ ከምኡ ከኣ፡ ኣብዙ ዓለምዙይ ምስ እግዚኣብሔር እትራኸብ ብእምነት ኢዩ። ኣብዙ ዓለምዙይ፡ እቲ ኣውራ ንዓና ዜጸናንዓና ነገር፡ ብእምነትና ምስ እግዚኣብሔር ንምርኻብ ምኽኣልና ኢዩ። እግዚኣብሔር ስለ ዘየጋግየና፡ ቅድሚ ኵሉን ልዕሉ ኵሉን፡ ተዓሚትና ብእግዚኣብሔር ንእመን።

ንእግዚኣብሔር ክትፈልጥ ኢልካ ካብ እትጽዕሮ ጻዕሪ፡ ንህልውናኡ ክትክሕድ ኢልኻ እተጥፍኦ ጻዕሪ ከምዚበዝኅ ኣይትዘንግዕ። እግዚኣብሔር ንሓደ ሕያውን ቅኑዕን እምነት ዘልዎ ሰብ ብዘይመጠን ርኅሩኅ ኢዩ (ማር 9፡23 ረአ)። እምነት እንተሊዩካ፡ ተኣምር ክትገብር ኢኻ። ግና ብእምነትካ ንጹሕ ኮይንካን ከይተጋገኻን ናብ እግዚኣብሔር ንኽትበጽሕ ተኣምር ክትገብር ሃረር ኣይትበል።

መጋረጃ መዋቲ ሰብነትና ምስ ተቐንጠጠ፡ ጥርጣሬ ጸላም እምነትና ኬቋርጽ ኢዩ እሞ፥ ንእግዚኣብሄር ከምቲ መላእኽቲ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ገጽ ንገጽ ዚርእይዎ፡ ንስኻ እውን ገጽ ንገጽ ክትርእዮ ኢኻ (1ቆሮ 13፡10 ረአ)። እቲ ብእምነት እንነብሮ ዘሎና ጊዜ፡ ጊዜ ዘርኢ ኢዩ። ነቲ ዝዘራእካዮ ኣብ ሰማይ ምእንቲ ክትዓጽዶ፡ ተስፋ ከይቈረጽካ ኣብ እምነትካ ጸኒዕካ ቀጽል። ብእምነትን ብተስፋን ሃብታም እንተደኣ ኮይንካ፡ እቲ ንትሑታት ዜኽብር (ሉቃ 1፡52 ረአ) ኣምላኽ ባዕሉ፡ ኣባኻ ዓቢይ ነገር ኪፍጽም ኢዩ (ሉቃ 1፡49 ረአ)። ከም ብዝኂ እምነትካ፡ እግዚኣብሔር፡ ንመንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ከምዚወርድ ኪገብር ኢዩ።

ብሓቂ፡ እምነት ዓባይ ሃብቲ ኢያ። እምነት ካብ ወርቂ ኣዚያ ትኸብር፥ ናይ እምነት ቀንዲ ስራሕ ድኅነት ነፍሲ ኢዩ (1ጴጥ 1፡7፡9 ረአ)። እምነትካ ሓቀኛ ምዃኑን ዘይምዃኑን እተረጋግጽ፡ ብኅሊናኻ ኢዩ። ኣብ ሕይወትካ፡ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ተዘውትር እንተኾይንካ፡ ኣብ ውሽጥኻ እግዚኣብሔር ከምዘሎ ፍሉጥ ኢዩ። ንጐይታ ከይረኤኻ ንቓሉ እንተኣሚንካ፡ ዕዉትን ብፁዕን ኢኻ (ዮሓ 20፡23 ረኣ)። ንሱ ከም ዕቤት እምነትካ፡ መዓልቲ መጸ፡ ምሳኻ ኃቢሩ ኪነብር ኢዩ (ማቴ 28፡20 ረአ)።

ኦ ጐይታ ኣነ ኣኣምን ኢየ! ነዙ ቀይቀይ ዚብል እምነተይ ኣጽንዓለይ! (ማር 9፡24 ረአ) ኣሜን!

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “እምነትን ተግባርን” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 17 Dec 2021, 10:59

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

75 - እምነትን ተግባርን

ተግባር እንተዘይተሓዊስዋ፡ እምነት ንበይና ኣይተድኅንን ኢያ። “ከምቲ ሥጋ ብዘይ መንፈስ ምውት ዝኾነ፡ እምነት እውን ብዘይ ግብሪ ምውቲ ኢያ” (ያዕ 2፡26 ረአ)። ሸይጣውንቲ እውን ይኣምኑ ምዃኖም ኣይትረስዕ (ያዕ 2፡19 ረአ)። እቲ እትኣምነሉ ትምህርቲ ሃይማኖት፡ ኣብ ሕይወትካ ብተግባር ተርእዮ እንተኾይንካ ኢኻ፡ ብሓቂ ከምእተኣምን እትምስክር (ቲቶ 1፡16 ረአ)።

ምስ ትምህርቲ ሃይማኖትካ ኣጸቢቕካ እትላለ፡ እምነትካ ኣብ ሕይወትካ ኣብ ተግባር ምስ እተውዕሎ ኢዩ (1ዮሓ 2፡4 ረአ)። ንትምህርቲ ሃይማኖት ናብ መንፈሱ ብዓሚቑ ኪሥርጾ ዚኽእል፡ እቲ ነቲ ዚኣምኖ ነገር፡ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ከሎ ጥራይ ኢዩ። እምነትካ ብኢድ ዚጭበጥን ብዓይኒ ዚረኤ ተግባርን እምበር፡ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዝተመሥረተ ኪኸውን ኣይግባእን። እምነትካ፡ ንምሉእ ክርስቲያናዊ ሕይወትካ ዚቕይርን ዘማሓይሽን፡ ዓሚቝ ርዲኢትን፡ ውሳኔን፡ ኃይልን፡ ኪፈጥረልካ ኪኽእል ኣለዎ።

ብዘይግቡእ ክርስቲያን ተባሂልካ ምእንቲ ከይትጽዋዕ ንእምነትካ ብሕይወትካ መረጋገጽን ምስክርነትን ግበረሉ። ምእንቲ ክርስቲያናዊ መንነቶም ኢሎም፡ ብዙኃት ብሰማዕትነት ከምዝሞቱ ኣይትረስዕ። መርገም ጐይታና ከይወርደካ፡ ተግባር ዘይብልካ፡ ተዛራባይ ጥራሕ ኮይንካ ከይትተርፍ ተጠንቐቕ (ማር 11፡21 ረአ)።

