Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 09:45

ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!
==========================


(ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ) - ብደናጉላን ኣባትርን ኦሮማራ ከም ተመን ርእሳ ተቐጥቂጣ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲማ መቐለ ዝተሸነገት ጃንዳ ማሌሊት፣ "ኣለኹ ኣይሞትኩን" ንምባል፣ ንበዓል ወይዘሮ ለታይ ካላሽን ኣዕጢቓ፣ ናይ ዓዋሉ ናይ ጎደና ተዋስኦ ክትገብር ቀንያ ኣላ።

እዘን ምስ አምላኸን ተዓሪቐን፣ ንቁርባንን ንስግዳንን ክቐርባ ዝነበረን ሽማግለ ኣዴታት ትግራይ፣ ናይ "ቡና" ዝኾነን ናይ ውዕሎ ኣበል ገንዘብ ብካድራት ማሌሊት ተዋሂበን እየን ኣብ'ዚ ንርኣይኡ ዘስደምም ስራሕ ዓዋሉ ከምዝሳተፋ ተጌረን።

ካብ'ዘን ኣረገውቲ ተጋሩ ኣዴታት፣ ናይ'ቶም ሰኣልቲ፣ ካብ'ቶም ሰኣልቲ ድማ ናይ'ቶም አጣቃዕቲ ክትርኢ ከለኻ ድማ ዓጀብ ዘብል እዩ።ነዘን ኣረገውቲ ኣዴታት ተጋሩ ክርኢ እንከለኹ ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1999 ኣብ እዋን 2ይ ወራር ኣብ ግንባር ጾሮና፣ እግሪ መኸል፣ ደድሕሪ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ተታሊሉ ዝተኣከበ ሺሾ ሰራዊት ወያነ ኮይነን ሞራል ንምሃብ ዝዕልላ፣ ስንቂ ዘቐብላ፣ ውጉእ ዝኣልያ፣ እንተተኻኢሉ ድማ በቲ ዓጢቐንኦ ዝመጻ ሓርጭ በርበረ ንአዒንቲ ሰራዊት "ወተሃዳራት ሻዕውያ" ክደፍና፣ በቲ ሒዘንኦ ዝመጻ መስፈታተን ድማ ንኣዒንቲ "ሰራዊት ሻዕውያ" ከንቁራ፣ሰሊጥወን ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ እንተ ኣትየን ድማ ካብ ኣዴታት ኤርትራ ዝዝመት ኣዋርቕ ኩትሻ፣ ዝብጦን ኣስተለኒን ድማ ናይ ውልቂ ንብረተን ክኸውን ምኻኑ፣ ኣብ ገርሁ ስርናይ ኣኼባ ተጌሩ ብካድራት ወያነ ትግራይ መምርሒ ተዋሂብወን እየን ናብ ኩናት ኣትየን።

ወዮ ኣዴኻ ከምዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከምዝጸንሓካ ዝተባህለ ድማ እዘን ተጋሩ ኣዴታት፣ ኣብ'ቲ ካብ መጋቢት 17-19 ለይቲን ቀትርን ኣብ ጸቢብ መስሎኺ መሬት እግሪ መኸልን ሩባ በለሳን ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት፣ ምስ'ቲ ከም ቆጽሊ ጋባ ዝረገፈ ሺሾ ሰራዊት ወያነ ሓቢረን እየን ተጣሒነን፣ ተለንቂጠንን ተለዊሰንን። ገሊኤን ድማ ተማሪኸን፣ ገለ ኣውነ ኣረጋዊ ዳሞ ዝሓገዘን ውጻእ መዓት ድማ ነጸላአን ኣበይ ከምዝደርበየኦ ከይፈለጣ፣ ሓደ እግሪ ሸበጥ ሳእነን ኣብ ኢደን ሒዘን እንዳላህላሃ፣ ዋየ ዋየ እንዳበላ እየን ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ራማን ዓድዋን ብእግረን ኣትየን ተራእየን። ነቲ ዘስካሕክሕ ቅዝፈት ሺሾ ሰራዊት ወያነ ትግራይ ብዓይነን ዝርኣያ እዘን ተጋሩ ኣዴታት፣ ብፍርሒን ስንባደን ዝኣክል ደርብየንኦ ዝኸዳ ሸበጥ ሳእኒ፣ ብዙሕ ዝሕብሩ ቅናት ድግድጊት ትግራይ፣ ነጸላ ትግራይን መስፈን በርበረን፣ ኣብ ናይ 1999 ክራማት ዝነበረ ፌስቲቫል ኤክስፖ ንምርኢት ቀሪቡ ብዙሕ ህዝቢ ተዓዚብዎ። ነዚ ዝርኣየ ኤርትራዊ ገሊኡ ይስሕቕ፣ ገሊኡ ይግረም፣ ገሊኡ ይሓርቕ ምንባሩ ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ፌስቲቫል ብኣካል ተረኺበ ዝርኣኽዎ እዩ።

