Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Zmeselo » 08 Nov 2019, 10:27

ካብ ሰነዳት መጽሔት "ህዝብን ፖሊስን"

"ካብ ሑሞራ ክሳብ ዓሊግድር"
==================
ግርማይ ወልደግዮርጊስ (መንከኒኖ)

1ይ ክፋል

ተወላዲ ሽረ እንዳ ስላሴ ዝኾነ ትግራዋይ እምባየ ገብረሂወት ገብረስላሴ፡ ዶባት ዛላምበሳ ሰርሓ ፡ራማ-ዓዲ ዃላ ምስ ተኸፍተ፡
ስለምንታይ ሑመራ ኦም-ሓጀር ዘይክፈት? ስለምንታይ ምስ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ገጽ ንገጽ ዘይንራኸብ? ስለምንታይ ኢና ቂምን ቅርሕንትን እናሓርቀምና እንነብር? ህዝቢ ንህዝቢ ተራኺብና ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሽግራትና ዘይንፈትሕ? ካብ ሓደ ሩባ እንሰቲ ሓደ ዝቛንቋና ህዝብታት'ዶ ከይኮንና? ስለዚ ዶባት ንምንታይ ይሓጽሩና? ከም'ቲ ብወገን ክልልና ትግራይ ዘሎ ሰናይ ተበግሶ፡ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምትሕብባሩ ከርኢ ትጽቢት ዝግበር'ዩ
እናበሉ ሩባ ተከዘ ሰጊሮም ናብ ኦምሓጀር ብምኻድ፡ ልቢ መንእሰያትን ህዝቢን ኦማሓጀር ክሰልቡ ካብ ዝህቅኑ ዝነበሩ መንእሰያት ሓደ ምንባሩ፡ ተቐማጦ ኦምሓጅር የዘንቱው፡፡ህዝቢ ኦምሓጀር ሓደ ክፋል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብጥርጣረ ዓይኒ ዘይኮነ ብኽፋት ልብን ሰናይ ባህግን ርእዩ; ካብታ ዘላቶ ኣአንጊዱ
እንቋዕ ደኣ ናብዚ ተበጽሐ 'ምበር ጉዳይ ምኽፋት ዶባት መዓልቱ ሓሊ'ዩ ክመጽእዩ
ብምባል ሰሰናዩ ተመንዩ የፋኑዎም ነበረ።

ከም'ቲ ሰብ ኦምሓጀር ዝተመነዩዎ መዓልቲ ምኽፋት ዶባት ኦምሓጀር ሑመራ ርጉጽ ኮነ። በዚ መሰረት እምባየን ካልኦትን ዝርከቡዎም መንእሰያት ትግራይ፡ "መን ኢኻ"? ዝብል ዘይብሎም፡ "እዚ ወይ ከምዚ'ኮ ክገብሩና ይኽእሉ'ዮም" ዝብል ጥርጣረ ኣብ ርእሲኦም ከይሓደረ፡ ንኸተማታት ኦምሓጀር፡ ተሰነይ፡ ባረንቱን፡ ዓሊግድር ሓምበጡለንን ዓንደሩለንን፡ ድሕሪ'ዚ ዝሓለሙዎን ዝዓለሙዎን ዕላማ ንምትግባር ከም ቀዳምነት ነዞም ዝስዕቡ ኣጀንዳታት ኣብ ምትግባር ተንቀሳቐሱ።

1ይ -ብመጀመርያ፡ ናይቲ ህዝቢ ባህላዊ ኣነባብራ፡ ኣብ ገበንን ገበን ምክልኻልን ዘለዎ ንቕሓት ኣብ ምጽናዕን ምስትብሃልን'ዮም ተጸሚዶም፡፡ በዚ መሰረት፡ ባህላዊ ኣነባብርኡ እዝግን ጎረቤትን ኣሚኑ ቤቱ ኣርሒዩ ኣስተርሒዩ ከምዝድቅስ፡ ብዛዕባ ስርቂ ድማ፡ ዝኾነ ሰብ በታ ርሃጹ ጻሕቲሩ ዝረኸባ ቁራስ እምበሪ ናይ እንዳኣማቱ ቁሊሕ ዘይብል ምዃኑ ተገንዘቡ፡፡ እዚ ባህላዊ ኣነባብራን ኣተሓሳስባን፡ ሓደ ንስርቂ ካብ ዝምችኦም ጉዳይ ምዃኑ ተሰማምዑሉ።

2- እዞም ኣስታት ሸውዓተ ዝበጽሑ፡ ካብ ከተማታት ሑመራን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ኣብ ስርቅን ዝምታን ቅጥፈትን ክዋፈሩ ዝጸንሑ ሰብ እከይ ዕላማ፡ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ቁጽሪ ናብ ከተማታት ኤርትራ ክንቀሳቀሱ እንተኾይኖም፡ ናብ ቃልዕ ምውጻእ ስለዝኾነ፡ ናብ ክልተ ጉጅለ ተመቓቒሎም ንኽንቀሳቐሱ መደብ ሰርዑ።

