Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Zmeselo
Senior Member
Posts: 10886
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ዘይሓልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር።

Post by Zmeselo » 30 Dec 2017, 18:13

MEDREKH!

ሕታም 33

ተስፋልዯት ባህልቢ

12/27/2017

Read pdf here: http://dehai.org/dehai/assets/dehai/201 ... 88%AD!.pdf

ዘይሓልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር!
ዘይሓልፈሉ ተቓዋማይ ከኣ ለብዘመን ይዓውር!

ሎሚ ዝዓወረ ተቓዋማይሎሚ ዝዓወረት መስቀል


ዘይ ሓልፈልኪ ጭሮየ ጭሮና፡፡ ኣስላማይ ክስታናይ ኤርትራ፡ ብርሃነ ነጻነት ባንዳራ እንዲንበልበለ፡ ጸልማት ተቐንጢጡ ኣብ ዘበነ ብርሃን ዝሳጋገረሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ንስኺ ግን፡ ሒማቕ ዕዴልኪ ኮይኑ ብምዕዋርኪ፡ ኣዝየ እየ ዝሓዝነልኪ።

እቶም ኩሎም ነዚ ርኪያሞ እዙኣ ዘንበልብሉ ዘለው እውን፡ ኣብ እንዲ ወያነ ተዓቑቦም ምስ ጸንሑ፡ እታ ወያነ ንባዕላ ትዓውር ስለ ዘላ፡ ከምዚ ናትኪ ኮይኖም ዓዊሮም ስለ ዝሰንከሉ፡ ትስፍውቲ ኤርትራ ከመይ ትመስል ከም ዘላ ኣይ ትረኣዮምን እያ ዘላ። ዘይ ሓልፈሉ ተቓዋማይ ለብዘበን ዓዊሩ።


ሓተታ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዯቂ ኤረ ብሓበራ፡ ነዋሕትን ሓጸርትን ከም ማሸላ፤ ቀያሕትን ጸለምትን ከም ኣዲጉራ፡ ፡ ኣቐዱመ ዝዓዘዘ ሰላምታይ ከኣንግዯኩም ዯስ እና በለኒ እየ። ከምኡ ዴማኒ፡ ብኹሉ እንትናኹም ዘበለ፡ ሕጉሳት ክትኮኑለይ እና ተመኔኹ እየ። ዘይ ኣመለይ ገይረ፡ ንሓያሎይ እዋናት ርእይቶይ ካብ ምክፋል ቦኹረ ዴሕሪ ምጽናሕ፡ ነዚ ሕጂ ተንብብዋ ዘሎኹም፡ ንዓኹም ዘይ ትበቅዕ ሓጻር መልእኽተይ፡ መዯምዯምታ መዴረኽ ናይ ዓመት 2017 እያ።

ኩቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን!

ፍትሓዊ መሰል፡ ናይ ሓዯ ተራ ሰብ፡ ምስኡ ዝውለዴ፡ ዘየማትእ ውሁብ ክብሪ እዩ። ከምቲ ጉቡእ ክብረቱ ዝጠልቦ መጠን፡ ምስዘይክበር ዴማኒ፡ እንታይ ክንብል ወይ ክንገብር ይግበኣና? መልሱ - ንምእንቲ ንናይ ውልቅና ረብሓ ከነውሕስ እንክንብል፡ ንከከም ኩነታቱ ዝሰማማዕ ሜላ ተጠቒምና፡ ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ፡ ክንግዯሰሉን ክንጣበቐሉን፡ ግዴነት ኣሎና።

እዙ ሰብኣዊ ክብሪ እዙ ግን፡ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ክሓስርን ክርገጽን ንርእዮን ንሰምዖን ኣሎና። ዋላ እተን
ዱሞክራስያን ሃገራት ዝበሃላ እንተ ኾና እውን - ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰላ - ኣሽንኳይድ ናይ ውልቀሰባት መሰል ብማዕረ ክኸብራስ፡ ንመሰላት ልእላውያን ሃገራት ብምጥሓስ፡ ዝገብርኦ ዘለዋ ከቢዴ ናይ ጣልቃ ምትእትታው ሕሰማት፡ ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ፡ ይሳቐን ይበርስን ኣሎ። ኣብ ከምዙ ዝኣመሰለ ዓለምለኻዊ: ግህሰት ኣብ ልዕሊ ክብሪ ሰብ፡ ብተዚመዴነት ምስ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል: ግህሰት መሰል ሰብ ምስ እነነጻጽሮ፡ ናይ ኤርትራ እቲ ዝፈኾሰ ወይ ከኣ፡ ካብ ዓለሙ ኣይሓስምን እዩ ክንብል ተኽእሎ ኣሎ። ተግባራት ሕብረተስብ ኤርትራ፡ ምስቲ ናይ ባዕሉ ኣቀዋውማ ዝመስል ኮይኑ፡ ፍሉዩነት እውን ኣይሰኣኖን ይኸውን እዩ።

