Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Meleket
Member
Posts: 714
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 08 Sep 2020, 08:59

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና!

36 - ናይ ተኣዝዞ፡ መንፈሳዊ ኃይሊ


ንስኻ ንእግዚኣብሔር ዚያዳ እተሕጕሶ፡ ብመሥዋዕቲ ሰብነትካ ዘይኮነስ፡ ብተኣዝዞኻ ከምዝኾነ ፍለጥ ኢኻ (1ሳሙ 15፡22 ረኣ)። ተጋድሎ ክትገብር ከሎኻ ንሰብነትካ ኢኻ ትሥውዕ፡ ክትእዘዝ ከሎኻ ግን ንፍቓድካ ኢኻ ትሥውዕ። እዙ ካልኣይ መሥዋዕትነት እዙይ፡ ብእግዚኣብሔር ዚያዳ ቅቡል ኢዩ።

ንስኻ ንኵሉ ሃብትኻ መኒንካ ኃዲግካዮ ኢኻ፡ ሕጂ ከኣ ብምሉእ ኃይልኻ ንፍቓድካ ንኽትምንን ተሰናደወሉ። ካብ ተጽዕኖ ፍቓድካ ተገላገልን ናጻ ኩንን። ድልየትካ፡ ንተኣዝዞ ኣህሉቕኻ ንምምላእ ጥራይ እንተኾይኑ፡ ኣብ መንፈስካ ዓቢይ ቅሳነት ክስመዓካ ኢዩ።

ብተኣዝዞ ንፍቕሪ ርእስኻ ኣጥፊእካ፡ ነቲ ደቂ እግዚኣብሔር ብምዃን፡ ዚጥረ ናጽነት ክትረክብ ኢኻ። ንስኻ፡ ብኵሉ ተኣዛዛይ እንተደኣ ኰይንካ፡ ዋላ’ውን ኣብቲ ንኽትእዘዝ ርትዕን ሓቅነትን ዘይትርእየሉ ነገር፡ እንተኾነ ድኅሪ ብዙኅ ጊዜ፡ እግዚኣብሔር በቶም ዚእዝዙኻ ሰባት ገይሩ፡ ካብቲ ንስኻ ትጽበዮ ዝነበርካ ነገርን መደብን ዚዓቢ፡ ኣብ ሕይወትካ ከምዚፈጸመልካ ኪርደኣካ ኢዩ። ብኵሉ ነገር ተኣዛዛይ እንድኅሪ ኮይንካን ብንጹሕ ኅሊና እውን እንተነቢርካ፡ እግዚኣብሔር ካብ ቅኑዕ መንገዲ ከምዘይትወጽእን ብሸይጣን ከምዘይትታለልን ከምዘይጐድኣካን ኪገብርካ ኢዩ።

ብርግጽ፡ እቲ ኵሉ ንሥርዓትካ ዚፃረር ነገር፡ ዕንቅፋት መንፈስ ኢዩ። ኣብ ፍርዲ እግዚኣብሔር፡ ብዛዕባ’ቲ ኵሉ ትእዛዝ-ኣዛዚኻ ክትመልእ ኢልካ ዝገበርካዮ ነገር፡ እትሽከሞ ኃላፍነት የብልካን (ዕብ 13፡17 ረኣ)። ከመይሲ ተኣዚዝካ እትገብሮ ነገር፡ ፍቓድ ኣምላኽ ትገብር ከምዘሎኻ፡ ርግጸኛ ክትከውን ይግባእ። ተኣዝዞ ብእምነት ዚግበር መንፈሳዊ ኃይሊ ኢዩ።

ከምቲ ካብ መንፈሳዊ ንጽሕናን፡ ድኽነትን፡ ተኣዝዞን ሰብነትካ፡ ኵሉ ዓይነት መንፈሳዊ ኃይሊ ዚርከብ፡ ከምኡ ከኣ፡ ካብቲ ኵሉ ኣንፃር እዙ መንፈሳዊ ኃይልታት ዝኾነ ተግባር፡ ኃጢኣት ኢዩ። ሓደ ሰብ፡ ሕይወቱ ንእግዚኣብሔር ዝወፈየ፡ ንመብጽዓ ተኣዝዞኡ ኣኽቢሩ ኪነብር ከሎ፡ ብዛዕባ ውፉይ ሕይወቱ ሕጉስ ኮይኑ ይነብር ከምዘሎ ኢዩ ዚግለጽ።