በዚ መሰረት ቀዳመይቲ ጉጅለ፡ እምባየ፡ ሓየሎም(መፍዙዝ) ከምኡ'ውን ዜናዊ ሒዛ፡ እታ ካልኣይቲ ጉጅለ ድማ፡ ሓጎስክብሮም፡ ሳልሳይ ድማ ንግዚኡ ስሙ ዘይተፈልጠ "ባርያ" ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ሓቚፋ ክትንቀሳቐስ ብምርድዳእ ንዝምታ ናብ ኤርትራ ወፊሩ፡፡

ፈለማ ኣብ መደበራት ኦምሓጀርን ጎልጅን፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቁጽሪ፡ "ንብረት ኮነ ገንዘብ ተሰሪቑና" ዝትሕዝትኡ ጥርዓናት ብተደጋጋሚ ክቐርብ ጀመረ። ህዝቢ መታሕት ብሓፈሻ፡ ህዝቢ እዚ ከባቢ ድማ ብፍላይ፡ ከምቲ ደጋጊምካ ዝጥቀስ ቤቱን ንብረቱን ንእዝግን ንጎረቤቱን ኣሚኑ ባብ ኣርሕዩ ናይ ምድቃስ ባህሊ ኢዩ ዘለዎ። ብዓልቲ ድኳን ዝኾነት ኣደ ከይተረፈት፡ ነቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ውላዳ ወይ ድማ ጥርሑ ገዲፋቶ፡ ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ምስ ናብራ ምስውስው ትብል'ሞ፡ደላዪ መጺኡ ምስ ተዳሃያ ኢያ ደሃይ ድኳና ትገብር። ስለ'ዚ፡ እዞም ካብ ስግር ዶብ ዝመጹኡ ዘመት'ቲ፡ ነዚ ኣገባብ'ዚ ክምዝምዙዎ ሓደ ካብቲ መደባቶም ኮይኑ ክጥቀመሉ ጀመሩ፡፡ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ንወለዶታት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ኣነባባርን ነዚ ኣነባብራ'ዚ ዝዘርግ በዞም ካብ ስግረ ዶብ ዝመጹ ዘመትቲ ዝተኣታተወ ሓድሽ ክስተትን፡ ክቕርቀርን ክሻቐልን ጀመረ።

ከም ውጽኢቱ ናይ'ዚ ዝርገት'ዚ፡ ካብ ህዝቢ ጎልጅን ኦምሓጀርን ናብ መደበራት ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ጥርዓን ከይኣክል፡ ከም ተወሳኺ ካብ ህዝቢ ተሰነይን ዒሊግድርን ልዕሊ 20 ጥርዓናት ገበን ናብተን መደበራት ወሓዘ፡፡

(Courtesy: Shur Shur)
Last edited by Zmeselo on 10 Nov 2019, 23:27, edited 1 time in total.

Sabur
Member
Posts: 664
Joined: 11 Aug 2018, 07:41

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Sabur » 09 Nov 2019, 09:17


Zombie:


So True including "ሓሳድ ዓጋመ ወዲ መድህን በራድ - Isayas Afeworki" the back stabber of the Eritrean People.

Follower
Member
Posts: 1610
Joined: 16 Feb 2013, 01:19

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Follower » 09 Nov 2019, 09:49

Sabur wrote:
09 Nov 2019, 09:17

Zombie:


So True including "ሓሳድ ዓጋመ ወዲ መድህን በራድ - Isayas Afeworki" the back stabber of the Eritrean People.
እከይኩም ምዝርግሑ ኣቀንዝያትካ ዶ?

"ስጋ ሕስምቲ እንተወደቀት ሓመድ ሒዛ ትትንስእ"ክክክክ

Sabur
Member
Posts: 664
Joined: 11 Aug 2018, 07:41

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Sabur » 09 Nov 2019, 10:59


ብርግጽ : "ቃንዛ ደቀባት ኤርትራውያን ቃንዛይ"


Always insecure of his ancestors, the poisonous Isayas "ሓሳድ ዓጋመ እከይ ኢሳያስ : ዓዲ ዘይብሉ ዓውዲ ዘይብሉ" first killed every genuine Eritrean Tegadelti in the early days of PLF (later EPLF) by exploiting the weakest link of regionalism in creating division among the gullible Eritrean Fighters and aligning himself with the Eritrean PLF fighters form the Red Sea region to eradicate the Progressive Hard Core Eritreans of the EPLF - first the Menkae Group and later the Yemin group.

His killing of genuine Eritreans did not stop then, he continued eliminating Hard Core Eritreans by aligning himself with TPLF gangs in driving genuine ELF fighters who were challenging the corrupt ELF leadership. He knew once the Genuine ELF fighters gain power in the ELF that his own power in the EPLF would be in danger. So he had to take action against these group by aligning with the filthy TPLF.

