Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 17:48


Deqi-Arawit
Senior Member
Posts: 10843
Joined: 29 Mar 2009, 11:10
Location: Bujumbura Brundi

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Deqi-Arawit » 29 Oct 2019, 17:59

Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:44
አቲ ኪዲንዶ: ናብ ጥርሙዝኪ::

ናተይ ደረጃ: አይኮንክን!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 17:35
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:14
ኪዲ ምስቶም ናይ እንስሳ ቋንቋ ዝዛረቡ: ምስኦም ተዛረቢ::

ቀልቀለይ ክትበልዒ: ዘይትበቕዒ'ስ!

ወዲ መድህን ክትብል: መሬት ዝዓረባ ጀልፉፍ: ጓል መበለት!

ተመስገን አምላኽ: ብዓል ንስኽን አብ ስደት ጋሕ ትብላ እንቋዕ ኮንክን!

ዕድለኛ ኢያ ኤርትራ!!!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 14:28
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 12:06
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 11:30


:mrgreen: እንዳ ምሕፈር እንዳ መድነንቲ ርእሲ. እዝስ ዜና ድዩ?

ትፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ተስሕቓ ናይ ብሓቂ
ኢሂ እንታይ ነፊሑኪ: አፍ ፋኛቱራ?

Antique restoration: ዝበሃል እኳ ክንደይ ከይትርድእዮ!

ክብረት ዘየፍትወላ: ለፍላፊት!

አነ ዝገርመንስ: እንታይ አበርኪትክላ ነዛ ሃገር ኢኺ: ምስቲ ኩሉ ድንቁርናኺ: ክንድዚ ፈራዕራዕ?
ኣንታ መልመጽ ትፊእ ወዲ መድሕን በራድ. ሕልና ኣልቦ ተባላጺ.
እቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ወይ ደቆም እንታይ ረኺቦም? በጀካ ወርደትን ሕስረትን ?

ንከማኽን ወዲ ከማኽን ተበለጽቲ ዑሱባት ትኸውን ሃገር እንተ ኮይና, ትረፍ 65 000 ስዉኣት, 6000 ሃመማ ከማን ክኸፈላ ከማን ኣይግብኣን.. ሓደ ዜጋ ነዛ ሃገር ኣይበርከትኩላን ኢሉ ክጥዓስ ዘይኮነ ተመስገን ኣምላኽ ምስግናኻ ኣይይግደልካ ኢሉ ዝድዓዓሰሉ ግዜ እዩ መጺኡ.

ኣብቲ ኣርእስቲ ክምለሰ..እዚ ከም ዓቢ አርእስቲ ጌርኪ ጀርመናውያን መጺኦም ናይ ምንገዲ ባቡር ኣጸጊኖሞ ትብልዮ ዘለኺ. ድሕሪ ናጽነት መን ኣጸግንዎ ኢልኪ ዘይትሓቲ. ደቂ መሬት እዮም እዮም ጸጊነሞ.

ሕጂ ኣንታ ኩርኩር, እዚ ኣምጺእካዮ ዘለኻ ዓቢ ኣርእስቲ ኢልካ ዓወታት ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ, ሕፍረት እዩ, ስለምንታይ እንተ ኢልካ, ክእለት (proffesional skills) ካብ ሓደ ወለዶ ናብቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣይ ተማሓላለፈን, እዚ ኽኣ ዓቢ ክሳራ እዩ ንሕብረተሰብ. እዚ ክሳራ እዚ ግን ነዘን ተበለጽቲ ሕልና ኣልቦ ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ ከም ዓወት እዩ ዝቑጸር.

Here are sons of the soil restoring the same rail system without German assistance 12 years ago
ኣንቲ ሓምሊ

ቅድሚ ዜና ምዝርጋሕኪ, እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትሕዝቶ እቲ ዜና ኢልኪ ነብስኺ መርምሪ. ሙኻን ቱፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ኣይናይ ሓንጎል ኣለክን ኢኺን ክትምርምራ, ካብ ዓቅምኽን ንላዕሊ መስተ ሰቲኻ ትሕዝቶ ዘይብሉ ጭርሖ ምድጋም ጥራይ እዩ ስራሕክን.