ንስኻ ከኣ ብተኣዝዞ ትነብር እንተደኣ ኮይንካ፡ እግዚኣብሔር ምሳኻ ኪህሉ ኢዩ። ኣብቲ ኣዚዩ ትሑት ዝኾነ ስራሕ እውን እግዚኣብሔር፡ ብመንፈስ ምሳኻ ኪህሉ ኢዩ። ተኣዝዞ ናብቲ ዝለዓለ ጫፍ ቅድስና፡ ብዝቐልጠፈ ጊዜ ዜብጽሕ መንገዲ ኢዩ። ሓቀኛ ትሕትና እንተደኣ ኣሊዩካ፡ ብገርህነት ክትእዘዝ ኢኻ። ዕቡይ ሰብ ግን፡ ብገርህነት ኪእዘዝ ኣይኽእልን ኢዩ።


ንስኻ ከኣ፡ ሕጉስ ተኣዛዚ ክትከውን እንተደሊኻ፡ ስለምንትይ ይእዙዙኻ ከምዘለዉ ክትፈልጥ ከይደለኻ፡ እሺ ኢልካ ተኣዘዝ። ንዓኻ ተኣዝዞ ኪበሃል ከሎ፡ ብፍቕሪ ተደሪኽካ ዚግበር ሥራሕን፡ ከምኡ እውን ነቲ ከተገልግሎ ብሕይወትካ ዝተወፈኻሉ መደብ እግዚኣብሔር ናጻ ዝኾነ ተበግሶ ደኣ እምበር፡ ብኣስገዳድ ወይ ብፍርሃት ዚግበር ኣይኮነን።

ንፋስን ባሕርን ንፈጣሪኦም ኢዮም ዚእዘዙ (ማቴ 8፡27 ረኣ)፥ ንስኻኸ፡ ነቲ ንኽትፈልጦን ንኸተፍቅሮን ኢሉ ክእለት ዝሃበካ ኣምላኽካ፡ ኣብ ትሕቲ ፍቓዱ ክትገብር ትደሊዶ?
እቲ ክሳብ ጊዜ ሞቱ እናተኣዘዘ ዝነብር ዝነበረ ኢየሱስ (ፊሊጵ 2፡8 ረአ)፡ ንስኻ’ውን በታ ንሱ ዝኸደላ መንገዲ ተኣዝዞ፡ ክትከይድ ኢዩ ዚደሌካ። እምበኣር ነቲ ፍጹም ዝኾነ ተኣዝዞ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ እናዘከርካ፡ በቲ ጐደሎ ዝኾነ ተኣዝዞኻ ሕፈር።

እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢየሱስ’ኳ ንብዙኅ ዓመት ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ክልተ ፍጡራቱ ኮይኑ እናተዋፈረ ዝነበረስ ከመይ ኢልካ ደኣ ንስኻ፡ ፍጡር ክነስኻ፡ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ንኽትነብር ዚብርትዓካ?(ሉቃ 2፡51 ረኣ)። እምበኣር ናብ ናዝሬት ከድካ ካብ ኢየሱስ ምእዛዝ ተመሃር። ኢየሱስ ዝሞተ፡ ነቡኡ ክእዘዝ ኢሉ ክንዲ ዝኾነ፡ እቲ ዝበለጸ መሥዋዕቲ ኢዩ ፈጺሙ (ዕብ 10፡5-10፥ 1ሳሙ 15፡22 ረአ)።

ነቲ ካብ መስቀል ዘረር ዚብል ደም ኢየሱስ እንተለሚንካ፡ ንኽትእዘዝ ኃይሊ ክትረክብ ኢኻ፡ ንፍቓድካ ደኣ ናብ ደም ኢየሱስ እልኽ ኣብሎ። እወ፡ ተኣዝዞ ኣርዑት ኢዩ፥ እንተኾነ ምስ ኢየሱስ ኮይንካ እንተተሸኪምካዮ ኪፈዅሰካ ኢዩ (ማቴ 11፡30 ረአ)።

