Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 30 Mar 2021, 04:27

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

53 - ልብኻ ትሑት ይኹን

ብነቶም ናእሽቱ ኃጢኣትካ ከተጥፍእ ኢልካ እንተተቃሊስካ ድኅሪዙይ ድኹም ምዃንካ ኪርድኣካ ኢዩ እሞ፡ ብዛዕባ እቲ ዘሎካ መንፈሳዊ ኃይሊ ከኣ ኣይኽትሕበንን ኢኻ። ብድኻምነትካ ትፈርሕ እንተኾይንካ ግን፡ ነቲ ኵሉ ትገብሮ ዘሎኻ ጽቡቕ ነገር፡ ብትሕትና ክትዕቅቦ ኢኻ። ብሓደ ወገን፡ እቲ ድሮ ዓቝርካዮ ዘሎኻ መንፈሳዊ ኃይሊ ነቲ ገና ዘይዓቘርካዮ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ከመይ ገይርካ ከምተጥርዮ ኪሕግዘካ ከሎ፥ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ እቲ ገና ዘየጥረኻዮ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ነቲ ድሮ ዓቝርካዮ ዘሎኻ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ከመይ ገይርካ ብትሕትና ክትዕቅቦ ከምዚግብኣካ ኪሕግዘካ ኢዩ።

ብሓደ ወገን ናይ ዓወትካ ጣቕዒት ምስ ትሰምዕ፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ኣእዛንካ እቲ ዝተሠዓርካሉ ጊዜ ኣብ ርእስኻ ዝወረደ ሰሓቕን፡ ላግጽን፡ እውን ከምዚሰምዓ ግበረን ኢኻ። በቲ ዘሎኻ ህያብ፡ ምእንቲ ከይትዕበ፡ በቲ ዘይተዋህበካ ህያብ ትሕትና ምዝውታር ተላመድ። መኣስ ይመስለካ እትበኪ? ብውሽጥኻ ከምቲ ንርእስኻ “ኣነስ ከምዚ ኢየ” ኢልካ እትሓስቦ ዝነበርካ ከምዘይኮንካ ምስ ፈለጥካ፡ ናትካ ሓቀኛ ኵነት ምስ ፈለጥካ፡ ሽዑ ኢኻ ትበኪ።

ንስኻ ዋላኳ ብሓደ ወገን ጽቡቕ መንፈሳዊ ኃይሊ እትውንን እንተኾንካ፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ እግዚኣብሔር ብናእሽቱ ኃጢኣት ክትጋገ ከሎኻ ክንድዙይ ዚኣኻል ኣይተቋጻጸረካን ኢዩ። ከመይ ዋላኳ ደላዪ ሠናይ እንተዀንካ፡ ነቲ እትደልዮ ሠናይ ክትጭብጦ ብዘይምኽኣልካ፡ ነቲ ኂዝካዮ ዘሎኻ ጽቡቕ መንፈሳዊ ኃይሊ ብትሕትና ክትዕቅቦ ክትክእል ኢሉ ኢዩ።

ብድኻምነትካ ተስፋ ዘይትቘርጽ እንተዘይኮይንካ፡ ብሓቂ፡ ኣብ ጐደና ትሕትና ኢኻ ትርከብ ዘሎኻ። ትሑት ኮይንካ እትረኣየሉ፡ ብምኽንያ’ቲ ጽቡቕ ነገር እትፍጽሞ እንተኾይኑን፡ ኃጢኣተኛ ኢየ ኢልካ ስለ እትናዘዝ እንተኾይንካን፡ ብጌጋኻ ኪእርሙኻ ከለዉ ርእሰ ምክልኻል ትገብር እንተኾይንካን፡ እዙ እተርእዮ ዘሎኻ ትእትናዙይ፡ ኣኽብሮት ንኽትቅበል እትገብሮ ትሕትና ደእ እምበር፡ ሓቀኛ ትሕትና ስለ ዘሎካ ኣይኮነን።

ዓቢይ ፍጻሜ እንተገበርካ ቅዱስ ኮይንካ ከይስመዓካ ተጠንቐቕ፡ ከመይሲ እግዚኣብሔር ካብቲ ዑቕባኡ እንተዘውጽኣካ ነይሩ፡ ብዘይ ሓደ ጥርጥር፡ ኣብቲ ትምኽሓሉ ዝነበርካ ኃጢኣት፡ ምወደቕካ ነይርካ። ነቲ ከም ዓቢይ ነገር ገይርካ እትርእዮ ስራሕካ፡ ምስቲ ስራሕ ቅዱሳን እንተተነጻጽሮ፡ ንእሽቶ ነገር ኮይኑ ምተረኣየካ ነይሩ። ንስኻ ንትሕትና ልብኻ እንተዘይዓቂብካ፡ ኣኽብሮት ሰብነትካ ከተጥፍእ ኢኻ። ትዕቢት፡ ሡር ፍትወት ሥጋ ኪኸውን ከሎ፡ ትሕትና ኣእምሮ ከኣ፡ እቲ ንመንፈሳዊ ንጽሕና ሰብነትካ፡ ዚዕቅብ፡ መንፈሳዊ ኃይሊ ኢዩ።

ብፍልጠትኻ ኣይትዅራዕ፡ ኅልፊ ካልኦት ስለ ዝተመሃርካን፡ ድግሪ ስለ ዝሰቐልካን፡ ብዘይረብሕ ናይ ትዕቢት ዘረባ ንሰብ ኣይተሕዝን፡ እንታይድኣስ ንኵሉ ሰብ፡ ግቡእ ዝኾነ ክብሪ ሃብ። ትሑት እንተዘይኮይንካ ግን፡ እቲ ዝቐሰምካዮ ልዑል ትምህርቲ፡ ንዓይኒ እምነትካ ከዕውሮ ኢዩ። እግዚኣብሔር፡ ብትዕቢት ምኽንያት ንቅዱሳት ነገራት ምቕባል ካብ ዘይደሊ ሰብ፡ ነቲ ብምኽንያት ድኻምነቱ ኃጢኣት ዚገብር ሰብ ኢዩ ብዚያዳ፡ ዚዕገስን ዜፍቅርን።

ብልብኻ ገርሀኛ፡ ብመንፈስካ ግን ሃብታም ክትከውን ጽዓር።
ካብ ዓለማውን ረቂቕን ጃህራ ዚመላኦን ዘረባ፡ ካብ ልቢ ዚወጽእ፡ ገርሂ ዝኾነ ፍቕሪ፡ ከተርኢ ጽዓር። እቲ ብቕንዕና ክትገልጾ ደሊኻ ዘሎኻ ዘረባ ምእንቲ ከይበላሸወካ፡ ብዓቢይ ኣኽብሮትን ሥነሥርዓትን፡ ብምሉእ ናጽነትን ሓሳብካ ግለጽ። እቲ መንፈሳዊ ቅንኣትካ ትዕቢት ከይኸውን፡ እቲ ትሕትናኻ ከኣ፡ ፍርሒ ከይኸውን ተጠንቐቕ። ደው ኢልካ እንተሊኻ ከይትወድእ ተጠንቐቕ፥ እዙ ናይ ሕጂ ኣወዳድቓኻ ካብቲ ናይ ቅድም ቅዱስ ከሎኻ ዘጋጠመ ኣወዳድቓ ካብኡ ዝገደደ ኪኸውን ኢዩ (1 ቆሮ 10፡12 ረአ)።

“እግዚኣብሔር ጸጋኡ ምእንቲ ኪህበካ፡ ብዝዓበኻዮ መጠን፡ ትሑት ኩን” (ሲራ 3፡18 ረአ)፡ ከምቲ ማያት ናብ ሕሉምን ስንጭሮን ዚእከቡ፡ ከምኡ ከኣ፡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናብ ትሑት ኢዩ ዚወርድ። ከምቲ ትዕቢት መሠረት ኵሉ ኃጢኣት ዝኾነ፡ ከምኡ ከኣ፡ ትሕትና መሠረት ኵሉ መንፈሳዊ ኃይሊ ኢዩ። ትዕቢት ጓንጓ ኪኸውን ከሎ፡ ትሕትና ግን፡ ፍረ ዚመልኣ ኢያ። ትዕቢት ናብ ጥፍኣት ዚመርሕ ክፉእ ጠባይ ኪኸውን ከሎ፡ ትሕትና ግን፡ ናይ እቶም ንመንግሥተ ሰማይ ኪኣትዉ ኣቐዲሞም ዝተመርጹን ዝተመደቡን ምልክት ጻድቃን ኢያ (ማቴ 19፡14 ረአ)፥ ትዕቢተኛ ምዃን ዕሽነት ኪኸውን ከሎ፡ ትሑት ምዃን ግን፡ ዓቢይ ጥበብ ኢዩ።