እንታዎትከ ንበሃል ንሕና? ንሕና ዯኣ፡ሰብ ምዴሪ ባሕሪ እንበሃል ዝነበርና፡ ናይ ሕጂ ከኣ ኤርትራውያን፡ ብማእከልነት ናይ መሳፍንቲ ዴግለላት፤ ናይባትን፤ ባሕሪ ነገስታትን ተጠርኒፉ ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ዝመጻእናን ንቕጽል ዘሎና ኢና። ዝርገሔ ምዴሪ ባሕሪ፡ ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሩ፡ ክሳብ መዯኒ ናይ ሎሚ ምዴሪ ሱዲን ዘጋፈሔ ነበረ። ኢደ ኣይ ስኣን እንግሊዝ ኖዃል ሰልደ፡ ምስ ጥልያን እዙ ዓምበርበራ ተጣሊዑ፡ ዓቢ ክፋል መሬት ናይ ምዴሪ ባሕሪ፡ ናብ እዚ ካርቱም ተባሂላ ትፍለጥ ዝነበረት፡ ዲሕራይ ግን ሱዲን ተባሂላ ዝተሰምየት ኣረኪቡዎ።

እዙ ዝዚረበሉ ዘሎኹ እዋን፡ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ፡ ብመዓቀኒ ናይ ግ዗ ምስ ንቕይሶ፡ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ዝሓለፎ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ እዙ ሕጂ ኣጥሪናዮ ዘሎና ሃገራዊ መንነት፡ ብናይ ዘመናት ቃልስታት ምምዕዕብባል ዝተጠርየ እዩ። እቲ ሓዯ ህዝቢ ሓዯ ልቢ ዝብል ገምጋም እምበኣርከስ፡ ምስ እዙ ዝተጠቕሰ ምዕብልና ዝተሓሓዘ ኮይኑ ንረኽቦ። ነዙ ዝኽሕዴ ውልቀ ሰብ ኤርትራዊ ይኹን ጉጅለ ናይ ዘርጊ ጠንቂ፡ ካብ ምዃን ኣይዴሕንን። ንጠንቀቕ። ኤርትራ፡ ዕልመናዊት ሃገር ምስ ዘይትኸውን፡ ንመፍቶ ክልተ ተተፋነንቲ እምነታት ትጻጣሕ እሞ፡ ህዝባ ከኣ ከም ሕቖን ከብዴን እንተመሰለ ይሕሸና ዴዩ።

ንጠንቀቕ።

ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ (ሻዕብያ ተባሂላ እትፍለጥ) ክብርቲ ታሪኻዊት ሃገራዊት ቅርሲ፡ ዋርሳይ ናይ እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ኮይና ዝተዓወተት፤ ሕብራዊትን ስምርቲ ውዴብ እያ። ነቲ ታሪኽ ወሪሳቶ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ልዕላዊት ባንዳራ ኤርትራ ዘንበልበለት፡ ክብረት ናይ ኤርትራ፡ እንኮ ንሳ እያ ዘላ - ፈቲና ንጽላእ ብዘየገዴስ። ነዚ ህዝባዊ ግምባር እዙኣ፡ ከም ሓንቲ ክርስታናዊት ናይ "ንሕናን ዕላማናን" ሓይሊ ገይሮም ዝርእይዋ ዴያስጶራውያን ፖለተከኛታት፡ ብቐጻሊ ከም ዝጸንሑን ይቕጽሉ ከም ዘለዉን፡ ክንምስክር ጸኒሕና ኣሎና። ጎስጓሶም እንክቕጽል፡ እንታይ የተኣታቱን የተባብዕን ከምዘሎ ብዘይ ሸለልትነት ምስ ንከታተሎ፡ ሕልሚ ዓባይ እስላማዊት ኤርትራ ናይ ምትምናይ - እንተዘይተጋግየ - ዝምዕብል ከይህሉ ዘሰክፍ እዩ። ካብ ዴያስጶራ ሓለፍ፡ ናብ ኣስመራ ዝተራእዩ ፍጻሜታት ኣመቲ እዮም።

ኣቕዴዴም ኣቢሉ 'ስርሒት ፎርቶ' ተባሂሉ ዝተዘርበሉ ናይ ወዱ ዓሊ ፈተነ ሪኢና። ለብዘመን ዴማኒ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 31/2017 ዓም፡ 'ስርሒት እስላማዊት ቤት ትምህርቲ ኣኽርያ' ተፈቲኑ። ክልቲኦም ፈተነታት ኣቖሊዖም እኳ እንተኾኑ፡ እቲ ሕልሚ ግን፡ ጌና ቀጻሊ ከም ምዃኑ ይስርሓሉ ስለዘሎ፡ ነዚ ሃገር፡ እስላማዊት ኤርትራ ናይ ምግባራ ዘሎ ዕዴል ምናልባትነት፡ ልብወለዴ ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ ዘመነ ኢሳያስ እኳ እንተዘይሰለጠ፡ ኣብ ሓዯ ነጥቢ መዴረኽ ግን፡ ሽርዕያዊ ቅዋም፡ ክትከል ዕዴል ስለዘይሰኣን፡ ካብ ሕጂ ክንቅረበሉ ዴሉዋት ዱና?