ኪዲ ሕጂ ኣንቲ ጀልፋፍ ሕልና ኣልቦ ተበላጺ, ኣብ shabait, twitter ዜና በርብሪ. ጀርመናውያን መጺኦም ኢልኪ ሓምሓምኪ ህረሚ.

ኣይተጋገኽን.
ሓደ ሕልንኡ ዝሸጠ, ተበላጺ ጥራይ እዩ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክስራዕ ዝኽእል እምበር, ሓደ ፍርሓት እዝግኣብሄር ዘለዎ, እንታይ ከይብሃል ዝብል ሰብ ትረፍ ዶ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክኸውን, ሓደ ኣየር ምስኺ ምስትንፋሱ ከማን ይሕፍሮ.....ኪዲ ድኣ ኣንቲ ድርባይ ሕስርቲ ካድር

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 18:12

ካብ ናይ Johnny Walker ካድር: ይሓይሽ!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 17:59
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:44
አቲ ኪዲንዶ: ናብ ጥርሙዝኪ::

ናተይ ደረጃ: አይኮንክን!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 17:35
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:14
ኪዲ ምስቶም ናይ እንስሳ ቋንቋ ዝዛረቡ: ምስኦም ተዛረቢ::

ቀልቀለይ ክትበልዒ: ዘይትበቕዒ'ስ!

ወዲ መድህን ክትብል: መሬት ዝዓረባ ጀልፉፍ: ጓል መበለት!

ተመስገን አምላኽ: ብዓል ንስኽን አብ ስደት ጋሕ ትብላ እንቋዕ ኮንክን!

ዕድለኛ ኢያ ኤርትራ!!!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 14:28
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 12:06


ኢሂ እንታይ ነፊሑኪ: አፍ ፋኛቱራ?

Antique restoration: ዝበሃል እኳ ክንደይ ከይትርድእዮ!

ክብረት ዘየፍትወላ: ለፍላፊት!

አነ ዝገርመንስ: እንታይ አበርኪትክላ ነዛ ሃገር ኢኺ: ምስቲ ኩሉ ድንቁርናኺ: ክንድዚ ፈራዕራዕ?
ኣንታ መልመጽ ትፊእ ወዲ መድሕን በራድ. ሕልና ኣልቦ ተባላጺ.
እቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ወይ ደቆም እንታይ ረኺቦም? በጀካ ወርደትን ሕስረትን ?

ንከማኽን ወዲ ከማኽን ተበለጽቲ ዑሱባት ትኸውን ሃገር እንተ ኮይና, ትረፍ 65 000 ስዉኣት, 6000 ሃመማ ከማን ክኸፈላ ከማን ኣይግብኣን.. ሓደ ዜጋ ነዛ ሃገር ኣይበርከትኩላን ኢሉ ክጥዓስ ዘይኮነ ተመስገን ኣምላኽ ምስግናኻ ኣይይግደልካ ኢሉ ዝድዓዓሰሉ ግዜ እዩ መጺኡ.

ኣብቲ ኣርእስቲ ክምለሰ..እዚ ከም ዓቢ አርእስቲ ጌርኪ ጀርመናውያን መጺኦም ናይ ምንገዲ ባቡር ኣጸጊኖሞ ትብልዮ ዘለኺ. ድሕሪ ናጽነት መን ኣጸግንዎ ኢልኪ ዘይትሓቲ. ደቂ መሬት እዮም እዮም ጸጊነሞ.

ሕጂ ኣንታ ኩርኩር, እዚ ኣምጺእካዮ ዘለኻ ዓቢ ኣርእስቲ ኢልካ ዓወታት ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ, ሕፍረት እዩ, ስለምንታይ እንተ ኢልካ, ክእለት (proffesional skills) ካብ ሓደ ወለዶ ናብቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣይ ተማሓላለፈን, እዚ ኽኣ ዓቢ ክሳራ እዩ ንሕብረተሰብ. እዚ ክሳራ እዚ ግን ነዘን ተበለጽቲ ሕልና ኣልቦ ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ ከም ዓወት እዩ ዝቑጸር.