ንእትሰብኮ እምነትካ፡ ብኽፉእ ስራሕካ ኣይተፍርሶ፡ እኳ ደኣ፡ ብኣንጻሩ፡ ነቲ ብዕሊ እትኣምነሉ ትምህርቲ ሃይማኖትካ፡ ኣብ ስራሕካ ከምዚረኤ ግበር። ተግባር፡ ኵሉ ሰብ ዚርድኦ ቋንቋ ኢዩ። ብሕይወትካ ዚእመን ወንጌላዊ ምስክርነት ከተቕርበሎም ብዘይምኽኣልካ፡ ብዙኃት ኣብ ክርስቶስ ኪኣምኑ ኣይኸኣሉን። እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ቅዱሳን ዚጸሓፎን ኣብ ስራሕቶም እውን ዚንበብ ቅዱስ ወንጌል፡ ሕይወትካ ከኣ ከምኡ፡ ሕያው ወንጌል ንኺኸውን ጽዓር። እቶም ካብ እግዚኣብሔር ርሒቖም ዚርከቡ፡ ብሰንክኻ ኣብ ጌጋኦም ጸኒዖም ምእንቲ ከይተርፉ፡ ንዓኣቶም እውን፡ ብጹቡቕ ሕይወትካ ንኽትሓንጾም ጽዓር።


ብዙኃት ካብዙ ሓቀኛ ሃይማኖትና እዚ፡ ርሒቖም ዚርከቡ፡ እቲ ህይወት ክርስቲያን-ኣመንቲ፡ ምስቲ እምነቶም ኣሳኒዩ ኪኸይድ ስለ ዘይርከብ ኢዩ። ክርስቲያን ከምዝኾንካ ኣዊጅካ፡ ሓቀኛ ክርስቲያን ኮይንካ ካብ ዘይትነብር፡ ክርስቲያን ምዃንካ ከይኣወጅካ፡ ሓቀኛ ክርስቲያን ኮይንካ ክትነብር ይበልጽ። ብዛዕባ እምነትካ እናተጠራጠርካ ካብ ምንባር፡ ንእምነትካ ሓቂ ብሓቂ ኂዝካ ክትነብር ከሎኻ ምተሓጐስካ ነይርካ። ነቲ እትኣምኖ ነገር ከተፍቅሮ ጽዓር እምበር፡ ኣማኒ ብምኳንካ ጥራይ ደስ ኪብለካ ኣይግባእን። ኣብ ፍቕራዊ ተግባር ዝተመሥረተት እምነት፡ ተስፋኻ ኣብቲ ሰማያዊ ሃብቲ ከምተንብሮን ንሃብቲ እዙ ዓለምዙይ ከኣ፡ ከምትምንኖን ኢያ ትገብረካ። ከምኡ እውን ምድራዊ ሃብቲ ብሰማያዊ ሃብቲ ከምዚቕየር ኢያ ትገብር።

ኣብርሃም ኣብ ፅኑዕ እምነትን ኣብ ርግጸኛ ዝኾነ ተስፋን ተጸጊዑ፡ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቓል ተስፋ ዝገበረ፡ ሓደ ንውልቁ ዝኾነ ይሥሓቕ ወዱ፡ ድኅሪ እቲ ኵሉ ተቐቢልዎ ዝነበረ ተስፋ፡ እግዚኣብሔር ንወድኻ ሠውዓለይ ምስ በሎ፡ ኣብርሃም ነግፈረግ ከይበለ፡ ነቲ ፍቁር ወዱ ኪሥውዓሉ ቢሉ ኵሉ ነገር ኣሰናድዩ ከምዝነበረ፡ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና። ንስኻኸ፡ ምእንቲ ምስክርነት እምነትካ፡ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ እንታይ ክትሥውዓሉ ሓሲብካ ኣሎኻ?።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ብተስፋ ምንባር” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Wedi
Member+
Posts: 5228
Joined: 29 Jan 2020, 21:44

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Wedi » 17 Dec 2021, 12:08

Meleket is there a way to find ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - either in English or Amharic version? Thank you in advance

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 18 Dec 2021, 06:11

ክቡር ሓዉና Wedi ነቱይ ትርጉም ትግርኛ ሳላ ኣባ ተስፋልደት ኣባይ ረኺብናዮ ኣሎና። ነቱይ ኣምሓርኛ ንቤትጽሕፈት ካርዲናል ብርሃነኢየሱስ ክትውከስ ትኽእል። ናይ ኢንግሊዝኛ ትርጉም ድማ ኣብ ኢንተርኔት ሃሰስ ምባል ኢዩ። :mrgreen:
Wedi wrote:
17 Dec 2021, 12:08
Meleket is there a way to find ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - either in English or Amharic version? Thank you in advance

Wedi
Member+
Posts: 5228
Joined: 29 Jan 2020, 21:44

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Wedi » 18 Dec 2021, 16:42

Meleket wrote:
18 Dec 2021, 06:11
ክቡር ሓዉና Wedi ነቱይ ትርጉም ትግርኛ ሳላ ኣባ ተስፋልደት ኣባይ ረኺብናዮ ኣሎና። ነቱይ ኣምሓርኛ ንቤትጽሕፈት ካርዲናል ብርሃነኢየሱስ ክትውከስ ትኽእል። ናይ ኢንግሊዝኛ ትርጉም ድማ ኣብ ኢንተርኔት ሃሰስ ምባል ኢዩ። :mrgreen:
Wedi wrote:
17 Dec 2021, 12:08
Meleket is there a way to find ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - either in English or Amharic version? Thank you in advance
ጽቡቅ ሓሳብ እዩ!!! :P

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 24 Dec 2021, 04:32

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

76- ብተስፋ ምንባር

እምነትካ፡ ኣብዙ ተቐያያሪ ዝኾነ ዓለምዙይ፡ ኅላፊ ኣብ ዝኾነን ሠሢዕካ እተጥርዮን ሓዚንካ እውን እተጥፍኦን ሃብቲ፡ ኣብኡ ተስፋኻ ኣይተንብር። ኵሉ ምድራዊ ሓጐስ፡ ምስቲ ብተስፋ እትጽበዮ ሰማያዊ ሃብቲ፡ ጨሪሹ ኣይቀራረብን ኢዩ። እቲ ብተስፋ ሃረር እትብሎ ዘሎኻ ሰማያዊ ሃብቲ ርግጸኛን ዘለዓለማውን ኪኸውን ከሎ፡ እዙ ምድራዊ ሃብቲ ግን፡ ጊዜያውን ዓናውን ኢዩ።