ኢየሱስ ንተኣዝዞ ካብ ዝተወልደሉ ዠሚሩ ክሳብ ዝሞተሉ ጊዜ ክሳብ ክንድዙይ ካብ ኣፍቀራን ተሠውዓላን፡ ተኣዝዞ ዓባይን መለኮታዊትን ነገር ምዃና ኢዩ ዜረድእ (ዮሓ 8፡29 ረአ)። ንስኻ እውን በቲ ኵሉ ክትእዘዝ ኢልካ እትፍጽሞ ነገር፡ ክብርን ሰላምን እትረክብ ይግበርካ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ነሕሉቕ ምእዛዝ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 714
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 22 Sep 2020, 03:56

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)።

37 - ነሕሉቕ ምእዛዝ


ንውሳኔ እቶም ዜመኃድሩኻ ብእምነት ተቐበሎ። እግዚኣብሔር ንደንቆሮ ሰብ እውን ብጥበብ ኢዩ ዚመርሖ። ምስ ፍቓድ ኣሕሉቕካ ሠሚርካ ክትከይድ ብዝጸዓርካዩ መጠን፡ ብኡኡ መጠን ከኣ፡ ፍቓድኻ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ከተሥምሮ ክትጽዕር ኢኻ። ክርስቲያናዊ እምነትና፡ ትእዛዝ ሓለቓ ንፍቓድ ኣምላኽ ዚገልጽ ተግባር ከምዝኾነ ኪነግረና ከሎ፡ ብገዛእ ርእስኻ እትገብሮ ነገር ግን፡ ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን ኣይኹን፡ ሓንቲ ነገር እትፈልጦ የብልካን። ንስኻ በቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ፍቓድ ሓለቓኻ፡ ከምትምራሕ ግበር። ክንየው መልክዕ ሰብ ንኣምላኽ ክትርኢ ይግባእ።

ተኣዝዞ ናይ ሕይወትካ ጸሎተ ምሥጋን ኢዩ። ነሕሉቕካ ምስ እትሕጕስ፡ ንእግዚኣብሔር ከምዘሕጐስካ ኮይኑ ክረኣየካ ይግባእ። ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትካ እቲ ካብ ትሕቲ ፍቓድ ኣሕሉቕካ ከይወጻእካ ከምትነብር እትገብሮ ጻዕሪ ንዓኻ ጠቓሚ ኢዩ። እቲ ትእዛዝ ብኣምላኽ ይምጻእካ ወይ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ቦታ ኂዙ ዚርከብ ሰብ ይምጻእካ፡ ንኵሉ ተገዲስካ ብሓደ ፈጽሞ ኢኻ።

እግዚኣብሔር ብእምነት ምእንቲ ክትሰርሕ፡ በሕሉቕካ ገይሩ ኢዩ ዚእዝዘካ እምበር፡ ባዕሉ ብቐጥታ ኣይእዝዘካን ኢዩ። ካብቲ ንእግዚኣብሔር ብቐጥታ እትእዘዞ ከሎኻ፡ ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ፡ ንሰብ ክትእዘዝ ከሎኻ ዝበለጸ ተኣዝዞ ኢዩ። ተኣዝዞ ልቢ፡ ዚውፈ ንፍቕርን ንኣገልግሎት ኣምላኽን፡ ኢዩ። መንፈሳዊ ምጽንናዕ ዚርከብ፡ ንፍቓድካ ኣብ ትሕቲ ኣሕሉቕካ ኣንቢርካ፡ ንፍቓድካ ክትክሕድ ከሎኻ ኢዩ። ምእንትዚ ንስኻ እውን፡ ነቲ ሓለቓኻ ክትገብሮ ዚእዝዘካ ነገር ተገዲስካ ፈጽሞ።

እቲ ዝዓቘርካዮ፡ ብዙኅ ጥበብን ፍልጠትን ናብ ዕሽነት ከይመርሓካ ተጠንቐቕ ደኣ። ጥበበኛ ዅን፡ ክብለካ ከሎኹ፡ ንጥበብካ ብትዕግሥቲ ተጠቐመሉ ማለተይ ኢየ። ተኣዝዞካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዚያዳ ፍጹም ዝኸውን፡ ኣብ ጽንኩርን፡ ተጸላእን ነገር እሺ ኢልካ ክትእዘዝ ከሎኻ ኢዩ። ብዙኅ ጊዜ፡ እግዚኣብሔር ሕሱማት ሰባት ኪምረጹ ዚፈቕደሉ ምኽንያት፡ ናይቶም ዜፍቅሮም ሰባት መንፈሳዊ ኃይሊ ምእንቲ ኪምዕብል ኢሉ ኢዩ።