ትሑት እንተዀይንካ ንናይዙ ዓለምዙይ መስፍን ዝኾነ ሰይጣን ሥዒርካ ብትንትን ከተብሎ ኢኻ። ናይ ትሕትና ስራሕ ክትገብር ከሎኻ፡ ንሸይጣን፡ ከም ንወዮ ኪጥህረካ ኢሉ ዚሕንሕነልካ ከልቢ፡ ክትሃርሞ ኢልካ እምኒ ካብ መሬት ኣልዕል ኣቢልካ ወስ ክትብል ከሎኻ ልቡ ምልሕ እትብል ኢዩ። ብርግጽ ትሕትና ዓቃቢት ቅድስና ኢያ፥ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ ነቲ ብትሕትና ዝኣከበቶ ጽቡቕ ነገር፡ ንፋስ ትዕቢት መጺኡ ይበታትኖ። እቲ ትሕትና ከይለበሰ፡ መንፈሳዊ ኃይሊ ዚእክብ፡ ነቲ ኣብ ንፋስ ዚመልኦ ስፍራ ደሮና ዚዞርው ሰብ ኢዩ ዚመስል።

ትሕትና ከም መንፈሳዊ መሠረት ሕይወትካ ገይርካ ተዘውትሮ እንተ ኮይንካ፡ ሰይጣን እውን፡ ብኣካል እንተመጸካ እትኾኖ ነገር የብልካን። ከምኡ እውን ብኣንጻሩ፡ ትሕትና ዘይብልካ እንተኾይንካ፡ ዋላ እውን እግዚኣብሔር ይረኣየካ፡ እተፍሪዮ ነገር የብልካን። እምነት ንኽተጥሪ ነቲ ዚወሃበካ ብርሃን ብትሕትና ክትቅበሎ ናይ ግድን ኢዩ። እወ፡ ትሕትና ናይ እምነት ድኅነት ክትከውን ከላ፥ ትዕቢት ከኣ፡ ዚባላዕ ቝንቑን ሓሰኻ ኢዩ።

እወ፡ ትሕትና መምህርን ኣደ ኵሉ መንፈሳዊ ኃይልን ኢያ። ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዚርከብ ኣብ ትሕትና ኢዩ። ትሕትና ኣብ ዘሎዎ፡ ኣብኡ ፍቕሪ እውን ኣሎ። እቲ ዝነኣሰ ተግባር ትሕትና፡ ካብ ራእይን ካብ ክሥተት ኣምላኽን ዝበለጸ ኢዩ። ብስራሕካ ዓቢይ ሰብ እንተተበሃልካ፡ ካብ ልብኻ ዚወጽእ ኣብ ውሽጢ ነፍስኻ እውን ዚቕመጥ፡ ትሕትና ከምዚህልወካ ግበር። ኣብ ሕይወትካ፡ ንድኅሪት ግልጽ ከይበልካ፡ ሱቕ ኢልካ ጽቡቕ ዘርኢ ቅድስና፡ ከምትዘርእ ግበር። እቲ ኵሉ ዚከኣለካ ጽቡቕ ነገር ምስ ገብርካ፡ “ኣነ ዘይጠቅም ባርያ ኢየ፥ እቲ ክገብሮ ዝግብኣኒ ኢየ ዝገበርኩ” (ሉቃ 17፡10) ኢልካ ንርእስኻ መዓድ።

ኣብ ውሽጢ ልብኻ ትሕትና ዘይብልካ እንተዀይንካ ግን፡ ንቅድስናኻ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሓንቲ ኣይዓብሰካን ኢዩ። ነቶም ብትዕቢት ዝተዀነኑ መላእኽቲ እውን፡ ኣብ ሰማይ ምንባር ኣይጠቐሞምን። ንስኻ ትሑት ምዃን ካብ ኢየሱስ ተመሃር፡ “ንሱ ብባህሪዩ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነ፡ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ማዕርነት፡ ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን” (ፊሊጵ 2፡6)።

እትገብሮ ኵሉ ጽቡቕ፡ ካብ ዓይኒ ሰብ ተኸዊልካ ግበሮ፡ “እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ፡ ከኣ፡ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ” (ማቴ 6፡4)። ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ ናዝሬት ኪነብር ከሎ፡ ንመለኮቱ ኃቢኡ ኢዩ ዝነብር ዝነበረ፥ ንስኻኸ ኣየናይ ዚኅባእ መንፈሳዊ ኃይሊ ኣሎካ? እቲ ዘይብልካ ነገር፡ ከምዘሎካ ኣምሲልካ፡ ንዓይኒ ሰብ ምቕራብ ጥራይ ምድላይ፥ ፈሪሳውነት ስለ ዝኾነ፡ በዚ ምኽንያት ኢየሱስ ካባኻ ኪርሕቕ ይኽእል ኢዩ።

ሓቀኛ ትሕትና፡ ህያብ ኣምላኽ እምበር፡ ውጽኢት ናይ እትገብሮ መጽናዕቲ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ነዙ ህያብ ትሕትና ምእንቲ ኪህበካ፡ ከይደኸምካ ለምኖ። ኦ ኢየሱስ ጐይታይ፡ ምስቶም ምስ ኣቦኻ ንኽተፋልጦም ቃል ዝኣቶኻሎም ደቂ ማኅበርካ፡ ኣነ እውን ብቑዕ ኣባል ምእንቲ ኪኸውን፡ ነቲ ናይ ሕጻናት ዚመስል ህያብ ትሕትና፡ ክትህበኒ እልምነካ ኣሎኹ (ማቴ 11፡25-27 ረአ)።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ትሑት፡ ኣረኣእያ ርእስኻ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና! :mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 10 Apr 2021, 03:55

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

54- ትሑት፡ ኣረኣእያ ርእስኻ

ብዛዕባኻ ትሑት ዝኾነ ኣረኣእያ እንተሊዩካ፡ ነቶም ዚንዕቑኻ ከተፍቅሮም ኢኻ። ከምቲ ሓደ ትዕቢተኛ ዝኾነ ሰብ፡ ከኽብርዎ ከለዉ ዚሕጐስ፡ ከምኡ ከኣ፡ ሓደ ትሕትና ዘለዎ ሰብ፡ እንተኒዒቖሙዎ፡ ዝኣምነሉ ነገር ስለ ዝኾነ፡ ከየዕገርገረ ተዓጊሱ ብሰላም ኢዩ ዚቕበሎ። ቅዱሳን ኪነዓቑ ከለዉ፡ ኅልፊ እቶም ብኽብሪ እዙ ዓለምዙይ ዝተኸቡ ሰባት ኢዮም ዚሕጐሱ ዝነበሩ (ማቴ 5፡11-12 ረአ)።

ብሓደ ወገን ሰማዕት ኮይንካ ክትመዉት ሃረር እናበልካ፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ንሓንቲ ጸርፊኳ ትዕግሥቲ ገይርካ ዘይምኽኣል ወይ ዕሽሽ ኢልካ ከተኅልፎ ዘይምኽኣል፡ ንርእስኻ ምትዕሽሻው ኢዩ። ንኣብነት፡ ኣነ ኃጢኣተኛ ኢየ ክትብል ጸኒሕካ፡ ካልእ ሰብ፡ በቲ ንስኻ ዝበልካዮ መሠረት ተኣሚኑ፡ ኃጢኣተኛ ኢኻ ኪብለካ ከሎ፡ ኣይትቕበሎን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ትሓዝንን፡ ትኵርን፡ ትበኣስን ኢኻ። ስለዚ ክትንዓቕ ከሎኻ ብትዕግሥቲ ጸዊርካ ክትክእሎ እምበር፡ ክትውደስ ኢልካ ኣይትጽዓር። እቲ ዜገርም እኮ፡ ብዛዕባ ርእስኻ ሕማቕ ክትዛረብ ጸኒሕካ፡ ግን፡ ካልኦት እንተዘይ ኣኽቢሮሙኻ ወይ ንመሰልካ ትንክፍ እንተቢሎሙልካ፡ ክትርበሽን ረኣዩለይ፡ ስምዑለይ ክትብልን ኢኻ ትስማዕ። ከምዙይ ምግባር ፈሪሳውነት ኢዩ!።