ምድራዊ ሕይወትካ ጊዜያዊ ክንዲ ዝኾነ፡ ኣተና ተስፋኻን ሃረርታኻን ሰማይ እምበር፡ እዙ ዓለምዙይ ኪኸውን ኣይኽእልን ኢዩ። ኣብ ሰማይ ምስ በጻህካ ከኣ ምሉእ ታሕጓስ ኪህልወካ ኢዩ፥ ከመይ እቲ ሰማያዊ ሕይወት ከጽግበካ ኢዩ፥ ሽዑ ብተስፋ ጥራይ ኣይኮንካን ትነብር። እቲ ሰማያዊ ሕይወት ኣብ ኢድካ ስለ ዚርከብ፡ ደጊም ብተስፋ እትጽበዮን እትደልዮን ነገር ኣይኮነን። ንነፍስኻ ናብቲ ብተስፋ እትጽበዮ ዘሎኻ ሰማያዊ ሃብቲ፡ ብእምነት እንተደኣ ኣዕሪግካያ ንሃብቲ እዙ ዓለምዙይ፡ ከም ሃብቲ ገይርካ ኣይኽትቈጽሮን ኢኻ። እዙ ዓለምዙይ ነቲ ድሮ ዘሎካ እኳ፡ ኬኅድገካ እናደለየስ፡ ካብኡ እንታይ ካልእ ዚረብሕ ነገር ትጽበ?

ኣብዙ ዓለምዙይ ብሽግር ትሳቐ እንተሊኻ፡ በቲ እትትስፈዎ ሰማያዊ ሃብቲ ተጸናኒዕካ፡ ነዙ ጊዜያዊ ፈተናዙይ ብትዕግሥቲ ጽወሮ። እቲ ኣተስፍዩካ ዘሎ ኣምላኽ እሙን ስለ ዝኾነ፡ ተስፋ ከይቈረጽካ ንሕይወትካ ብትዕግሥቲ ምርሓዮ እሞ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ እግዚአብሔር ኪስልመካ ኢዩ (ዕብ 10፡23 ረአ)። ሃረር እናበልካ እትጽበዮ ነገር ሰማያዊ ነገር ንምርካብን፡ (ዕብ 11፡16 ረአ)፥ እቲ ወዲሰብ ንኣምላኹ መሲሉ፡ ኪነብረሉ ዘለዎ ዘለዓለማዊ ሕይወትን ንምርካብ ይኹን (1ዮሓ 2፡25 ረአ)። ነቲ እትትስፈዎ ዘሎኻ ዘለዓለማዊ ሕይወት ከኣ እግዚኣብሔር ኪህበካ ኢዩ (ዕብ 11፡1 ረአ)።

ናብታ ዘይትበርስን ዘይትመውትን ሰማያዊት ከተማ ክትኣቱ እናተጸበኻ፡ ኣብዛ ምድራዊት ከተማኻ፡ ብትዕግሥቲ እናነበርካ ሕይወትካ ቀጽል።
ተስፋኻ፡ ናብቲ ዚመጽእ ዓለም እናጠመተ፡ ንናብራ ናይ ሕጂ ሕይወትካ፡ ብጽቡቕ ኬካይዶ ኣለዎ (ዕብ 13፡14 ረአ)። ምድራዊ ብዓል፡ ጽላሎት እቲ ሰማያዊ በዓል ኢዩ እሞ፡ ነቲ ተተስፊዩልካ ዘሎ ሰማያዊ ዓለም እናሓሰብካ፡ ተሓጕስካ ንበር (ቆላ 1፡5 ረአ)።

እግዚኣብሔር፡ ንዝተወሰነ ጊዜ ብሽግር ምስ ፈተነካ፡ ኣብዙ ዓለምዙይ ዚህበካ ንእሽቶ ታሕጓስ ከኣ፡ ዕርቡን እቲ ሰማያዊ፡ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ታሕጓስ ኢዩ። እዙ ብቓል ወንጌል ኣተስፊዩልካ ዘሎ ነገር፡ ካብ ልብኻ ከቶ ኣይተርሕቖ (ቆላ 1፡23 ረአ)። ተስፋ፡ ምንጪ ሓጉስ ኢዩ። ታሕጓስ እዙ ዓለምዙይ ብዙኅ ጓሂ ኢዩ ዜስዕብ፥ ተስፋ ዘለዓለማዊ ሕይወት ግን፡ ብዙኅ ጥዑም ነገር ኢዩ ዜኸትል። ንናይ ተስፋ፡ ጥቕሚ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ኣትሒትካ ኣይትርአዮ።

ዓራርቦ ኣብ ዘይብሉ ሕይወትን፡ ኣብ ትንሣኤ ምውታንን፡ ተስፋ ምግባር፡ እቲ ንሰማዕታት ትብዓትን ኃይልን ዚሃበ፡ ንቕዱሳን ከኣ ዳግም ከምዝፍጠሩ ዝገበሮም፡ ኃይሊ ኢዩ።
ንኵሉ ነገር፡ እዙ ዓለምዙይ መኒንካ፡ ንኵሉ ስራህካ ከም መቐረብታ እቲ ዚመጽእ ካልኣይ ሕይወት ገይርካ እናረኤኻ፡ ንተስፋኻ ክኒየው እዙ ዓለምዙይ ኣንብሮ።

ኣብዙ ሓጺር ምድራዊ ሕይወትካ እትገብሮ ዘሎኻ ተግባር መወዳእታ ኵሉ ኣይኮነን። ሞት ምስ ቐረበት እቲ ዓወት ጕያኻ ዝኾነ ኣኽሊል፡ ሽልማት ንኺወሃበካ ብተስፋ ተጸበዮ ኢኻ (2ጢሞ 4፡6 ቀጻልን ረአ)። በዙ ተስፋ እዙይ፡ ምሉእ ዘይጕዱል እንተኾይንካ፡ ንሞትካ እውን ከይተሸበርካ፡ ብቕሱን ልቢ ክትቅበላ ኢኻ።

