Page 1 of 2

Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:24
by pushkin
Please wait, video is loading...

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:26
by pushkin
Please wait, video is loading...

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:32
by pushkin
አሜሪካን ሶቭየትን ኣብ ባጽዕ ስርሒት ፈንቅል ተሳቲፍና እንተበላ ሓቀን ፡ኣጽዋራተን 'ኳ ንስርዓት ደርግ ሂበን፡ ወያነ 'ኸ ብሕልሚ ኣብ ባጽዕ ጀነራላት ማሪኽና እንተበለት !
"ብመሽረፈት ኣንበድቢድካ ታሪኽ ኣይስራሕ ኣይስረቅ "
Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:44
by pushkin

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:50
by pushkin

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 10:56
by pushkin
ጫማ ጽዓዱ ልሒሱ ከይጸገበ ዝሞተ ሕሱር ዓጋመ!!!!

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 11:33
by pushkin

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 12:03
by Temt
ኣንታ ናይ ኣካላዊ ዓይነ ስዉርናስ ዝኾነ ምኾነ፡
ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘለዎም ደኣ ገሪሙኒ ኣነ!
The sad thing is that this blind guy has also mental blindness!

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 12:14
by Kuasmeda
Please wait, video is loading...

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 12:21
by Kuasmeda


ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንቑሕ፣ውፉይን ጽኑዕን ሰብ፣ ካብ ሓጺነ መጺን ከምዝሕይል ኣረጋጊጽዎ'ዩ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓመታት ውን እንተ ኮነ ንዝገጠመና ዓለማዊ ከበባን ጠገለ ዘይብሉ ውዲትን ናጽነትና ንምምዛዕ ወተሃደራዊ ወራርን እገዳን ፥ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያዊ ጸቅጥታትን ብዘገርም ክንምክቶ ዘክኣለና ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ብዝተጥርየ ጹኑዕ ሓድነትን ብጻይነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርንዩ። ነዚ ብጽንዓትን ልዑል ሓሊዮትን ብጻይነትን ዝውንን ጥራይ ዘይኮነ ዕጥቁ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራን መንእስያቱን ካብ ዕሉላት ከዳዓትን መጋበርያታት ጸላእትን ደቂ ሃገር ብዛዕባ ሓድነትን ብጻይነት ሓሊዮትን ትምህርቲ ኣየድሊዮን'ዩ። እዚ ስለ ዝኮነ እቲ ኑጹር ሓቂ ኣብ ምፍጣር ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ እቲ ወሳኒ ባህርያዊ ሃብቲ ወይ ፈሰስ ርእሰማል ዘይኮነ፣ ብቐንዱ ሰብ ውን እንኮነ ብጻይነትን ሓድነትን ሓሊዮት መሰረታዊ ሮቋሕን ዘይንቅነቅ ሕላገት ህዝቢ ኤርትራ ብሙኳኑዩ።

ብእውጅ ፍልሰት ካብ ሃገር ንዝወጹ መንእስያት ብዝወጽዎ ከይጠፍኡ መጻወቲ ዕሉላት ገበነኛታት ንከይኮኑ ቀሲኖም ሃገሮም እናተመላለሱ ብሉጻት ኮይኖም ንክርከቡ መንግስቲ ምትብባዕ ዝገብር ዘሎን መንእስያት ድማ ንርእዮም ኣሎና ከምቲ ብመጋበርያታት ዝንገሮም ዘይኮነ ከይተሰከፉ ሃገሮም ወለዶም ህዝቦምን ይበጽሑን ይመላለሱን ኣለው። ነዚ ብዝሓየ ንምድራክዩ ድማ ኣብ ኣቲናዮ ዘሎና ሓድሽ መዋእል ንምሕያል ማሕበረ ኮም ንምእላይ መንእስያትን ምሕያል ስፍድራ ቤታትን ኣብ ወጻኢ ዞባ 4 ዞባ መከተን ልምዓትን ብዕቱብ ዝስርሓሉ ዘሎ። ስለዚ ዮም ድማ ጸላእቲ በተን ከም እምኒ ዓረ ዝምትራረን ሓድነት ፥ ብጻይነት ፥ ሓልዮትን ቀዳድ ፈጢሮምን ሰሊኮም ኣቲዮም ንመንእስያት ብዘይ መጸውዒ ታሪክ ክዘርጉ መዝሙር ሓድነትን ብጻይነትን ሓልዮትን እናዘመሩን ንብዓት ሓርገጽ እናነብዑ ካባ ፍሊሊና ነጽብብ ተከዲኖም ንከንቱ እንቅዓ ዝርህጹ።