ብሓቂ ትሑት ክትበሃል እትኽእል፡ ባዕልኻ ንባዕልኻ ከተዋርድ ከሎኻ ዘይኮነስ፡ እንታይደኣ፡ ካልኦት ከዋርዱኻ ከለዉ፡ እሞ ንስኻ፡ ምእንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልካ፡ ክትጻወሮ ከሎኻ ኢዩ። ትሑት እትኸውን፡ ንውርደት ብትዕግሥቲ እንተጸይርካዮ ኢዩ፥ ከምኡ እውን፡ ቅዱስ እትኸውን፡ ንፈተና እንተሥዓርኻን ምስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ሕይወትካ እንተካየድካ ጥራይ ኢዩ። ምስቲ ውሽጣዊ ሓቀኛ ስምዒትካ ዘይትኸይድ እንተዘይኮይኑ፡ ንትሕትና ዚምልከት ዘረባ ወይ ምልክት ኣይትግለጽ።

ነቶም ዚብድሉኻ ብጥዑም ዘረባ እንተተዛሪብካዮምን እንተመሊሽካሎምን፡ ንርእስኻ ጠቒምካ ንዓኣቶም ከኣ ክትሓንጾም ኢኻ። መዓልቲ መጸ፡ ምእንቲ ፍቕሪ ርእስኻን፡ ምእንቲ ትዕቢትካን እናተዋጋኣካ፡ ንዚወርደካ ንዕቐት ብዓርክኻ ከም ዝተባህለካ ዋዛ ገይርካ ክትርእዩ ጀምር እሞ፡ ሰላምን፡ ቅሳነት-ኅሊናን ኪስመዓካ ኢዩ። እቲ ዝዓበየ ደረጃ ትሕትና፡ ባዕልኻ፡ ብስምዒትካ፡ ብኃጢኣትካ ክትእመንን፡ ክትሓዝንን፡ ክትበክን፡ ከሎኻ ኢዩ። ሓቀኛ ትሑት፡ ንርእሱ ኣየኽብርን ኢዩ።

እቲ ትሑት ዝኾነ ኣካያይዳኻ፡ ንርእስኻ ዓቢይ ግምት ከምዘይብልካ ኢዩ ዚገልጽ። ሓንቲ ዝሓዝካዮ ፍልጠት ዘይብልካ፡ ከም ሓደ ፈላጥ ኮይንካ እንተተረኣኻ፡ ንርእስኻ ኢኻ ትጥብር ዘሎኻ (ገላ 6፡3 ረአ)። ዓሚቝ ዝኮነ ጣዕሳ ኃጢኣትካ ዘይብልካ እንተኾይንካ፡ ብቕድስና ብዙኅ መንገዲ ዚሰጐምካ ኣይምሰልካ። ኃጢኣተኛ ምዃንካ ብዝተኣመንካሉ መጠን፡ ዘሎካ መንፈሳዊ ኃይሊ ከኣ ክእለት ገዛእ ኃይሊኻ ከምዘይኮነ ክትኣምን ኢኻ፣ ዓቢይ ሰብ ዚበሃል እቲ ብዛዕባ ርእሱ ትሑት ግምት ዘለዎ ኢዩ። ንትሑት ዓቕምኻ ምልላይ፡ በዓል ልቦና ከምዝኾንካ ይገልጽ። ንስኻ እውን ንጕድልነትካን ንኢምንትነትካን ኣለሊ። እዙ ብርሃን ዝኾነ እምነትዙይ ንጸላም ኅሊናኻ፡ ቀዲዱ ኪወጽእ ከሎ፡ ንነፍስኻ ብብርሃን ኪውልዓ ኢዩ።

ክትወጽእ ከሎኻ ብርሃን ኂዝካ መታን ክትወጽእ፡ ካብ ዓይኒ ሰብ ኣብ ዝተከወለ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ከምትሰርሕ ግብር። ብዛዕባ ርእስኻ ትሑት ኣረኣእያ አሊዩካ፡ ኣብ ኵሉ ቦታን ስራሕን ሕጉስ ኮይንካ ክትነብር ኢኻ። ቅሳነት ኅሊና እውን ኪህልወካ ኢዩ። ብኣንጻሩ፡ ትዕቢተኛ እንተዀይንካ ሰላም ኣይኪህልወካን ኢዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ኃይሊ ክትጓናጸፍ እንተደሊኻ ትሑት ኩን።


ኣገልጋሊ ኵሉ እምበር፡ ልዕሊ ሰብ ኮይኑ ኣይሰመዓካ (ማቴ 20፡27 ረአ)። ተስፋኻ ኣብ እግዚኣብሔር ኣንቢርካ፡ ኣብ ካልኦት ጽቡቕ ጐድኒ ክትርኢ ኢልካ ጥራይ ጽዓር፥ ኣባኻ ከኣ፡ ነቲ ሕማቕ ጐድንኻ ከተስተውዕል ጽዓር። ኣብ ገዛእ ርእስኻ ትሑት ኣረኣእያ እናኅደርካ፡ ነቲ ብኻልኦት እትረኽቦ ክብሪ ብዙኅ ግዲ ኣይትግበረሉ። ኣብ ማእኸል ክብሪ ምስ ትርከብ፡ ሓመድ ከምዝኾንካ ዘክር። ቅዱሳን ተኣምር እናሰርሑ ከለዉ እውን፡ ትሕትና ገይሮም ዚነብሩ ዝነበሩ ሰባት ኢዮም። ንስኻኸ ደኣ፡ ቅድስናዃ ዘይብልካ፥ እኳ ደኣ ትዕቢት ዘሎካ ሰብ ኢኻ፡ እንታይ ኢልካ ደኣ ከተመኽኒ ኢኻ?

ምስ ኃጢኣተኛ ሰብ ክትራኸብ ከሎኻ፡ ምስኡ ኃቢርካ፡ ብኃጢኣትካ ብኸ፥ ከመይሲ ኣብ ኃጢኣት ገና ዘይወደቕኻ እንተኾይንካ፡ እቲ ንሱ ዝገበሮ ኃጢኣት ንስኻ እውን ቀልጢፍካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ትሕትናኻ ዓቂብካ ክትነብር እንተደሊኻ፡ ሓድሓደ መንፈሳዊ ተግባር እውን እንተለካ፡ ምስኡ ከኣ ሓድሓደ ድኹም ጐድኒ ከምዘሎካ ኣይትረስዕ። ኣባኻ ኃይሊ ክርስቶስ ንኺኃድር፡ ንኃጢኣትካ ፈቲኻን ረዲኻን ተናዘዞ፥ ክትብርትዕ እትኽእል ምስ ትደክም ኢኻ (2 ቆሮ 12፡10 ረአ)።

እግዚኣብሔር ንነፍስኻ ከፍቅር ኢሉ፡ ንገዛእ ልዕልናኡ ሸለል ኢሉ፡ ንዕቤት ትሕትናኻ ኪጥምት ኢዩ ሃረር ዚብል። ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት ኣይተንብር፥ ከመይ በዚ ምኽንያትዙይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ፍጽምና በጺሖም፡ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ዝጸደፉ ሰባት ከምዘለዉ ኣስተውዕል ኢኻ። ንኻልኦት ካብ ትፈርሕ፡ ንርእስኻ ፍራሕ። ዓሚቝ ሡር ዘለዎ ትሕትና፡ ኣብ ገዛእ ርእሱ ብዙኅ እምነት የብሉን። ኣብ ርእስኻ ጥርጣሬ እንተዘይ ኣኅዲርካ፡ ንኽፉእ ዝንባሌኻ ክትሥዕር ኢልካ ንርእስኻ ኣይተቀባጥር። ካብ ኵሉ ግን፡ ብግጉይ ርእሰ ተኣማንነት ገዛእ ርእስኻ ንኸይትስሕት ተጠንቐቕ።