ሰብነትካ ኣብ ተስፋ ትንሣኤ ምውታን ተመርኵሱ ካብ ሓሳረ-መከራ እዙ ዓለምዙይ ተገላጊሉ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኪረክብ ኢዩ (መዝ 16፡10 ረ)። እቲ ንመንግሥተ ሰማይ ዝፈጠረ፡ ኣቦን ጐይታን ዝኾነ እግዚአብሔር፡ ንዓኻ፡ ከመይ ዝበለ ዓቢይ ተስፋን፡ ኣብ ሰማይ ከኣ፡ ምስ ቅዱሳኑ፡ ከመይ ዝመሰለ ሃብትን ዓቢይ ክብርን ዓቝሩልካ ከምዘሎ፡ ምእንቲ ክትፈልጥን ክትርዳእን ንኣእምሮኻ ዘብርሃልካ ይግበሮ፡ ኣሜን (ኤፌ 1፡18 ረአ)።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ተስፋኻ ኣብ ክርስቶስ ኣንብሮ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና! :mrgreen:

EthioRedSea
Member
Posts: 3614
Joined: 31 Aug 2019, 11:55

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by EthioRedSea » 24 Dec 2021, 05:19

Why do you title this in Italian? Slave Eritreans, fake Chrsitians, you cannot be Christians because you are slaves who have no respect to your mother tongue - Tigrigna. How can you love and respect God when you hate and disrespect yourselves????
Some body should remove this post please. It is a collection of messages from idiots!

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 31 Dec 2021, 09:30

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

77 - ተስፋኻ ኣብ ክርስቶስ ኣንብሮ

ኢየሱስ ተስፋኻ ይኹን፡ ካብ ኢየሱስ እትርሕቐሉ መዓልቲ ከቶ ኣይምጻእካን፡ ኣየርእኻን። ኢየሱስ ኣብዙ ዓለምዙይ ከሎ፡ ዝገለጸልና ነገር፡ ኵሉ ኣባኻ ከምዚፍጸም ይግበሮ። እቲ ቀጻሊ እምኒ መኽደን መቓብሩ ዝኾነ ከኣ፡ ምሉእ ተስፋ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ሰብነትካ ከምዚኃድር፡ ንኵሉ ነገር ብኽርስቶስ፡ ተስፋ ሓዲሽ ሕይወት ከምዚበቖ ይግበሮ።

እግዚአብሄር ንዓኻ፡ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ፡ ኣብ ሰማይ ብዝተዓቝረ ሕያው ተስፋን፡ ብዘይምሽምሽ ውርስን፡ ዳግማይ ከምትውለድ ገይሩካ ኢዩ (1ጴጥ 1: 3-4 ረአ)። ኢየሱስ ሓንሳእ ምስ ሞተ፡ ካብ ሞት ከይተንሥኤ ነዙ መሥሪትዎ ዘሎ ሃይማኖት፡ መሥሪትዎ እንተዝኸውን ነይሩ፡ ንሕና ሓንቲ ተስፋ ኣይምሃለወናን ነይሩ። ብኣንፃሩ ግን፡ ኢየሱስ ካብ ሞት ተንሢኡ ኢዩ፥ እቲ ኣብ ድኅነት ዘሎና ተስፋ ከኣ፡ ዓቢይ ኢዩ። ካብዙይ ተላዒሉ ከኣ፡ ትንሣኤ ክርስቶስ መሠረትን ዓንድን እምነትና፡ መረዳእታን መፍትሒ ሽግርናን ከምዝኾነ ንኣምን። ከምዙይ እንተዘይኸውን ነይሩ ግን፡ ካብ ዝሞተ ሰብ፡ ሕይወትዶ ኪርከብ ይከኣል ኢዩ?

ኢየሱስ ከም ሰብ መጠን ብሕይወቱ ከሎ፡ ሓዋርያቱ ነቶም ውሑዳት ኣይሁድ ጸላእቶም ኪቛወምዎም ኣይምኸኣሉን ነይሮም፡ ኢየሱስ፡ ምስ ሞተ ግን፡ ድኅሪ ሞቱን ትንሣኤኡን፡ ትብዓትን ኃይልን ስለ ዝሃቦም፡ ይትረፍዶ ነቶም ቑሩባት ኣይሁድስ፡ ንምሉእ ዓለም እዮም ኣሸኒፎም። ካብ ሞት ከምዝተንሥኤ ብዓይኖም እንተዘይርእይዎ ዘለዓለማዊ ሕይወት ንምውራስ ተስፋ እንተዘይገብሩን ነይሮም፡ ብርግጽ፡ ኣብዙ ኵሉ ጸገም ኣይምተኣተዉን ነይሮም።

ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ብሕይወቱ ብሓቂ ክንዲ ዘሎ፤ ንኵሉ እቲ ተስፋኻ ብጽንዓት ዓቂቡ፡ ኣብ ስቓይካን ሞትካን፡ ብእኡ እትጸናናዕ ይግበርካ። ንምሉእ ሕይወትካ፡ ኣብ ትንሣኤኡ ተስፋ እናገበርካ፡ እቲ ክቡር ቍስሉን ሕማማቱን ሞቱን፡ ኣብ ሰብነትካ ከምዚኅተም ይግበረልካ (2ቆሮ 4፡10 ረአ)።

ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንሥኦን ዜኽበሮን እግዚኣብሔር ከምዝዀነ እመን እሞ፡ እምነትካ ከኣ፡ ኣብ እግዚኣብሔር ተስፋ እንተኅድረልካ ክትከውን ኢያ (1ጴጥ 1፡21 ረአ)። ኣብዙ ዓለምዙይ ብሞት ጥራይ ኣይኮነን ዚብከ፥ ብኻልእ ምኽንያት እውን ይብከ ኢዩ፥ ኵሉ ብኽያት ከኣ፡ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣየእቱን ኢዩ፥ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ዘእቱ፡ እቲ ብኽርስቶስን ምእንቲ ክርስቶስን ኢልካ እትበኽዮ ብኻይን እትሳቐዮ ስቓይን ጥራይ ኢዩ።

ክርስቲያናዊ ሕይወት ምንባር ማለት (ኤፌ 2፡5 ረአ) ምስ ክርስቶስ ምስቓይን (ሮማ 8፡17 ረአ)፡ ምስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒልካ (ገላ 2፡19 ረአ) ምማትን፡ (ቆላ 3፡3 ረአ) ምስ ክርስቶስ ንርእስኻ ምቕባርን፡ (ቅላ 2፡12 ረአ) ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሢእካ ኣብ ሰማይ ብኽብሪ ምቅማጥን፡ (ኤፌ 2፡6 ረአ) ንዘለዓለም ንዕኡ ምግልጋልን (2ጢሞ 2፡12 ረ) ኢዩ።