ክእለት ሓለቓኻ ብዝወሓደሉ መጠን፡ ጻማ ተኣዝዞኻ ዝበዝኄ ኢዩ ዝኸውን። ንኼመኃድር ዝተመዘዘ ሰብ፡ ኣብ ቤተ ኣምላኽ፡ እቶም ካልኦት ከመይ ኢሎም ኪነብሩ ከምዘለዎም ብኣብነቱ ከርእዮም ኢዩ ዚግባእ። እንተኾነ ግን፡ ብዙኅ ጊዜ ሕያውነት ሓለቓ በቲ ሕያውነት ዜጋታቱ ስለዚውሰን፡ እቲ ሓለቓኻ ብጠባዩ ዘይምስገን እንተኾይኑ፡ ነቲ ዘመኃድረካ ዘይኮነስ ንባዕልኻ ደኣ ንቐፍ።

እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ “መማህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለዉ። ስለዚ ንሳቶም ዚብልኹም ኵሉ ግበሩን ሓልዉን፥ ግናኸ ንሳቶም ይብሉ ደኣ እምበር ኣይገብሩን ኢዮም እሞ ከምቲ ዚገብሩዎ ኣይትግበሩ” (ማቴ 23፡ 2-3)። ነሕሉቕካ እንተተኣዚዝካ፡ ጌጋ ትእዛዝ ብምሃብ ንሳቶም ኪጋገዩ ይኽእሉ ደኣ እምበር፡ ንስኻ ከቶ ኣይትጋገን ኢኻ።

ትእዛዝ ኣሕሉቕካ ምስ ናትካ ሓሳብ ዚሰማማዕ እንተኾይኑ ተኽብሮ ትኸውን ኢኻ፡ ግን ምናልባት ዘይሰማማዕ እንተኾይኑ ብዙኅ ኣይተኽብሮ ትኸውን ትኸውን’ሞ፡ ነሕሉቕካ ከምትእዘዞም ግበር ደኣ እምበር፡ ኣሕሉቕካ ንዓኻ ከምዝእዘዙ ኣይትግበር።

ነቲ ዝተኣዘዝካዮ ነገር ክትፍጽሞ ከሎኻ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ዝበለጸ ተግባር ከምትገብር ኣይትረስዕ። ሰብኣዊ ባህርይኻ ኣብ ትሕቲ ሰብ ካብ ምንባር፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ክትነብር ኢዩ ዚደፋፍኣካ። ግን ብመንፈሳዊ ጥቕሚ ክንርእዮ ከሎና፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኮይንካ ካብ ምእዛዝ፡ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ኮይንካ ፍቓድ ካልኦት ምምላእ ክንደይ እኳ ደኣ ይሓይሽ!

ንፍቓድ ሓለቓኻ ከም ገዛእ ፍቓድኻ ገይርካ ረኣዩ። ተኣዝዞኻ ናብ ቅድስና ዚቕየርን ምስቲ ዝተቐደሰን ዝተባረከን ፍቓድ ኣምላኽ ከኣ ዚወሃሃድ፡ ንስኻ ምእንቲ መንፈሳዊ ተኣዝዞ ኢልካ ነቲ ዝኸበረ ናይ ልብኻ ፍቕርን ነቲ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ኅሊናኻ እምነትን፡ ምስ እትሥውዕ ኢዩ።


ኣብ ቀጻሊ ክፋል “መንፈስዊ ኃይሊ ትዕግሥቲ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 714
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 03 Oct 2020, 03:53

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ከምኡውን ንክብሪ ሰማእታትና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና!