ናይ መንፈስ ዕረፍቲ ምስ ትረክብ፡ ኣብ ገዛእ ኃይልኻ ምሒር ኣይትተኣመን። ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ምስ ዚጐድል፡ ነፍስኻ ክንደይ ድኽምቲ ከምዝኾነት ብኡብኡ ከተስተውዕሎ ኢኻ። ፈተናን እቲ ንቕጸት መንፈሳውነትካን ንሓቅነት ኃጢኣትካን ንትሑት ደረጃ ሕይወትካን፡ ኪገልጸልካ ኢዩ። ካብዙ ግልጸት እዙይ ከኣ ነፍስኻ ብብዙኅ ሓለፋ ክትክበብ ኢያ፥ እዙ ሓለፋ እዙይ፡ ብዙኅ መንፈሳዊ ኃይሊ ምጥራይን ንጹሕ ዝኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምርካብን ኢዩ። ብዛዕባ’ቲ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት ዘይምግባር ዚብል ጽቡቕ እምነትካ፡ ሸይጣን ንኸየጋግየካ ተጠንቐቕ። ብዙኅ ጸጋ ተቐቢልካ እውን እንተኾንካ፡ ገና ናብ ኃጢኣት ክትወድቅ ስለ እትኽእል፡ ናብ ናይ ኃጢኣት ሓደጋን ፈተናን ኣይትቕረብ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ትሑት ምዃንን፥ ኣብ እግዚኣብሔር ምእማንን” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና! :mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 21 Apr 2021, 04:45

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

55 - ትሑት ምዃንን፥ ኣብ እግዚኣብሔር ምእማንን

ንስኻ ኣብ እግዚኣብሔር ጥራይ ምእንቲ ክትኣምን፡ እግዚኣብሔር ብፈተና ከምትሽገርን ከምትሳቀን ኪገብረካ ኢዩ’ሞ፡ ንመንፈሳዊ ሕይወትካ መሠረት ትሕትና ኣንጽፈሉ ኢኻ። እምነትካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብዘንበርካዮ መጠን፡ ብእኡ መጠን ከኣ፡ ጸጋ ኣምላኽ ኣባኻ ምስራሕ ከቋርጽ ኢዩ። እግዚኣብሔር ብሕያውነቱ እንተዘይረዲኡካ፡ ንምሉእ ሕይወትካ፡ ክትወድቕን ክትንሥእን ክትነብር ኢኻ። ብዙኅ ጊዜ፡ ኣብ ርእሰ-ተኣማንነት ብምትእምማን፡ እግዚኣብሔር ንዚህበካ ብርሃን፡ምቕባል ትኣቢ ኢኻ። ነቲ ናትካ ዓቢይ ጌጋ ኣብ ሕይወትካ እግዚኣብሔር ክንዲ ተንግሥ ገዛእ ርእስኻ ኢኻ ክትነግሥ እትደሊ።

ትምህርቲ ሰብኣዊ ፍልጠት ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ምፍጻምን ትሑት ግምት ገዛእ ርእስኻ ካብ ምግባርን ዘርሕቐካን ዘዔንቅፈካን እንተኾይኑ፡ እዙ ዓይነት ትምህርቲዙይ፡ ትምክሕትን ትዕቢትን ጥራይ ከኅድረልካ ኢዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ወሰን ዘይብሉ ናይ ኣምላኽ ጥበብ፡ ካብ ምሉእ ፍልጠት ዓለም ምኃዝ፡ ሓደ ናይ ትሕትና ተግባር ምፍጻም ይበልጽ።

ከምቲ መጸብሓዊ ዚገበሮ (ሉቃ 18፡13 ረአ)፡ ንእግዚኣብሔር ከተመስግን፡ ኢልካ ኣብ ቅድሚኡ ኣዒንትኻ ቋሕ ምባል እንተዘይደፈርካኳ፡ ግን ነቲ ትሑት ዝኾነ ስቕታኻ ካብቲ ዝበለጸ ዘረባ ክኢላታት ኣብሊጹ ኢዩ ዚቕበሎ። ትሕትናኻ ብዝዓመቘን ብዝዓበየን መጠን፡ ንስኻ ምስ እግዚኣብሔር ትወሃሃድ ኢኻ። ትሕትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢዩ፡ ንእግዚኣብሔር ናብ ከርሳ ከምዚወርድ ዝገበሮ። እቲ ልዑለ ልኡላን ዝኾነ እግዚኣብሔር፡ ሓቂ ስለ ዝኾነት ንትሕትና የፍቅራ ኢዩ።

ብገዛእ ኃይልኻ ቅዱስ ክትከውን ከምዘይትኽእል ብዝተኣመንካሉ መጠን፡ እግዚኣብሔር ከኣ፡ ብዝበለጸ ናብኡ ኬቕርበካ ኢዩ። ትዕቢት ኣብ ዝመልኦ ልቢ፡ ንእግዚኣብሔር ዚበቅዕ ቦታ ኣይርከቦን ኢዩ (ሉቃ 1፡52-53 ረአ)። ነፍስኻ መኅደሪ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክትከውን፡ ካብ ትዕቢትን ከንቱነት እዙ ዓለምዙይን ካብ ኣነ ዚብል ጠባይን ሓራ ኣውጽኣያ።

ከምቲ መሬት፡ ብዘይ ፀሓይ፡ እኽሊ ዘይትህብ፡ ከምኡ ከኣ፡ ነፍስኻ ብዘይ ጸጋ ኣምላኽ፡ ፍረ ቅድስና ከተፍሪ ኣይትኽእልን ኢያ። መንፈሳዊ ትዕቢት ንነፍስኻ፡ ብጸጋ ኣምላኽ ከምዘይትሕገዝ ኢዩ ዚገብራ። ትሑት ሰብ ግን፡ ብርሃን ኣምላኽ ብዝመጸ ይምጻእ ይቕበሎ ኢዩ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሞያካ ክንዲ ትጀሃር፡ ብኃጢኣትካ እንተበከኻ ይሓይሽ።

ንርእስካ ብትዕቢት ክብ እንተዘይኣቢልካዮ፡ እግዚኣብሔር ደኒኑ ጽን ኢሉ ኪሰምዓካ ኢዩ። እግዚኣብሔር፡ በቲ ኵሉ ዚኽእል ፍቕሩ፡ ተኣምር ዚገብር፡ ኣብቲ ትሕትና እምነትን ዚመልኦ ጽቡቕ መሬት ኢዩ። ትሑት ኮይንካ እንተተቐሚጥካ፡ ምሕረት ኣምላኽ ካባኻ ኣይፍለን ኢዩ። ዓይኒ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ትሑታን ኢየን ዚዓርፋ፥ ንድምጾም ይሰምዖን የድኅኖምን ኢዩ፥ “ጸሎት ትሑት ሰብ፡ ንደመና ሰንጢቓ ትሓልፍ” (ሲራ 35፡17)።


ሓቀኛ ትሑት፡ ንሰላሙ ከየጥፍኤ፡ እምነቱ ኣብ ኣምላኽ ኣንቢሩ፡ ብኃጢኣቱ ኢዩ ዚሓዝን። ንሱ ብዘይ ናይ እግዚኣብሔር ሓገዝ፡ ጽቡቕ ነገር ኪገብር ከምዘይኽእል ኣዒሪዩ ይኣምን ኢዩ። ንስኻ፡ ከኣ እምነት ኣብ እግዚኣብሔር ምንባር ክሳብ እትኽእል፡ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እንተዘይገብርካዮ ጽቡቕ ኢዩ።

ሓቀኛ ትሕትና ዘለዎ ሰብ ኣይቍጣዕን፡ ኣይርበሽን፡ ኣየሸግርን፡ ኢዩ፥ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ፡ ንነፍሱ ብዝበለጸ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላክ ጸሚዱ፡ ኣብ ታሕጓስን፡ ጣዕሚ ኣብ ዘለዎን ኢዩ ዘንብራ። መንፈስ ኣምላኽ ኵሉ ጊዜ ትሕትና ኢዩ ዜኅድር።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ፍቕሪ ዝመሠረቱ ሕጊ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 29 Apr 2021, 04:51

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

56 - ፍቕሪ ዝመሠረቱ ሕጊ

እቲ ኵሉ ንዓኻ ኪገብሩልካ እትደልዮ፡ ንስኻ እውን ከምኡ ንኻልኦት ግብሮ ኢኻ። እቲ ሕግን ነብያትን ዚእዝዞ ከኣ፡ እዙይ ኢዩ (ማቴ 7፡12 ረኣአ)። ቅዱስ መጽሓፍ ብምልኡ ትእዛዛት ኣምላኽ ኢዩ ሒዙ ዚርከብ። እቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ዚዛረብ ሕጊ ግን፡ ብፍላይ ናቱ ከምዝኾነ ጐይታ ይነግረና (ዮሓ 15፡12 ረአ)። ተቐቢሉ ኣብ ዘለዓለማዊ መኣዱ ምእንቲ ከእትወካ፡ ንኽርስቶስ ኣብ መኣድኻ ከም ጋሻኻ ገይርካ ተቐበሎ።