ምስቲ ካብ ሞት ዝተንሥኤ ክርስቶስ፡ ኣብ ሕይወቱ ሓቀኛ ተሳትፎ ዘለዎ ክርስቲያናዊ ሕይወትካ፡ ብመሠረት ፋሲካዊ መልክዑ ንኽትነብር ጽዓር። ንስኻ ኣብቲ ካብ ሞት ዘተንሥኦ ኃይሊ ኣምላኽ ክንዲ ዝኣመንካ። ኣብ ጥምቀትካ ምሳኡ ተቐቢርካ፡ ምሳኡ ከኣ ካብ ሞት ተንሢእካ ኢካ (ሮማ 4፡4 ረአ)። እዙ መሠረታዊ ሓቂዚ፡ ንምሉእ ክርስቲያናዊ ሕይወትካ መሪሕ ይኹኖ። ብጸጋ ጥምቀት፡ ምስ ክርስቶስ ክትራኸብ ክኢልካ ኢኻ። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣካሉ ምስ ኮንካ፡ ናይ ሕያው እግዚኣብሔር ቤተ መቕደስ ኮይንካ ኢኻ።

ኣብ ጥምቀት ዘሎካ እምነትን፡ በቲ ኣብ ትንሣኤ ዘሎካ ተስፋን ገቢርካ ነቲ ፍረ እምነትካ ዝኾነ ራእይ ኣምላኽ ክትርኢ ሃረር እናበልካ ተጸበዮ። ብጸጋ ጥምቀትካ፡ ሓንሳእ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ምስ ኮንካ፡ እቲ ምእንታኻ ኢሉ ዝሞተን ካብ ሞት ዝተንሥኤን ክርስቶስ እምበር፡ ጥሪት ገዛእ ርእስኻ ምዃን ኣቋሪጽካ ኢኻ።

ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ካብ ተንሣእካ ናይ ሰማይ ዓስቢ ከኣ ኣብቲ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐሚጡ ዚርከብ፡ ካብኡ ድለዮ (ቆላ 3፡1 ቀጻልን ረአ)። ካብ ሕጂ ኣትኂዝካ ኣባል እቲ መጻኢ መንግሥቲ ኣምላኽ ምዃንካ ውሕስነት ኣሎካ (ሮማ 8፡23: 2ቆላ 5፡5 ረአ)። ነቲ ኣብ መወዳእታ ሕይወትካ፡ ካብ ውርደት ናብ ክብሪ ኪልወጥ ዘለዎ ሰብነትካ ንምርኣይ ብቅዱስ ሃረርታ ተጸበዮ (ሮማ 8፡22: ፊሊ 3፡10 ረአ)።

ነቲ ብሩኽ ተስፋን ነቲ ካልኣይ ንምግላጽ ወልደ ኣምላኽን ብሃረርታ እናተጸበኻዮ ጽናሕ፤ ንሱ ንስራሕካ ርእዩ ጽቡቕ ኪፈድየካ ኢዩ፥ (ማቴ 16፡27: 25፡31-46 ረኤ)። ትርጉም ሕይወትካ ምስ ክርስቶስ ኃቢርካ ምንባር እንተደኣ ኮይኑ፡ ምስኡ ኃቢርካ ምማት ከኣ፡ ረብሓኻ ኢዩ (ፊሊ 1፡20-21 ረአ)።

እቲ ሕይወትካ ዝኾነ ክርስቶስ ንኻልኣይ ጊዜ ብኽብሪ ናብዙ ዓለምዙይ ምስ ዚምለስ፡ ንስኻ እውን ሽዑ ብኽብሪ ተኸብኪብካን ክትረኤ ኢኻ (ቆላ 3፡4 ረአ)። ክርስቶስ፡ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰብነትካ ከምዚኸብር ጽኑዕ ተስፋን እምነትን ኂዝካ፡ ንኽትነብር ጽዓር። ከም ቅዱስ ጳውሎስ ኣባይ ዚነብር ዘሎ ክርስቶስ ደኣ እምበር፡ ኣነ ኣይኮንኩን፡ ክትብል እንተትብቅዕ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ! (ገላ 2፡20 ረአ)። ቅዱሳን ኣብዙ ዓለምዙይ ካብ ምንባር፡ ሞይቶም፡ ምስ ኽርስቶስ ምንባር ኢዮም፡ ዝደልዩ ዝነበሩ። ኣየወ! ንስኻ እውን በቱ ናይ ቅዱሳን ተስፋን እምነትን ትነብር እንተትኸውን ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ! (ፊሊ 1፡21-23 ረአ)።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “መከራ ጻድቕ፡ ልዑል ትርጉም ኣለዎ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 06 Jan 2022, 02:26

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

78 - መከራ ጻድቕ፡ ልዑል ትርጉም ኣለዎ

ኦ ዝኸበርካ ኃወይ! ብኽርስቶስ ኣብ ቅድስና ክትነብር እንተደሊኻ ስደት ኪወርደካ ኢዩ (2 ጢሞ 3፡12 ረአ)፥ ኤረ! ሓድሓደ ግዜስ፡ እቶም ዝኸፋኡ ጸላእትኻ ቤተ ሰብካ ኢዮም! ናብ ቅድስና እተድህብ እንተኾይንካ፡ በቶም ናብ ቅድስና ዘየድህቡ ክፉኣት ሰባት፡ ክትሳቐ ኢኻ። መብዛኅቱ ጊዜ እኳ ደኣ፡ ክፉእ ሰብ ንሕያዋይ ሰብ ከም ክፉእ ኢዩ ዚጸልኦ፥ እዙይ ሕይወት-ጻድቕ ንኽፉእ ሰብ፡ ዕረፍቲ ዘይህቦ ወቓሲኅሊና ክንዲ ዝኾነ ኢዩ (መጽ ጥበ 2:21ን ቀጻልን ረአ)። ክፉእሰብ ንጻድቕ ዜሳድደሉ ምኽንያት፡ ብኻልእ ዘይኮነስ፡ ጻድቕ ክንዲ ዝኾነ ጥራይ ኢዩ፥ ዝገበረ ገይሩ ምስ ኣምላኹ ኬባእሶ ኢዩ ዚጽዕር። ዝኾነ ኮይኑ ንኽፉእ ሰብ፡ እግዚኣብሔር ብጥበቡ፡ ንጽቡቕ ነገር ዚጥቀመሉ መሳርሒ ኢዩ (1ቆሮ 2፡6 ረአ)።

