Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum


Shame to Pathological Liars!

Postby pushkin » 30 Dec 2017, 05:27


ምቁርራጽ ኤለክትሪሲቲ ነበራ ያ ነበረ ኮይኑ፡ ሕጽረት ምግቢ? የለን ተፈቲሑ ፡ ሕጽረት ነዳዲን ጋዝን? የለን ተፈቲሑ፡ሕጽረት ሃለኽቲ ነገራት! የለን ተፈቲሑ፡ ሕጽረት ሕክምናን መድሃኒትን የለን ተፈቲሑ! እዝንካልእን ትማሊ ከምሕጽረት ዝቁጸር ዝነበረ ሕጂ ኩሉ ተማሊኡ፡ ሕጽረት ማይ እዛ ከተማ ንምፍታሕ ከኣ እቲ ስራሕ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ተዓሚሙ ኣሎ፡ ሃገር ብትስፍው እዋን ናብ ሓድሽ ዓመት ትሰግር ኣላ::
Image

ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!


ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡

ምስዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምቲ ስለ ትከይድ እዛ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዘቅረብናያ ጽሕፍቲ ደጊምና ክንዝርግሓ ጥቅሙ ስለዝተራእየና እነሀት፡

ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ፡ እንተሰሪቅካ፡ ዘይሕጋዊ ነገራት ፈጺምካ፡ብዘይ ግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ኣብ ግቦን ብልሽውናን እንድሕር ተኾማጢዕካ፡ ብዘይ ሕጊ ዘይመሬትካ እንተወሲድካ፡ ሕጊ ጢሕስካ መንበሪይኹን ትካል እንተሰሪሕካ፡ ንሰብ ብሃይሞኖትን ብሄርን ፈላሊኻ ተታፉንን እንተኮይንካ፡ ከቶስ ዝኾነ ካብ ሕጊን ስርዓትን እዛ ሃገር ወጻኢ እንተሰሪሕካ፡ ግዜ ይሓጽር ይነውሕ ብዘየገድስ፡መን ኢኻ ክንደይ ዕድሜኻ ብዘየገድስ፡ እንታይ ስልጣን ኣለካ ብዘየገድስ፡ እወ ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ሕጊ ገዛኻ ክትኩኩሕ ምዃና ዘይምርሳዕ፡ ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታን ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ተዋሂቡካ ንህዝቢ ካብቲ ግብኡ ንላዕሊ ዝኽፍል ዱካን ወይውን ባር ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ስጋብ ክልተ ዓመት ትካልካ ክዕሸግ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፡ ንሰብ ብሰበሰብ ዓደይ ሃይማኖተይ ኢልካ ካብ ሕጊ ወጻኢ ሓለፉ ትገብር እንተኾይንካ፡ ንሰብ ብዘይ ሕጊ ከተህድም ወይውን ከተስግር እንድሕር ተታሒዝካ ስጋብ 10 ዓመት ናይ እስርቤት መቅጻዕቲ ይብነየልካ፡ ሰብ ሕጊ ተኸቲላ እንዳኸደት ሓላፊ ይፈልጥ ዘመደይ ኢለኒ ኢልካ ብዘይ ሕጊ ገዛ ይኩን ትካል እንድሕር ሰሪሕካ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘስራሕካዮ ይፈርስ፡ ካብ ምፍራስ ዝከላኸለልካ ከምዘይህሉ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ እዩ፡ ብሕጊ ወጻኢ ዝሰርሐ ናይ ገንዘብን ማእሰርቲ ይግብኤ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ፡ ኣብ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝገበሩ ግና መቅጻዕቲ እስርቤት ሸለል ተባሂልሎም ዝሱርሕዎ ጥራሕ ክፈርስ ተጌሩ፡ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደጊምካ ቤት ማሕቡስ ትወርድ፡ ዘይግቡእ ከም ጫት ሓሽሽን ካልእ ኣብዛ ሃገር ክልኩላት ነገራት ክትሸይጥ ወይ ክጥቀም እንድሕር ተረኺብካ ስጋብ 4 ዓመት ማእሰርቲ ትቅጻዕ፡እንተ ደጊምካ ስጋብ 6 ዓመት ትቅጻዕ፡ ምስ ባህልና ዘይካይድ ግብረሶዶም ወይውን ንጓል ኢንስተይቲ እንተዓሚጽካ፡ ንንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እንድሕር ብጾታዊ ርክብ ተራኺብካ፡ ወይውን ንሓደ ሱብ ብዓዱ ብሄሩ፡ሃይማኖቱ ምኽንያት እንድሕር ኣጥቂዕካዮ፡ ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ይብነየልካ፡ ንኤርትራዊ ዜጋ መዓስ ኣበይ ቦታ ብዘየገድስ እንተቀቲልካ ንሕልፈት ትእሰር፡ ኣብ ኤርትራ ሕልፈት ማለት ሕልፈት እዩ፡ኣብ ቤት ማሕቡስ ኢኻ ትመውት፡ ስለዚ ሕጊ ጥሒስካ ብማዕከናት ዜና፡ ብጽሑፍ ዝወሃብ መጠንቀቅታ፡ ዕሽሽ ኢልካ ደሓር እታ ዘይትተርፍ ሕጊ መስ ኣርከበትልካ ጉዳይ ናብ ፓለቲካ ሃይማኖት ምቅያር ወይውን ዓሺጎምለይ ስራሕ ከሊኦምኒ ኢልካ ሃተፍተፍ ምባል ብጀካ ርእስኻን ልብኻን ክትሓምም ዝቅየር ነገር ከምዘየለ ክፍለጥ ኣለዎ::