ኣብ መወዳእታ ፍርዱ ኣብ ሰማያዊ መንግሥቱ፡ ከም ወዱ ገይሩ ምእንቲ ኪቕበለካ፡ ንኽርስቶስ ጋሻ ኣብ ገዛኻ ኣዕቁቦ። ብሓብለ ሰላምን ፍቕርን ገይርካ፡ ኣኅዋት ነንሕድሕዶም ብኅብረት ተኣሳሲሮም ከምዚነብሩ ግበር። ምሕረትን፡ ሕያውነትን፡ ትሕትናን፡ ለዋህነትን፡ ትዕግሥትን ከምዚህልወካ ግበር። ከምቲ ጐይታ ዚመሓረካ፡ ንስኻ ከኣ መሓር። ኣብ ፍጽምና እተብጽሕ ንሳ ኢያ እሞ፡ ልዕሊ ኵሉ ፍቕሪ ይሃልኻ (ቆላ 3፡12-14 ረአ)።


ብዛዕባ ካልእ ትሓስብ እንተኮይንካ፡ ብህያውነት ክትእርሞ ጽዓር እምበር፡ ተቐዳዲምካ ኣይትዀርየሉ። ነቶም እትዕገሶም ክትእርሞም ኢልካ ጸዓር፥ ነቶም እትእርሞም ከኣ ተዓገሶም ኢኻ። ንስኻሲ፡ ስለምንታይ ኢኻ ብጌጋ ካልኦት ትሓዝን? ንስኻ ዲኻ ትፍረደሉ? ብዛዕባ ጌጋ ካልኦት እንክትግደስ ብዛዕባ ጌጋኻ ኣይኽትግደስን ኢኻ። እቲ ዚቃወመካ፡ ንዓኻ ጠቒሙ፡ ንርእሱ ስለ ዚጐድእ፡ ንኸምዙይ ዝበለ ሰብ፡ ኣፍቅሮ እምበር፡ ኣይትሓዘሉ።

እቲ ንስኻ እትርእዮ ትዕግሥትን ለዋህነትን ብጠባዩ ከምዚመሓየሽ ኪገብሮ ኢዩ። እቲ ዝዓበየ ምስክርነት ፍቕሪ፡ ክፉእ ንዚገበረካ ፍቕሪ ምልጋስ ኢዩ (ሉቃ 6፡27 ረአ)። ንዓርክኻ ብስም ክርስቶስ ንጸላኢኻ ከኣ ምእንቲ ክርስቶስ ኢልካ ኣፍቅሮም። ነቲ ከተፍቅሮ እናደለኻ እውን ባህሪኻ ዚቃወመካ እቲ ኣብ ነፍሱ ተኃቢኡ ዚርከብ ኢየሱስ፡ ባዕሉ ከምተፍቅሮ ይገብረካ። ንጸላእትኻ ክትዕገሥ ከሎኻ፡ ሰብ ከም ቅድስና ገይሮም ኢዮም ዚርእይዎ፥ ንጸላእትኻ ከተፍቅር ከሎኻ ከኣ፡ እግዚኣብሔር ከም ቅድስና ኢዩ ዚርእዮ (ማቴ 5፡44: ሉቃ 6፡27 ረአ)። ጽልኢ ባእሲ የለዓዕል፡ ፍቕሪ ከኣ ንበደል ይኃድግ።

ፍቕሪ ዶብ ስለ ዘይብሉ፡ ፍቅሪ ንዘለዎ ሰብ ኵሉ፡ ብርቱዕ ዚበሃለሉ ነገር የልቦን። ነቶም ፍሉይ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት፡ ብምኽንያት ፍሉይ ህያቦም ኣብሊጽካ ኣይትፍተዎም፡ ከመይ እዚኣቶምውን ብስራሖም ክፉኣት ኪኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ነቲ ካብ ፍቕርን ካብ ጸሎትን ዚርከብ ድንቂ ዝኾነ ነገር ኣፍቅሮ ኢኻ። ምስ ኵሎም ኣኅዋት ኃቢርካን ንዅሎም እናፍቀርካን ክትነብር ጽዓር። ኣብዙ ዓለምዙይ ስደተኛን መንገደኛን ከምዝኾንካ ከይረሳዕካ፡ ኣብዙ ስደትዙይ ንበይንኻ ከምዘይኮንካን፡ እንታይደኣስ ዕላማኹምን ሃገርኩምን ሓደ ዝኾነ፡ ኵልኹም ደቂ መንግሥተ ሰማይ ምዃንኩም ኣይትረስዕ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ምሕረት ንኽትረክብ፡ ምሕረት ግበር” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 05 May 2021, 04:11

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

57 - ምሕረት ንኽትረክብ፡ ምሕረት ግበር

ንብጻይካ፡ በኅልፊ ግን ነቶም ዘሳቕዩኻ፡ ብልብኻ ኣይትቕተሎም። ንሳቶም እቶም ብመደብ እግዚኣብሔር ነዓኻ ዚሰርሑ፡ ባዕሉ ኣምላኽ ዘዋፍሮም ልኡኻቱ ከምዝኾኑ ገይርካ ረኣዮም። ኢየሱስዶ ኣንፃር ሃናን፡ ቀያፋን፡ ጲላጦስን፡ ተዋጊኡ ኢዩ? ኣብ ልብኻ ቂምን በቐልን ዚስመዓኻ እንተሊዩካ፡ ስለ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝበደልካዮ፡ ብዙኅ ጊዜ ኣንፃር ርእስኻን ኣንፃር እቲ ዝሩግ ዝኾነ ፍትወት ሥጋኻን ተበቀልን ሕነኻ ፍደን። ሰባት ሓንቲ ዘረባ ኣንጻርካ ምስ ዚዛረቡ ትዅሪ ካብ ኰንካ፡ እግዚኣብሔር ደኣ፡ እዙ ኵሉ ካብ ፍጡራቱ ዚወርዶ በደል ከመይ ገይሩ ይዕገሶ ይኸውን ኢልካ፡ እስኪ ቁሩብ ሕሰብን ኣስተንትንን።

ንኵሉ ስለ እትፈቱ፡ ጸላኢ ኪህልወኒ ኣይግባእን ኢልካ ብምሕሳብካ፡ ብዙኅ ኢኻ ትጋገ። ኢየሱስ እኳ፡ ጽቡቕ ጥራይ እናገበረን፡ ነቶም ኵሎም ብሸይጣን ተወሪሶም ዝነበሩ ናጻ እናውጽኤን (ግብ 10፡38 ረአ) ካብ ኵሉ ሕማምን ስንክልናን እናሕወየን (ማቴ 4፡23 ረአ)፡ ምሉእ ሕይወቱ ኣኅሊፉ ከሎኳ፡ ጸላእቲ ከምዝነበሩዎ ኣይትረስዕ።


እግዚኣብሔር ኪምሕረካ እንተደሊኻ ንስኻ እውን መሓር (ማቴ 6፡14-15 ረአ)። ንብጻይካ ይቕረ ብምባል፡ ንዓኻ ዓቢይ ክብሪ ኢዩ፥ ውሉድነት እግዚኣብሔር ኢዩ ዜውበካ (ማቴ 5፡45 ረአ)። ንስኻ፡ ኣብዙ ዓለምዙይ ንብጻይካ ምሕረት እንተገይርካ፡ ካብዙ ዓለምዙይ ምስ ነቐልካ፡ መላእኽቲ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ቤትካ ምስ ክርስቶስ ኮይኖም ኪቕበሉኻ ኢዮም። ከምቲ እግዚኣብሔር ክትልምኖ ከሎኻ ኪሰምዓካ እትደሊ፡ ንስኻ እውን ንዚልምነካ ኵሉ ልመናኡ ስምዓዮን ተቐበሎን።

