Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
MatiT
Senior Member
Posts: 10210
Joined: 16 Feb 2013, 10:18

Why the [email protected] always trying to be like Eritreans & talk about Eritrea,"ኤርትራዉያን ነዓይ ፍርቂ ሓይለይ እዮም! ስነጥበባዊ ኣብራሃም ገብረመድህን"

Post by MatiT » 11 Jun 2019, 20:41

ኤርትራዉያን ነዓይ ፍርቂ ሓይለይ እዮም!...https://www.facebook.com/NationalErInte ... 250285777/
ስነጥበባዊ ኣብራሃም ገብረመድህን....

ዝኮነ ኤርትራዊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ፡ ብሃገራዊ ሓድነቱን ልኡላዊ መሬቱን ዝመጾ፡ 20ዓመት ኣይኮነን 200ዓመታት ዉን ዘድሊ እንተኮይኑ ክኸፍል ዘኽእሎ ንቕሓት ዓጢቁ ኣሎ ኢልና ንኣምን። ናይ ዉልቀ ሰባት ጽልእን፡ ሕመቅ ጉጅለታትን ንጎኒ ገዲፍካ።

ዝኮነ ኤርትራዊ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዎ'ዩ፡ ዘሎዎ ርድኢት ናይ ሓባር ረቆሒ ገዲፍካ፡ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣረኣእያ ግን፡ ኣብ ክልተ ተኸፊልና ከምዘለና ዘይከሓድ ሓቂ'ዩ።

እቲ መርዛም ኣጀንዳ ማኒፌስቶ ዓባይ ትግራይ ተሓንጊጡ፡ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ገማሚዑ ህርግሾ ኢሉ፡ ንታሪኽናን መንነትናን ንምድኻም ተዓጢቁ፡ ጸሓዩ ብገለ እንተበረቐትሉ፡ ከም ዝተለዃሰሰ ተመን ርእሱ ኣብ ዉሽጢ ህዝቡ ሸጊጡ፡ ስዉርን ግሁድን ተጻብኦታቱ (ንኣብነት ዋዓላ ዋሽንተንግ ዲሲ ትመስክር) ብዘይ ምስልካይ ዝቕጽል ዘሎ ስድራቤታዊ ጉጅለ ማለሊት ድማ'ዩ ነዚ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ዘሎ ምክፍፋልና ኣግሂድዎ ዘሎ።

ኣብ ምንታይ ኢዮም ግን ከፋፊሎምና....???
እንበኣር፡ ማለሊት ናይ ሓባር ሮቖሒ'ዩ፡ ካልእ ግን፡

1. ማለሊትን ኣዕቆቢኡ ህዝቢ ትግራይንዮ'ም ታሪኻዉያን ደመኛታትና ኢሉ ዝደምደመ ዜጋን፡ (ጽባሕ Poll ከዉርዶ'የ፡ ብግምተይ ግን 60% ይኸዉን)፡

2. ማለሊትን፡ ፖለቲካዊ ባህሊ መራሕቲ ትግራይ፡ ካብ ጥንቲ ጀሚርካ ዝነበረ ዓማጺ መስፍንነት ኣብ ግምት ኣእቲኻ'ዩ እቲ ከም ጸላእትና ንሪኦም እንበር፡ ህዝቢ ትግራይ ኢላካ ምሕፋሽ መሰረታዊ ጌጋ'ዩ፡ ዝብሉ ካልኦት ስነ-ሞጎታዉያን (40% ኣቢሎም ይኾኑ)፡ ኢዮም፡

ንሕና'ከ ከመይ ንሪኦ፡

መርገጺና ኣብ ቁጽሪ ክልተ'ዩ፡
ብዛዕባ ማለሊትን ኣጀንዳኣ ኣጀንዳ ዓባይ ትግራይ'ን፡ ተሰማሚዕናሉ ኢና፡ ናይ ሓባር ሮቖሒ'ዩ። ኣብዝኮነ እዋን ቦታን፡ ክሳብ እቲ ተመን ርእሱ ተጨፍጪፉ ሞቱ ነረጋግጽ፡ ዓይንና ሰለም ከነብል ማለት ዘበት።

እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ባህሊ ከኣ፡ ጥዑም እንተኾይኑ መቐረቱ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስተማቐሮ የለን፡ ጽቡቕ እንተኾይኑ፡ ብምንዝርና ማለሊት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ወዲቑ፡ ምስሉን ክብርታቱን ከመይ ተባሕጊጉ፡ ከም'ቲ ኣቶ ዳዊት ኣብ ቃለመሕትቶም ዝበልዎ፡ ክሳብ ክንደይ ብመንነትካን ቆንቋኻን ትደነሉ እዋን በጺሑ ኣሎ፡ ባዕሎም ዘለዉዎ ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ኣብዚ ብዙሕ ምዝራብ ኣየድሌናን'ዩ።

የግዳስ ሓደ መዘኻኸሪ፡ ሻዕቢያ ነቲ ኣብ ጎዳጉዲ ድፋዓት ናቕፋ፡ ን3ወርሒ ዝበደሆም ሓደ እንኮ ከም ሓሙስ ጂግና ሞኮንን ደርጊ ነበረ ኮሎኔል ማሞ ከመይ ይርኢዎ...?

ወዲ ኤፍሬም ሓደ እዋን ኣብ ዕላሉ፡ ንሱ ሓደ ጂግና ርኢናለን እዘን ኣእዱግ ክብለኒ ይዝከረኒ። እዚ እንታይ'ዩ ዘመልክተልካ፡ ሓደ ሰብ ዕላምኡ ብዘየገዳስ፡ ብጽንዓትን ትብዓትን ቁዋሙ ኣፍሊጡ ምስ ዝቃለስ፡ ዋላ ንሱ እንተሓለፈ፡ ነቕ ዘይብል ክብርታትን መንነትን ንህዝቡን ሃገሩን ኣሕሊፉ ኢዩ ዝኸይድ። ከም'ዚ ናይ ዓዲ ገሊአን ኮሸምሸም ግን፡ ንሳተን ኣለዋ እወ ኣይሞታን፡ ክብርታትን መንነትን ህዝበን ግን ባሕጊገን ልሒጸንኦ እየን ዝኸዳ። ክኸዳ ከለዋ ዉን፡ እቲ በዚ ኩነታት ዝተወደኦ ህዝበን'ዩ ስነስርዓት ቀብረን ዝፍጽሞ።

ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ግን ንጹር ዘየማትእ መርገጺ ክህልወና ጽቡቕ'ዩ መስለኒ።

ህዝቢ ከም ዝመራሕካዮ፡ ከከም ፖለቲካዊ ባህሊ መራሕቱ ክኸይድ ንቡር'ዩ። ንኣብነት፡ ንሕና ኤርትራዉያን ኣብ ዓድና ብጽፍርና ሚሂሮምና፡ ዋላ ተሰዲድና ከኣ ብጽፍርና ክንብል ንዉዕል ኣለና፡ ኣብ ዉሽልኽናን ቀጠፍጠፍን ዝወፈረ ንኹንኖ፡ ነወግዶ፡ እቲ ዘይምቅሉል ህዝባዊ ምምሕዳር ከኣ ኣለና ከም ከነዐርዮ ዘለና ሕማቅ ባህሊ፡ ንሰብ ኣብ ክንዲ ትሕት ኢልካ ትቕበሎ፡ ነዓ፡ በዚ፡ ሓፈል፡ ተሰራዕ፡ ነጥቢስርዓት፡ ሕለፍ፡ ሰጥበል፡ ክንብሎ ንዉዕል ኣዚና ብዙሓት ኣለና (ንኩሉ ዝምልከት ኣይኮነን፡ ነቶም ሰነፋት ጥራይ)። ህዝቢ ከኣ ናይ ልብና ርኢልና፡ ደሓን ኢሉ ይከይድ።