ንሰብ ኩሉሻዕ ተጋግዮ ንዓመት ክልተ ወይውን ንዓመታት ስለ ዘይተትሓዘ ነጻ ተለቀ ወይውን ዘይትንከፍ ዘይትሓዝ ይመስሎ፡ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ዘይፈልጥ ንነብሱ ጥራሕ እዩ ዘዕሹ ዘሎ፡ ኣብዛ ሃገር ክስቶ ሕጂ ሰሪቁ ኢልካ ምእሳር የለን፡ ከምኩሉ ስርሓት ብዓቅሊ እዩ፡ ክንደይ ኣዋርሕ ዓመታት ይወስድ ብዘየገድስ ኣብ ምክትታል ብምእታው ምስ መን ኮይኑ ይሰርቅ፡መን እዩ መማኽርቱ ምስ መን ይሰርሕ ኩሉ ብምክትታል መርትዖ ብምሓዝን ይምዝገብ፡ ኩሉ ተፉሒሩ ምስ ወጸ እዩ ዝተሓዙ ዝእሰር፡ ስጋብ ከምኡ ዝኸውን ሓፉሽ ከዕረምርም ይክእል እዩ፡። ኣብ ሓደ ኣኼባ እዛ ሕቶ ንወዲ ካሳ ቀሪባትሉ ብዝሃባ መልሲ ጽሕፈይ ክዓጹ፡ ንሱ ከብርህ ከሎ ይቦል፡ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ብልሽውና ይቆማጣዕ ብቅልጡፍ ደቂ መዛምርቱ ከይፈለጥካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንድሕር ኣውዒልካዮ፡ልክዕ ከም ሓንቲ ቆጽሊ ወይ ጨንፈር ምቁራጽ እዩ፡ ዘምጽኦ ለውጢ የለን፡ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌጋን ኣብ ዓዘቅቲ ሸሚምወን ዘሎን ምክንያቱ ይብል ወዲ ካሳ፡ እንድሕር ብዝተፈላለየ ጉዳያት ምስቲ ሰብ 20 ሰባት ይሰርሑ ኮይኖም፡ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲኻ ነቶም ዝተረፉ 19 ሰባት ተጠንቂቆም ክሰርቁ ኢኻ ዕድል ትህብ ማለት እዩ፡ እቶም 19 ሰባብ ጽባሕ ካልኦት 19 ይልኩምልካ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ብምዃን፡ከም ሰደድ ይላባዕ፡ዓቅሊ ጌርካ ተኸታቲልካ ንብምልኦም እንድሕር ኣብ ቀይዲ የእቲኻዮም ግና፡ነታ ካንሰር ካብ ሱራ ሚሒኻያ ኣለኻ ማለት እዩ፡ሳላከምኡ ዝገበርና ኢና ከኣ ንካልኦት ኣፍሪቃ ናይ ሽግር ሽግር ኮይንወን ዘሎ ብልሽውና ኣብዛ ሃገር ዳርጋ ዘየለ፡ ሓቂ ብሓቂ ኣብ መሬት ዘይወድቅ ዘረባ፡ ስለዚ እታ መልእኽቲ ንጽርቲ እያ፡ እታ ጭጉራፍ ከይተረኻኽበልካ እንተደሊኻ፡ ናይ ሓፉሽ ኣሰር ብምኽታል ኢድካ ኣይተርስሕ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣይትግበር፡ ተወዲኣ!
Image
https://www.facebook.com/Hagerawi-Dihne ... 972455452/Re: Shame to Pathological Liars!

Postby Benn » 30 Dec 2017, 05:47


What about those who have been locked for decades without seeing their day in court ? What have they done to be locked up for decades ? Why is the court not deciding their fate ?


ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!

ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡
pushkin wrote:ምቁርራጽ ኤለክትሪሲቲ ነበራ ያ ነበረ ኮይኑ፡ ሕጽረት ምግቢ? የለን ተፈቲሑ ፡ ሕጽረት ነዳዲን ጋዝን? የለን ተፈቲሑ፡ሕጽረት ሃለኽቲ ነገራት! የለን ተፈቲሑ፡ ሕጽረት ሕክምናን መድሃኒትን የለን ተፈቲሑ! እዝንካልእን ትማሊ ከምሕጽረት ዝቁጸር ዝነበረ ሕጂ ኩሉ ተማሊኡ፡ ሕጽረት ማይ እዛ ከተማ ንምፍታሕ ከኣ እቲ ስራሕ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ተዓሚሙ ኣሎ፡ ሃገር ብትስፍው እዋን ናብ ሓድሽ ዓመት ትሰግር ኣላ::
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5AFE1677]

ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!


ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡

ምስዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምቲ ስለ ትከይድ እዛ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዘቅረብናያ ጽሕፍቲ ደጊምና ክንዝርግሓ ጥቅሙ ስለዝተራእየና እነሀት፡

ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ፡ እንተሰሪቅካ፡ ዘይሕጋዊ ነገራት ፈጺምካ፡ብዘይ ግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ኣብ ግቦን ብልሽውናን እንድሕር ተኾማጢዕካ፡ ብዘይ ሕጊ ዘይመሬትካ እንተወሲድካ፡ ሕጊ ጢሕስካ መንበሪይኹን ትካል እንተሰሪሕካ፡ ንሰብ ብሃይሞኖትን ብሄርን ፈላሊኻ ተታፉንን እንተኮይንካ፡ ከቶስ ዝኾነ ካብ ሕጊን ስርዓትን እዛ ሃገር ወጻኢ እንተሰሪሕካ፡ ግዜ ይሓጽር ይነውሕ ብዘየገድስ፡መን ኢኻ ክንደይ ዕድሜኻ ብዘየገድስ፡ እንታይ ስልጣን ኣለካ ብዘየገድስ፡ እወ ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ሕጊ ገዛኻ ክትኩኩሕ ምዃና ዘይምርሳዕ፡ ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታን ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ተዋሂቡካ ንህዝቢ ካብቲ ግብኡ ንላዕሊ ዝኽፍል ዱካን ወይውን ባር ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ስጋብ ክልተ ዓመት ትካልካ ክዕሸግ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፡ ንሰብ ብሰበሰብ ዓደይ ሃይማኖተይ ኢልካ ካብ ሕጊ ወጻኢ ሓለፉ ትገብር እንተኾይንካ፡ ንሰብ ብዘይ ሕጊ ከተህድም ወይውን ከተስግር እንድሕር ተታሒዝካ ስጋብ 10 ዓመት ናይ እስርቤት መቅጻዕቲ ይብነየልካ፡ ሰብ ሕጊ ተኸቲላ እንዳኸደት ሓላፊ ይፈልጥ ዘመደይ ኢለኒ ኢልካ ብዘይ ሕጊ ገዛ ይኩን ትካል እንድሕር ሰሪሕካ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘስራሕካዮ ይፈርስ፡ ካብ ምፍራስ ዝከላኸለልካ ከምዘይህሉ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ እዩ፡ ብሕጊ ወጻኢ ዝሰርሐ ናይ ገንዘብን ማእሰርቲ ይግብኤ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ፡ ኣብ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝገበሩ ግና መቅጻዕቲ እስርቤት ሸለል ተባሂልሎም ዝሱርሕዎ ጥራሕ ክፈርስ ተጌሩ፡ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደጊምካ ቤት ማሕቡስ ትወርድ፡ ዘይግቡእ ከም ጫት ሓሽሽን ካልእ ኣብዛ ሃገር ክልኩላት ነገራት ክትሸይጥ ወይ ክጥቀም እንድሕር ተረኺብካ ስጋብ 4 ዓመት ማእሰርቲ ትቅጻዕ፡እንተ ደጊምካ ስጋብ 6 ዓመት ትቅጻዕ፡ ምስ ባህልና ዘይካይድ ግብረሶዶም ወይውን ንጓል ኢንስተይቲ እንተዓሚጽካ፡ ንንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እንድሕር ብጾታዊ ርክብ ተራኺብካ፡ ወይውን ንሓደ ሱብ ብዓዱ ብሄሩ፡ሃይማኖቱ ምኽንያት እንድሕር ኣጥቂዕካዮ፡ ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ይብነየልካ፡ ንኤርትራዊ ዜጋ መዓስ ኣበይ ቦታ ብዘየገድስ እንተቀቲልካ ንሕልፈት ትእሰር፡ ኣብ ኤርትራ ሕልፈት ማለት ሕልፈት እዩ፡ኣብ ቤት ማሕቡስ ኢኻ ትመውት፡ ስለዚ ሕጊ ጥሒስካ ብማዕከናት ዜና፡ ብጽሑፍ ዝወሃብ መጠንቀቅታ፡ ዕሽሽ ኢልካ ደሓር እታ ዘይትተርፍ ሕጊ መስ ኣርከበትልካ ጉዳይ ናብ ፓለቲካ ሃይማኖት ምቅያር ወይውን ዓሺጎምለይ ስራሕ ከሊኦምኒ ኢልካ ሃተፍተፍ ምባል ብጀካ ርእስኻን ልብኻን ክትሓምም ዝቅየር ነገር ከምዘየለ ክፍለጥ ኣለዎ::