Do you deny these facts, follower?

Indeed Follower.

https://www.youtube.com/watch?v=X-uifLUaU_QFollower wrote:
09 Nov 2019, 09:49
Sabur wrote:
09 Nov 2019, 09:17

Zombie:


So True including "ሓሳድ ዓጋመ ወዲ መድህን በራድ - Isayas Afeworki" the back stabber of the Eritrean People.
እከይኩም ምዝርግሑ ኣቀንዝያትካ ዶ?

"ስጋ ሕስምቲ እንተወደቀት ሓመድ ሒዛ ትትንስእ"ክክክክ
Last edited by Sabur on 09 Nov 2019, 12:05, edited 1 time in total.

Temt
Member
Posts: 2677
Joined: 04 Jun 2013, 22:23

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Temt » 09 Nov 2019, 11:37

Sabur Ugum, just STFU ያ ሓሳድ ዋሒድ - ቡዳ! :twisted: :twisted: :twisted:

Sabur
Member
Posts: 664
Joined: 11 Aug 2018, 07:41

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Sabur » 09 Nov 2019, 11:58


ወይዘሮ ጥምየት:

I know it so hard to find out the truth about your master Dictator ሓሳድ ዓጋመ Isayas ancestors. He is not Eritrean Period and every Eritrean knows about it. You can not do anything about this.

ወይዘሮ ጥምየት:
Do you know why the ሓሳድ Isayas agendas has been eliminating Genuine Eritreans and now working for the Bull Crap so called Regional Cooperation? He knows that every Eritrean knows he is not from Eritrea. He is always working hard to destroy anything Eritrean.

He is Insecure of his own Identity, suffers form it and is always angry and jealous that he is not Eritrean.

He has been playing the same game again and again destroying Eritrea by killing and driving away Eritreans and making Eritrean barren of its own People.

A genuine Eritrean leader first develops his own people and country, creates harmony among its own citizens before jumping into Regional Cooperation of Countries.

But the ሓሳድ ዓጋመ Isayas has to find excuses to destroy Eritrea. He is the Enemy of the Eritrean People.


Temt wrote:
09 Nov 2019, 11:37
Sabur Ugum, just STFU ያ ሓሳድ ዋሒድ - ቡዳ! :twisted: :twisted: :twisted:

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Zmeselo » 09 Nov 2019, 12:23

Panic attack! Change the subject, quick! What to do? What to do?

Oh yeah, wedi Medhin ...wedi Medhin. :lol:

If you read the article carefully subur, the people contributed in singling them out. As far as I know, only agame accuse PIA of being an agame.

Why?

I would too, if I was an agame. Who wouldn't want to own, such a jewel?

This post was forgotten, but you dug it out. Why? Cos it hurts. Qiqiqi
Sabur wrote:
09 Nov 2019, 09:17

Zombie:


So True including "ሓሳድ ዓጋመ ወዲ መድህን በራድ - Isayas Afeworki" the back stabber of the Eritrean People.

Awash
Senior Member+
Posts: 29052
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Awash » 09 Nov 2019, 12:28

Zombie,
You deqi40 are soooo funny.
:lol: :mrgreen: :lol:

Digital Weyane
Member
Posts: 3525
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Digital Weyane » 09 Nov 2019, 12:38

When I was a kid growing up in Adwa, my grandfather used to tell us short moral stories, and the story I remember the most goes like this.
 • Once upon a time there lived a pack of hyenas in a cave just outside a small village in Tigray. The hyenas were notorious for stealing meat from the villagers who obviously grew frustrated with the hyenas that they decided to take matters into their own hands by killing the hyenas' cabs in retaliation.

  The adult hyenas then called an emergency meeting in their cave to resolve the situation. An elderly hyena got up and said, "stealing meat from the villagers is not worth losing our precious cabs, so we must cease and desist the practice immediately." He offered to provide hunting training as an alternative to stealing meat from the villagers. The hyenas loved his idea and gave him a huge round of applause.

  Then a young crafty hyena named Awe-Ash raised his hand and asked the elderly hyena, "You told us to stop stealing meat from the villagers, but what are we supposed to do if we find their door wide open and the meat is left unattended on the kitchen counter?"

  The elderly hyena replied: "In that case, it is a free meal. Just remember to say a quick prayer before eating the meal."

  The hyenas left the emergency meeting happy and with a smile on their face. :mrgreen: :mrgreen:


*** The moral of the story is: It ain't stealing 'til you get caught.***

kerenite
Member
Posts: 2636
Joined: 16 Nov 2013, 13:15

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by kerenite » 09 Nov 2019, 15:08

Aite zemeselo, the low-graded higdef cadre aka zombie,

Well, for the first time I have to concur with you regarding tegaru with the assumption that you ain't one of them. One never knows.