38 - መንፈስዊ ኃይሊ ትዕግሥቲ


መንፈሳዊ ሰብ ክትከውን እንተደሊኻ፡ ሓደ ካብቶም ቅድሚ ኵሉ ከተጥርዮ ዚግብኣካ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ትዕግሥቲ ኢዩ (1ጢሞ 6፡11 ረአ)። ቍጥዓ ዕረ ኪኸውን ከሎ፡ ትዕግሥቲ ግን መዓር ኢዩ፥ ቍጥዓ ከድክመካ ከሎ፡ ትዕግሥቲ ግን የበርትዓካ ኢዩ፤ ቍጥዓ ንኽፉእ ዝንባሌ ዜለዓዕል ኪኸውን ከሎ፡ ትዕግሥቲ ግን ንቝጥዓ ዜዝሕል ኢዩ፥ ትዕግሥቲ ጥበብ ኪህበካ ከሎ፥ ቍጥዓ ግን ንብርሃን ኣእምሮኻን ንልዕልና ሓሳብካን ዜጸልምት ኢዩ፥ ትዕግሥቲ ንርእስኻ ከምትቋጻጸር ኪገብረካ ከሎ፡ ቍጥዓ ግን፡ ንኽእለትን ኃይሊ ነፍስኻን ዚበታትን ኢዩ።

ቁጡዕ ሰብ ዕግርግር ኪፈጥር ከሎ፡ ትዕግሥተኛ ግን ንዕግርግር ዜህድእ ኢዩ (ምሳ 15፡18 ረኣ)፡ ትዕግሥተኛ ሰብ ኃይሊ ካብ ዘለዎ ሰብ ይበልጽ፥ ንርእሱ ዚመልኽ ሰብ፡ ካብቲ ኣብ ውግእ፡ ከተማታት ጸላኢኡ ዚወርር ይኅይል (ምሳ 16፡32 ረአ)፥ ትዕግሥተኛ ሰብ፡ ሕስብ ኣቢሉ፡ ብቕንዕና ዚሰርሕን፡ ከየዕዘምዘመ ንበደል ዚዕገሥን ኢዩ።

ንስኻ ከኣ፡ ኣብ ሕማቕ መዓልቲ ህይወትካ፡ ትዕግሥቲ እንተገይርካ፡ ካብ ፈተናኻን ስቓይካን፡ ጥቕምን ትርጉምን ክትረኽበሉ ኢኻ፥ ነዙ ኵሉ ከኣ ጽቡቕ ፍረ ከምዚፈሪ ገይርካ፡ ብታሕጓስ ክትሥዕሮ ኢኻ። ከመይሲ ትዕግሥቲ፡ ንመከራን ንስቓይን ጥዑም ኢዩ ዚገብሮ፡ ትዕግሥቲ ዘይምግባር ወይ ምቝጣዕ ግን፡ ናብቱ ዝኸፍኤ ጥርዙ ኢዩ ዜብጽሖ። ትዕግሥቲ እንተገይርካ፡ ነቲ መዋጽኦ ዘይረኣየሉ ዝነበረ ጽንኩር ነገር የቕልሎ። ንስኻ፡ ከይተሸበርካ ክትዕገሥ ከሎኻ፡ ዋላ እውን ኣብ ሽግርካ ፈጺምካ ወይ ምሉእ ብምሉእ ኣይትገላገል እምበር፡ እዙይ ንገዛእ ርእሱ ዓቢይ ጸጋ ኢዩ። ንስኻ ንዕቤት ትሕትናኻን ትዕግሥትኻን ክትመዝኖ እትኽእል፡ ብፈተና ጊዜ ጥራይ ኢዩ።

ንገዛእ ርእስኻ እውን ትዕግሥቲ ክትገብር ኢዩ ዚግብእካ። ንኣብነት፡ ንርእስኻ ከተመሓይሽ ኢልካ ብዙኅ ጽዒርካ፡ ከምቲ እትብህጎ እንተዘይኮይኑልካ፡ ምስ ገዛእ ርእስኻ ትዕግሥቲ ክትገብር ኣሎካ። እቲ ንኻልኦት ኣብ ጸገሞም እትልግሶ ጽቡቕ ምኽሪ፡ ንባዕልኻ ለግሶ ኢኻ። ብዙኅ ጊዜ፡ እግዚኣብሔር ንጸሎትካ ምቕባል ዚድንጕየካ፡ ትሩፋትካ ምእንቲ ኬብዝኃልካ ኢሉ ኢዩ።