ንሰብ ኩሉሻዕ ተጋግዮ ንዓመት ክልተ ወይውን ንዓመታት ስለ ዘይተትሓዘ ነጻ ተለቀ ወይውን ዘይትንከፍ ዘይትሓዝ ይመስሎ፡ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ዘይፈልጥ ንነብሱ ጥራሕ እዩ ዘዕሹ ዘሎ፡ ኣብዛ ሃገር ክስቶ ሕጂ ሰሪቁ ኢልካ ምእሳር የለን፡ ከምኩሉ ስርሓት ብዓቅሊ እዩ፡ ክንደይ ኣዋርሕ ዓመታት ይወስድ ብዘየገድስ ኣብ ምክትታል ብምእታው ምስ መን ኮይኑ ይሰርቅ፡መን እዩ መማኽርቱ ምስ መን ይሰርሕ ኩሉ ብምክትታል መርትዖ ብምሓዝን ይምዝገብ፡ ኩሉ ተፉሒሩ ምስ ወጸ እዩ ዝተሓዙ ዝእሰር፡ ስጋብ ከምኡ ዝኸውን ሓፉሽ ከዕረምርም ይክእል እዩ፡። ኣብ ሓደ ኣኼባ እዛ ሕቶ ንወዲ ካሳ ቀሪባትሉ ብዝሃባ መልሲ ጽሕፈይ ክዓጹ፡ ንሱ ከብርህ ከሎ ይቦል፡ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ብልሽውና ይቆማጣዕ ብቅልጡፍ ደቂ መዛምርቱ ከይፈለጥካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንድሕር ኣውዒልካዮ፡ልክዕ ከም ሓንቲ ቆጽሊ ወይ ጨንፈር ምቁራጽ እዩ፡ ዘምጽኦ ለውጢ የለን፡ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌጋን ኣብ ዓዘቅቲ ሸሚምወን ዘሎን ምክንያቱ ይብል ወዲ ካሳ፡ እንድሕር ብዝተፈላለየ ጉዳያት ምስቲ ሰብ 20 ሰባት ይሰርሑ ኮይኖም፡ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲኻ ነቶም ዝተረፉ 19 ሰባት ተጠንቂቆም ክሰርቁ ኢኻ ዕድል ትህብ ማለት እዩ፡ እቶም 19 ሰባብ ጽባሕ ካልኦት 19 ይልኩምልካ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ብምዃን፡ከም ሰደድ ይላባዕ፡ዓቅሊ ጌርካ ተኸታቲልካ ንብምልኦም እንድሕር ኣብ ቀይዲ የእቲኻዮም ግና፡ነታ ካንሰር ካብ ሱራ ሚሒኻያ ኣለኻ ማለት እዩ፡ሳላከምኡ ዝገበርና ኢና ከኣ ንካልኦት ኣፍሪቃ ናይ ሽግር ሽግር ኮይንወን ዘሎ ብልሽውና ኣብዛ ሃገር ዳርጋ ዘየለ፡ ሓቂ ብሓቂ ኣብ መሬት ዘይወድቅ ዘረባ፡ ስለዚ እታ መልእኽቲ ንጽርቲ እያ፡ እታ ጭጉራፍ ከይተረኻኽበልካ እንተደሊኻ፡ ናይ ሓፉሽ ኣሰር ብምኽታል ኢድካ ኣይተርስሕ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣይትግበር፡ ተወዲኣ!
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5ABF92C6]
https://www.facebook.com/Hagerawi-Dihne ... 972455452/Re: Shame to Pathological Liars!

Postby Degnet » 30 Dec 2017, 05:54


nesatom dea mehurat Eritrawian ka neresomn neadomn halifu nekulu ztekmu endiom.JudgementDay1234,Sebhat Nega and Isaias Afewerki are thugs.Re: Shame to Pathological Liars!

Postby pushkin » 30 Dec 2017, 06:13


Benn ! The Eritrean experience is littered with all sorts of traitors coming in different colours and shades. Let alone today when we are an independent and sovereign nation, yesterday during the armed struggle there were traitors who left the revolution and joined the enemy army. They even led the enemy troops directly to our base area in Sahel.

Who can forget the traitors who led the Weyane troops inside Eritrea proper. Thus, the Eritrean revolutionary train is always on the move. Those brave souls and heore/ines who have wisdom, courage, gusto, guts made of steel and resilience are always on the frontlines making history on daily a basis.

The weak and those who lack the courage to stand on their own two feet and defend Eritrea are always thrown into the dustbin of history. Eritrea is a land of heroes/ines and not a nation of whiners, cowards, wet pants, lost souls, turncoats and traitors.

Those who have betrayed the beloved mother land, the State of Eritrea must be accountable and pay the price for the crimes they have committed during the bad times of the mother land.


Benn wrote:What about those who have been locked for decades without seeing their day in court ? What have they done to be locked up for decades ? Why is the court not deciding their fate ?


ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!

ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡
pushkin wrote:ምቁርራጽ ኤለክትሪሲቲ ነበራ ያ ነበረ ኮይኑ፡ ሕጽረት ምግቢ? የለን ተፈቲሑ ፡ ሕጽረት ነዳዲን ጋዝን? የለን ተፈቲሑ፡ሕጽረት ሃለኽቲ ነገራት! የለን ተፈቲሑ፡ ሕጽረት ሕክምናን መድሃኒትን የለን ተፈቲሑ! እዝንካልእን ትማሊ ከምሕጽረት ዝቁጸር ዝነበረ ሕጂ ኩሉ ተማሊኡ፡ ሕጽረት ማይ እዛ ከተማ ንምፍታሕ ከኣ እቲ ስራሕ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ተዓሚሙ ኣሎ፡ ሃገር ብትስፍው እዋን ናብ ሓድሽ ዓመት ትሰግር ኣላ::
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5AFE1677]

ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!


ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡

ምስዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምቲ ስለ ትከይድ እዛ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዘቅረብናያ ጽሕፍቲ ደጊምና ክንዝርግሓ ጥቅሙ ስለዝተራእየና እነሀት፡

ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ፡ እንተሰሪቅካ፡ ዘይሕጋዊ ነገራት ፈጺምካ፡ብዘይ ግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ኣብ ግቦን ብልሽውናን እንድሕር ተኾማጢዕካ፡ ብዘይ ሕጊ ዘይመሬትካ እንተወሲድካ፡ ሕጊ ጢሕስካ መንበሪይኹን ትካል እንተሰሪሕካ፡ ንሰብ ብሃይሞኖትን ብሄርን ፈላሊኻ ተታፉንን እንተኮይንካ፡ ከቶስ ዝኾነ ካብ ሕጊን ስርዓትን እዛ ሃገር ወጻኢ እንተሰሪሕካ፡ ግዜ ይሓጽር ይነውሕ ብዘየገድስ፡መን ኢኻ ክንደይ ዕድሜኻ ብዘየገድስ፡ እንታይ ስልጣን ኣለካ ብዘየገድስ፡ እወ ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ሕጊ ገዛኻ ክትኩኩሕ ምዃና ዘይምርሳዕ፡ ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታን ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ተዋሂቡካ ንህዝቢ ካብቲ ግብኡ ንላዕሊ ዝኽፍል ዱካን ወይውን ባር ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ስጋብ ክልተ ዓመት ትካልካ ክዕሸግ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፡ ንሰብ ብሰበሰብ ዓደይ ሃይማኖተይ ኢልካ ካብ ሕጊ ወጻኢ ሓለፉ ትገብር እንተኾይንካ፡ ንሰብ ብዘይ ሕጊ ከተህድም ወይውን ከተስግር እንድሕር ተታሒዝካ ስጋብ 10 ዓመት ናይ እስርቤት መቅጻዕቲ ይብነየልካ፡ ሰብ ሕጊ ተኸቲላ እንዳኸደት ሓላፊ ይፈልጥ ዘመደይ ኢለኒ ኢልካ ብዘይ ሕጊ ገዛ ይኩን ትካል እንድሕር ሰሪሕካ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘስራሕካዮ ይፈርስ፡ ካብ ምፍራስ ዝከላኸለልካ ከምዘይህሉ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ እዩ፡ ብሕጊ ወጻኢ ዝሰርሐ ናይ ገንዘብን ማእሰርቲ ይግብኤ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ፡ ኣብ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝገበሩ ግና መቅጻዕቲ እስርቤት ሸለል ተባሂልሎም ዝሱርሕዎ ጥራሕ ክፈርስ ተጌሩ፡ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደጊምካ ቤት ማሕቡስ ትወርድ፡ ዘይግቡእ ከም ጫት ሓሽሽን ካልእ ኣብዛ ሃገር ክልኩላት ነገራት ክትሸይጥ ወይ ክጥቀም እንድሕር ተረኺብካ ስጋብ 4 ዓመት ማእሰርቲ ትቅጻዕ፡እንተ ደጊምካ ስጋብ 6 ዓመት ትቅጻዕ፡ ምስ ባህልና ዘይካይድ ግብረሶዶም ወይውን ንጓል ኢንስተይቲ እንተዓሚጽካ፡ ንንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እንድሕር ብጾታዊ ርክብ ተራኺብካ፡ ወይውን ንሓደ ሱብ ብዓዱ ብሄሩ፡ሃይማኖቱ ምኽንያት እንድሕር ኣጥቂዕካዮ፡ ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ይብነየልካ፡ ንኤርትራዊ ዜጋ መዓስ ኣበይ ቦታ ብዘየገድስ እንተቀቲልካ ንሕልፈት ትእሰር፡ ኣብ ኤርትራ ሕልፈት ማለት ሕልፈት እዩ፡ኣብ ቤት ማሕቡስ ኢኻ ትመውት፡ ስለዚ ሕጊ ጥሒስካ ብማዕከናት ዜና፡ ብጽሑፍ ዝወሃብ መጠንቀቅታ፡ ዕሽሽ ኢልካ ደሓር እታ ዘይትተርፍ ሕጊ መስ ኣርከበትልካ ጉዳይ ናብ ፓለቲካ ሃይማኖት ምቅያር ወይውን ዓሺጎምለይ ስራሕ ከሊኦምኒ ኢልካ ሃተፍተፍ ምባል ብጀካ ርእስኻን ልብኻን ክትሓምም ዝቅየር ነገር ከምዘየለ ክፍለጥ ኣለዎ::

ንሰብ ኩሉሻዕ ተጋግዮ ንዓመት ክልተ ወይውን ንዓመታት ስለ ዘይተትሓዘ ነጻ ተለቀ ወይውን ዘይትንከፍ ዘይትሓዝ ይመስሎ፡ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ዘይፈልጥ ንነብሱ ጥራሕ እዩ ዘዕሹ ዘሎ፡ ኣብዛ ሃገር ክስቶ ሕጂ ሰሪቁ ኢልካ ምእሳር የለን፡ ከምኩሉ ስርሓት ብዓቅሊ እዩ፡ ክንደይ ኣዋርሕ ዓመታት ይወስድ ብዘየገድስ ኣብ ምክትታል ብምእታው ምስ መን ኮይኑ ይሰርቅ፡መን እዩ መማኽርቱ ምስ መን ይሰርሕ ኩሉ ብምክትታል መርትዖ ብምሓዝን ይምዝገብ፡ ኩሉ ተፉሒሩ ምስ ወጸ እዩ ዝተሓዙ ዝእሰር፡ ስጋብ ከምኡ ዝኸውን ሓፉሽ ከዕረምርም ይክእል እዩ፡። ኣብ ሓደ ኣኼባ እዛ ሕቶ ንወዲ ካሳ ቀሪባትሉ ብዝሃባ መልሲ ጽሕፈይ ክዓጹ፡ ንሱ ከብርህ ከሎ ይቦል፡ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ብልሽውና ይቆማጣዕ ብቅልጡፍ ደቂ መዛምርቱ ከይፈለጥካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንድሕር ኣውዒልካዮ፡ልክዕ ከም ሓንቲ ቆጽሊ ወይ ጨንፈር ምቁራጽ እዩ፡ ዘምጽኦ ለውጢ የለን፡ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌጋን ኣብ ዓዘቅቲ ሸሚምወን ዘሎን ምክንያቱ ይብል ወዲ ካሳ፡ እንድሕር ብዝተፈላለየ ጉዳያት ምስቲ ሰብ 20 ሰባት ይሰርሑ ኮይኖም፡ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲኻ ነቶም ዝተረፉ 19 ሰባት ተጠንቂቆም ክሰርቁ ኢኻ ዕድል ትህብ ማለት እዩ፡ እቶም 19 ሰባብ ጽባሕ ካልኦት 19 ይልኩምልካ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ብምዃን፡ከም ሰደድ ይላባዕ፡ዓቅሊ ጌርካ ተኸታቲልካ ንብምልኦም እንድሕር ኣብ ቀይዲ የእቲኻዮም ግና፡ነታ ካንሰር ካብ ሱራ ሚሒኻያ ኣለኻ ማለት እዩ፡ሳላከምኡ ዝገበርና ኢና ከኣ ንካልኦት ኣፍሪቃ ናይ ሽግር ሽግር ኮይንወን ዘሎ ብልሽውና ኣብዛ ሃገር ዳርጋ ዘየለ፡ ሓቂ ብሓቂ ኣብ መሬት ዘይወድቅ ዘረባ፡ ስለዚ እታ መልእኽቲ ንጽርቲ እያ፡ እታ ጭጉራፍ ከይተረኻኽበልካ እንተደሊኻ፡ ናይ ሓፉሽ ኣሰር ብምኽታል ኢድካ ኣይተርስሕ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣይትግበር፡ ተወዲኣ!
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5ABF92C6]
https://www.facebook.com/Hagerawi-Dihne ... 972455452/Re: Shame to Pathological Liars!