እቲ ኪግበረልካ ኢልካ ንርእስኻ እትሓቶ ነገር፡ ንኻልእ ኣይትኽላእ። ልቢ ኣምላኽ ንዓካ ኪኽፈተልካ እንተደሊኻ፡ ንስኻ ከኣ ብወገንካ፡ ንዚልመነካ ኵሉ ልብኻ ኣይትዕጸወሉ። ንርእስኻ ርኅራኄ ትደሊ ካብ ኮንካ፡ ንስኻ እውን ንኻልኦት ርኅራኄ ግበር። ብዓይኒ ርኅራኄ ኪርእዩካ ትደሊ እንተኾይንካ፡ ንስኻ እውን ብዓይኒ ርኅራኄ ረኣዮም (ማቴ 18፡21-35 ረአ)። ሓደ መዓልቲ፡ እቲ ኣብዙ ዓለምዙይ ብልግሲ ዝሃብካዮ ነገር፡ ኣብቲ ካልኣይ ዓለም ክትረኽቦ ኢኻ፥ እቲ በቒቕካ ዘይሃብካዮ ከኣ፡ ጥፉእ ኮይኑ ኪጸንሓካ ኢዩ።

ነቲ ኵሉ ዝረኸብካዮ በደል ረስዕ፥ ነቲ ኵሉ ዝተገብረልካ ጽቡቕ ነገር ከኣ ኣይትረስዕ። ጽቡቕ ንዚገበረልካ ሞሳ ምምላስን፡ ንዚበደለካ ይቕረ ምባልን ምልክት ጭዋ ሰብ ኢዩ። ነቶም ዚጸርፉካ ብጽቡቕ ኣልዕሎም፥ ነቶም ዘዋርዱኻ ከኣ ኣኽብሮም ኢኻ (ሉቃ 6፡28 ረአ)። ኣብ ስራህካ፡ ሰብ ከኽብረካን ሞሳ ኪመልሰልካን ኢልካ ኣይትጸበ። ንድኅሪት ግልጽ ከይበልካ፡ ውራይ ምዝራእካ ግበር።

በዲልካዮ ከሎኻ፡ እግዚኣብሔር ካብ ምፍቃርካ ዘየቋረጸ፡ንስኻ ደኣ፡ ከመይ ገይርካ ንዘየፍቅረካ፡ ፍቕርኻ ትኸልኦ? ንስኻ ግን ነቲ ዚጸልኣካ ከተፍቅር ጽዓር (ማቴ 5፡44: ሉቃ 6፡27 ረአ)። ነቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ስምዒት ጽልኢ ናብ ፍቕሪ ንስምዒት ሕነምፍዳይ ናብ ምሕረት ኪቕይረልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ። ኦ ጐይታ ኣብ ጸበባ ጭቝናትን፡ ኣብ ሻቕሎት ሕዙናትን፡ ኣብ ስቓይ እቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉን፡ ዚደናገጽን ዚሳተፍን ልቢ ሃበኒ፥ ከምኡ እውን ንድኻ ዚርኅርኅን፡ ቀልጢፉ ዚድንግጽን፡ ቀልጢፉ ዘማኻንን፡ ቀልጢፉ ይቕረ ዚብልን ልቢ ክትህበኒ እልምነኻ ኣሎኹ።


ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ምጽዋት፡ ንግሥቲ መንፈሳዊ ኃይላት” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 18 May 2021, 03:41

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

58 - ምጽዋት፡ ንግሥቲ መንፈሳዊ ኃይላት

ምጽዋት፡ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ከምዚርከብ፡ እታ ሓቀኛ ናይ ርኅራኄ ተግባር እያ (ጦቢት 4፡7፡11: ሲራ 4:1 ረአ)። ምጽዋት፡ ንግሥቲ መንፈሳዊ ኃይላት ኢያ። ምጽዋት ክትገብር ከሎኻ፡ ቅድሚ ኵሉ ብገንዘብ እማትካ ከይትምጽውት ቅኑዕን ፍትሔኛን ሰብ ክትከውን ጽዓር። ንድኻ ክትሕግዞ ዚግብኣካ ከኣ፡ ሰብ ብምዃኑ ደኣ እምበር፡ ትፈልጦ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ኣይኮነን።

ምጽዋት ክትገብር ከሎኻ፡ ጠባዩ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዘይኮነስ፡ ድኽነቱን ሕማቕ ዕድሉን ኣብ ግምት ኣእቲኻ ጥራይ ኢኻ ክይሕግዞ ዝግብኣካ (ኢዩ 31፡32 ረኣ)። ምጻዋት ክትህብ ከሎኻ፡ ፈራዲ ክትኮኖ ኣይግባእን። ሕይወት ድኻ ክትምርምር እንተጀሚርካ፡ ንማንም ኣይክትድንግጽን ኢኻ። ኣብ ጸበባ ንዚርከብ ኵሉ፡ እቲ ሰብ ከመይ ኢሉ ኣብ ድኽነት ከምዚበጽሔ ክትፈልጥ ከይደለኻ ብግሩህ ልቢ፡ ህልው ኵነታቱ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ጽቡቕ ግበረሉ።

እዚ ሓገዝ ዚቕበል ሰብ፡ እግዚአብሔር ጸብጻብ እቲ ዝተቐበሎን ንምንታይ ኢሉ ከምዝተቐበሎን ኪጥይቖ ኢዩ። ኢድካ ምጽዋት ኪህብ ወስ ክብል ከሎ፡ ልብኻ ከኣ ብፍቕሪ ይለግስ። ምጽዋት ኪትህብ ከሎኻ፡ ኣይትጠዓስ፡ እንታይደኣ ነቲ ጻማኻ ዚህበካ ኢየሱስ እናዘከርካ፡ ተሓጕስካ መጽውት (2ቆሮ 9፡6-15: ሳም 112፡9 ረአ)።

እትገብሮ ምጽዋት ናብ ክርስቲያናዊ ፍቕሪ ዚቕየር መኣስ ይመስለካ፡ ምስኡ ክትዳነገጽ ከሎኻን ኣብቲ ጸገሙ ብኣካል ክትሳተፍ ከሎኻን ኢዩ (ሮም 12፡15 ረኣ)። ክትምጽውት ከሎኻ፡ ከምቶም ብሰብ ኪምጐሱ ኢሎም፡ መለኸት እናነፍሑ ዚምጽዉቱ ፈሪሳውያን ኣይትኹን። እነግረካ አሎኹ፡ ንሳቶም ዓስቦም ድሮ ተቐቢሎም ኢዮም። ንስኻ ግን ምጽዋትካ ብኅቡእ ግበሮ፡ እቲ ብኅቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ከኣ፡ ዓስብኻ ኪህበካ ኢዩ (ማቴ 6፡24 ረኣ)።

እግዚአብሔር፡ ንዓኻ ብምሕረትን ርኅራኄን ምእንቲ ኪቅበለካ፡ ንስኻ ከኣ ብወገንካ ምስ ኵሉ ድኻ ርኅሩኅን ለጋስን ኩን። በቲ ዝገበርካዮ ክፉእ ነገር ተጣዒስካ እናኽትምጽውት ንበደላትካ ካሕሳ ትኸፍል፡ ምእንቲ ኃጢኣትካ ከኣ ንስሓ ትገብር፥ ምጽዋት ካብ ጸሎትን ካብ ጾምን ዝበለጸ ኢዩ (ዳን 4፡24 ረኣ) ።ወርቂ ካብ ምዅማር ምጽዋት ምግባር ይሓይሽ። ምጽዋት ካብ ሞት የድኅነካ፡ ካብ ኃጢኣት ከኣ የንጽሓካ። እቶም ምጽዋትን ናይ ፍትሒ ተግባራትን ዜዘውትሩ ነዊኅ ዕድመ ኪህልዎም ኢዩ (ጦቢት 12፡8-9 ረአ)።


ምጽዋት ጠበቃ ነገርካን ዋሕስ ሕይወትካን ኢዩ። ሓደ ሰብ፡ ኣብ ምድሪ ከሎ ዝገበሮ ምጽዋት ናብ ሰማይ ኂዙዎ ኪኣቱ ከሎ፡ ኣብኡ ዚቃወሞ ኣይኪረኽብን ኢዩ (ግብ 10፡4 ረአ)። ገንዘብ ምስ ሰኣንካ፡ ኣብ ዘለዓለማዊ ቤት ምእንቲ ኪቕበሉኻ፡ ብገንዘብ እዙ ዓመጸኛ ዝኾነ ዓለምዙይ ገይርካ ኣዕሩኽ ፍጠር ኢኻ (ሉቃ 16፡9 ረአ)። ምጽዋት፡ ሽሕዃ ሰማያዊ ዓስቢ ዚውህብን ኣብ ሰማይ ከኣ ሃብቲ እትቕበለሉን እንተኾነ፡ ግን ንጊዚኣዊ ረብሓ ኢልካ ዚግበር ነገር ኣይኮነን፡ እንታይደኣ እቲ ንሓደ ድኻ እትህቦ ወይ እትገብሮ ነገር ንኢየሱስ ከምዝተዋህበን ከምዝተገብረን ገይርካ፡ ኪእመን ይግባእ (ማቴ 25፡31-46 ረኣ)።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ኣብ ጸገም ዚርከብ ኃውካ ርዳእ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 24 Jun 2021, 03:06