Regarding tegaru who were living in eritrea and their evil deeds (no generalization here), not only eritreans suffered from it rather other foreigners as well who were living in eritrea. Case in point the yemenis, shops owners such as ami ali etc..lol

The yemenis used to say: LATAMIN ALTIGRAWAY WELEW KAN ALF HIYAWAY. Literally, never trust a tigrian even if he behaves as a humble and very freindly person.

In conclusion, eris should never ever trust wedi medhin while he is tigraway.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Zmeselo » 09 Nov 2019, 15:50

Dog poo, only the ugume use the term "aite"!

I don't give a shít, whether you concur with me or not! Your opinion, means [email protected] all to me.

According to your beloved Meles shetati- chenawi, you tegaru are of yemeni origin.

Well Eritreans trust "wedi Medhin", whether he's a tgraway (which he isn't. He's 25% tgraway DNA wise but 100% Eritrean, patriotism wise) or not.

Now, what you gonna do about it?
kerenite wrote:
09 Nov 2019, 15:08
Aite zemeselo, the low-graded higdef cadre aka zombie,

Well, for the first time I have to concur with you regarding tegaru with the assumption that you ain't one of them. One never knows.

Regarding tegaru who were living in eritrea and their evil deeds (no generalization here), not only eritreans suffered from it rather other foreigners as well who were living in eritrea. Case in point the yemenis, shops owners such as ami ali etc..lol

The yemenis used to say: LATAMIN ALTIGRAWAY WELEW KAN ALF HIYAWAY. Literally, never trust a tigrian even if he behaves as a humble and very freindly person.

In conclusion, eris should never ever trust wedi medhin while he is tigraway.

Fed_Up
Senior Member
Posts: 15983
Joined: 15 Apr 2009, 10:50

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Fed_Up » 09 Nov 2019, 16:01

AgameWoch are unsophisticated creature. Try again.. then probably we will considered you eritrawi.

Qodar agameW
Sabur wrote:
09 Nov 2019, 11:58

ወይዘሮ ጥምየት:

I know it so hard to find out the truth about your master Dictator ሓሳድ ዓጋመ Isayas ancestors. He is not Eritrean Period and every Eritrean knows about it. You can not do anything about this.

ወይዘሮ ጥምየት:
Do you know why the ሓሳድ Isayas agendas has been eliminating Genuine Eritreans and now working for the Bull Crap so called Regional Cooperation? He knows that every Eritrean knows he is not from Eritrea. He is always working hard to destroy anything Eritrean.

He is Insecure of his own Identity, suffers form it and is always angry and jealous that he is not Eritrean.

He has been playing the same game again and again destroying Eritrea by killing and driving away Eritreans and making Eritrean barren of its own People.

A genuine Eritrean leader first develops his own people and country, creates harmony among its own citizens before jumping into Regional Cooperation of Countries.

But the ሓሳድ ዓጋመ Isayas has to find excuses to destroy Eritrea. He is the Enemy of the Eritrean People.


Temt wrote:
09 Nov 2019, 11:37
Sabur Ugum, just STFU ያ ሓሳድ ዋሒድ - ቡዳ! :twisted: :twisted: :twisted:

Digital Weyane
Member
Posts: 3525
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Digital Weyane » 09 Nov 2019, 16:11

I know my Weyane boss eden/kerenite agrees with me when I say that -- Eritreans are the most foolish and gullible people on Earth! :mrgreen: :mrgreen:

I heard the following true story from a Tigraway businessman in Adwa who once led a migrant life in Asmara during the 1970s as a seasonal laborer.


 • He started the story by saying, ".... We Tegaru didn't know what insurance was until a tragic car accident involving a Tigraway pedestrian in Asmara opened our eyes to a new financial opportunity beyond the wildest of our imagination."

  "The year was 1972. A 12 year old Tigraway boy crossing one of Asmara's busy streets with his father got hit by a car and tragically died as a result of his injuries. When the driver's insurance company paid the father thousands of dollars in compensation, he returned home to his native Adwa and started a small business with his newfound fortune. He enthusiastically shared his rags to riches story with his fellow Adwans that it inspired many fathers to grab their children by the ear and head to Asmara to try their luck by sacrificing their children on the altar of an auto accident for profit scheme."

  "One after another, Tegaru fathers deliberately pushed their children into Asmara's incoming traffic, causing many deaths and injuries, and provided false eyewitness testimonies to fraudulently submit accident claims to collect thousands of dollars in insurance settlement payments." (( Rest in Peace to the children.))

  "By the time Eritreans discovered the massive insurance fraud, many Tegaru fathers had already become very wealthy and they coined the now famous phrase "ልሓማሼናይ ብማሕላ፡ ልደርሆ ብማሸላ።" (ለኤርትራ ሕዝብ በማሃላ ለዶሮ በማሸላ።) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


That's how we Weyane played these foolish and gullible shabos. We are smarter than our Smart Phones. :mrgreen: :mrgreen:

Fed_Up
Senior Member
Posts: 15983
Joined: 15 Apr 2009, 10:50

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Fed_Up » 09 Nov 2019, 16:21

Halal metrï shirtamu,

Tell you What make you b!tchy shrtam arse is the title of the thread. Well get used to it because every Eritreanns household regardless of age know it by heart.
Qodar agame!


kerenite wrote:
09 Nov 2019, 15:08
Aite zemeselo, the low-graded higdef cadre aka zombie,

Well, for the first time I have to concur with you regarding tegaru with the assumption that you ain't one of them. One never knows.