ነስላምናን ክስታናን ዘተፋፍን ተግባራት፡ ከነቃስን ምስ እንኽእል ወይ ምስ እንዯሊ ግን፡ እሞ ከኣ - ህዴእ ኢልና ዴማኒ፡ ንዝሓለፍናዮ ታሪኻዊ ጉዕዞ ሶውራና፡ ስዴሪ ብስዴሪ ምስ እንእስሮ፡ ብኸመይ ዝኣመሰለ፡ ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ራእይ ተኸቲልና፡ ከም ተዓወትና ክንግምግም የጸግመና ዴዩ? ከም ምርምር ናይ ራኬት ሳይንስ (rocket science) ኣንጉዕ ሓንጎል ዝጠልቦ ዘይኮነስ፡ መልሲ ናቱ፡ ክንሕስዴ እንተዘይዯሊና፤ ኣብ ጨናፍር ኣጻብዕትና ተኾሊዖም፡ ብልጭ ብልጭ እንክብሉ ክንርእዮም ንኽእል ኢና።

ቅዯም ቀዲዴም፡ እስከ ነቶም ዝሓለፉን ዘሎውን : ኣብ ፖለቲኣዊ ሂወት ሶዎራና፡ እንቶስ ብሒማቕ እንቶስ ብጽቡቕ፡ ጸለውቲ ኮይኖም ገኒኖም ዝፍለጡ፡ ገለ ካብቶም ብዘሓት ሒዯት ፡ እዙኣቶም ዝርክከብዎም እዮም ።

* ራእሲ ተሰማ

* ዓብዯልቃዴር ከቢረ

* ወልዯኣብ ወልዯማርያም

* ኢብራሂም ሱልጣን

* ኢዴሪስ መሓመዴ ኣዯም

* ሓምዴ ኢዴሪስ ዓዋተ

* ዑስማን ሳልሕ ሰበ

* ዓብዯላ ኢዴሪስ

* ኢሳያስ ኣፍወርቂ

* ኣሕመዴ መሓመዴ ናስር

* ሮሞዲን መሓመዴ ኑር

* ተዴላ ባይርኡ (pro Ethiopia)

* ኣስፍሃ ወልዯሚካኤል (pro Ethiopia)

* ጀነራል ዑቕቢት (pro Ethiopia)

* ቀሺ ዱሞጥሮስ (pro Ethiopia) ...

ካብ ሞንጎ እዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ኣስማቶም ተዘርዙሩ ዘሎ ስሙ ብዴምቀት ተሰሚሩሉ ዘሎ ሓርበኛ፡ ኣበርክቶ ናቱ ጸብለልትነት ኣለዎ።

ዴምዯማ

ስለዙ፡ እዙ ብስም ዯለይቲ ፍትሒ እና ኣምሰልካ ዝግበር ዘሎ፡ ናይ ዘይፍትሓውያን ጫውጫው፡ ብኹሉ እንትንኡ ክምዘንን ክዕቀንን ጸኒሑ እዩ። ውጽኢቱ ከኣ፡ ብዘየማትእ ልክዕነት፡ ንስለ ፖለቲካዊን፤ ሃይማኖታውን፤ ዓሌታውን፤ ኣውራጃውን ስልጣን እንክብል ዝዯንቆረ ኮይኑ ንረኽቦ። "ናይ ጸላእየይ ጸላኢ ፈታውየይ" ኣብ ዝብል ልኹሱስ ዝኾነ ራእይ ረጊጹ፡ ምስ ወያነ ትግራይን ገዚእቶምን ብምሽራኽ፡ ንሓዴነት ሃገርና ዝፈታትን ሓዯጋ፡ ን36 ዓመታት ወይ ዝያዲ፡ ዝተገብረ ፈተነ፡ ብሳላ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ፈሽሉ።

ዲዕሮ ወያነ ዴሮ ሓሪራ እያ እቲ ኣስጋኢ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ግን ናባና ገጻ ከይትወዴቕ ምጥንቃቕ ከዴልየና እዩ ሓፈሻዊ ዞባዊ ኩነታት እውን፡ ጥዕና እና ጎዯሎ ይመጽእ ስለዘሎ፡ ጉዲይ ሃገርና - ጉዲይ ህላወ - ቀዲምነት ኮይኑ፡ ካልእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዲያት ከኣ፡ እንተ ዯስከለ ምኹኑይ ካብ ምዃን ኣይሓልፍን።

ኣብቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይዙ ዞባ ኢዙ ምስ እንግንዘቦ ዴማኒ ብፍላይ ከኣ እቲ ኣብ ማእከለይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡
ዝወናጨፍ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወተሃዯራውን ትርምስ፡ ኣስጋኢ ከይኮነ ኣይተርፍን። ኣብ ማእከል እዙ ኩሉ ህቦብላታት እዙ፡ እታ ሓንቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ፡ ጽሩይ ንፋስ ተስተንፍስ ዘላ፡ ብዘይካ ሃገርና ካልእ ሃገር፡ ከነለሊ ኣይንኽእልን ዘሎና።

ዝዓወረ ይዕወር ኤርትራ ንቕዴሚት

ርሑስ ዓመተ ምሕረት 2018

>>> እሳያስ ግራጭ ከብደ caballero

>>> እዚ ኩሉስ ንኢሳያስ watch2 out
[email protected]

Degnet
Senior Member
Posts: 19845
Joined: 16 Feb 2013, 11:48

Re: ዘይሓልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር።

Post by Degnet » 31 Dec 2017, 13:01

hasot tray tekelbwom entekoynkum beal Kerenite tentinomkum kekedu eyom.ezie keykewn gena amahayishewo,wala kristian yekun ezie yefrehom eyu,be selam eyu keneber zdeli,in that blessed land.

Zmeselo
Senior Member
Posts: 10886
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ዘይሓልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር።

Post by Zmeselo » 31 Dec 2017, 18:34

A ReviewEritrea in 2017 (Part I)

December 27, 2017

http://www.shabait.com/categoryblog/254 ... iew-part-i


The year 2017, was definitely a year of diplomacy and cooperation for Eritrea. Here is a recap, of the headlines on that regards.

BY MELA GHEBREMEDHIN | SHABAIT

What a year it has been for the world and for Eritrea, also. The country has gone through a year of challenges and successes. Stronger diplomatic ties have been registered. New economic agreements have been signed. The capital city, Asmara, entered the UNESCO World Heritage list. Financial reform continues and public diplomacy in the diaspora prospers, despite the numerous obstacles that the transnational network is facing. Mobilization campaigns, keep on.

The year 2017, is definitely a year of transition for Eritrea. In our first part, let’s review the year 2017 for Eritrea with a focus on diplomacy and cooperation.

* January, between festivities and sport victories

The year 2017 was welcomed by thousands of Eritreans, who gathered together on the eve, at Asmara’s Bahti Meskerem Square, to enjoy the live performances by renowned artists in the country. Despite the freezing night, the young and less young took over the streets, by dancing and enjoying the show, which was also broadcasted live on local TV.

Meanwhile, the athlete Nguse Amlesom, won the 'Silvester Vallorca IAAF Silver label road race', in Madrid. He became the second Eritrean to win the race, after Zeresenay Tadesse, in 2010.

Alexander Isaak, became the youngest Swedish football goal scorer of all time and signed with the club Borussia Dortmund.

In terms of diplomacy, the year started swiftly for Eritrea, with the visit of President Isaias Afwerki, to the Crown Prince and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, Al Nahyan, in Abu Dhabi. They discussed economic and political areas of cooperation to be strengthened between the two countries, including regional and international issues of mutual concern.

Shortly after, Kenya’s Foreign Minister, Dr. Amina Mohamed, paid a visit to the Eritrean President in Asmara, where they shared a fre words, on the importance to revitalize the African Union (AU) and the role IGAD must play, in enhancing the economic integration of the continent.

The Geez Christmas and Epiphany, locally called ‘Timket’, were celebrated in which representing the Holy Synod, Abune Lukas, General Secretary of the Orthodox Church, gave his benedictions.

In the Diaspora, activities started with the first Congress of the National Union of Eritrean Women (NUEW) in Juba, South Sudan. The Eritrean communities in Australia and New Zealand, held their 17th Festival from 12th to 15th January, under the theme: “Quarter Century of Development and Resilience”. At the event, Foreign Minister Osman Saleh gave a briefing to the community.

* February, between cooperation and cultural exchanges

Diplomatic efforts- multiplied. The Eritrean delegation, led by Foreign Minister Osman Saleh and Presidential Advisor Yemane Gebreab, conducted a visit to the Russian Federation. The three day visit focused on comprehensive and mutual cooperation in higher education, trade, mining, and investment, expertise in engineering, technology and medicine.

Simultaneously, under the leadership of Minister Gen. Sebhat Efrem, the Ministry of Energy and Mines and Colluli Mining Share Company, signed an agreement for the potash mining operations in the Southern Red Sea Region.

Ambassador Zemede Tekle, Head of the Commission of Sport and Culture, on his side, paid an official visit to Japan, focusing on cultural and sports exchange among the two people.

The liberation of the Port City of Massawa, following, 'Fenkil Operation' of February 10th, 1990 was commemorated and then President Isaias Afwerki conducted an extensive interview with the local media, where he looked at projects in infrastructure, energy, water supply and the extension of electricity provision among others.