ጽልኢ፡ ፍሉይን ረቒቕን ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ክፉእ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ፡ ኤረ! ሓድሓደ ጊዜስ ካብቲ ናይ ፍቕሪ ዝረቐቐ ሜላ ኢዩ ዘለዎ፥ ምእንትዚ ጸላእትኻ፡ ካብ ዚህብዎ ክፉእ ፍርዲ ተሓሎ። ጽልኢ ካብ ክቱር ቅንኢ ስለ ዚመጽእ፡ ብቅንኢ ንዚጸልኦ ሰብ፡ ከጥፍኦ ጥራይ ዚኅልን። መደብ እግዚኣብሔር ግን፡ ብክፉኣት ገይሩ ንመንፈስካ ኬንጽሕን፡ ንዘለዓለማዊ ሕይወት፡ ብቑዕ ኪገብረካን ኢዩ።

ናይ እቲ ብኽፉኣት ዚወርደካ ምስጢራዊ ዝኾነ ስቓይ ትርጉም ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ ክትርድኦ ጽዓር እሞ፡ ንኽትጸውሮ ከኣ፡ ኃይሊ ክትረክብ ኢኻ። ብኽፉእ ሰብ ንዚወርደካ መከራን ውርደትን፡ ከም ጸጋ-ኣምላኽን፡ (ፊሊ 1፡29ረአ) ከም ምንጪ ሓጐስካን፡ (1 ጴጥ 4፡12 ረአ) ገይርካ ረኣዮ ኢኻ። መከራን ጭንቅን ክትረክብ ከሎኻ፡ ኣብ ኣምላኽ ተማኅጸን (ማቴ 26፡53: ዮሓ 16፡32 ረአ) ብትዕግሥቲ ጽወሮ (2 ተሳ 1፡4 ረአ) ንጸላእትኻ ከኣ ጸሎት ግበረሎም (ማቴ 5፡44፥ ሉቃ 23፡34፥ ግሓ 7፡60 ረአ)።

ብዘይ ሓደ ምኽንያት እንተጸልኡኻን እንተነዓቑኻን፡ ሕነኻ ከይፈደኻ፡ ተስፋኻ ኣብ እግዚኣብሔር ጥራይ ኣንብሮ፥ ጐይታን ቅዱሳንን እውን፡ ሓንቲ ክፉእ ከይገበሩ፡ በዚይን ብኸምዚይ ዝኣመሰለ ቅዱስ ነገር ተጸልኡን ተነዓቁን፡ ንስኻ ከኣ፡ ንዓኣቶም ክትመስል ጸዓር።

ንኢየሱስ ክትክተል እንተደሊኻ፡ እቲ ኣብ ርእሱ ዝወረደ መከራን ምስዳድን ኣብ ርእስኻ እውን ኪወርድ ግድን ኢዩ’ሞ፡ ብኣኡ ብዙኅ ክትግረምን ክትዕንቀፍን ኣይግብኣካን ኢዩ፥ ኣኳ ደኣ (ማቴ 10፡22: 24፡9 ረአ)፥ ኣብቲ ናይ መምህርና ኢየሱስ ትዕድልቲ ስለ እትኻፈል፡ ክትሕጐስ ምተገብኣካ ነይሩ (1ዮሓ 3፡13: ሉቃ 6፡23 ረአ)። ኢየሱስ፡ ነቲ ኣብ ሕይወቱ ዜጋጠሞ መከራን ምስዳድን ኵሉ፡ ከምብሓዲሽ ኣባኻ ተደጊሙ ኪርእዮ ኢዩ (ግሓ 9፡4 ቀጻልን፤ ቆላ 1፡24 ረኣ)።

ኢየሱስ ካብ ዓለም ጽልኢ ከጥፍእ ኢሉ ተሠውዔ። ሞት ኢየሱስ፡ እቲ ብፍቕሪ ገይሩ፡ ከምብሓዲሽ ናብ ዓለም ንፍቕሪ ኣእትዩ ኣብ ዓለም ንኵሉሻዕ ከምዚተርፍ ዝገበረ ክንዲ ዝኾነ፡ ብሞቱ ገይሩ ኣብ ዓለም ንዝነበረ ጽልኢ ሓንሳእን ንወትሩን ኣጥፊኢዎ ኢዩ። ንስኻ ግን፡ ዝኮንካ እንተኾንካ፡ ምእንቲ ኪከላኸለልካን ኬድኅነካን ኢየሱስ ምሳኻን፡ ኣብ ውሽጢ ልብኻን፡ ከምዘሎ ኣይትረስዕ። ጸላእትኻ ንነፍስኻ ዚጐድእ፡ ሓንቲ እኳ ኪገብሩ ኣይኽእሉን ኢዮም (ማቴ 10፡ 28-31 ረአ)። እምበኣርከስ፡ ካልኦት ብሓሶት ጸሎሎ እናቐብኡኻ ከለዉ፡ ንስኻ እውን ምእንቲ ኢየሱስ ኢልካ፡ እንተደኣ ተዋሪድካን ተሰዲድካን፡ ብሓቂ፡ ዕውቱን ብፁዑን ኢኻ። ኣብ ሰማይ ዓስብኻ ዓቢይ ስለ ዝኾነ ደስ ይበልካ (ማቴ 5፡11-12 ረአ)።

ኢየሱስ ንዓለም ስለ ዝሠዓሮን ኣብ መወዳእታ ዓለም ከኣ፡ ምስቶም ንሱ ዝኃረዮም ኵሎም ቅዱሳት ኃቢሩ፡ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ዓወት ኪጓናጸፍ ኢዩ (ዕብ 1፡13 ረአ)። ዝኾነ ኾይኑ ግን፡ መንፈስ ስንድዊ፡ ሥጋ ግን ድኹም ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ጸሎት ተጸመድ ኢኻ (ማቴ 26፡41 ረአ)። ብጊዜ መከራ እውን፡ ነታ ኅሊናኻ ከምዘይትዓርብን፡ ቅሱን እትገብረካን ተስፋ፡ ኣይተጥፍኣያ ኢኻ (ሮማ 12፡12 ረአ)። ብጊዜ መከራን ጸበባን እውን ሕጉስ ኮይንካ ምንባር፡ መንፈስ ቅዱስ ዚህበካ ፍሉይ ጸጋ ኢዩ (1 ተሳ 1፡6: ገላ 5፡22 ረአ)። እምበኣርከስ፡ ኣኽሊል ዘለዓለማዊ ሕይወት ከምትቕበል ተኣሚንካ፡ ንዝገጥመካ ስደት እዙ ዓለምዙይ፡ ብተስፋ እናነበርካ፡ ነዙ ኵሉ ብሕጉስ መንፈስ፡ ክትቅበሎ ፈትን ኢኻ (ራእይ 2፡10 ረአ)።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ብሰንኪ ጽልእን ጸርፍን፡ ትሩፋትን ሥሬት ኃጢኣትን ይርከብ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና! :mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 14 Jan 2022, 09:30