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። :mrgreen:

59 - ኣብ ጸገም ዚርከብ ኃውካ ርዳእ

ንድኻ ጐሲኻ ኣይትሕለፍ፥ ንስኻ እውን ከምኡ ድኻ ኮይንካ እንተትኸውን ነይርካ፡ እንታይ ኪግበረልካ ምደለኻ ነይርካ? ምስ ድኻ ርክብ ምብዛኅ ዚያዳ ሕያዋይ ክትከውን ይሕግዘካ ኢዩ። ሓደ ድኻ ተገዲዱ ምሽክንክን እንተበለካ፡ ነቲ ጽኑዕ ልብኻ ከረስርሶ ኢሉ ኢዩ። ንድኻ ክትሕግዝ ከሎኻ ብዘይካ ብድኽነት ብኵሉ ከማኻ ሰብ ስለ ዝኾነ፡ ኣይትተዓበየሉ።

እቲ ንድኻ ዚንዕቕ ንርእሱ ኢዩ ኪነዓቕ ዚግባእ። ድኻ ምዃን ዜሕፍር ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ድኻ ዝኾነ ሰብ ናባኻ ኪመጽእ ከሎ፡ እግዚኣብሔር ብኃደራ ናባኻ ይሰደልካ ከምዘሎ ገይርካ ሓሲብካ ብኽብሪ ተቐበሎ ደኣ እምበር፡ ፈጺምካ ክትንዕቆ የብልካን። ኣብ ናይ ድኻ ሽግር እንድኅሪ ተሳቲፍካ፡ ንዓኻ፡ ዓቢይ ክብሪ ከምዝኾነ ክትርዳእ ይግባእ። ምስ ኵሉ ተቐባሊ ጋሻ ኩን። መን ይፈልጥ፡ ሓደ መዓልቲ፡ ከይተፈለጠካ መላእኽቲ አጋይሽካ ኪኾኑ ይኽእሉ ኢዮም (ኦዘ 18፡2: 19፡2: ዕብ 13፡2 ረአ)።

ምእንቲ ፍቕሪ ካልኦት ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ረስዕ። እቲ ካብ መኣድኻ ዝተርፍ እንጌራ፡ እንጌራ ድኻ ከምዝኾነን፥ እቲ ኣብ ከብሕኻ ተቐሚጡ ዘሎ ክዳን፡ ክዳን እቲ ዓሪቑ ዘሎ ድኻ ከምዝኾነን፥ እቲ ዘይቲወድዮ ሳእንኻ፡ ሳእኒ እቲ ጥራሕ እግሩ ዚኸይድ ዘሎ ድኻ ከምዝኾነን፥ እቲ ክትገብሮ ዚግባኣካ ግን ከኣ ዘይትገብሮ ናይ ፍቕሪ ስራህ፡ ክንድኡ ዝኸውን ከኣ፡ ንስኻ እትፍጽሞ ዘይፍትሓዊ ተግባር ከምዘሎን ሓሲብካ፡ እዙ ኵሉ ካብ ምዝካር ዓዲ ኣይትውዓል ኢኻ (ካብ ጽሑፋት ቅዱስ ባሲልዮስ)።

ብሓሳብካ ናብቲ ናይ ሰማይ ሕይወት ክትሰግር እንተኺኢልካ፡ ንሃብቲ፡ ንጣዕሚ ሕይወት፡ ንወርቂ፡ ንብሩር፡ ንኽዳን ሓሪ፡ ንድግሳት፡ ነዙ ኩሉ ከም ኢምንት ገይርካ ክትቈጽሮ ኢኻ፥ ድኻ ንምሕጋዝ ከኣ ዝበለጸ ድሌት ኪኃድረካ ኢዩ።

በቲ ኢየሱስ ዘምጽኣልካ ድኅነት፡ ብብዝኂ ይኹን ብዓይነት ይኹን ክንደይ ሃብቲ ከምዝረከብካ፥ ከምኡ እውን ካብ ክንደይ ሕማቕ ነገር ከምዝደኃንካን፥ ቅድም ንስኻ መን ከምዝነበርካን፡ ድኃርከ መን ከምዝኾንካን እስኪ ሕሰብ። ጠፊእካ ነይርካ ግን ተረኺብካ፥ ሞይትካ ነይርካ ግን ካብ ሞት ተንሢእካ (ሉቃ 15፡32 ረአ)፥ ጸላኢ ኣምላኽ ነይርካ ግን ምስኡ ተዓሪቕኻ። ንስኻ ኅልፊ ካልኦት ተቐቢልካ ከሎኻስ፡ ስለምንታይ ኢኻ ደኣ፡ ሓገዝካ ንዚደሊ ክንዱዙይ ዚኣክል ትበቕቕ?።

ንዝለመነካ ድኻ ብለጋስነትን ብኣኽብሮትን ሃብ (ኦዘጸ 15፡10-11 ረአ)። ጽቡቕ ክትገብር ክእለት ኣሊዩካ እንተኮይኑ፡ ቀልጢፍካ ግበሮ። ሃብታም እንተኮይንካ፡ ካብቲ እግዚኣብሔር ሂቡካ ዘሎ ሃብቲ ንድኻ ኣካፍል። ሃብታም ንድኻ ኪሕግዝ ግቡኡ ኢዩ። ነቲ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ ዚልምን ድኻ ዝሃብካዮ ሓገዝ፡ ነቲ ኣብ ሰማይ ዚነብር ፈጣሪ ኢኻ እትህቦ፡ (ማቴ 25፡40 ረአ)። ነቲ ዚሳቐ፡ ንስኻ ኣብ ጸገሙ ዘጸናንዕ መልኣኽ ኩኖ። እግዚኣብሔር ጸብጻብ እቲ ዝሃበካ ኵሉ ከይሓተካ፡ ዝከኣለካ ኵሉ ንድኻ ሃብ። ንስኻ እውን፡ ሓደ ካብቶም “ህንካ ምባል ዘይለመዱስ፡ ሃበኒ ምባል መን ኣልመዶም” ዚበሃሉ ከይትኸውን፡ ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ ኪቕበሉን ኢዶም ዚዝርግሑ፡ ኪህቡን ኢዶም ዘይዝርግሑ ኣይትኹን። ንስኻ በኅዋት ገይርካ ንኢየሱስ ከተገልግል እምበር፡ ድላይካ ክትገብር ከምዘይትኽእል ኣይትረስዕ ኢኻ። እግዚኣብሔር ብሰንኪ ድኻ፡ ይጠምን ይጸምእን ኣሎ። ንስኻ፡ ነቲ ኣብ መንበረ ታቦት እተኽብሮ ሰብነት ክርስቶስ፡ ኣብቶም ኣካላቱ ዝኾኑ ድኻታት መስሓቕን ንዑቕን ከምዚኸውን ኣይትግበር።

እግዚኣብሔር ንምድራዊ ቤት ወይ ንቤተ ክርስቲያኑ ዚወሃብ ውህበት ብታሕጓስ ኢዩ ዚቕበሎ፡ ግን እቲ ኣውራ ዜሕጕሶ ውህበት እቲ ንድኻታት ዚወሃብ ሓገዝ ኢዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ኣብነት፡ ዚረብሕ እቲ ወሃቢ ጥራይ ኪኸውን ከሎ፡ ኣብቲ ካልኣይ ኣብነት ግን፡ ክልቲኣቶም ኢዮም ዚረብሑ።