He also elaborated on the further financial measures to be taken during the course of 2017, to ensure macro-economic stability in the long-run and fight money laundering. The two- day interview also looked at regional and international relations and challenges; including the role of the Eritrean diaspora, whom he called the “fourth front”.

February, saw numerous “Fake News” on Eritrea, by Joshua Hammer, of the New York Times and the Indian Ocean Newsletter, to which the Ministry of Information responded through its press release, by condemning the spread of false facts and the country’s relations with other states.

Eritrea’s Ambassador to the AU, Mr. Araya Desta, gave a speech on the 'Report of the Peace and Security Council', on its activities and the State of Peace and Security in Africa, at the 28th Session of the Assembly of heads of state. The Cabinet of Ministers also held its meeting, to discuss the year 2017 budgetary priorities.

While 47 civil servants completed their master’s degree program through distance learning, the Chinese New Year was celebrated at Cinema Roma where both Chinese and Eritrean artists performed.

Then, the Russian Embassy in Eritrea observed the 180th anniversary of Pushkin, in the capital. Cultural exchange continued with the International Film Week, organized with the participation of 13 countries, under the leadership of the Commission of Sports and Culture. It was a stepping stone, for hosting the upcoming: 'International Film Festival 2018', in Asmara.

Abroad, the Eritrean cycling team continued to shine, at the '2017 African Continental Cycling Championship', in Luxor, Egypt. The team won the 57.8km team time trial, both in elite men and women and won 8 gold medals in one day.

* March, home of historic days and hosting major events

It was in March, the 23rd, 1977, that the symbolic town of Nakfa was liberated by the EPLF and to never be recaptured. The year 2017, marked its 40th anniversary, alongside the commemorations of the Demise of the 'Nadew Command' and the 29th anniversary of the liberation of Afabet.

During the month, the sub-zones of Asmat and Habero in the Anseba region, were declared zones free from Female Genital Mutilation (FGM), setting an example- nationwide. A week later, March 8th, 'International Women’s Day' was observed nationally and in the diaspora, under the theme: “Eritrean Woman: Guarantor of Sovereignty and Sustainable Development”.

Eritrean cyclists continued to be at the top, at major international competitions. In Malaysia, with Mekseb Debesay, while members of the Eritrean cycling team, were awarded at the '12th Tour Tropical of Amissa- Bongo', in best youth rider and king of the Mountains.

In terms of diplomacy, Yemane Gebreab, Presidential Advisor and Foreign Minister Osman Saleh, paid their first visit to Serbia, where they agreed on building close cooperation in trade, investment and education.

Soon after, the high delegation went to Morocco, for an official visit and discussed areas of mutual concern.

Eritrea’s Ambassador to France and UNESCO, Ms. Hanna Simon, participated at the 'Communication, Development and Finance Ministerial Meeting' in Dakar, Senegal.

Diplomatic activities continued in March, with the statement at the '34th Session of the UNHRC', by the Permanent Mission of the State of Eritrea to the UN in Geneva, in response to the oral update of the Special Rapporteur on Eritrea, stating an end to the mandate of the rapporteur; for being politically motivated.

The Senior Delegation continued its work visit to Egypt, where the two parties came to an agreement on preventing piracy, following a visit by Egypt to Eritrea a week earlier; when strengthening cooperation on economic, social and cultural spheres were discussed with the Eritrean President.

Eritrea’s Ambassador to Italy, Mr. Petros Fessehatzion, presented his credential to Serbia, and the 'Asmara Art Deco Exhibition' was held in Cape Town, under the theme: “Asmara: City of Dreams”.

Two major events, were also hosted in March. One was the '5th Congress of the Organization of Military Sports in Africa (OSMA)', hosting high military ranked delegations from the continent, under the theme: “Friendship through Sports”.

The second event was, the '7th Congress of the National Confederation of Eritrean Workers (NCEW)', where President Isaias Afwerki and Mr. Yemane Gebreab gave speeches. The President, in his keynote speech, called on NCEW’s members to draw a roadmap on workers’ rights, work ethics and augmenting job opportunities.

Mr. Yemane gave a seminar, on the importance of a political system, based on citizenship for nation building. He highlighted the importance of enhancing organizational capacity and ensuring the rights of workers, increasing productivity of workers as engines of growth in nation-building.

* April, Diaspora youth gathering and remembering the EEBC

During the month of April, a good number of the population was at the end of lent, a few days from Easter celebration- on April 15. Meanwhile, in the first week, diplomatic activity kept its momentum with the visit of an Eritrean high delegation to Juba, South Sudan that met with President Salva Kiir.

The Eritrean delegation expressed its support, for peace and solidarity of the people of South Sudan. The delegation also had a meeting, with members of the Eritrean diaspora in Juba.