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

79 - ብሰንኪ ጽልእን ጸርፍን፡ ትሩፋትን ሥሬት ኃጢኣትን ይርከብ


ሓድሓደ ጊዜ ጽቡቕ ክትገብር ከሎኻ፡ ከም ጻማ ወቐሳን፡ ኣንፃርነትን ተቓውሞን፡ ኵራን ኢኻ ትቕበል። እንተኾነ ግን፡ ኣይትሕዘን ጽቡቕ ካብ ምግባር ከኣ፡ ድኅር ኣይትበል። ኣብ ኵሉ ከኣ፡ ነቲ ጻማኻ ንዘለዓለማዊ ሕይወት ኪዕቅበልካ ዚደሊ ኃላይ ዝኾነ ኢድ ኣምላኽ፡ ናብኡ ብተስፋ ጠምት። ሓንቲ ከይገበርካ እንተገረፉካ እውን፡ ሽዑ እተርእዮ ትዕግሥቲ፡ ብዙኅ ትሩፋት ኬፍርየልካ ኢዩ። ትሩፋት ዚርከብ ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ ካብ እትሳቐዮ ስቓይ እምበር፡ ካብ ታሕጓስ ኣይኮነን። ቅዱሳን ኣብ ቅድስና ንኺበጽሑ፡ ኣብ ሕይወቶም ከመይ ዝኣመሰለ ቃልሲ ከምዘካየዱ እስኪ ቍሩብ ሕስብ ኣብል!።

ከምቲ ፍረ ዘለላ-ወይኒ ምስ ተጸምቘ ናብ ዚስተ ነቢት ዚቕየር፡ ከማኡ ከኣ፡ ኣብ ርእሲ ቅዱሳን ዚወርድ ስደት፡ ናብ ታሕጓስ ኢዩ ዚቕየር። ንስኻ እውን ንዚወርደካ ሓሳረ-መከራ ብእምነትን ብትዕግሥትን እንተተቐበልካዮ፡ ከም ኣብርሃም ዓርኪ እግዚኣብሔር ክትከውን ኢኻ። እግዚኣብሄር፡ በቶም ዜሳቕዩኻ ገይሩ እውን፡ ኪፍትነካ ይኽእል ኢዩ። እግዚኣብሔር፡ መደቡ ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ፡ ባኣኻ ዚጥቀም፡ ተፈቲንካ ነቲ ፈተና እንተኃለፍካዮ ጥራይ ኢዩ።

ምስ ትጽረፍ፡ እቲ ጸርፊ ንመንፈስካ ዜንጽህን ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምላኽ ከኣ፡ ዚያዳ ቅቡል ዚገብረካን ምዃኑ ሕሰብ። ነቲ ብሰንኪ ኃጢኣትካ ኪወሃበካ ዚግባእ መቕጻዕቲ እንተሓሰብካ፡ እቲ ካብ ርእስኻ ዚወርድ ጸርፊ ቀሊል ኮይኑ ኪረኣየካ ኢዩ። እግዚኣብሔር ንዓኻ ምእንቲ ኪዕገሰካ፡ ነቲ ዚጻረረካ ኵሉ ከኣ፡ ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ ተዓገሶ ኢኻ።

ሓቀኛ ሳምዕ ዚበሃል፡ እቲ ደሙ ምእንቲ ክርስቶስ ዜፍስስ ጥራይ ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ፡ እቲ ኣብ ሕይወቱ ንዚገጥሞ ተጻብኦ ብትዕግሥቲ ዚቕበሎ እውን ኢዩ። ንስኻ ከኣ ነቶም ክፉእ ዚገብሩካ ጸሎት ግበረሎም (ሉቃ 6፡28 ረአ) ከመይሲ፡ ነቶም ዘሳቕዩኻ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ፡ ካብቲ ርኅራኄ ዚመልኦ ተማልዶኻ ዚስማዕ ጸሎት የልቦን። ኪጸርፉኻ ከለዉ፡ ስለ እቲ ንእግዚኣብሄር ዚግበር በደል ሕዘን ደኣ እምበር፡ በቲ ዚበደሉኻ ኣይትሕዘን።

ብሰላም እናነበርካ ብጸጋ ኣምላኽ ሃብታም እንድኅሪ ኮይንካ፡ እዙይ፡ ኣምላኽን ንስኻን ጥራይ እትፈልጡዎ ኢዩ። ብሓሳረ መከራ ዝተኻላበትካ እንተኾይንካ ግን፡ ነቲ መዓዛ ቅድስናኻ ንስኻን ኣምላኽን ጥራይ ኣይኮንኩምን ትፈልጡዎ፡ ካልኦት እውን፡ ነቲ ጥዑም ሽታኻ ሸቲቶም፡ ኪፈልጡዎ ኢዮም። ምእንትዙይ፡ ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ጸገም ምስ ትረክብ፡ ምሉእ ተስፋኻን እምነትካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣንብር።


እቲ ብሓሳረ መከራ እዙ ዓለምዙይ ዚቈሰለ ልብኻ ከኣ፡ ብጊዜኡ ኪሓዊ ኢዩ። እቲ ቀደም ዓቢይ ዝበሃል ዝነበረ ነገር እውን፡ ቀስ እናበለ እናነኣሰ ኪኸይድ ኢዩ። እዙይ ከኣ፡ ኣብ ገዛእ ምሉእ ሕይወትና እንዕዘቦ ነገርን ታሪኽን ኢዩ፥ ብዓቢዩኡ ኸኣ፡ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ እንዕዘቦ ኢዩ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅሮም ይፍትኖም” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 1179
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 22 Jan 2022, 02:43