ብትዕግሥቲ ምስቓይ፡ ፍሉይ ምልክት ፍቕሪ-እግዚኣብሔር ኢዩ። ትዕግሥቲ፡ እግዚኣብሔር ንዚህበካ መስቀል ተሓጕስካ እሺ ኢልካ ብምቕባልካ ደኣ እምበር፡ ባዕልኻ ብኢደ ወነንካ እትገብሮ ነገር ስለ ዘይኮነ፡ እዙይ ንስራሕኻ ፍጹም ኢዩ ዚገብሮ (ያዕ 1፡4)። ብርግጽ ትዕግሥቲ፡ ንቅዱሳን ኢያ ትፈጥር (ያዕ 1፡4)። ብጊዜ ቅሳነት፡ ኣባኻ፡ ብዘይካ እቲ ናይ ትዕግሥቲ መንፈሳዊ ኃይሊ፡ ብዙኅ ካልእ መንፈሳዊ ኃይሊ ተገሊጹ ኪረኤ ይከኣል ኢዩ።

ትዕግሥቲ ካብ ኵሉ መንፈሳዊ ኃይሊታት እታ ዝበለጸት ሓርበኛ ኢያ፥ ስለምንታይ፡ ንሳ ናይ ሓርበኛ ምስሊ ስለ ዘይትገልጽ ኢያ። ንዝጸርፉኻ እንተተዓጊስካን፡ ንጸላእትኻ እንተፍቂርካን ብውሽጥኻ ሳምዕ ክትከውን ኢኻ። ስቓይ ኣብ ሰብነትካ ከየርኣኻ ኣብ ውሽጥኻ ክትሳቐ ኢኻ።

ብትዕቢት ሕቶ ንዜቕርበልካ ሰብ ብገርህነትን፡ ብምስትውዓልን፡ ብለዋህነትን፡ ክትምልሸሉ ጽዓር። ንቑጡዕ ሰብ፡ ብትዕግሥትኻን ብልኡም መልስኻን ክትከስቦ ኢኻ። ንኻልኦት ጽቡቕ ነገር እተምህር፡ ኣብ ሕይወትካ ዚገጥመካ ሕማቕ ነገር ብትዕግሥቲ ዓቕሊ ብምግባር ደኣ እምበር፡ ብሓሳብ ጥራሕ ምምሃር ኣይኣክልን ኢዩ (ምሳ 19፡11 ረኣ)።

ኣስተውዕል፡ ንገዛእ ርእስኻ ኣመና ርኅሩኅ እንተደኣ ኮይንካ፡ ንኻልኦት ግን ዘይተናሕሲ ጨካን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብናይ ብጻይካ ኣመል ትዕግሥትኻ ዚጐድል እንተኾይኑ፡ ገና ኣብ ፍጽምና ከምዘይበጻሕካ ግሁድ ኢዩ። እቲ ንውራይ ርእሱ ዕሽሽ ኢሉ ብውራይ ብጻዩ ዚሻቐል፡ ዓሻ ኢዩ።

እግዚኣብሔር ብሰንኪ ኃጢኣትና፡ ማዕረ ክንደይ ከምዚዕገሠና እሞ ሕሰብ! እግዚኣብሔር ንዅራ ደንጓዪን በዓል ምሉእ ምሕረትን ኢዩ። ንሱ ከም ብዝኂ ኃጢኣትና ኣይቐጽዓናን ኢዩ (መዝ 103፡8 ረአ)፡ እንታይደኣስ ኵላትና ኣብ ጣዕሳ ኃጢኣትና ንኽንበጽሕ፡ እሞ ክንጠፍእ ስለ ዘይደሊ፡ ብትዕግሥቲ ኢዩ ዚጽመመና (2 ጴጥ 3፡9፥15 ረአ)።

ኣብ ቅድሚ እቲ ክፉእ ዝኾነ ተግባር ርጉማት፡ ኢየሱስ ኪዅርየልካ እንተዘይደሊኻ፡ ንቍጢዓኻ ኣህድእ ኣብሎ (ሉቃ 9፡55 ረአ)። ሓቀኛ ትዕግሥቲ፡ ካልኦት ኪጐድኡኻ ከለዉ፡ ናይ ቍጥዓ ምልክት ከየርኣኻ፡ ብህዱእ መንፈስ ክትጻወሮም ከሎኻ ኢዩ።