Regarding tegaru who were living in eritrea and their evil deeds (no generalization here), not only eritreans suffered from it rather other foreigners as well who were living in eritrea. Case in point the yemenis, shops owners such as ami ali etc..lol

The yemenis used to say: LATAMIN ALTIGRAWAY WELEW KAN ALF HIYAWAY. Literally, never trust a tigrian even if he behaves as a humble and very freindly person.

In conclusion, eris should never ever trust wedi medhin while he is tigraway.

Awash
Senior Member+
Posts: 29052
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Awash » 09 Nov 2019, 16:49

Zmeselo wrote:
09 Nov 2019, 15:50

...Well Eritreans trust "wedi Medhin", whether he's a tgraway (which he isn't. He's 25% tgraway DNA wise but 100% Eritrean, patriotism wise) or not.
Zombie concedes 25% :mrgreen: :lol: :mrgreen:
The Case is Closed, deqi40:
By the preponderance of the evidence, and beyond the reasonable doubt, wedi medhin is cento per cento.
:mrgreen: :lol: :mrgreen:◾4. H.E. Ras Hagos Mirtcha. He was k. in battle with Ras Alula in Shire, 19th January 1897, having had issue,a son: ◾a. Dejazmatch Abraha Hagos. m. 10th July 1896, Woizero Attenesh (b. ca. 1880), eldest daughter of H.H. Ras Mangasha Yohannes, Prince of Tigray. [He may have had issue, four sons: ◾i. H.E. Dejazmatch Solomon Abraha. Governor of Wollo in 1964.
◾ii. Captain Mekkonen Abraha. Cmsnd. Imperial Ethiopian Navy, retd. as Capt. m. (a) a daughter of Dejazmatch Ghebray, educ. Empress Menen Sch., Addis Ababa, by whom he had two children.
◾iii. Ato Hagos Abraha, educ. Tafari Makkonen Sch., Addis Abbaba. Employed with National Bank.
◾iv. Ato Afewerq Abraha. Employed with the Ministry of Land Reform, at Mekele, Tigray. m. Woizero Adanech Berhe, daughter of Woizero Medhin Berad, sister of Fitawrawri Kidane Mesel, from Adowa. He had issue: ◾1a. Ato Amare Afewerki.
◾2a. Ato Isayas Afewerki. b. at Asmara, 2nd February 1946, educ. Addis Ababa Univ., Joined Eritrean People's Liberation Front in 1966, Commissar 1966-1967, Dep. Divisional Cdr. 1967-1969, Co-Founder Eritrean People's Liberation Front (EPLF) 1970, Dep. Gen-Sec. 1977-1978, Sec-Gen. 1978-1994, Presdt. Eritrean People's Front of Democracy and Justice since 1994, Sec-Gen. of the Govt. & C-in-C 1991-1993, Presdt. & C-in-C of Eritrea since 1993. m. Woizero Saba Haile, of Shimezana, Eritrea.
◾3a. Ato Amanuel Afewerq
◾4a. Ato Ermias Afewrq.
◾5a. Ato Yonas Afewerq.
◾1a. Woizero Tsigereda Afewerq.
◾2a. Woizero Arian Afewerki.
http://www.royalark.net/Ethiopia/tigray5.htm
...Family background of the Eritrean tyrant
Isayas' father, Ato Afewerq/ki is from Adi Tanqua-Milash/Tembien and they trace their roots to Agame Awraja of Tigray in Ethiopia.

Isayas's father used to work in Mekele, the capital of Tigray Province. Isayas's father used to work at the Ministry of Land Reform until his retirement. Until he died, those who knew him in Tigray used to identify him as "the man who wears a black suit, a black "cravat"/neck tie and a black hat."

Isayas's Mother Woz. Adanech Berhe is from Adwa in Tigray. This is also the birthplace of the father of Prime Minister Meles Zenawi of Ethiopia.

Isayas's uncles (via his father) are: Dejazmatch Solomon Abraha, Captain Mekonnen Abraha, Ato Hagos Abraha.

Dejazmatch Solomon Abraha (Isayas's uncle) was the Enderassie/Governor of Wollo province in Ethiopia during the reign of Emperor Haileselassie. In 1964 (E.C.), ae Tigray cultural group based in Mekele visited Dessie, the Capital City of Wollo after their tour to Asmara. The Governor of Wollo at the time, Dejazmatch Solomon Abraha, (the Eritrean President's uncle), in a special dinner, organised in their honour expressed his pleasure and gratitude to the Cultural Group for their initiative of popularising the Tigrean folklore music and dances and he told them that he was a Tigrean himself.