Postby pushkin » 30 Dec 2017, 06:52


ደጊም ደድሕሪ ቦጣት ምጒያይ ኣብቂዑ እዩ”
ነበርቲ ከተማ ከረን፡

ነበርቲ ከተማ ከረን፡ ውሑስ ቀረብ ማይ፡ ኣብ መነባብሮ ርግኣት ከምዝፈጠረሎም - ንዝነበሮም ጸገም ብምጥቃስ ሓቢሮም። ብመሰረት ዝተዋደደ ውሑስ ምንጪን ዝተዘርግሐ መስመራትን፡ ስሩዕ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከምዝበቕዑ ብምሕባር፡ “ደጊም ደድሕሪ ቦጣት ምጒያይ ኣብቂዑ እዩ” ክብሉ ገሊጾም።

ግዝያዊ ሓላፊ ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ከተማ ከረን፡ መንእሰይ ኣብርሀ ግርማጼን፡ እቲ ዝከፋፈል ዘሎ ማይ ካብ ሰለስተ ነቚጣታት - ማለት ካብ ጸባብ፡ ቀረብ ማይ ከተማ ከረን ‘ውሕስነት’ ረኺቡ ማእከላይ ዓንሰባን ጀበል ግሩድን ከም ዝምንጩን፡ ብሓይሊ ጸዓት ኤለክትሪክ ኣብ ቃጼታይን ሽፍሽፊትን ናብ ዘሎ ዓበይቲ ባስካታት ድሕሪ ምጭንጓዑ - ብስሕበት ናብ ህዝቢ ከም ዝባጻሕን ኣረዲኡ።

እቲ ዕደላ - 70 ሚእታዊት ብዝተዘርግሐ መስመራት፡ እቲ 30 ሚእታዊት ብቦጣት ከምዝካየድን መሰረታዊ ፍታሕ ንምርግጋጽ ይስራሓሉ ከምዘሎን ድማ ሓቢሩ።

ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ፡ ኣብ ከባቢ ሽፍሽፊት፡ እንዳፍላ፡ በተርየት፡ ብሎኮ፡ ከባቢ ቤት- ትምህርቲ ዖናን ገዛ-ባንዳ ላዕላይን ልዕሊ 1230 ሓደስቲ መስመራት ከምእተዘርግሑ፡ ኣብ ርእሲ’ቶም ዝነበሩ 5210 ዓማዊል እውን 295 ዜጋታት ሓደስቲ ቈጸርቲ ከምእተዓደሉ ገሊጹ።

ማይ ብመስመር ንዘይበጽሖም ከባቢታት ንምብጻሕ፡ ትካሎም - ካብ ጸባብ ናብ ፎርቶ 11 ኪሎ-ሜትር ዝዝርጋሕ መስመር የዋድድ ከምዘሎ፡ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ጸበብቲ መስመራት ብገፋሕቲ ንምትካእ እውን ይስራሓሉ ምህላዉ መንእሰይ ኣብረሀ ኣረዲኡ።


Degnet wrote:nesatom dea mehurat Eritrawian ka neresomn neadomn halifu nekulu ztekmu endiom.JudgementDay1234,Sebhat Nega and Isaias Afewerki are thugs.

http://www.meskerem.net/Re: Shame to Pathological Liars!

Postby Degnet » 30 Dec 2017, 07:20


We had greater expectation that is why we don't agree with you mostly,ahbay kegezeu meaz tetsebina.Re: Shame to Pathological Liars!

Postby pushkin » 30 Dec 2017, 07:27


Degenet pentie man!!! Why are interfering in to politics. What a fake man. You should either be religious or politician man! It is time to push back Tigrai to its pre-1991 boundary. Welkait, Tsegede and Huamera are Amhara and there is nothing they can do to change this. It is time for the Amhara to get up and reclaim their lands and people.
Degnet wrote:We had greater expectation that is why we don't agree with you mostly,ahbay kegezeu meaz tetsebina.Re: Shame to Pathological Liars!

Postby Benn » 30 Dec 2017, 07:48


Do you believe that one man's words are like God's words, absolute truth ??????????????????/

Why doesn't the junta let the court decide if they are really traitors ?


pushkin wrote:Benn ! The Eritrean experience is littered with all sorts of traitors coming in different colours and shades. Let alone today when we are an independent and sovereign nation, yesterday during the armed struggle there were traitors who left the revolution and joined the enemy army. They even led the enemy troops directly to our base area in Sahel.