Here are sons of the soil restoring the same rail system without German assistance 12 years ago
ኣንቲ ሓምሊ

ቅድሚ ዜና ምዝርጋሕኪ, እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትሕዝቶ እቲ ዜና ኢልኪ ነብስኺ መርምሪ. ሙኻን ቱፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ኣይናይ ሓንጎል ኣለክን ኢኺን ክትምርምራ, ካብ ዓቅምኽን ንላዕሊ መስተ ሰቲኻ ትሕዝቶ ዘይብሉ ጭርሖ ምድጋም ጥራይ እዩ ስራሕክን.

ኪዲ ሕጂ ኣንቲ ጀልፋፍ ሕልና ኣልቦ ተበላጺ, ኣብ shabait, twitter ዜና በርብሪ. ጀርመናውያን መጺኦም ኢልኪ ሓምሓምኪ ህረሚ.

ኣይተጋገኽን.
ሓደ ሕልንኡ ዝሸጠ, ተበላጺ ጥራይ እዩ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክስራዕ ዝኽእል እምበር, ሓደ ፍርሓት እዝግኣብሄር ዘለዎ, እንታይ ከይብሃል ዝብል ሰብ ትረፍ ዶ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክኸውን, ሓደ ኣየር ምስኺ ምስትንፋሱ ከማን ይሕፍሮ.....ኪዲ ድኣ ኣንቲ ድርባይ ሕስርቲ ካድር

Deqi-Arawit
Senior Member
Posts: 10843
Joined: 29 Mar 2009, 11:10
Location: Bujumbura Brundi

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Deqi-Arawit » 29 Oct 2019, 18:17

Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 18:12
ካብ ናይ Johnny Walker ካድር: ይሓይሽ!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 17:59
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:44
አቲ ኪዲንዶ: ናብ ጥርሙዝኪ::

ናተይ ደረጃ: አይኮንክን!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 17:35
Zmeselo wrote:
29 Oct 2019, 17:14
ኪዲ ምስቶም ናይ እንስሳ ቋንቋ ዝዛረቡ: ምስኦም ተዛረቢ::

ቀልቀለይ ክትበልዒ: ዘይትበቕዒ'ስ!

ወዲ መድህን ክትብል: መሬት ዝዓረባ ጀልፉፍ: ጓል መበለት!

ተመስገን አምላኽ: ብዓል ንስኽን አብ ስደት ጋሕ ትብላ እንቋዕ ኮንክን!

ዕድለኛ ኢያ ኤርትራ!!!
Deqi-Arawit wrote:
29 Oct 2019, 14:28


ኣንታ መልመጽ ትፊእ ወዲ መድሕን በራድ. ሕልና ኣልቦ ተባላጺ.
እቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ወይ ደቆም እንታይ ረኺቦም? በጀካ ወርደትን ሕስረትን ?

ንከማኽን ወዲ ከማኽን ተበለጽቲ ዑሱባት ትኸውን ሃገር እንተ ኮይና, ትረፍ 65 000 ስዉኣት, 6000 ሃመማ ከማን ክኸፈላ ከማን ኣይግብኣን.. ሓደ ዜጋ ነዛ ሃገር ኣይበርከትኩላን ኢሉ ክጥዓስ ዘይኮነ ተመስገን ኣምላኽ ምስግናኻ ኣይይግደልካ ኢሉ ዝድዓዓሰሉ ግዜ እዩ መጺኡ.

ኣብቲ ኣርእስቲ ክምለሰ..እዚ ከም ዓቢ አርእስቲ ጌርኪ ጀርመናውያን መጺኦም ናይ ምንገዲ ባቡር ኣጸጊኖሞ ትብልዮ ዘለኺ. ድሕሪ ናጽነት መን ኣጸግንዎ ኢልኪ ዘይትሓቲ. ደቂ መሬት እዮም እዮም ጸጊነሞ.

ሕጂ ኣንታ ኩርኩር, እዚ ኣምጺእካዮ ዘለኻ ዓቢ ኣርእስቲ ኢልካ ዓወታት ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ, ሕፍረት እዩ, ስለምንታይ እንተ ኢልካ, ክእለት (proffesional skills) ካብ ሓደ ወለዶ ናብቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣይ ተማሓላለፈን, እዚ ኽኣ ዓቢ ክሳራ እዩ ንሕብረተሰብ. እዚ ክሳራ እዚ ግን ነዘን ተበለጽቲ ሕልና ኣልቦ ኮራኩር ወዲ መድሕን በራድ ከም ዓወት እዩ ዝቑጸር.