ነቲ ወልደ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ሕማማቱ ውርደትን መከራን ዝተጻወሮ ኵሉ እሞ ሕሰብ!። ናብ ቤት ማእሰርቲ ተጐቲቱ ከም ዚውሰድ በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን (ኢሳ 53፡7 ኦዘ 11፡19 ረኣ)። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንድዙይ ዚኣክል ስቓይ እናተሳቐየ ከሎ፡ ንስኻ ግን ንመስቀልካ ኣውሪድካ ካባኻ ትድርብዮ። ኢየሱስ ንጹሕ ክነሱ፡ በዣ ኃጢኣት ካልኦት ኪሳቐ ከሎ፥ ንስኻ ግን ብሰንኪ ኃጢኣትካ ትሳቐ ዘሎኻ ኢኻ።

ኢየሱስ ንጹሕ በጊዕ እግዚኣብሔር ኪኸውን ከሎ፥ ንስኻ ግን ዝጠፋኤት በጊዕ ኢኻ። ኣብ ሕማቕን ኣብ ፈተና ጊዜን ካብቲ ኣዚዩ ትሑት ዝኾነ ኢየሱስ ለዋህነትን ትዕግሥትን ተመሃር። ንስኻ እውን እቲ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝነበረ ስቓይን ድኽነትን ምናኔን ከምናትካ ገይርካ፡ እንተዘይ ኣጥሪኻዮን ፍቕሪ ብዝመልኦ ትዕግሥቲ እውን እንተዘይጸርካዮ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትካ ብዙኅ ስጕምቲ ዝገበርካ ኣይምሰልካ።

ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ሕያውነት፡ ብርቱዕ ኃይሊ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Meleket
Member
Posts: 714
Joined: 16 Feb 2018, 05:08

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

Post by Meleket » 17 Oct 2020, 02:26

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)።

39 - ሕያውነት፡ ብርቱዕ ኃይሊ


ንርእስኻ ቅጻዕ፡ ምስ ካልኦት ግን፡ ሕያዋይን ለጋስን ክትከውን ጽዓር። ሕያውነትን ለዋህነትን፡ ዕምባባ ፍቕርን ፍረ መንፈስ ቅዱስን ኢዩ (ገላ 5፡22 ረአ)። ሕያውነትን ለዋህነትን ንልቢ፡ ቂምታ ካም ምኃዝ ኪዕቅቦ ከሎ ንጸርፍን ንበደልን ከኣ፡ ተዓጊሱ ኪጻወሮ ከሎ፡ እዙይ ሓቀኛ ሕያውነትን ለዋህነትን ምዃኑ የረጋግጽ (ምሳ 19፡11 ረአ)።

ለዋህ ምዃን ማለት፡ ኣብ እምነትን ኣብ ፍቕርን ተመሥሪትካ ብትሕትና ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ማለት ኢዩ ገላ (5፡22)። ንዜሳድደካ ብሕያውነትካ ገቢርካ ሠዓሮ። ንትዕቢተኛን ስዲ ንዝኾነ ሰብ እውን፡ ኵሉ ጊዜ ብሕያውነት ንኽትምልሸሉ ጽዓር። ዝበሉ እንተበሉኻ፡ ብኵሉ ኣገባብራኻ ሕያዋይ ኩን፥ ብሕርቃን ኣይትሸነፍ።

ቂምታ ብምኃዝ ሕነኻ ብምፍዳይን፡ ወትሩ እናተጠዓስካሉ ክትነብር ኢኻ። ንኽፉእ ነገር ብጽቡቕ ነገር ከምተሸንፍ ደኣ ግበር እምበር፡ ብኽፉእ ኣይትሸነፍ (ሮም 12፡21 ፥ 13፡10 ፥ 1ተሳ 5፡15)። ንኽፉእ ዘረባ ብጽቡቕ ዘረባ ንኽትምልሸሉ ጽዓር። ካብ ብኃይልኻ ተኸላኺልካ እትረኽቦ ጥቅሚ፡ ኣብ ኣካልካ ግፍዒ ወሪዱካ፡ ብትዕግሥቲ ተጻዊርካዮ፡ እትረኽቦ ጥቕሚ ይበዝኅ። ለዋህነት ንልቢ ናብ ሕያውነትን ተስፋ ናብ ምግባርን ኪድርኾ ከሎ፡ ኃይሊ ግን ንልቢ ዜቐይምን ዚሽጕርን ኢዩ።