Dejazmatch Solomon Abraha revealed to them that his own mother was from Agame Awraja in Beganta-Afeshum Woreda (sub-district) in a village called Qil-a-at" in Tigray, Ethiopia. He also told them that his father was from Tenbien in Tigray.

Navy Captain Mekonnen Abraha was "married" to the daughter of Dejazmatch Ghebray, who was a student at Empress Menen School in Addis Ababa and he is believed to have children from her. Ato Hagos Abraha was a student at Teferi Mekonnen School in Addis Ababa in the mid 1940s. He discontinued his studies due to ill health and later died when he was working at the National Bank in Addis Ababa.

...Isayas's grandmother (on his mother's side) is called Woz. Medhin "Berad" and she is from Adwa in Tigray. She is the sister of Fitawrari Kidane Mesel.

It is also alleged that Fitawrari Kidane is the father of either Ato Kassahun or Ato Yemane Kidane (otherwise known as "Jamaica") of the TPLF/EPRDF ruling group of Ethiopia. If this is true, it implies that Ato "Jamaica" and Isayas Afewerki of Eritrea are in a sense brothers by our Eritrean/Ethiopian definition but a cousin in Western sense
. It is also said that some of the closest people around Isayas Afewerki also have a Tigrean blood. In short, many of those who are fanatic anti-Ethiopia in Asmara are mainly Tigreans/Ethiopians by origin and those who have had strong links and connections with Tigray, in particular, and Ethiopia, in general.

Isayas's aunt (the sister of Isayas's mother) is called Woz. Hana. She is the wife of Ato Belay. Both Woz. Hana and Ato Belay are from Adwa. It is alleged that their children are living in Sweden.

Isayas's uncle (on his mother's side) is married to a woman from Adwa and has a daughter named Woz. Zewdi, who is now said to be living in Germany.

From the above information, the only "Eritreanness" of Isayas Afewerki is that he was born in Eritrean soil and he is married to Woz. Saba Haile of Shimezana of Eritrea.
:lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Last edited by Awash on 09 Nov 2019, 19:25, edited 3 times in total.

simbe11
Member
Posts: 1645
Joined: 23 Feb 2013, 13:02
Location: Addis Ababa

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by simbe11 » 09 Nov 2019, 16:54

I heard the same sh!t about people for Asmara but never heard of people saying never trust Eritreans. For the wrong doings of a few don’t blame the entire population. In fact, if it was for people like you, I would’ve never said I have Er bloodline.

Zmeselo wrote:
08 Nov 2019, 10:27
ካብ ሰነዳት መጽሔት "ህዝብን ፖሊስን"

"ካብ ሑሞራ ክሳብ ዓሊግድር"
==================
ግርማይ ወልደግዮርጊስ (መንከኒኖ)

1ይ ክፋል

ተወላዲ ሽረ እንዳ ስላሴ ዝኾነ ትግራዋይ እምባየ ገብረሂወት ገብረስላሴ፡ ዶባት ዛላምበሳ ሰርሓ ፡ራማ-ዓዲ ዃላ ምስ ተኸፍተ፡
ስለምንታይ ሑመራ ኦም-ሓጀር ዘይክፈት? ስለምንታይ ምስ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ገጽ ንገጽ ዘይንራኸብ? ስለምንታይ ኢና ቂምን ቅርሕንትን እናሓርቀምና እንነብር? ህዝቢ ንህዝቢ ተራኺብና ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሽግራትና ዘይንፈትሕ? ካብ ሓደ ሩባ እንሰቲ ሓደ ዝቛንቋና ህዝብታት'ዶ ከይኮንና? ስለዚ ዶባት ንምንታይ ይሓጽሩና? ከም'ቲ ብወገን ክልልና ትግራይ ዘሎ ሰናይ ተበግሶ፡ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምትሕብባሩ ከርኢ ትጽቢት ዝግበር'ዩ
እናበሉ ሩባ ተከዘ ሰጊሮም ናብ ኦምሓጀር ብምኻድ፡ ልቢ መንእሰያትን ህዝቢን ኦማሓጀር ክሰልቡ ካብ ዝህቅኑ ዝነበሩ መንእሰያት ሓደ ምንባሩ፡ ተቐማጦ ኦምሓጅር የዘንቱው፡፡ህዝቢ ኦምሓጀር ሓደ ክፋል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ብጥርጣረ ዓይኒ ዘይኮነ ብኽፋት ልብን ሰናይ ባህግን ርእዩ; ካብታ ዘላቶ ኣአንጊዱ
እንቋዕ ደኣ ናብዚ ተበጽሐ 'ምበር ጉዳይ ምኽፋት ዶባት መዓልቱ ሓሊ'ዩ ክመጽእዩ
ብምባል ሰሰናዩ ተመንዩ የፋኑዎም ነበረ።