ስለዚ ኣብዚ ንህንጸት ልምዓትን ሃገር እንረባረበሉ ዘሎና መድረኽ ሓድሽ መዋእል ሰላም ፣ ብጻያዊ ሓልዮት ዝመለለይኡ ባህሊ ሰማእታትና ወሪስና፣ ንሓድሕድና ክንከባበር፣ ክንተባባዕ፣ ዝያዳ ኹሉ ድማ ብዕድመ ንዝንእሱና ኣሕዋት እናሓብሓብና ተሞኩሮና እናቕሰምና፣ ዝያዳና ንኽምዕብሉን ንኽውንጨፉን ካብ ዕሉላት ከዳዓትን ጸላእትን ክጥንቀቁ ክንድርኾም የድሊ። በዚ መንጽር ወትሩ ንቅሓትና ከነሓድስን ከነበርክን መሳርዕና ከነስጥም ማሕበረ ኮማትናን ውዳቤታትናን ከነሓይል ዘለናዬ ሓድሽ መዋእል ሰላም ብድሆታቱን መከተን ድማ ነዚ'ዩ ዘዛካክረና።

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 12:47
by Kuasmeda

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 13:16
by pushkin

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 13:54
by pushkin
EPLF is so well-informed that after 10 years(Isaias has said earlier in 1978 this "enemy may have more than us weapons and also has many Soldier but after 10 years Dergue would fall enormously" and it did! This holds true to the vulture Weyane :lol: :lol: :lol: :lol:
pushkin wrote:
23 Jan 2020, 10:24
Please wait, video is loading...

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 16:24
by pushkin
pushkin wrote:
23 Jan 2020, 10:24
Please wait, video is loading...

Re: Game Over!!!!!

Posted: 23 Jan 2020, 18:11
by Ejersa

Re: Game Over!!!!!

Posted: 24 Jan 2020, 00:12
by pushkin


Re: Game Over!!!!!

Posted: 24 Jan 2020, 00:18
by Deqi-Arawit
ቲፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ኣብ ሑሉፍ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ኣይ ትንበራ። ኣብዘን ዝሓለፋ ፳ ዓመት፣ ጎይታኽንን መድሓኒኽንን ወዲ መድሕን በራድ ኢንታይ ገይሩ፧

Re: Game Over!!!!!

Posted: 24 Jan 2020, 00:33
by pushkin
"ክብረት ዘይፈትወሉ፡ ንውርደት ዝተፈጥረ" ደኣ ብጀካ ዓጋመ ዝብልኹም ረስሓትን ለመንትን ሰረቕትን ህዝቢ ካሊእ መን ኣሎ ድዩ? ካባኹም እሞ ድማ ካብ ዓጋመ ዝርከብ ክብረት ከ ኣሎ ድዩ? ኣንቱም ረሳሓት ዘርኢ ርግምቲ ከተዛርቡና ድማ። "ኣካልካ ትበተኽ ብቱኽ። ምሳኹም ዘራኽብ ነገር የብልናን ዓጋመ ረሳሓት ፉንፉናት ዘርኢ።
Deqi-Arawit wrote:
24 Jan 2020, 00:18
ቲፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ኣብ ሑሉፍ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ኣይ ትንበራ። ኣብዘን ዝሓለፋ ፳ ዓመት፣ ጎይታኽንን መድሓኒኽንን ወዲ መድሕን በራድ ኢንታይ ገይሩ፧

Re: Game Over!!!!!

Posted: 24 Jan 2020, 00:45
by pushkin

Re: Game Over!!!!!

Posted: 24 Jan 2020, 01:05
by pushkin