Who can forget the traitors who led the Weyane troops inside Eritrea proper. Thus, the Eritrean revolutionary train is always on the move. Those brave souls and heore/ines who have wisdom, courage, gusto, guts made of steel and resilience are always on the frontlines making history on daily a basis.

The weak and those who lack the courage to stand on their own two feet and defend Eritrea are always thrown into the dustbin of history. Eritrea is a land of heroes/ines and not a nation of whiners, cowards, wet pants, lost souls, turncoats and traitors.

Those who have betrayed the beloved mother land, the State of Eritrea must be accountable and pay the price for the crimes they have committed during the bad times of the mother land.


Benn wrote:What about those who have been locked for decades without seeing their day in court ? What have they done to be locked up for decades ? Why is the court not deciding their fate ?


ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!

ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡
pushkin wrote:ምቁርራጽ ኤለክትሪሲቲ ነበራ ያ ነበረ ኮይኑ፡ ሕጽረት ምግቢ? የለን ተፈቲሑ ፡ ሕጽረት ነዳዲን ጋዝን? የለን ተፈቲሑ፡ሕጽረት ሃለኽቲ ነገራት! የለን ተፈቲሑ፡ ሕጽረት ሕክምናን መድሃኒትን የለን ተፈቲሑ! እዝንካልእን ትማሊ ከምሕጽረት ዝቁጸር ዝነበረ ሕጂ ኩሉ ተማሊኡ፡ ሕጽረት ማይ እዛ ከተማ ንምፍታሕ ከኣ እቲ ስራሕ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ተዓሚሙ ኣሎ፡ ሃገር ብትስፍው እዋን ናብ ሓድሽ ዓመት ትሰግር ኣላ::
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5AFE1677]

ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ!
ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!


ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን፡

ምስዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምቲ ስለ ትከይድ እዛ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዘቅረብናያ ጽሕፍቲ ደጊምና ክንዝርግሓ ጥቅሙ ስለዝተራእየና እነሀት፡

ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ፡ እንተሰሪቅካ፡ ዘይሕጋዊ ነገራት ፈጺምካ፡ብዘይ ግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ኣብ ግቦን ብልሽውናን እንድሕር ተኾማጢዕካ፡ ብዘይ ሕጊ ዘይመሬትካ እንተወሲድካ፡ ሕጊ ጢሕስካ መንበሪይኹን ትካል እንተሰሪሕካ፡ ንሰብ ብሃይሞኖትን ብሄርን ፈላሊኻ ተታፉንን እንተኮይንካ፡ ከቶስ ዝኾነ ካብ ሕጊን ስርዓትን እዛ ሃገር ወጻኢ እንተሰሪሕካ፡ ግዜ ይሓጽር ይነውሕ ብዘየገድስ፡መን ኢኻ ክንደይ ዕድሜኻ ብዘየገድስ፡ እንታይ ስልጣን ኣለካ ብዘየገድስ፡ እወ ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ሕጊ ገዛኻ ክትኩኩሕ ምዃና ዘይምርሳዕ፡ ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታን ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ተዋሂቡካ ንህዝቢ ካብቲ ግብኡ ንላዕሊ ዝኽፍል ዱካን ወይውን ባር ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ስጋብ ክልተ ዓመት ትካልካ ክዕሸግ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ፡ ንሰብ ብሰበሰብ ዓደይ ሃይማኖተይ ኢልካ ካብ ሕጊ ወጻኢ ሓለፉ ትገብር እንተኾይንካ፡ ንሰብ ብዘይ ሕጊ ከተህድም ወይውን ከተስግር እንድሕር ተታሒዝካ ስጋብ 10 ዓመት ናይ እስርቤት መቅጻዕቲ ይብነየልካ፡ ሰብ ሕጊ ተኸቲላ እንዳኸደት ሓላፊ ይፈልጥ ዘመደይ ኢለኒ ኢልካ ብዘይ ሕጊ ገዛ ይኩን ትካል እንድሕር ሰሪሕካ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘስራሕካዮ ይፈርስ፡ ካብ ምፍራስ ዝከላኸለልካ ከምዘይህሉ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ እዩ፡ ብሕጊ ወጻኢ ዝሰርሐ ናይ ገንዘብን ማእሰርቲ ይግብኤ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ፡ ኣብ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝገበሩ ግና መቅጻዕቲ እስርቤት ሸለል ተባሂልሎም ዝሱርሕዎ ጥራሕ ክፈርስ ተጌሩ፡ ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደጊምካ ቤት ማሕቡስ ትወርድ፡ ዘይግቡእ ከም ጫት ሓሽሽን ካልእ ኣብዛ ሃገር ክልኩላት ነገራት ክትሸይጥ ወይ ክጥቀም እንድሕር ተረኺብካ ስጋብ 4 ዓመት ማእሰርቲ ትቅጻዕ፡እንተ ደጊምካ ስጋብ 6 ዓመት ትቅጻዕ፡ ምስ ባህልና ዘይካይድ ግብረሶዶም ወይውን ንጓል ኢንስተይቲ እንተዓሚጽካ፡ ንንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እንድሕር ብጾታዊ ርክብ ተራኺብካ፡ ወይውን ንሓደ ሱብ ብዓዱ ብሄሩ፡ሃይማኖቱ ምኽንያት እንድሕር ኣጥቂዕካዮ፡ ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ይብነየልካ፡ ንኤርትራዊ ዜጋ መዓስ ኣበይ ቦታ ብዘየገድስ እንተቀቲልካ ንሕልፈት ትእሰር፡ ኣብ ኤርትራ ሕልፈት ማለት ሕልፈት እዩ፡ኣብ ቤት ማሕቡስ ኢኻ ትመውት፡ ስለዚ ሕጊ ጥሒስካ ብማዕከናት ዜና፡ ብጽሑፍ ዝወሃብ መጠንቀቅታ፡ ዕሽሽ ኢልካ ደሓር እታ ዘይትተርፍ ሕጊ መስ ኣርከበትልካ ጉዳይ ናብ ፓለቲካ ሃይማኖት ምቅያር ወይውን ዓሺጎምለይ ስራሕ ከሊኦምኒ ኢልካ ሃተፍተፍ ምባል ብጀካ ርእስኻን ልብኻን ክትሓምም ዝቅየር ነገር ከምዘየለ ክፍለጥ ኣለዎ::