ከም'ቲ ሰብ ኦምሓጀር ዝተመነዩዎ መዓልቲ ምኽፋት ዶባት ኦምሓጀር ሑመራ ርጉጽ ኮነ። በዚ መሰረት እምባየን ካልኦትን ዝርከቡዎም መንእሰያት ትግራይ፡ "መን ኢኻ"? ዝብል ዘይብሎም፡ "እዚ ወይ ከምዚ'ኮ ክገብሩና ይኽእሉ'ዮም" ዝብል ጥርጣረ ኣብ ርእሲኦም ከይሓደረ፡ ንኸተማታት ኦምሓጀር፡ ተሰነይ፡ ባረንቱን፡ ዓሊግድር ሓምበጡለንን ዓንደሩለንን፡ ድሕሪ'ዚ ዝሓለሙዎን ዝዓለሙዎን ዕላማ ንምትግባር ከም ቀዳምነት ነዞም ዝስዕቡ ኣጀንዳታት ኣብ ምትግባር ተንቀሳቐሱ።

1ይ -ብመጀመርያ፡ ናይቲ ህዝቢ ባህላዊ ኣነባብራ፡ ኣብ ገበንን ገበን ምክልኻልን ዘለዎ ንቕሓት ኣብ ምጽናዕን ምስትብሃልን'ዮም ተጸሚዶም፡፡ በዚ መሰረት፡ ባህላዊ ኣነባብርኡ እዝግን ጎረቤትን ኣሚኑ ቤቱ ኣርሒዩ ኣስተርሒዩ ከምዝድቅስ፡ ብዛዕባ ስርቂ ድማ፡ ዝኾነ ሰብ በታ ርሃጹ ጻሕቲሩ ዝረኸባ ቁራስ እምበሪ ናይ እንዳኣማቱ ቁሊሕ ዘይብል ምዃኑ ተገንዘቡ፡፡ እዚ ባህላዊ ኣነባብራን ኣተሓሳስባን፡ ሓደ ንስርቂ ካብ ዝምችኦም ጉዳይ ምዃኑ ተሰማምዑሉ።

2- እዞም ኣስታት ሸውዓተ ዝበጽሑ፡ ካብ ከተማታት ሑመራን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ኣብ ስርቅን ዝምታን ቅጥፈትን ክዋፈሩ ዝጸንሑ ሰብ እከይ ዕላማ፡ ብኸምዚ ዝተጠቕሰ ቁጽሪ ናብ ከተማታት ኤርትራ ክንቀሳቀሱ እንተኾይኖም፡ ናብ ቃልዕ ምውጻእ ስለዝኾነ፡ ናብ ክልተ ጉጅለ ተመቓቒሎም ንኽንቀሳቐሱ መደብ ሰርዑ።

በዚ መሰረት ቀዳመይቲ ጉጅለ፡ እምባየ፡ ሓየሎም(መፍዙዝ) ከምኡ'ውን ዜናዊ ሒዛ፡ እታ ካልኣይቲ ጉጅለ ድማ፡ ሓጎስክብሮም፡ ሳልሳይ ድማ ንግዚኡ ስሙ ዘይተፈልጠ "ባርያ" ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ሓቚፋ ክትንቀሳቐስ ብምርድዳእ ንዝምታ ናብ ኤርትራ ወፊሩ፡፡

ፈለማ ኣብ መደበራት ኦምሓጀርን ጎልጅን፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ቁጽሪ፡ "ንብረት ኮነ ገንዘብ ተሰሪቑና" ዝትሕዝትኡ ጥርዓናት ብተደጋጋሚ ክቐርብ ጀመረ። ህዝቢ መታሕት ብሓፈሻ፡ ህዝቢ እዚ ከባቢ ድማ ብፍላይ፡ ከምቲ ደጋጊምካ ዝጥቀስ ቤቱን ንብረቱን ንእዝግን ንጎረቤቱን ኣሚኑ ባብ ኣርሕዩ ናይ ምድቃስ ባህሊ ኢዩ ዘለዎ። ብዓልቲ ድኳን ዝኾነት ኣደ ከይተረፈት፡ ነቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ውላዳ ወይ ድማ ጥርሑ ገዲፋቶ፡ ኣብ ውሽጢ ገዝኣ ምስ ናብራ ምስውስው ትብል'ሞ፡ደላዪ መጺኡ ምስ ተዳሃያ ኢያ ደሃይ ድኳና ትገብር። ስለ'ዚ፡ እዞም ካብ ስግር ዶብ ዝመጹኡ ዘመት'ቲ፡ ነዚ ኣገባብ'ዚ ክምዝምዙዎ ሓደ ካብቲ መደባቶም ኮይኑ ክጥቀመሉ ጀመሩ፡፡ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ንወለዶታት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ኣነባባርን ነዚ ኣነባብራ'ዚ ዝዘርግ በዞም ካብ ስግረ ዶብ ዝመጹ ዘመትቲ ዝተኣታተወ ሓድሽ ክስተትን፡ ክቕርቀርን ክሻቐልን ጀመረ።