ሕጂ፡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዉን ከምቲ ኣዚዩ ኣነዋሪ ፖለቲካዊ ባህሊ ማለሊት፡ ከምዚ ንሪኦ ብጥርኑፍ ኣብ ኣሉታዊ ዘመተታት ክሳተፍ (ንኣብነት ኣብ YouTube)፡ ጸጋም መንገዲ ክኸይድ ትጽበዮ ነገር'ዩ። ተኾነ፡ ሓደ ህዝቢ ብኡ ዝድምደም መግለጺ'ኡ ኣይኮነን፡ ከም'ቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዉን፡ ለባም ሰብ ስኢና ዝብልዎ። ዝኮነ ህዝቢ ሰላም ይደሊ፡ ክዓቢ ይደሊ፡ ክቕየር ይደሊ፡ ተሓጋጊዙ ክዓቢ ይደሊ፡ ኣብ ጎረባብቱ ብዘይፍርሕን ስግኣትን ብሓርነት ክንቀሳቀስ ይደሊ፡ወዘተ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ይደሊ። በንጻሩ፡ ስርዓታት ካልእ ዓሚጽና መንዚዕና ኣምጺእና ዝሓሸ ክንፈጥረልካ ኢና ኢሎሞ ዉን፡ ድሕር ኣይብልን። ስለ'ዚ ንሕና፡ ነቲ ጽቡቕ ድሌት ዘልዕለሉ ምስ ረኸበ ዝዕልል ባህሪያት ህዝቢ ኢና ክንወስድ ዘለና።

ኣብ መዳይ ስነጥበብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም ጎረባብቲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓዉድታት ንመጻኢ ብሓባር ክንሰርሕ፡ ሕርያ ዘይኮነ ዕጫ'ዩ። ስነጥበባዊ ኣብራሃም ገብረመድህን ድማ ከም ኩሎም ጽቡቕ ድሌት ዘለዎም ኣህዛብ ወሲድና፡ ንርኢትኡ ብኣወንታዊ ክንቅበሎ፡ ናይቲ ለባም ሓላፍነት'ዩ። ከምኡ እንተበለ፡ ንሕና ዉን ደረፍትና እንትርፎ እዞም ግዳይ ዘመተታት ካድራት ማለሊት (ዲጂታል ዓፈና) ዝኾኑ ዘለዉ ገድፍካ፡ ካልኦት ግን ካብ YouTube ይኩን ካልእ ኮንሰርት ዝረኽብዎ ረብሓታት፡ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጲያን ዝተሞርከሰ'ዩ።

እቶም፡ ዲጂታል ዓፈና ድዮም ሃመማ፡ ዕድሚኦም ዕድመ ሃመማ'ዩ፡ ዋጋ የብሎምን ክኸዱ ክጠፍኡ እዮም ምስቲ ጸላም፡ ዋላ ነቲ ህዝቦም ሸዲዶም ወዲኦሞ ዘለዉ።

እቲ መደምደምታ ናይዛ ከፋፋሊት ጉጅለ ዉን ተቓሪቡ'ዩ። እቲ ዝሓሸ ሞት፡ ኣብታ ዘለኻያ ተዓምጺጽካ'ዩ ኔሩ። ተኾነ፡ ተዘርጊሓ ህዝባ ብኩሉ ሸነኻ ሪኢዋ፡ ካላስ፡ መደምደምታ ዝገብሩላ፡ ተባዓት መንእሰያት ነቲ ጉዕዞ ኣፋሪቆሞ ኣለዉ። ንሕና ከኣ እንቋዕ ተደፋፊኢና ኣብ ጎነጽ ኣቲና፡ ኣብዘይ ሓጢያትና ኣይኣተና።

ስለዝኾነስ፡ መደባት "ኢንታይ ኣሎ!" ዉን ግዚኡ ኣኺሉ ኣብ ምድላዋት ኣሎ፡ ናባኹም ከነብሎ ኢና።

ንኣብራሃም ገብረመድህን ግን ስለ'ቲ ሃናጺ ሓሳቡ ነመስግን፡ ኣብ ናይ መን ገዛ ኢዩ እሞ ኣብራሃም ከይተወለዐ ከይተሰምዐ ዝዉዓለ፡ ካብ ምስሉይነት ንርሓቅ፡ እወ ምስሉይነት፡ ንሱ'ስ ዋና ኣለዎ! ተባዕ ኣብ ኪናት ጥራይ ዘይኮነ ዝፍጠር፡ ኣብ ቅኑዕ ቅኑዕ፡ ጌጋ ከኣ ጌጋ ኣብ ምባል ዉን ይፍጠር'ዩ። ብኩሉንትንኡ ብቁዕ ዜጋ ኮይኑ ስለዝዓበየ ድማ፡ ብካልእ ምስኡ ተጎዝጊዞም ዝመጽዎ ክፍኣት ኣይድህለልን'ዩ።

ንሃናጺ ነቐፌታ ይኹን ሓሳብ ወትሩ ክንቀነል ድሉዋት ኢና!
ዓወትንሓፋሽ!Post Reply