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

80- እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅሮም ይፍትኖም

እግዚኣብሔር ዜፍቅረካ እንተኾይኑ፡ ኣኽሊል ክብሪ ንኪህበካ ኢሉ፡ ቅድም ብብዙኅ ሓሳረ-መከራ፡ ብእምነትካ ኪፍትነካ ኢዩ (ዮዲት 8፡26-28 ረአ)። እግዚኣብሔር ማዕረ ክንደይ ከምዘፍቅረካ እንተትፈልጥ ነይርካ፡ ማዕረ ክንድኡ ከኣ፡ ካብ ኢዱ ታሕጓስ ይኹን ስቓይ ይኹን ደስ እናበለካ ክትቅበሎ ምደለኻ ነይርካ። እግዚኣብሔር ኣቦኻ ክንዲ ዝኾነ፡ እቲ ዝመረረ ስቓይ እዙ ዓለምዙይ እንተዝህልወካ፡ ንሱ ሕቝፍ ኣቢሉ ምስ ሰዓመካ እሞ፡ ንስኻ ከኣ፡ ንኵሉ ስቓይካ ረሲዕካ፡ ዓቢይ ታሕጓስ ምተሰምዓካ ነይሩ።

ፈተና እዙ ዓለምዙይ፡ እግዚኣብሔር ከምዜፍቅረካን ኬድኅነካ ከምዚደልን ዚህበካ ዘሎ ምልክት ኢዩ።
እግዚኣብሔርሲ ነቲ ፍቁር ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜውርደሉ ስቓይ ኪህበካ እንተዘይኮይኑ፡ ካብዚ ዝዓቢይ ካልእ ፍቕሪ ኪገልጸልካስ ኣይምኸኣለን ነይሩ? ንስቓይ ብኸምዙይ ዝመሰለ ኣረኣእያ እንተጠሚትካዮ፡ ንኽትጻወሮ ዝቀለለ ኪኾነልካ ኢዩ።

እቲ ሓድሓደ ጊዜ፡ ኣብ ግብሪ ንኽተውዕሎ ጨካን ዚመስል ፍቓድ ኣምላኽ፡ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ክንዲ ዝኾነ፡ እቲ ጨካን ዚመስለካ ተግባሩ፡ ናይ ፍቕሪ ተግባር ምዃኑ ኣጸቢቑ ከርድኣካ ጸኒሑ ኢዩ (1ዮሓ 4፡8 ረአ)። እግዚኣብሔር ኪፍትነካ ከሎ፡ ሽዑ ማዕረ ክንደይ ከምዚፈትወካ ጨሪሽካ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስቓይ፡ ኣባታዊ ኢድ፡ ዋሕስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኢዩ።

እግዚኣብሔር፡ ምእንቲ ፍቕሩ ኢልካ ስቓይ ክትሳቐ ዝተቐረብካ ኮይንካ እንተረኺቡካ፡ ፈተና ስቓይ ኪውስኸካ ኢዩ፥ ካብኡ ዘይፍለ ከኣ፡ ብዙኅ ኃይልን ትዕግሥትን ኪህበካ ኢዩ። ድኅሪ ኃይሎ ጊዜ፡ ማዕረ ክንድዙይ ዝኣክል ስቓይ ብትዕግሥቲ ምስቓይካ፡ ባዕልኻ ክትግረም ኢኻ። ብዘይስቓይ እትኅልፎ መዓልቲ፡ እግዚኣብሔር ረሲዑካ ከይኸውን ክትፈርሕ ይግብኣካ። ንስኻ ንእግዚኣብሔር ኢልካ ገለ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ንሱ ከኣ ብወገኑ ከም ምስጋናን ጻማኻን ገለ ሽግር ኪሰደልካ ኢዩ። እቲ ነዙ ጥቕሚዙይ ዚርዳእ ሰብ፡ ደሞዙ ኣዚዩ ልዑል ኢዩ።

ኣብ ኣዚዩ ብርቱዕ ስቓይ ክትርከብ ከሎኻ፡ ነቲ ጥዑም ዝኾነ ህያብ ኣምላኽ እናሓሰብካ (ሲራ 11፡25 ረአ) “ካብ ኣምላኽ ሠናይ ነገር ካብ ተቐበልኩስ፡ ነቲ እኩይ ነገርከ ክቕበሎ ኣይግብኣንንዶ? (ኢዮ 2፡10)፥ ወይ “እግዚኣብሔር ሃበ፥ እግዚኣብሄር ከኣ ወሰደ፥ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ” (ኢዮ 1፡21) እናበልካ ንርእስካ ኣዘካኽር። ስለዚ ኵሉ እቲ እግዚኣብሔር ዚሰደልካ መከራ፡ ናይ ፍቕሪ ምልክት ኢዩ


ብዙኅ ምእንቲ ክትፈሪ ከም ፍረ እኽሊ ክትመውት ይግባእ (ዮሓ 12፡24 ረአ)፥ ሕይወትካ ንዘለዓለም ምእንቲ ክትዕቅባ፡ ኣብዙ ዓለምዙይ ክተጥፍኣ ይግባእ (ዮሓ 12፡25 ረአ)፥ ንስኻ ምስ ኢየሱስ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ኃቢርካ ምእንቲ ክትነብር፡ ኣብዙ ዓለምዙይ መስቀልካ ተሸኪምካ ክትስዕቦ ይግብኣካ (ማቴ 10፡38 ረአ)። እግዚኣብሔር ብኣኻ ሕጉስ እንተኾይኑ፥ ንስኻ ከኣ ብመከራ ክትልብለብ ናይ ግድን ኢዩ (ጦቢት 12፡13 ረአ)።

ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ውሉድ ዚቐጽዕ፡ ከምኡ ከኣ እግዚኣብሔር ንዜፍቅሮ ኢዩ ዚእርም፥ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኣሪሙካ ከኣ ብፁዕ ኢኻ (ኢዮ 5፡17 ረአ)። እግዚኣብሔር ነታ ሓቀኛ ዝኾነት ፍሥሓ ሃረር ኢልካ ምእንቲ ክትደልያ፡ ሓድሓደ ጊዜ ነዙ ምድራዊ ሓጐስካ እዚ፡ ብሓዘን ኢዩ ዜካውሶ። ከምቲ ሓቀኛ ወርቂ ብሓዊ ዚጸሪ፡ ከምኡ ከኣ፡ እግዚኣብሔር ንዚፈትዎም ኵሎም፡ ብስቓይ ሓዊ ገይሩ ኢዩ ዜካውሶምን ዜጽርዮምን (ሲራ 2፡5 ረአ)። እቲ ኣብዙ ዓለምዙይ ብሓደጋን ብሽግርን ከምትሳቐ ዚገብረካ ኣምላኽ፡ ኣብቲ ካልኣይ ዓለም ከኣ፡ ብድኅነቱ መወዳእታ ዘይብሉ ፍሥሓ ኪህበካ ኢዩ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ጥቕሚ ስቓይ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Post Reply