እቲ መሥዋዕቲ ዚዓርገሉ ታቦት ብወርቂ ዝተሰርሐ ሽኽላ መሊኦም እንተሃለዉ እውን፡ ኢየሱስ ግን ኣብ ድኻ ኣካላቱ፡ ሰብነቱ ብጥሜት እንተሞይቱ እንታይ ኢዩ ረብሓኡ?። ንቤተ መቕደስ ኣምላኽ እንዳሸለምካ፡ ነቲ ዚሳቐ ኃውካ፡ ልብኻ ኣይትዕጸወሉ። እምበኣር እቲ ሕያው ቤት መቕደስ ዝኾነ ልቢ ኃውካ፡ ካብቲ ብጽሩብ ኣእማን ዝተሰርሐ ቤት መቕደስ ዝኾነ ልቢ ኃውካ፡ ካብቲ ብጽሩብ ኣእማን ዝተሰርሐ ቤት መቕደስ ዝበለጸ ኢዩ። ነቲ ኣብ ሽግርን ጸበባን ዘሎ ኃውካ ከይሓገዝካ፡ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ኣባኻ ኪኃድር ይኽእል።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ጻማኻ ኪበዝኅ፡ ንድኻ ሓግዝ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና! :mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 926
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 21 Jul 2021, 05:50

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen:

60 - ጻማኻ ኪበዝኅ፡ ንድኻ ሓግዝ

ንስኻ ሃብታም ኣንተኮይንካ፡ ካብ ኢድ ድኻ ዚቐርበካ ኢድ ከምዘይብልካ ዘክር። ሓቀኛ ሃብቲ፡ እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ዘይኮነስ፡ እቲ ኢድ እትህቦ ኢዩ። እቲ ገንዘብካ፡ ገንዘብ ጐይታ ስለ ዝኾነ፡ ንሱ፡ ሃብቲ ዚሃበካ፡ ንድኻ ምእንቲ ከተካፍል ኢሉ ኢዩ። ስቓይ ሰብ ንኸተቃልል ኢልካ እትልግሶ ገንዘብ፡ ንዓኻ ዓቢይ መኽሰብ ከምዝኾነ ኣይትረስዕ። ካብቲ እትህቦ፡ እትቕበሎ ከምዚበዝኅ ፈሊጥካ፡ ክትህብ ከሎኻ ተሓጕስካ ሃብ። ጐይታ ዚፈቱ ነቲ ተሓጕሱ ዚህብ ሰብ ኢዩ (2ቆሮ 9፡7 ረኣ)።


ሓረስታይ ንዘርኡ ናብ ግራቱ እናበተነ ኪዘርእ ከሎ፡ ዚኸስብ ድኣ እምበር፡ ዚኸስር ኮይኑ ኣይስመዖን ኢዩ። ንስኻ ከኣ ንድኻ ክትህብ ከሎኻ፡ ንዝበለጸ መኽሰብ ኢኻ ትገብሮ ዘሎኻ፡ ስለምንታይ እንተበልካ፡ እቲ እትህቦ ዘሎኻ ምጽዋት፡ ብኢድ ድኻ ገይርካ ንኽርስቶስ ኢኻ ትህቦ ዘሎኻ። ካብቲ እትህቦ ከኣ እትቕበሎ ይበዝኅ።

ከምቲ ዝተዘርኣ ስርናይ መኽሰብ ዘራኢኡ ዚኸውን፡ ከምኡ ከኣ፡ እቲ ንዝጠመየ ዝተዋህበ እንጌራ፡ ብዙኅ ጥቕሚ ኣለዎ። “ንስኻ ገጽካ ንድኻ፡ ኣይትኽልኣዮ፡ እግዚኣብሔር ከኣ፡ ንዓኻ፡ ገጹ ኣይኸልኣካን ኢዩ” (ጦቢት 4፡7 ረኣአ)። ብለጋስነት ዝራእ፡ ብዙኅ ምህርቲ ከኣ ክትእክብ ኢኻ። ንድኻ ዚህብ፡ ንገዛእ ርእሱ ኢዩ ዚህብ። እቲ ኣብ ኢድ ድኻ ዝተቐመጠ ኃላፊ ገንዘብካ፡ ዘይበላሾን ዘይሓልፍን ገንዘብ ኢዩ ዚኾነልካ። ጽባሕ፡ ምስ ሞትካ፡ እትረኽቦ ገንዘብ፡ እዙ ሕጂ ኣብዙ ዓለምዙይ ከሎኻ፡ ዝለገስካዮ ገንዘብ ኢዩ።


ብሰብ ክትሙገስ ኢልካ፡ ንድኻ ኣይትሓግዝ። እግዚኣብሒኤር ጥራሕ ኢዩ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ዓስቢ ዚህበኻ፥ ሰብ ብሓንቲ ነገርኳ ኪጠቕመካ ኣይኽእልን ኢዩ። ንስኻ፡ እቲ ንድኻ እትህቦ፡ ንዘለዓለማዊ ሕይወት ኢኻ ትዓቝሮ። ምጽዋት ብምሃብ፡ ሃብቲ ከተጥሪ ኢኻ (ሲራ 29፡12 ረአ)። “ምሳሕ እንተገበርካ ድኻታትን፡ ቈራያትን፡ ሓንካሳትን፡ ዕዉራትን፡ ደኣ ጸውዕ፡ ንሳቶም ዚፈድዩኻ የብሎምን እሞ፡ ብፁዕ ክትከውን ኢኻ፣ ብትንሣኤ ጻድቃን እውን፡ ክትፍደዮ ኢኻ” (ሉቃ 14፡13-14)።

ምስ ድኻ እቲ ኣዚዩ ክቡር ዝኾነ ገንዘብካ ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ፥ ዚሕገዝ ድኻ ክትረክብ ከሎኻ፡ ንዓኻ፡ ዓቢይ ዕድል ኢዩ። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ “ኣታ በቦይ ዝተባረኽካ እቲ ዓለም ኪፍጠር ከሎ ዝተዳለወልካ መንግሥቲ ክትወርስ ንዓ፥ ምኽንያቱ ጠምየ ነይረ አብሊዕካኒ፡ ጸሚኤ ነይረ ኣስቲኻኒ፡ ጋሻ ኮይነ መጺኤካ ተቀቢልካኒ፡ ዓሪቐ ነይረ ከዲንካኒ፡ ሓሚመን ተኣሲረነ ነይረ በጺሕካኒ” (ማቴ 25፡ 34-36)።

ኢየሱስ ብምኽንያት ድኻ ይጠምን ይጸምእን ኣሎ። ንሱ እቲ ኣብዙ ዓለምዙይ ዚቕበላ ገንዘብ፡ ኣብ ሰማይ ኪመልሰልካ ኢዩ (ማቴ 25፡42 ፥ ሉቃ 14፡4 ረአ)። “እቲ ንድኻ ዚህብ ንእግዚኣብሔር ኢዩ ዜለቅሖ፥ እግዚኣብሔር ከኣ ኪፈድዮ ኢዩ” (ምሳ 19፡17)። ንድኻ ምስ ትሕግዝ፡ ኣብቲ ሰማያዊ ባንክ ኢኻ ትዓቝሮ እምበር፡ ሃብትካ ኣይጠፍእን ኢዩ። ንቤተ መንግሥቲ ኣገልጊልካ ካብ እትረኽቦ ክብሪ፡ ንድኻ ኣገልጊልካ እትረኽቦ ክብሪ ይዓቢ። ገንዘብ ንረብሓ ድኻታት እንተኣውዒልካዮ፡ ንድኅነትካ ዕንቅፋት ዘይኮነስ፡ ኣብ ድኅነት ንኽትበጽሕ ኢዩ ዚሕግዘካ (ዳን 4፡24 ረአ)።

ሃብቲ ጠፋእይ ኢዩ፥ ሎሚ ድኻ ዝነበረ ካልእ መዓልቲ ሃብታም ኮይኑ ትርእዮ፡ ጽባሕ ከኣ፡ ሓደ ሃብታም ዝነበረ ድኻ ኮይኑ ትርእዮ። እምበኣርከስ፡ ሃብትኻ ተሓልዩን፡ እናማዕበለን፡ እናወሰኸን ንኺነብር ገንዘብካ ድኻታት ኪሕልዉልካ፡ ኣብ ትሕቲ ዕቕባኦም ኣንብሮ። ካብዙ ዓለምዙይ ምስ ተፋኖኻ፡ ንሳቶም ኣብቲ ዘለዓለማዊ ቤቶም ኪቕበሉኻ ኢዮም (ሉቃ 16፡9 ረአ)።ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ፍቕሪ፡ ፀሓይ - ጽድቂ ኢዩ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Post Reply