Mr. Amanuel Giorgio, Charge d’affairs at the Permanent Mission of the State of Eritrea to the UN, presented his statement at the '7925th meeting of the UNHCR', on April 13th. His statement coincided with the 15th anniversary of the signing of the Algiers Agreement on the Eritrean-Ethiopian border. He stated that,

“to the regret of many who worked hard to realize peace, Ethiopia to this date continues to occupy sovereign Eritrean territory, including the town of Badme, in violation of its treaty obligation and international law. The hope of achieving peace and security for the people of the region has been dashed and the opportunity of building a common front for common challenges has been postponed indefinitely”.

Eritrea’s Ambassador to South Africa and Southern Africa region, Mr. Khaled Saleh, presented his credentials to Swaziland and Madagascar, while Ambassadors to Eritrea gave their credentials to President Isaias Afwerki at Denden Hall in Asmara.

Meanwhile, a senior Eritrean delegation had an extensive meeting with the People’s Republic of China (PRC). During the meetings, Foreign Minister Osman Saleh highlighted issues regarding the EEBC ruling, the unjust and illegal sanctions against Eritrea and the Eritrea-China economic partnership.

During the same month, the '7th Health Day' was observed in Eritrea under the theme of “Depression let’s talk” where members of the diplomatic corps, UN agencies and the government took part.

Meanwhile in the diaspora, a forum of women ambassadors was organized by the Eritrean Embassy in the UK, aiming at enhancing a network of Eritrean women professionals in the diaspora. Later on, as tradition dictates, the Euro-YPFDJ Conference took place in Holland where, despite external challenges, hundreds of youth from all over Europe, took part under the theme: “Our Vision: Regional and International Partnership for Peace and Development”.

Meanwhile, the Asmara art Deco exhibition continued its tour to Nairobi while resident ambassadors visited Asmara Heritage sites, followed by the: '2017 Eritrea Cycling Tour for Friendship and Cooperation.'

Already, the beginning of 2017 was full of activities and bilateral ties with various countries at global scale. In our next issue, we will continue looking at the rest of the year 2017…A Review Eritrea in 2017 (Part II)

December 30, 2017

http://www.shabait.com/categoryblog/254 ... ew-part-ii

The year 2017 was definitely a period full of activities and events for Eritrea, festivals, graduations, and more diplomatic activities.

BY MELA GHEBREMEDHIN | SHABAIT

What a year it has been for the world…and for Eritrea. The country has gone through a year of challenges and successes. Stronger diplomatic ties have been registered. New economic agreements have been signed.

The capital city, Asmara, entered the UNESCO World Heritage list. Financial reform continues and public diplomacy in the diaspora prospers, despite the numerous obstacles that the transnational network is facing.

Mobilization campaigns keep on moving forward. 2017 was definitely a year of transition for Eritrea. In this second part of our review, we look back from May onward, with a focus on diplomacy and cooperation.

* May, celebrating Eritrea

The month of May, correlates with the independence anniversary of Eritrea and in 2017, the theme focused on: “Laying Pillars for Vibrant Growth.” Every year, celebrating the anniversary is often done alongside many false stories about Eritrea spread by the international media.

During this period, activities in the diaspora are at their peak. Seminars, independence celebrations and activities, including sports events and forums, help highlight the country’s achievements and outline ways forward.

Meanwhile, in Eritrea, the month started with the 'International Workers Day', on May 1st, for the 25th time. The commemoration took place at the premises of the Asmara Brewery, under the theme: “Strong Organization for Robust Association.” Members of the diplomatic corps, UN agencies, government bodies and members of the National Confederation of Eritrean Workers (NCEW), alongside workers of the factory gathered together.

The event, was an occasion to remember the importance of respecting the rights of workers. The General Secretary of the NCEW, Mr. Tekeste Baire, highlighted the significance of enhancing job opportunities and the spirit of work, to be passed on to younger generations.

Soon after, Eritrean diplomats including ambassadors, consuls, secretaries and charge d’affairs paid a visit to development and historical sites in the Southern Red Sea region. It was an occasion to get an update of activities on the ground and to report back to their respective communities.

Diplomatic activities continued in May, with the visit to Egypt of a senior Eritrean delegation led by Foreign Minister Osman Saleh. The delegation held discussions with the Egyptian Foreign Minister, Mr. Sameh Shoukri, on areas of common national interests.

Meanwhile, the '“Belt and Road” initiative forum', took place in the People’s Republic of China, where Mr.
  • Hagos
Ghebrehiwet, PFDJ Head of Economic Affairs, participated. The summit of heads of states, was an important opportunity to strengthen relations among Asia, Europe and Africa.

Locally, 'Europe Day', was celebrated at 'Casa Degli Italiani' in Asmara. Ministers, PFDJ officials, members of the diplomatic corps, UN agencies and invited guests took part in the colorful event. Former Head of the EU Delegation, Ambassador Christian Manahl, reminded guests that, “security, peace and prosperity depend more than ever before on cooperation”. The timely speech was followed by a tree planting event, the day after at the outskirts of Asmara, in Berik subzone.