ንሰብ ኩሉሻዕ ተጋግዮ ንዓመት ክልተ ወይውን ንዓመታት ስለ ዘይተትሓዘ ነጻ ተለቀ ወይውን ዘይትንከፍ ዘይትሓዝ ይመስሎ፡ ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ዘይፈልጥ ንነብሱ ጥራሕ እዩ ዘዕሹ ዘሎ፡ ኣብዛ ሃገር ክስቶ ሕጂ ሰሪቁ ኢልካ ምእሳር የለን፡ ከምኩሉ ስርሓት ብዓቅሊ እዩ፡ ክንደይ ኣዋርሕ ዓመታት ይወስድ ብዘየገድስ ኣብ ምክትታል ብምእታው ምስ መን ኮይኑ ይሰርቅ፡መን እዩ መማኽርቱ ምስ መን ይሰርሕ ኩሉ ብምክትታል መርትዖ ብምሓዝን ይምዝገብ፡ ኩሉ ተፉሒሩ ምስ ወጸ እዩ ዝተሓዙ ዝእሰር፡ ስጋብ ከምኡ ዝኸውን ሓፉሽ ከዕረምርም ይክእል እዩ፡። ኣብ ሓደ ኣኼባ እዛ ሕቶ ንወዲ ካሳ ቀሪባትሉ ብዝሃባ መልሲ ጽሕፈይ ክዓጹ፡ ንሱ ከብርህ ከሎ ይቦል፡ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ብልሽውና ይቆማጣዕ ብቅልጡፍ ደቂ መዛምርቱ ከይፈለጥካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንድሕር ኣውዒልካዮ፡ልክዕ ከም ሓንቲ ቆጽሊ ወይ ጨንፈር ምቁራጽ እዩ፡ ዘምጽኦ ለውጢ የለን፡ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌጋን ኣብ ዓዘቅቲ ሸሚምወን ዘሎን ምክንያቱ ይብል ወዲ ካሳ፡ እንድሕር ብዝተፈላለየ ጉዳያት ምስቲ ሰብ 20 ሰባት ይሰርሑ ኮይኖም፡ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲኻ ነቶም ዝተረፉ 19 ሰባት ተጠንቂቆም ክሰርቁ ኢኻ ዕድል ትህብ ማለት እዩ፡ እቶም 19 ሰባብ ጽባሕ ካልኦት 19 ይልኩምልካ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ብምዃን፡ከም ሰደድ ይላባዕ፡ዓቅሊ ጌርካ ተኸታቲልካ ንብምልኦም እንድሕር ኣብ ቀይዲ የእቲኻዮም ግና፡ነታ ካንሰር ካብ ሱራ ሚሒኻያ ኣለኻ ማለት እዩ፡ሳላከምኡ ዝገበርና ኢና ከኣ ንካልኦት ኣፍሪቃ ናይ ሽግር ሽግር ኮይንወን ዘሎ ብልሽውና ኣብዛ ሃገር ዳርጋ ዘየለ፡ ሓቂ ብሓቂ ኣብ መሬት ዘይወድቅ ዘረባ፡ ስለዚ እታ መልእኽቲ ንጽርቲ እያ፡ እታ ጭጉራፍ ከይተረኻኽበልካ እንተደሊኻ፡ ናይ ሓፉሽ ኣሰር ብምኽታል ኢድካ ኣይተርስሕ፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣይትግበር፡ ተወዲኣ!
[Image: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5ABF92C6]
https://www.facebook.com/Hagerawi-Dihne ... 972455452/Re: Shame to Pathological Liars!

Postby Degnet » 30 Dec 2017, 07:58


If you treat the Eritreans good,there is no problem with us,Kerenite and the rest know this,sefih adi alena,hagez mehtat dema newri aykonen.Re: Shame to Pathological Liars!

Postby pushkin » 30 Dec 2017, 08:29


PIA is a prime living example that a real leader can truly make a difference. His selflessness, commitment, uncorrupted nature, determination and perseverance, etc. make him unique. Everyone can compare PIA and other leaders in the world and the answer is crystal clear for his leadership qualities and vision. Whether our enemies like it or not, he is the man. This guy is literally a living legend just Like all the other old guard such as Sebhat Efrem etc.. These guys and their stories like wunchu or Hamid idris Awate will live on and on because they are greater than themselves they have inspired whole generations of patriots to come. Which court are u talking about. This type?
Image
Benn wrote:Do you believe that one man's words are like God's words, absolute truth ??????????????????/

Why doesn't the junta let the court decide if they are really traitors ?

Next Page


Return to Ethiopian News & Opinion

Who is online

Registered users: Awash, Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]