ብዓያሹ እንተተወቐስካ፡ ኣንፃሮም ክንዲ ትቍጣዕ፡ ነቲ መሠረት ዘይብሉ ናይ ሓሶት ወቐሳ ምሒርካ፡ ነቲ ንኺወቕሱኻ ምኽንያት መለዓዓሊ ኮይኑ ዘሎ ነገር፡ ክተጥፍኦ ጽዓር። ንጸርፍን ንሕሜታን ክንድቱይ ግዲ ከይሞትካሉ ሸርተፍ ምባልን፡ ካብ ምዅራይን ሕነኻ ካብ ምፍዳይን፡ እቲ ዝሓሸ ኣገባብራ ኢዩ። ሐደ ሰብ ኣዀሪዩካ እንተደኣ ኾይኑ፡ ምስኡ፡ ብሕያውነትን ብጣዕምን ንኽትዛረብ ጸዓር። ከምኡ እውን ኣብ እተካይዶ ክትዕ፡ ከምቲ ንስኻ እትሓስቦን እትኣምኖን እንተዘይኮይኑ፡ ንልቢ ሰብ ብኃይሊ ቃል ከየቐየምካ፡ ንኽትረዳዳእ ጽዓር።

ነቲ ክትቅበሎ ዘይትኽእልን ዘይትኣምነሉ ነገርን፡ ብጽቡቕ ዘረባን ብህያውነትን ክትነጽጎ ትኽእል ኢካ። ጽቡቕ ሓሳብ ወይ ጽቡቕ እማመ ከተቕርብ ክትደሊ ከሎኻ ከኣ፡ ልቢ ሰብ ናባኻ ንምስሓብ ብሕያውነትን ብጥዑም ዘረባን ከተቕርቦ ከሎኻ፡ ጥዑም ምግቢ ከም ምቕራብ ኢዩ። ዘረባኻ ኵሉሻዕ ብሕያውነት ዝተቓመመ ኪኸውን ይግባእ፥ ኣብ ልቢ ዝተሓንጸ ዘረባ እንተደኣ ተዛሪብካ፡ ጸመማት እውን ኪሰምዑኻ ኢዮም።


ኣብ እተወድአ ዘረባን፡ ወግዕን፡ክትዕን፡ ዝወግእ ዘረባ ኣብ ክንዲ ምዝራብ፡ ፍቕሪ ዘመኃላልፍን፡ ልዋምን፡ ልዙብን ዝኾነ ቃል ምምራጽ ይሕሸካ። ንኣብነት፡ ልብኻ ተረቢሹ እተሊዩ፡ ኣይትዛረብ። ዝተረበሸ ልቢ፡ ንርእሱ ኪቘጻጸር ኣይኽእልን ኢዩ። ንሰብ፡ ናብ እግዚአብሄር ንምቕራብ፡ ኃይሊ ሕያውነት፡ ብርቱዕ ኢዩ’ሞ፡ ምስ ኵሉ ሰብ ብሕያውነት ክትዛረብ ጽዓር። “ልኡም ምላሽ ንቝጥዓ የህድኦ፡ ተሪር ቃል ግና ንዅራ የለዓዕሎ” (ምሳ 15፡1)።

ጥዑም ዘረባ ፈተውቲ ኢዩ ዘብዝኃልካ፡ ልዙብ መልሓስ ኣብ ቅድሚ ብዙኃት ተፈታዊ ኢዩ ዚገብረካ (ሲራ 6፡5)። እግዚኣብሔር ምስ ፈታዊ ሰላም ዝኾነ ሰብ ኢዩ ዚነብር፥ ካብ ተበኣሳይ ሰብ ከኣ ይርሕቕኻ። እምበኣር ብሓቂ ንእግዚአብሔር ተፍቅሮ እንተኾይንካ፡ ካብ ክፉእ ጊዜ እውን ንሕውነትካ ከየጥፋእካ ክትነብር ኢኻ። ነፍስኻ ዕረፍቲ ክትረክብ እንተደሊኻያ ለዋህነትን ትሕትናን ካብ ኢየሱስ ተመሃር (ማቴ 11፡29)። እቲ ዝዓበየ ግልጸት ሕያውነትን ለዋህነትን ኣምላኽ፡ ባዕሉ ኢየሱስ ኢዩ (ማቴ 12፡18)።


ኣብ ቀጻሊ ክፋል “ክእለት ልዝብ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ኣርእስቲ ዛሎ ትሕዝቶ ክንካፈል ኢና!
:mrgreen:

Post Reply