The month continued with 'National Forestation Day', convened on May 15th, under the theme: “Let’s Bequeath Green Environment to Our Children”. It was commemorated in the capital. This day remains important for the country, as it aligns with its priorities in preserving the environment and ensuring food security. Tree planting, an assessment of achievements and ongoing challenges were discussed. Minister Arefaine Berhe of the Ministry of Agriculture reminded the participants to develop further community-based agricultural and forestation activities nationwide.

Further, more than 4,000 youth took part in a month-long training workshop on the preservation and history of cultural heritage led by the Asmara Heritage Project and the NUEYS.

President Isaias Afwerki conducted an extensive two hour-long interview with the local media on the occasion of the Independence Day anniversary.

He first discussed regional relations, especially those with Egypt, and the role of Egypt within the region. He also responded on the discourse of military alliances in the region, calling them a

“throwback to old times; it represents an outdated philosophy. We have no desire or appetite to entertain and resurrect concepts of military and security alliances/blocs in the Horn of Africa that existed not only in the past 25 years but also before and that did not contribute to regional and international peace”.

President Isaias continued his interview by looking at the Ethiopian government’s repeated announcements to draft a new policy on Eritrea:

“They have and continue to use Eritrea as a scapegoat in order to deflect attention from the domestic opposition that they are facing. They accuse Eritrea of ‘acts of destabilization’ and these days of ‘collaborating with Egypt and other forces to that end’”.

The Eritrean President continued by talking about domestic issues, related mainly to the access of water and electricity.

A forum was organized by the Eritrean Embassy in the UK under the theme: “Enigmatic Eritrea; Engagement, Investment and Development in the 21st Century”. Diplomats, media outlets and guests were invited to share information and showcase Eritrea’s true image to the British public.

Celebrations continued nationwide and in the diaspora. Community gatherings, carnival and daily performances at cinemas, and open-air concerts in the capital city were held, for the joy of the inhabitants and visitors. The National Holidays Coordinating Committee, multiplied its efforts to make the celebration a success, concluding with the official ceremony at the Asmara Stadium on May 24th. “Building pillars for growth”, was the theme of the year and colorfully depicted Eritrea’s entrance to a new phase of development and its will to multiply efforts, in promoting the true image of the country and boosting its economy.

While Eritrea celebrated its anniversary, Eritreans started the Ramadan fasting season. Notably, for the joy of inhabitants passing by the Grand Mosque Kulafae Al- Rashidin, tables full of delicacies were available for the Iftar.

* June, remembering Eritrea’s fallen Heroes and celebrating Eid Al-Fitr

The month of June, often coincides with UN meetings. Accordingly, in June 2017, President Isaias conveyed his message to several heads of state, to use their influence within the UN Security Council, to rectify the injustices against Eritrea due to the imposed sanctions and the ongoing violation of Eritrean sovereign territories by Ethiopia.

Soon after, Ambassador Tesfamicael Gerahtu, Head of the Eritrean delegation, gave a statement at the '35th Session of the Human Rights Council' in Geneva. In his speech, the Ambassador reiterated the stand of the Government of the State of Eritrea on accusations made by the Special Rapporteur Sheila Keetaruth, denying “drought and hidden famine” among other accusations and he urged the Council to “end this charade once and for all”.

Simultaneously, the Ministry of Health launched its '2017-2021 strategic plan', providing guidance and prioritized areas for action.

With the motto, “education for all”, higher educational institutions were in the middle of their graduation ceremonies, starting with the Massawa College of Marine Science and Technology, where about 130 students – including 49 females – graduated. Later on, 140 graduated from Wina Technical School in Nakfa, while more than 400 graduated from Denden Commercial School.

In June, fake news continued with a false press release in Arabic on a counterfeit Ministry of Foreign Affairs’ letterhead regarding alleged ties and relations with Arab countries.

In the diaspora, activities continued with, for instance, the 3rd congress of YPFDJ held in Italy while Eritrea’s Ambassador to South Africa and Southern African countries, Mr. Saleh Omar, gave a seminar to the growing Eritrean community in Angola on its role and the situation back home.

On the eve of Martyr’s Day, Eritreans gathered to light candles in remembrance of fallen heroes and in the morning hours, as tradition dictates, a march was organized in the capital towards the National Martyr’s Cemetery with the President, ministers, PFDJ officials, diplomats and thousands of people holding candles and flowers. Many activities were organzied around Martyr’s day. It is the time of the year when Eritreans pay special tribute and also contribute further to a special fund for the families of those who sacrificed – both locally and abroad.

In Chicago, the Eritrean diaspora contributed US $231,116 towards the Martyr’s trust fund between 2004 and 2017. The planting of tree seedlings and a campaign for the construction of terraces, were also organized in connection with Martyr’s Day nationwide, under the leadership of the Ministry of Agriculture.