ከም ውጽኢቱ ናይ'ዚ ዝርገት'ዚ፡ ካብ ህዝቢ ጎልጅን ኦምሓጀርን ናብ መደበራት ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ጥርዓን ከይኣክል፡ ከም ተወሳኺ ካብ ህዝቢ ተሰነይን ዒሊግድርን ልዕሊ 20 ጥርዓናት ገበን ናብተን መደበራት ወሓዘ፡፡

(Courtesy: Shur Shur)

LeeVanCliff
Member
Posts: 717
Joined: 14 Nov 2013, 13:07

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by LeeVanCliff » 09 Nov 2019, 17:22

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

know my Weyane boss eden/kerenite agrees with me when I say that -- Eritreans are the most foolish and gullible people on Earth! :mrgreen: :mrgreen:

I heard the following true story from a Tigraway businessman in Adwa who once led a migrant life in Asmara during the 1970s as a seasonal laborer.

He started the story by saying, ".... We Tegaru didn't know what insurance was until a tragic car accident involving a Tigraway pedestrian in Asmara opened our eyes to a new financial opportunity beyond the wildest of our imagination."

"The year was 1972. A 12 year old Tigraway boy crossing one of Asmara's busy streets with his father got hit by a car and tragically died as a result of his injuries. When the driver's insurance company paid the father thousands of dollars in compensation, he returned home to his native Adwa and started a small business with his newfound fortune. He enthusiastically shared his rags to riches story with his fellow Adwans that it inspired many fathers to grab their children by the ear and head to Asmara to try their luck by sacrificing their children on the altar of an auto accident for profit scheme."

"One after another, Tegaru fathers deliberately pushed their children into Asmara's incoming traffic, causing many deaths and injuries, and provided false eyewitness testimonies to fraudulently submit accident claims to collect thousands of dollars in insurance settlement payments." (( Rest in Peace to the children.))

"By the time Eritreans discovered the massive insurance fraud, many Tegaru fathers had already become very wealthy and they coined the now famous phrase "ልሓማሼናይ ብማሕላ፡ ልደርሆ ብማሸላ።" (ለኤርትራ ሕዝብ በማሃላ ለዶሮ በማሸላ።) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Zmeselo » 09 Nov 2019, 17:53

Some stupid individuals will never get it but, let alone PIA's 25%, Eritreans even concede Welwel's 100% tgrawnet. Yet, no one can deny his Eritreaness because of his genuine struggle for an independent Eritrea to the point of risking his life 7 times.

Meles was 50% Eritrean, but the farthest of all from being one because of his evil actions towards ppl of Eritrean descent & his desire to reverse Eritrean independence.

These same stupid ppl, dream of being Eritrean themselves. Something, completely unachievable.

Digital Weyane
Member
Posts: 3525
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Digital Weyane » 09 Nov 2019, 18:25

We Weyane don't care whether Eritreans trust us or not. We would rather be feared than trusted. I know many Eritreans on this forum who are very afraid of my Weyane brother Awash, because they know that he can impose UN sanctions with a flick of his fingers, and devastate you with his avalanche of anti Eritrea threads.

While many of you are participating on this forum during your free time, our dedicated Digital Weyane soldiers like Awash do it full time, 16 hours a day, and 7 days a week, to suffocate you until you start to fear Weyane leaders staying at Axumaniac Hotel, where they can check out any time they like, but they can never leave! • Welcome to the Hotel Axumaniac
  Such a lovely place (such a lovely place)
  Such a lovely face.
  Plenty of room at the Hotel Axumaniac
  Any time of year (any time of year) you can find it here

  So I called up the Captain,
  'Please bring me my wine'
  He said, 'we haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine'
  And still those voices are calling from far away,
  Wake you up in the middle of the night
  Just to hear them say"

  Welcome to the Hotel Axumaniac
  Such a lovely place (such a lovely place)

  Mirrors on the ceiling,
  The pink champagne on ice
  And she said, 'we are all just prisoners here, of our own device'
  And in the master's chambers,
  They gathered for the feast
  They stab it with their steely knives,
  But they just can't kill the beast  Last thing I remember, I was
  Running for the door
  I had to find the passage back to the place I was before
  'Relax' said the night man,
  'We are programmed to receive.
  You can check out any time you like,
  But you can never leave!'Digital Weyane
Member
Posts: 3525
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሽሕ እንተመሰለ ሕያዋይ፡ አይትእመን ንትግራዋይ!

Post by Digital Weyane » 09 Nov 2019, 18:41

Shabo, you opened a can of worms with this thread. Now my Weyane boss eden/kerenite has unleashed our top Weyane dog Deqi-Arawit to devastate you with his multiple threads aimed at countering your attacks. You messed with the wrong people !!!

Viva Digital Weyane
Viva Deqi-Arawit the Great!
Viva eden/kerenite, the boss of bosses, Capo dei capi !!

Post Reply