Here are sons of the soil restoring the same rail system without German assistance 12 years ago
ኣንቲ ሓምሊ

ቅድሚ ዜና ምዝርጋሕኪ, እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ትሕዝቶ እቲ ዜና ኢልኪ ነብስኺ መርምሪ. ሙኻን ቱፎዞታት ወዲ መድሕን በራድ ኣይናይ ሓንጎል ኣለክን ኢኺን ክትምርምራ, ካብ ዓቅምኽን ንላዕሊ መስተ ሰቲኻ ትሕዝቶ ዘይብሉ ጭርሖ ምድጋም ጥራይ እዩ ስራሕክን.

ኪዲ ሕጂ ኣንቲ ጀልፋፍ ሕልና ኣልቦ ተበላጺ, ኣብ shabait, twitter ዜና በርብሪ. ጀርመናውያን መጺኦም ኢልኪ ሓምሓምኪ ህረሚ.

ኣይተጋገኽን.
ሓደ ሕልንኡ ዝሸጠ, ተበላጺ ጥራይ እዩ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክስራዕ ዝኽእል እምበር, ሓደ ፍርሓት እዝግኣብሄር ዘለዎ, እንታይ ከይብሃል ዝብል ሰብ ትረፍ ዶ ኣብቲ ንስኺ ዘለኽዮ ደረጃ ክኸውን, ሓደ ኣየር ምስኺ ምስትንፋሱ ከማን ይሕፍሮ.....ኪዲ ድኣ ኣንቲ ድርባይ ሕስርቲ ካድር
እሱስ ጎይታኻን መድሓኒኻን ዝኾነ ወዲ መድሕን በራድ ኣለዎ ኣይትሰከፍ. ጌጋይ ድኣ ትኽልኣለይ እምበር johnny walker ዘይ ኮነ milloti liquer እያ ግን መስለኒ

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 18:19


Beautiful Eritrean couple, on a Blen tribe outfit.


Boy playing with the hoop or Silki Enklil, in Tigrgna.


Asmara, the capital city of Eritrea. Magnificent city mostly known for its tranquil, crime-free atmosphere. It has also been lauded, for being one of the cleanest cities in Africa.

(All photos by: ERITREA IS BEAUTIFUL: @TravelToEritrea)


Ethoash
Senior Member+
Posts: 24047
Joined: 20 Apr 2013, 20:24

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Ethoash » 29 Oct 2019, 18:29

a nation where iron come to die...
Eritrea a rust nation
Eritrea decay nation
Eritrea is in the past .
there is no future for Eritrea
no child born in Eritrea
Eritrea a nation of elder no child
The youngest Eritrean is 77 years old
a nation where hope come to die
there is no time in Eritrea time stop at 1937...
everything work as if we r in 1937
a nation of social function
no wedding because no young people,
no birth day party no children
no school no students
no new lover love die in Eritrea
the only business is funeral house
even Isaias Afwerki look like failing apart
a nation have no new thing
no new cloth, no new car , no new shoe no new tv
everything is old may older then the people who lived there
my question is would Eritrea come out of this decay
the answer is yes, the only one way ticket they have is making peace with Golden
and allowing Golden to use Massawa one billion dollar injection in to Economy might kick back the economy
for sure this decaying brain will not admit defeat and face the reality
this buda people what they dont know is defeat is another form of winning

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 19:00Isak squeezes (pressures)

The Swede brings dynamite from the bench and demands more prominence in the future.


Alexander Isak celebrates a goal (Pere Puntí - Pere Puntí)

ÁNGEL LÓPEZ (Donostia)

https://www.mundodeportivo.com/futbol/r ... rieta.html

29-10-2019

(Software translation from Spanish)

One of the aspects that are making the Real shine this season is the depth of its bench, which translates into the great contribution of the players who come out of soda in the second parts. Portu gained ownership and recognition of all by squeezing the maximum minutes Imanol gave him at the end of the matches and Alexander Isak wants to follow in the footsteps of Murcia. His part goal partita ’to Celta define him as the ideal replacement for a team like the Real, but the striker wants to rebel against that label and demands greater prominence in the future.