Soon after, a new motor oil recycling plant was established, by Total Oil Company at the port city of Massawa. Gen. Sebhat Efrem, Minister of Energy and Mines and Minister Tesfai Ghebreselassie of Land, Water and Environment took part in the ceremony, where the company said that it is part of the effort to ensure environmental safety in Eritrea.

The month came to an end with the colorful celebration of Eid Al-Fitr, when the faithful gathered at Asmara’s Bahti Meskerem Square. Sheik Ibrahim al Muktar, General Secretary of the Central Office of the Eritrean 'Eftae and Islamic Affairs', wished a happy Eid and called on the Eritrean people to support the needy and wished development and peace. Other events for the occasion were celebrated, such as in Ghinda subzone.

* July, celebrating Asmara’s inscription and graduations

July, was the month of an important celebration. Asmara was finally inscribed onto the 'UNESCO World Heritage list', at the 41st session of the World Heritage Committee in Krakow, Poland. The long-awaited recognition, put the capital city among 90 heritage sites registered in Africa.

Locally, Eritrea celebrated the Africa Week hosting different African countries and their embassies, through cultural exchanges and sports competitions.

While the Sawa 12th Matriculation students and all Colleges celebrated their graduations, the month started swiftly with the work visit of Eritrean senior delegation to Kazakhstan. During the meetings, the two parties agreed on areas of cooperation including trade, investment in mining, agriculture and transportation.

A few weeks later, Eritrean President and senior PFDJ officials held talks with the Chinese communist party, putting focus on the responsibility of the party in regards to justice, peace and stability in the region and at global scale, as well as the strategic partnership between the two parties.

Soon after, the newly constructed EIT Sciences College came to completion, after an agreement signed in 2014 between the Government of Eritrea and the People’s Republic of China.

Also, H.E. Saleh Omar, Eritrea’s Ambassador to South Africa and Southern Africa, took part at the conference of African City Mayors in Pretoria. In his speech, the Ambassador highlighted Asmara’s heritage and the efforts undertaken to mark the capital city, as one of UNESCO World Heritage sites. The inscription was followed, by an event organized by the Eritrean Permanent Mission to the UN in Vienna, for the occasion with more than 200 guests present, to listen to presentations led by Engineer Medhane Teklemariam, from the Asmara Heritage Project.

Activities continued in the diaspora, with the photo exhibition hosted by the Eritrean Embassy to France, depicting Asmara’s art deco. Meanwhile, the National Union of Eritrean Women (NUEW), conducted a national symposium, assessing the past 25 years for the organization and its way forward, with various stakeholders from ministries, civil society groups, and UN agencies taking part.

Afterwards, the Eritrean Cabinet of Ministers held its mid-year meeting at the State House, to discuss reports of ministries and ways forward. Soon afterward, a new agricultural laboratory was inaugurated at Hamelmalo College of Agriculture, with the former UN Resident/ Coordinator, Ms. Christine N. Umutoni, and Arefaine Berhe, from the Ministry of Agriculture taking part.

Celebrations continued with the annual festivals in Germany, Italy, the Netherlands and the UK. As tradition dictates, thousands participated in seminars, sports events and cultural performances.

In July, false news about Eritrea continued. In response to Aljazeera’s article titled, 'Eritrea: Anecdotes of Indefinite Anarchy', Mr. Paulos Netabay, Head of Eritrean News Agency, offered a stern response, calling for the media outlet to, “refrain from its biased stance…”

The month ended with the meeting of Eritrean Ambassador to South Africa and Southern African States, Mr. Saleh Omar, and Malawian ministers to strengthen bilateral ties. The ambassador, also presented his credentials to the country.

* August, rainy month and colorful festivals

The month was busy, with high school students engaged in summer campaigns; such as planting trees and other civic duties across the country. Festivals also continued in the diaspora, including in Scandinavia, Canada and the US.

In Eritrea, it was also time for the National Festival. This year was celebrated under the theme: “Our Heritage is Testimony to Our Identity”. The festival helps depict Eritrea’s rich cultural diversity and harmony. August, as it is the rainy season and thus more prone to malaria, also saw 'malaria prevention week'. The week involved, several awareness campaign-related activities nationwide and an assessment of past achievements and potential obstacles.

The 'National Council of Eritrean Americans', held its annual congress under the theme: “Engagement of Generations for Development Partnership”, where hundreds from around the country came to participate. Ambassador Saleh Omar, met with Namibian officials to strengthen relations.

Meanwhile, a high delegation, including Foreign Minister Osman Saleh and Presidential Advisor Yemane Gebreab, met with the Rwandan President in Kigali. The Eritrean delegation conveyed a message from President Isaias Afwerki to congratulate President Paul Kagame, for his election victory. The two parties also discussed bilateral ties, regional concerns and prospect of the African Union.

It was definitely a period full of activities and events for Eritrea, festivals, graduations, and more diplomatic activities.

In the next issue of Eritrea Profile, we’ll look at how the year 2017 ended for Eritrea. Until then, Happy New Year 2018!

Post Reply