ነዚ አብ እግሪ መኸልን ጾሮና ኣብ ልዕሊ ሺሾ ሰራዊት ወያነ ትግራይን እዘን ኣዴታት ገባራት ተጋሩን ዝወረደ ዘስካሕክሕ ቅዝፈት፣ ናይ ሽዑ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣይተ ገብሩ ኣስራት አብ'ታ "ሉኣላዊነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ" እትብል መጽሓፉ እንዳስካሕክሐ ገሊጽዎ እዩ።

እሞሲ እንታይ ንምባል እየ፥

ኣዴታት ትግራይ ርዝን በላ! ቁረባን ስገዳን! እንተኽኢልክን ተማህለላ! ዝተባእሰ ዕረቃ! ስራሕ ፋይቶትን ዕቡዳትን ዝጠቕመክን የብሉን። ከም ወዮ "እዘን እንቅዓ ዘይውደኣ ይመስላ" ዝተባህለ ድማ እዘን ናይ "ቡና" እንዳበሉ ዝህቡኽን መቑሹሽ ዕምሪ የብለንን። ንሕና ኤርትራውያን'ሞ እትረፍ 'ዶ ንዓኻትክን ዓጣሮ መሃይማት ቆንቋናት ኣረገውቲ፣ ንፓይለት ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ እውን ክልተ ጊዜ ካብ ሰማይ ኣውሪድና ትሕቲ መሬት ዘስፈርና ኢና። ኣየኸየይ፣ ንዘይፈልጦስ ሜስ የጥርጦ ድዩ ዝተባህለ፣ እንትርፎ ብኮራርምቱ ክስሕቐክን ተገሪሙ ዝርእየክን ኤርትራዊ የለን።

ኣንቱም መብልዒ እንጀራኹም ዝኾነ ተጋሩ ደረስቲ ናይ'ዚ መስሓቅ ተዋስኦ ዝኾንኩም ካድራት ማሌሊት ድማ ኣዲስ ኣበባ ክእቶ 2 ዓመት ወሲዱልኩም ከብቅዕ፣ በደናጉላን ኣባትርን ኣምሓራን ኦሮሞን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ንኽትሃድሙ ሰዓታት ጥራይ ከምዝወሰደልኩም ዘክሩ። ከም ወዮ "እተን ኣሓ 'ሞ ወሲዶመን እዮም ጸርፊ ግና ዝሓደግናሎም የብልናን" ዝተባህለ፣ ዓበይቲ መራሕትኩም ኣብ ኣኽሱም ሆቴል ተዓሺጎም ንነብሶም ብውስኪን ቢራን እንዳጠበሩ፣ ንግዚኦም ብቑዘማን ጭንቀትን እንዳሕለፍዎ ከለው፣ ንስኻትኩም ዝኣረገ ካላሽን ኣራሪኹም ንሽማግለታት ኣዴታት አዕጢቕኩም፣ ኣብ ትግራይ ኮይንኩም እንተፈከርኩም ነብሰ ምቕሻሽ እዩ ዝኸውን። እስከ ቁሩብ ሕፈሩ!

"ወይከ ንቕንቕ" ከኣ ይበሃለለይ፣

ኣቤት!

ተነቓኒቕኩምሲ ሮማዕ ኢልኩም እኳ ወዲቕኩም፣

ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

ልቢ ግበሩ ተጋሩ!

Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 13:23

ደብረቻንግ, is in the house!!! :lol:


Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 13:26


ህዝቢ ተምቤን: መለስ ፓርክ ዝብል ታቤላ ይጉሕፎ ኣሎ።
ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ታቤላ ቦንቂሩ ደርብዮዎ ኣሎ (c/o Tsegay Desta Mekonen)

Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 13:31

ኣባል ጃንዳ ማለሊት ዝኾነ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ፤ ንህዝቢ መቐለ ኣኪቡ፤ ኢሳያስ ኢዱ ተዘይኣርኒቡ ቆሪጽና ከነትርፋ ኢና ክብል ተሰሚዑ ...

ሰብ ጸውዕ እንተበልክዎስ በዓል በለስ!
==========================


(ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ) - ኣንቱም ሰባት! ሃለቃ ጸጋይ በርሀ "ቦለቲካ" ተዛሪቡ ኢልኩም ዲኹም ከም ቁምነገር ወሲድኩሞ?

- ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ማለት እኮ ሰብኣይ ሓፍቱ ንዕስትኽ ንስብሓት ነጋ እዩ፣ ኣብ ዝባን ስብሓት ነጋ ተሓዚሉ ንየው ነጀው ዝብል እንድዩ፣

- ብንእሽቶኡ ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳ ስላሰ እትርከብ ናይ ገጠር ዓዲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዲያቆን ኮይኑ ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ፣ ከይተረድኦ ህላወ ኣምላኽ ክሒዱ፣ ናብ ማሌሊት ዝተጸንበረ ምንም ወግዓዊ ትምህርቲ ዘይብሉ መሃይም እንድዩ፣

- ዝበዝሕ እዋን፣ ብስኽራን ዝልለ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ፣ ኣምር ፖለቲካ ዘይብሉ ዓሻ በላዕ ሳዕሪ እንድዩ፣- ጉዱ ዘይውዳእ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እንከሎ፣ ንሃለቃ ጸጋይ በርሀ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ጌሩ ምስ መዘዞ፣ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ፣ ምስ ሓንቲ ናይ እስራኤል ቴሌቭዥን ብዛዕባ ዝምድና ኢትዮጵያን እስራኤልን ካብ ጊዜ ንግስተ ሳባን ንጉስ ሰሎሞንን ጀሚሩ ነዊሕ ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎ እዩ ክብል ደልዩ በቲ ዓጋምኛ እንግሊዘኛኡ ጌሩ
King Saba is strong communication with King Solomon
ዝበለ እንድዩ።

ወይ King Saba!?

ዓለም ብዓለሙ ድማ ስሒቕዎ!

እሞሲ፥

ዓቐኑ ዝኸውን ጥዑይ ባድላ ኣስፊዩ ክኽደን ዘይከኣለ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ፣ ሰኣን ልቡ እዩ ኢልኩም ጥራይ ሸለል በልዎ።

ኣይትገደሱሉ!

ልቢ እንተዝህልዎ ንነብሱ ምሓሾ!

ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ደኣ ምስ በዓል ተስታይን ጎባይን ጸሚድካ ዝሕረስ እንድዩ ኔሩ።

እሞ ድማ ንሃለቃ!?

ኣንቱም ሰባት! Don't take him seriously!

ነቶም ዘይትፈልጥዎ፥

ኣብ'ዚ ኣተሓሒዘ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ስእሊ፣ ናይ ባድላ ሽፎን ተኸዲኑ ዘሎ እዩ ሃለቃ ጸጋይ በርሀ ማለት፣

Ethiopian Ambasador in Israel- Funny:


Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 20:44

ሕቶ: ህዝቢ ትግራይ ካብ ምንታይ ኢዩ ሓራ ወጺዩ?
Please wait, video is loading...

Zmeselo
Senior Member
Posts: 18554
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Zmeselo » 14 Feb 2020, 20:50

Tegaru are now questioning, why then and why now ...
Please wait, video is loading...


Digital Weyane
Member
Posts: 1943
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Digital Weyane » 14 Feb 2020, 22:30

Quote: "King Saba is strong communication with King Solomon." (Tigray's ambassador to Israel, Haleqa Tsegaye Berhe of Adwa)
ዎደ አማርኛ ሲቶሮጎም... ንግስተ ሳባ ከንጉስ ሰለሞን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበራት።

I agree with him 100%!
8) 8)

Temt
Member
Posts: 2238
Joined: 04 Jun 2013, 22:23

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by Temt » 14 Feb 2020, 22:34

Ay, yah! yah! yah! ናይ ዓጋመ ነገር! Thank you for the translation though DW, :lol: :lol:
Digital Weyane wrote:
14 Feb 2020, 22:30
Quote: "King Saba is strong communication with King Solomon." (Tigray's ambassador to Israel, Haleqa Tsegaye Berhe of Adwa)
ዎደ አማርኛ ሲቶሮጎም... ንግስተ ሳባ ከንጉስ ሰለሞን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበራት።

I agree with him 100%!
8) 8)

wegri
Member
Posts: 679
Joined: 23 Feb 2013, 05:49

Re: ትኳቦ ዝሰኣነ ለማናይ ተጻሪፉ ይኸይድ!

Post by wegri » 15 Feb 2020, 00:20

Digital Weyane wrote:
14 Feb 2020, 22:30
Quote: "King Saba is strong communication with King Solomon." (Tigray's ambassador to Israel, Haleqa Tsegaye Berhe of Adwa)
ዎደ አማርኛ ሲቶሮጎም... ንግስተ ሳባ ከንጉስ ሰለሞን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበራት።

I agree with him 100%!
8) 8)
:lol: :lol: :lol:
ኣንታ ጸኒሕናስ ገለ ክንሰምዕ ኢና።
"ዓጋመ ዘይዛረብዎን ጤል ዘይትጠጥሞን የለን" ዝብሉኻስ ከምዚ ዘሕፍር ደንቆሮ ዘረባ ምስ ተዘርበ ኢዩ። ናይ ዓጋመ ነገር መስደመም ኢዩ። :mrgreen:
DW, Thanks!

Post Reply