Despite having been on the court only in a third of the minutes played to date, 300 out of 900, the Swede of Eritrean origin has given plenty of evidence that he can be trusted. With his goal against Celta, together with the one he scored against Espanyol, he is already the realist who best makes his time on the grass with goals. He scores every 150 minutes. Beats Willian José by a little (one goal every 158 minutes), while Oyarzabal (225) and Portu (319) need some more time to score.

Two goals in 10 games do not represent a figure that is too high for a striker, but perhaps for one that has only been a starter in a tie of that decade: against Atlético de Madrid. The two goals of Isak have had the particularity and the point in common of being leaving from the bench, with the left foot, which is not his natural leg, and they have served to win away from home. Before Espanyol, he stole the boll from Calero and ran about 30 meters with a peak of 34.5 kilometers per hour to beat Diego López cross-shooting. Against Celta, he received a pass from his ‘Scandinavian brother’ Odegaard, protected the boll, endured a punch, turned between Aidoo and Beltrán and executed with a left- shot that was tied to the stick. Two great goals.

It is likely that Isak would start matches in 80% of the remaining First teams, but here he must compete with Willian José, the Brazilian who, with 49 goals, is already the fifth foreigner with more goals in the Real, after Kovacevic (107) , Kodro (81), Candle (73) and Nihat (58). Given that this is a three-game week, it is likely that the Swedish will play out tomorrow against Levante in Anoeta or Sunday in Granada.

So far, he has not raised his voice asking for more minutes, although logically hunting them is among his most immediate purposes.

Dortmund spies on him

Isak's performance has aroused the interest of several teams that might already have him on their agenda. But it is certain that there is one who is following his steps very closely, because they're interested: Borussia Dortmund.

The Real paid 6.5 million to the German club, which had its rights, last summer, but with the need to include a repurchase option, which amounts to 30 million euros. The Dortmund can recover in exchange for that amount to the forward during the summers until 2024, but with a particularity: the Real will only sell him if he wishes. For the rest of the clubs in the world, the price of Isak is 70 million, an amount that appears in its contract clause.

La Real faces tomorrow Levante in Anoeta. In the picture Granota milita Borja Mayoral, one of the strikers tempted by Olabe a few months ago. Given Isak's performance, it seems clear that the Gasteiztarra was rightly betting on the Swede and discarding the Madrid option.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 19:38

(Embassy Media): 'ብመስዋእቲ ዝደመቐት ዕለት' 1ይን: 2ይን ክፋላት::Last edited by Zmeselo on 29 Oct 2019, 19:40, edited 1 time in total.

Ethoash
Senior Member+
Posts: 24047
Joined: 20 Apr 2013, 20:24

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Ethoash » 29 Oct 2019, 19:39በቅሎ አባትሽ ማነው ስትባል እናቴ ፈረስ ናት አለች

it is sad u r proud of youth who r born out side of Eritrea.. because u have no youth left in Eritrea

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21131
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Zmeselo » 29 Oct 2019, 19:44
Ethoash wrote:
29 Oct 2019, 19:39


በቅሎ አባትሽ ማነው ስትባል እናቴ ፈረስ ናት አለች

it is sad u r proud of youth who r born out side of Eritrea.. because u have no youth left in Eritrea

Deqi-Arawit
Senior Member
Posts: 10843
Joined: 29 Mar 2009, 11:10
Location: Bujumbura Brundi

Re: Club Licensing Workshop ends in Eritrea

Post by Deqi-Arawit » 30 Oct 2019, 19:17

Here are some wedi medhin berad poodles by the name Tedros Eritrea advertising the regime lies and deception. If the
The historic Eritrean train service will be modernised to provide local service and expanded to neighbouring countries bringing East Africa together for prosperity and sustainable economical emancipation.
ገዳይም ኣቦታትና ኣሐዲሶም ዘንቀሳቐስዎ ቅርሲ ወሎዶታት ዝኮነ መገዲ ባቡር ኤርትራ: ኣብ ቐረባ መጻኢ ኣብ ውሽጥናን: ምስ ጎረባብትናን ብዘመናዊ መገዲ ክሰፍሕ ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ::"Kokob Kidane
:mrgreen:

Post Reply